Numer ID artykułu: 309000 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL309000
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule szczegółowo opisano, jak korzystać z przystawki Zarządzanie dyskami w systemie Windows XP, aby skonfigurować dysk podstawowy i przygotować go do użytku. W tym artykule opisano także, jak tworzyć i usuwać partycje oraz jak formatować woluminy przy użyciu systemów plików FAT, FAT32 lub NTFS.

Dyski i woluminy podstawowe

Funkcja magazynowania na dyskach podstawowych obsługuje dyski z określonymi na nich partycjami. Dysk podstawowy jest to dysk fizyczny zawierający partycje podstawowe, partycje rozszerzone lub dyski logiczne. Partycje i dyski logiczne na dyskach podstawowych nazywane są również woluminami podstawowymi. Istnieje możliwość utworzenia maksymalnie czterech partycji podstawowych lub trzech partycji podstawowych i jednej partycji rozszerzonej zawierającej dyski logiczne.

Jeśli na jednym komputerze używany jest system Windows XP Professional i co najmniej jeden z następujących systemów operacyjnych, należy używać woluminów podstawowych, ponieważ w tych systemach operacyjnych nie można uzyskać dostępu do danych zapisanych na woluminach dynamicznych:
 • Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows NT 4.0 lub starszy
 • Microsoft Windows Millennium Edition (Me)
 • Microsoft Windows 98
 • Microsoft Windows 95
 • MS-DOS

Korzystanie z Zarządzania dyskami

Aby uruchomić Zarządzanie dyskami:
 1. Zaloguj się jako administrator lub jako członek grupy Administratorzy.
 2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom wpisz polecenie compmgmt.msc, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. W drzewie konsoli kliknij ikonę Zarządzanie dyskami. Pojawi się okno Zarządzanie dyskami. Dyski i woluminy są wyświetlane w widoku graficznym i w widoku listy. Aby dostosować sposób wyświetlania dysków i woluminów w górnym i dolnym okienku, wskaż polecenie Góra lub Dół w menu Widok, a następnie kliknij widok, którego chcesz używać.
UWAGA: Firma Microsoft zaleca, aby przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian dotyczących dysków lub woluminów utworzyć pełną kopię zapasową zawartości dysku.

Jak utworzyć nową partycję lub dysk logiczny

Aby utworzyć nową partycję lub dysk logiczny na dysku podstawowym:
 1. W oknie Zarządzanie dyskami wykonaj jedną z następujących procedur, a następnie przejdź do punktu 2:
  • Aby utworzyć nową partycję, kliknij prawym przyciskiem myszy nieprzydzielone miejsce na dysku podstawowym, na którym chcesz utworzyć partycję, a następnie kliknij polecenie Nowa partycja.
  • Aby utworzyć nowy dysk logiczny w partycji rozszerzonej, kliknij prawym przyciskiem myszy wolne miejsce w partycji rozszerzonej, w którym chcesz utworzyć dysk logiczny, a następnie kliknij polecenie Nowy dysk logiczny.
 2. W Kreatorze nowych partycji kliknij przycisk Dalej.
 3. Kliknij typ partycji, którą chcesz utworzyć (Partycja podstawowa, Partycja rozszerzona lub Dysk logiczny), a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. Określ rozmiar partycji w polu Rozmiar partycji w MB, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. Zadecyduj, czy chcesz przypisać literę dysku ręcznie, pozwolić na automatyczne przypisanie litery dysku przez system, czy też nie chcesz przypisywać litery dysku do nowej partycji lub dysku logicznego, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. Za pomocą jednej z następujących procedur określ opcje formatowania, których chcesz używać:
  • Jeśli nie chcesz formatować partycji, kliknij opcję Nie formatuj tej partycji, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  • Jeśli chcesz sformatować partycję, kliknij opcję Formatuj tę partycję z następującymi ustawieniami, a następnie wykonaj następującą procedurę w oknie dialogowym Formatuj:
   1. W polu Etykieta woluminu wpisz nazwę woluminu. Zauważ, że ten krok jest opcjonalny.
   2. W polu System plików kliknij system plików, którego chcesz używać.

    Można zmienić rozmiar jednostki alokacji dysku, a następnie określić, czy ma zostać przeprowadzone szybkie formatowanie, lub włączyć kompresję plików i folderów w woluminach NTFS.
   Kliknij przycisk Dalej.

 7. Potwierdź, że wybrane opcje są prawidłowe, a następnie kliknij przycisk Zakończ.
Nowa partycja lub dysk logiczny zostanie utworzony i pojawi się na odpowiednim dysku podstawowym w oknie Zarządzanie dyskami. Jeśli w punkcie 6 została wybrana opcja formatowania woluminu, rozpocznie się proces formatowania.

Jak sformatować wolumin podstawowy

Aby sformatować partycję, dysk logiczny lub dysk podstawowy:
 1. W oknie Zarządzanie dyskami kliknij prawym przyciskiem myszy partycję lub dysk logiczny, który chcesz sformatować (lub ponownie sformatować), a następnie kliknij polecenie Formatuj.
 2. W oknie dialogowym Formatuj w polu Etykieta woluminu wpisz nazwę woluminu. Zauważ, że ten krok jest opcjonalny.
 3. W polu System plików kliknij system plików, którego chcesz używać. Jeśli chcesz, możesz również zmienić rozmiar jednostki alokacji dysku, określić, czy ma zostać przeprowadzone szybkie formatowanie, lub włączyć kompresję plików i folderów w woluminach NTFS.
 4. Kliknij przycisk OK.
 5. Po wyświetleniu monitu o formatowanie woluminu kliknij przycisk OK. Rozpocznie się formatowanie.

Jak wyświetlić właściwości woluminu podstawowego

Aby wyświetlić właściwości partycji lub dysku logicznego:
 1. W oknie Zarządzanie dyskami kliknij prawym przyciskiem myszy wybraną partycję lub dysk logiczny, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 2. Kliknij odpowiednią kartę, aby wyświetlić określoną właściwość.

Jak usunąć partycję lub dysk logiczny

Aby usunąć partycję lub dysk logiczny:
 1. W oknie Zarządzanie dyskami kliknij prawym przyciskiem myszy partycję lub dysk logiczny, który chcesz usunąć, a następnie kliknij polecenie Usuń partycję lub Usuń dysk logiczny.
 2. Po wyświetleniu monitu o usunięcie partycji lub dysku logicznego kliknij przycisk Tak. Partycja lub dysk logiczny zostaną usunięte.
WAŻNE
 • Po usunięciu partycji lub dysku logicznego oprócz samej partycji lub dysku logicznego zostaną usunięte wszystkie dane znajdujące się w tej partycji lub na dysku logicznym.
 • Nie można usunąć partycji systemowej, partycji rozruchowej ani partycji zawierającej aktywny plik stronicowania (wymiany).
 • Partycji rozszerzonej nie można usunąć, dopóki nie będzie pusta. Przed usunięciem partycji rozszerzonej należy usunąć wszystkie dyski logiczne w tej partycji.

Rozwiązywanie problemów

W widoku graficznym okna Zarządzanie dyskami wyświetlane są informacje o stanie danego dysku, natomiast w kolumnie Stan widoku listy wyświetlany jest bieżący stan dysku lub woluminu. Informacje o stanie pomagają wykryć i rozwiązać problem spowodowany awarią dysku lub woluminu. Poniżej przedstawiono część listy z opisami stanu dysku i woluminu:
 • Online
  Jest to normalny stan dostępnego i poprawnie działającego dysku.
 • Zdrowy
  Jest to normalny stan dostępnego i poprawnie działającego woluminu.
 • Nieodczytywalny
  Dysk jest niedostępny z powodu prawdopodobnej awarii sprzętu, uszkodzenia lub błędów We/Wy.

  W celu rozwiązania tego problemu uruchom ponownie komputer lub przeprowadź ponowne skanowanie dysku, aby sprawdzić dysk i przywrócić mu stan Online. Aby przeprowadzić ponowne skanowanie dysku, otwórz okno Zarządzanie komputerem, a następnie kliknij przycisk Zarządzanie dyskami. W menu Akcja kliknij polecenie Skanuj dyski ponownie.
Pełna lista zawierająca opisy stanu dysku i woluminu oraz procedury rozwiązywania problemów znajduje się w Pomocy przystawki Zarządzanie dyskami. W przystawce Zarządzanie dyskami lub w oknie Zarządzanie komputerem kliknij polecenie Pomoc w menu Akcja.


Materiały referencyjne

For additional informationhow to use Disk Management to assign, remove, or change drive letters, click the following article numbers to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
307844 JAK: Zmienianie liter przypisanych dyskom w systemie Windows XP
W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących pracy z dyskami podstawowymi i dynamicznymi, kliknij numery artykułów poniżej, aby wyświetlić artykuły z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
175761 Dynamic vs. Basic Storage in Windows 2000
222189 Description of Disk Groups in Windows 2000 Disk Management
254105 Dynamic Disk Hardware Limitations
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu korzystania z narzędzia wiersza polecenia Diskpart służącego do zarządzania dyskami, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
300415 A Description of the Diskpart Command-Line Utility

Właściwości

Numer ID artykułu: 309000 - Ostatnia weryfikacja: 27 czerwca 2003 - Weryfikacja: 3.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbhowtomaster kbtool kbhw KB309000

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com