Làm th? nào đ? s? d?ng ti?n ích sao lưu đ? sao lưu các t?p tin và m?c tin thư thoại trong Windows XP Home Edition

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 308422 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.

Đ? ti?p t?c nh?n đư?c c?p nh?t b?o m?t cho Windows, h?y ch?c ch?n r?ng b?n đang ch?y Windows XP v?i Service Pack 3 (SP3). Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y tham kh?o web site Microsoft này: H? tr? là k?t thúc cho m?t s? phiên b?n c?a Windows

Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? s? d?ng ti?n ích sao lưu đ? sao lưu các t?p tin và m?c tin thư thoại trên máy tính đang ch?y Windows XP Home Edition. M?c dù các ti?n ích sao lưu là đi kèm v?i b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c đ?nh c?a Windows XP, nó không ph?i là t? đ?ng đính kèm v?i b?n cài đ?t chuyên bi?t m?c đ?nh c?a Windows XP Home Edition. V? v?y, đ? s? d?ng ti?n ích sao lưu, b?n ph?i cài l?n đ?u tiên đ?t nó.

B?n c?ng có th? xem m?t đo?n video đi kèm v?i bài vi?t này cho m?t cu?c bi?u t?nh c?a làm th? nào đ? sao lưu các t?p tin và m?c tin thư thoại trên máy tính c?a b?n. Đ? xem video, h?y xem ph?n "Thông tin".

Bài vi?t này là dành cho m?t kh?i đ?u cho ngư?i dùng Trung c?p tính.

B?n có th? t?m th?y nó d? dàng hơn đ? làm theo các bư?c n?u b?n in bài vi?t này l?n đ?u tiên.

Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t ti?n ích sao lưu

Trư?c khi b?n có th? sao lưu thông tin quan tr?ng trên máy tính c?a b?n, b?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t các ti?n ích sao lưu. Ti?n ích sao lưu n?m trên Windows XP Home Edition CD.

Lưu ? N?u Windows XP Home Edition cài đ?t chuyên bi?t s?n trên máy tính c?a b?n và b?n không có đ?a compact Windows XP ban đ?u, liên h? v?i các nhà s?n xu?t máy tính ho?c truy c?p vào web site c?a nhà s?n xu?t cho bi?t thêm thông tin. B?n c?ng có th? s? d?ng ph?n m?m sao lưu mà b?n mua riêng r?.

Đ? cài đ?t chuyên bi?t ti?n ích sao lưu t? đ?a compact Windows XP:
 1. Đưa đ?a compact Windows XP c?a b?n vào ổ đĩa compact ho?c ổ đĩa DVD c?a máy tính.
 2. B?m chu?t L?i ra.
 3. Xác đ?nh v? trí các CDDrive: \ValueAdd\Msft\Ntbackup m?c tin thư thoại trên đ?a compact.
 4. Nh?p đúp vào NTBackup.msi đ? cài đ?t chuyên bi?t ti?n ích sao lưu.
 5. Khi sao lưu hay khôi ph?c thu?t s? s? nh?c b?n, h?y nh?p vào K?t thúc.
 6. H?y b? Windows XP CD.
Bây gi? mà b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t ti?n ích sao lưu, b?n đ? s?n sàng đ? sao lưu các thông tin quan tr?ng c?a b?n.

Làm th? nào đ? sao lưu các t?p tin và m?c tin thư thoại

Đ? sao lưu các t?p tin và m?c tin thư thoại, h?y làm theo các bư?c sau:

Lưu ? Đ? sao lưu các t?p tin và m?c tin thư thoại, b?n ph?i kí nh?p vào máy tính như ngư?i qu?n tr? ho?c như là m?t ngư?i dùng là m?t ph?n c?a nhóm ngư?i qu?n tr?. Đ? xác minh r?ng b?n đang kí nh?p vào Windows v?i m?t tài kho?n ngư?i dùng là m?t qu?n tr? c?a máy tính, h?y ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/GP/admin
Lưu ? Các bư?c sau đây gi?i thích làm th? nào đ? s? d?ng ti?n ích sao lưu đ? sao lưu các t?p tin và m?c tin thư thoại theo cách th? công. B?n c?ng có th? s? d?ng sao lưu và khôi phục l?i thu?t s? đ? sao lưu các t?p tin và m?c tin thư thoại. Tuy nhiên, các bư?c s? hơi khác nhau t? nh?ng ngư?i đư?c li?t kê trong các ph?n sau đây.

Bư?c 1: B?t đ?u các ti?n ích sao lưu

 1. B?m chu?t B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
 2. Lo?i NTBackup.exe trong các M? h?p, và sau đó b?m vào Ok.

  Lưu ? N?u b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau, h?y ch?c ch?n r?ng b?n th?c hi?n theo các bư?c trong ph?n "Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t ti?n ích sao lưu" m?t cách chính xác:
  Windows không th? t?m th?y 'ntbackup.exe'

Bư?c 2: Ch?n kho?n m?c đ? sao lưu và ch?n v? trí cho các t?p tin sao lưu

 1. B?m chu?t Ch? đ? nâng cao.

  Lưu ? N?u sao lưu và khôi phục l?i thu?t s? B?t đ?u, các ti?n ích đang ch?y trong ch? đ? thu?t s?. B?n có th? nh?p vào đ? r? ràng các Kh?i đ?ng trong ch? đ? thu?t s? ki?m tra h?p, và sau đó kh?i đ?ng Ti?n ích sao lưu. N?u b?n ti?p t?c s? d?ng sao lưu và khôi phục l?i thu?t s?, các bư?c s? hơi khác nhau t? nh?ng ngư?i đư?c li?t kê trong các ph?n sau đây.
 2. B?m vào các sao lưu tab.
 3. Trên các Công vi?c tr?nh đơn, nh?p vào M?i.
 4. Ch?n hộp kiểm bên c?nh các ổ đĩa mà b?n mu?n sao lưu. N?u b?n ch?n t?p c? th? ho?c m?c tin thư thoại, m? r?ng ổ đĩa nơi các t?p hay các c?p đư?c đ?t. Sau đó, ch?n hộp kiểm cho các t?p tin ho?c m?c tin thư thoại mà b?n mu?n sao lưu.
 5. Ch?n các trạm đậu h? th?ng hộp kiểm này n?m dư?i Máy tính c?a tôi trong Ngăn dẫn hướng.

  Lưu ? N?u b?n mu?n sao lưu thi?t đ?t h? th?ng và các t?p tin d? li?u, sao lưu m?i d? li?u trên máy tính c?a b?n và d? li?u trạm đậu h? th?ng. D? li?u trạm đậu h? th?ng bao g?m registry, COM + l?p ki?m nh?p database t?p tin đang b?o v? t?p c?a Windows, t?p tin kh?i đ?ng, và các t?p tin h? th?ng.
 6. N?u các Đích sao lưu danh sách có s?n, h?y nh?p vào đích sao lưu mà b?n mu?n s? d?ng.

  Lưu ? N?u b?n đ? ch?n T?p tin trong bư?c này, h?y nh?p đ?y đ? đư?ng d?n và tên t?p mà b?n mu?n sao lưu d? li?u trong các Tên phương ti?n truy?n thông ho?c t?p tin sao lưu h?p.

  B?n có th? ch? đ?nh m?t m?ng chia s? như m?t đi?m đ?n cho các t?p tin sao lưu. Thông thư?ng, sao lưu các t?p tin có ph?n m? r?ng t?p đ? đ?t tên tin .bkf. Tuy nhiên, b?n có th? s? d?ng b?t k? ph?n m? r?ng t?p đ? đ?t tên tin mà b?n mu?n.

Bư?c 3: B?t đ?u sao lưu

 1. B?m chu?t Ch?y sao lưu đ? m? các Thông tin công vi?c sao lưu hộp thoại.
 2. Theo N?u phương ti?n đ? ch?a đ?ng g?i lưu, làm cho m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
  • N?u b?n mu?n thêm t?p lưu này vào t?p tin sao lưu trư?c đó, h?y nh?p vào G?n ti?p đ?ng g?i lưu này vào phương ti?n. Tu? ch?n này thêm đ?ng g?i lưu m?i vào t?p lưu s?n có, do đó b?n có th? duy tr? t?t c? các đ?ng g?i lưu trư?c đó trong m?t t?p tin. Tùy ch?n này r?t h?u ích n?u b?n mu?n khôi ph?c đ?ng g?i lưu t? m?t ngày c? th?. Lưu ? r?ng kích thư?c c?a các t?p tin sao lưu s? phát tri?n v?i m?i sao lưu m?i. B?n có th? giám sát kích thư?c t?p tin đ? đ?m b?o r?ng nó không đi?n lên đ?a c?ng c?a b?n theo th?i gian. N?u các t?p tin tr? nên quá l?n, b?n có th? xem xét vi?c lưu các t?p tin vào m?t đ?a c?ng bên ngoài. Ho?c, n?u b?n đang quan tâm v? các t?p tin b?ng cách s? d?ng quá nhi?u không gian đ?a c?ng, ch?n Thay th? d? li?u trên phương ti?n b?ng sao lưu này thay vào đó.
  • N?u b?n mu?n ghi đè lên các t?p tin sao lưu trư?c đó v?i t?p lưu này, h?y nh?p vào Thay th? d? li?u trên phương ti?n b?ng sao lưu này. Tùy ch?n này r?t h?u ích n?u b?n ch? mu?n duy tr? vi?c sao lưu hi?n t?i và không quan tâm v? vi?c gi? g?n các đ?ng g?i lưu trư?c đó. Ho?c, s? d?ng tùy ch?n này n?u b?n đang quan tâm v? các t?p tin b?ng cách s? d?ng quá nhi?u không gian đ?a c?ng trên máy tính c?a b?n.
 3. B?m chu?t Nâng cao.
 4. Ch?n các Ki?m ch?ng d? li?u sau khi sao lưu hộp kiểm.
 5. Trong các Lo?i sao lưu h?p, b?m vào các lo?i sao lưu b?n mu?n t?o. Cho m?t mô t? c?a t?ng lo?i sao lưu, h?y nh?p vào lo?i sao lưu và mô t? s? xu?t hi?n dư?i "Mô t?". B?n có th? ch?n b?t k? lo?i sao lưu sau:
  • B?nh thư?ng
  • đ?ng g?i
  • Gia tăng
  • Vi phân
  • Hàng ngày
 6. B?m chu?t Ok, và sau đó nh?p vào Ch?y sao lưu. A Ti?n đ? sao lưu hộp thoại s? đư?c hi?n th?, và sao lưu B?t đ?u.

Bư?c 4: Thoát kh?i Ti?n ích sao lưu

 1. Khi sao lưu đư?c hoàn t?t, h?y nh?p vào Đóng.
 2. Trên các Công vi?c tr?nh đơn, nh?p vào L?i ra.

BƯ?C TI?P THEO

N?u các bư?c không ho?t đ?ng ho?c b?n có v?n đ? trong đ?ng g?i lưu, b?n có th? s? d?ng web site b?n ghi d?ch v? h? tr? khách hàng Microsoft đ? t?m ra gi?i pháp cho v?n đ? c?a b?n. B?n c?ng có th? truy c?p vào web site này đ? t?m hi?u thêm v? làm th? nào đ? sao lưu thông tin quan tr?ng c?a b?n trên máy tính c?a b?n. M?t s? b?n ghi d?ch v? web site b?n ghi d?ch v? h? tr? Microsoft khách hàng cung c?p bao g?m:
 • tra c?u cơ s? ki?n th?c: tra c?u h? tr? k? thu?t thông tin và các công c? t? giúp cho s?n ph?m c?a Microsoft.
 • Trung tâm gi?i pháp: Xem câu h?i thư?ng g?p dành riêng cho s?n ph?m và h? tr? n?i b?t.
 • Các tùy ch?n h? tr? khác: S? d?ng các web site đ? đ?t m?t câu h?i, liên l?c b?n ghi d?ch v? h? tr? khách hàng c?a Microsoft ho?c cung c?p thông tin ph?n h?i.
N?u b?n không th? t?m th?y s? giúp đ? b?n đang tra c?u thông qua web site b?n ghi d?ch v? h? tr? Microsoft khách hàng, b?n có th? mu?n liên h? v?i h? tr?:
http://support.Microsoft.com/contactus

Thông tin thêm

Xem video v? làm th? nào đ? s? d?ng ti?n ích sao lưu

Video sau đây cho b?n th?y quá tr?nh sao lưu. Đ? xem video này, nh?p vào nút ch?n m?t phát .

Lưu ? Đ? xem video, b?n ph?i có Microsoft Windows Media Player 7.0 ho?c phiên b?n m?i hơn đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n. Đ? có đư?c phiên b?n m?i nh?t c?a Windows Media player, h?y truy c?p web site Microsoft sau đây:
http://www.Microsoft.com/Windows/WindowsMedia/Download/AllDownloads.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 308422 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Mười Hai 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
kbexpertisebeginner kbceip kbarttypeshowme kbhowtomaster kbmt KB308422 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 308422

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com