Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? đ? l?p l?ch tác v? trong Windows XP và Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 308558 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.

Đ? ti?p t?c nh?n đư?c c?p nh?t b?o m?t cho Windows, h?y ch?c ch?n r?ng b?n đang ch?y Windows XP v?i Service Pack 3 (SP3). Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo trang web sau của Microsoft: Một số phiên bản của Windows sắp hết thời gian được hỗ trợ

Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t t?ng bư?c này mô t? cách kh?c ph?c đ? l?p l?ch tác v? trong Windows XP và Windows Server 2003. N?u đ? l?p l?ch tác v? không ch?y, b?n có th? s? d?ng m?t s? phương pháp đ? xác đ?nh ngu?n g?c c?a v?n đ?.

Chú ý Qu?n tr? viên ho?c ngư?i dùng v?i quy?n qu?n tr? viên có th? c?u h?nh tr?nh l?p l?ch bi?u tác v? đ? g?i m?t thông báo khi m?t nhi?m v? đ? l?p l?ch không ch?y v? b?n thi?t l?p nó đ? ch?y. Đ? làm đi?u này, b?m Thông báo cho tôi khi có nhi?m v? b? th?t trên các Nâng cao tr?nh đơn.

Ki?m tra tr?ng thái nhi?m v?

Đ?nh k? ki?m tra t?nh tr?ng c?a các nhi?m v? theo l?ch tr?nh, b?i v? đôi khi b?n có th? không đư?c nh?n th?c r?ng m?t tác v? đ? l?p l?ch không ch?y. S? d?ng xem chi ti?t trong c?a s? tác v? theo l?ch tr?nh đ? xem các thông tin sau v? m?i tác v?:
 • L?ch tr?nh -L?ch tr?nh cho coâng vieäc.
 • L?n ch?y ti?p theo -Th?i gian và ngày mà nhi?m v? là ti?p theo d? ki?n s? ch?y.
 • L?n ch?y cu?i -Th?i gian và ngày tác v? đ? đư?c ch?y cu?i.
 • Tr?ng thái -T?nh tr?ng hi?n t?i c?a nhi?m v?.
 • K?t qu? cu?i cùng -M? đó cho th?y k?t qu? c?a ch?y qua.
Các Tr?ng thái c?t có thông tin v? tr?ng thái và mô t? sau đây:
 • Tr?ng -Các nhi?m v? không ch?y, ho?c nó ch?y và đ? thành công.
 • Ch?y -Các nhi?m v? hi?n đang ch?y.
 • B? m?t -M?t ho?c nhi?u c? g?ng đ? ch?y nhi?m v? này đ? b? m?t.
 • Không th? kh?i đ?ng -Ph?n l?n n? l?c g?n đây đ? b?t đ?u công vi?c không làm vi?c.
Các K?t qu? cu?i cùng c?t hi?n th? m?t m? hoàn thành. B?n có th? có đư?c m?t l?i gi?i thích đ?y đ? t?t c? các c?a s? hoàn thành m? MSDN, nhưng m? ph? bi?n cho các nhi?m v? theo l?ch tr?nh là:
 • 0x0: Thao tác hoàn t?t thành công.
 • 0x1: M?t ch?c năng không chính xác đư?c g?i là ho?c m?t ch?c năng chưa bi?t đư?c g?i là.
 • 0xa: Môi trư?ng không chính xác.
N?u k?t qu? m? có đ?nh d?ng "C0000XXX", tác v? đ? không hoàn t?t thành công ("C" cho bi?t là đi?u ki?n l?i). M? l?i "C" ph? bi?n nh?t là "0xC000013A: các ?ng d?ng k?t thúc như là k?t qu? c?a m?t CTRL + C".

Ngoài ra ki?m tra d? li?u sau trong tài s?n c?a tác v?:
 • Đ?m b?o h?p ki?m đó l?n lư?t vào các công vi?c có m?t d?u.
 • Ki?m tra đư?ng d?n đ?n các chương tr?nh và đ?m b?o r?ng nó là chính xác. Ngoài ra ki?m tra chương tr?nh đ? xem n?u nó đ?i h?i m?t s? tham s? d?ng l?nh là m?t tích.
Cho m?t l?i gi?i thích đ?y đ? c?a Windows hoàn thành m?, ghé thăm Web site sau:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa364454.aspx

Ki?m tra đăng nh?p tác v? theo l?ch tr?nh

Tác v? theo l?ch tr?nh duy tr? m?t t?p s? ghi (Schedlgu.txt), trong thư m?c c:\Windows. B?n có th? xem Nh?t k? t? c?a s? tác v? theo l?ch tr?nh b?ng cách nh?n vào Xem s? ghi trên các Nâng cao tr?nh đơn.

Kích thư?c t?p s? k? là 32 kilobyte (KB), và khi t?p đ?t t?i kích thư?c t?i đa c?a nó, nó s? t? đ?ng b?t đ?u đ? ghi l?i thông tin m?i t?i đ?u c?a t?p s? ghi và vi?t trên thông tin c? t?p nh?t k?.

Ki?m tra d?ch v? l?p l?ch bi?u tác v?

D?ch v? l?p l?ch tác v? ph?i đư?c ch?y và c?u h?nh đúng đ? ch?y nhi?m v?. N?u b?n đ? ng?ng nhi?m v? theo l?ch tr?nh b?ng tay t? các c?a s? tác v? theo l?ch tr?nh, các d?ch v? d?ng l?i và không th? kh?i t?o sau khi b?n kh?i đ?ng máy tính. N?u d?ch v? không đư?c c?u h?nh đ? đăng nh?p như trương m?c h? th?ng đ?a phương, nó có th? không ph?i b?t đ?u.

Đ? ki?m tra các thi?t đ?t cho d?ch v?:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t Công c? qu?n tr?.
 2. Nh?p vào Qu?n l? máy tính.
 3. M? r?ng D?ch v? và ?ng d?ng, sau đó b?m D?ch v?.
 4. Nh?p chu?t ph?i vào các L?p l?ch tác v? và sau đó b?m d?ch v? Thu?c tính.
 5. Trên các T?ng quát tab, h?y ch?c ch?n r?ng lo?i kh?i đ?ng đư?c đ?t đ? t? đ?ng, và r?ng t?nh tr?ng d?ch v? b?t đ?u. N?u d?ch v? này không ch?y, b?m B?t đ?u.
 6. Trên các Đăng nh?p tab, đ?m b?o r?ng trương m?c h? th?ng đ?a phương đư?c ch?n, và r?ng các Cho phép d?ch v? tương tác v?i máy tính đ? bàn ki?m tra h?p có m?t d?u.
 7. Nh?p vào Ok, và sau đó b? qu?n l? máy tính.

Thu?c tính

ID c?a bài: 308558 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
T? khóa: 
kbenv kbhowtomaster kbtshoot kbmt KB308558 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:308558

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com