Identifikator ?lanka: 309000 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Ovaj ?lanak koji sadr?i pojedina?ne korake operacija opisuje kako dodatak operativnog sistema Windows XP ?Upravljanje diskovima? koristi za konfigurisanje osnovnog diska i pripremu ovog diska za kori??enje. U ovom ?lanku je tako?e opisan postupak kreiranja i brisanja particija, kao i formatiranja volumena sa FAT, FAT32 ili NTFS sistemima datoteka.DODATNE INFORMACIJE

Osnovni diskovi i volumeni

Osnovna disk jedinica za skladi?tenje podr?ava diskove sa particijama. Osnovni disk je fizi?ki disk koji sadr?i primarne particije, pro?irene particije ili logi?ke disk jedinice. Particije i logi?ke disk jedinice na osnovnim diskovima su poznate i kao ?osnovni volumeni?. Mo?ete kreirati najvi?e ?etiri primarne particije ili tri primarne particije i jednu pro?irenu koje sadr?e logi?ke disk jedinice.

Ako na istom ra?unaru koristite Windows XP Professional i neki od slede?ih operativnih sistema, morate koristiti osnovne volumene jer ovi operativni sistemi ne mogu da pristupe podacima koji se nalaze na dinami?kim volumenima:
 • Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows NT 4.0 ili stariji
 • Microsoft Windows Millennium Edition (Me)
 • Microsoft Windows 98
 • Microsoft Windows 95
 • MS-DOS

Kako se koristi funkcija Upravljanje diskovima

Da biste pokrenuli dodatak ?Upravljanje diskovima?:
 1. Prijavite se kao administrator ili kao ?lan administratorske grupe.
 2. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, ukucajte compmgmt.msc i zatim kliknite na dugme U redu.
 3. U stablu konzole izaberite stavku Upravljanje diskovima. Pojavljuje se prozor ?Upravljanje diskovima?. Diskovi i volumeni se pojavljuju u grafi?kom prikazu i u prikazu liste. Da biste prilgodili prikaz diskova i volumena u gornjem i donjem oknu prozora, postavite pokaziva? na stavku Vrh ili Dno u meniju Prikaz i zatim izaberite prikaz koji ?elite da koristite.
NAPOMENA: Microsoft preporu?uje da kreirate rezervnu kopiju svih sadr?aja diskova pre nego ?to napravite promene na diskovima ili volumenima.

Kako se kreira nova particija ili nova logi?ka disk jedinica

Da biste kreirali novu particiju ili novu logi?ku disk jedinicu na osnovnom disku:
 1. U prozoru ?Upravljanje diskovima? izvr?ite neki od slede?ih postupaka i zatim pre?ite na 2. korak:
  • Da biste kreirali novi particiju, desnim tasterom mi?a kliknite na nedodeljeni prostor na osnovnom disku na kome ?elite da kreirate particiju i zatim izaberite opciju Nova particija.
  • Da biste kreirali novu ligi?ku disk jedinicu na pro?irenoj particiji, desnim taterom mi?a kliknite na prazan prostor na pro?irenoj particiji na kojoj ?elite da krierate logi?ku disk jedinicu i zatim izaberite opciju Nova logi?ka jedinica.
 2. U ?arobnjaku za novu particiju kliknite na dugme Dalje.
 3. Izaberite vrstu particije koju ?elite da kreirate (Primarna particija, Pro?irena particija ili Logi?ka disk jedinica) i zatim kliknite na dugme Dalje.
 4. Navedite veli?inu particije u okviru Veli?ina particije izra?ena u MB i zatim kliknite na dugme Dalje.
 5. Odlu?ite da li ?ete ru?no dodeliti oznaku disk jedinice, prepustiti sistemu da automatski ozna?i disk jedinicu ili da novoj particiji ili logi?koj disk jedinici uop?te ne dodelite oznaku disk jedinice i zatim kliknite na dugme Dalje.
 6. Navedite opcije formatiranja koje ?elite da koristite tako ?to ?ete primeniti neki od slede?ih postupaka:
  • Ako ne ?elite da formatirate particiju, izaberite stavku Ne formatiraj ovu particiju i zatim kliknite na dugme Dalje.
  • Ako ?elite da formatirate particiju, izaberite stavku Formatiraj ovu particiju sa slede?im postavkama i zatim izvr?ite slede?u proceduru u dijalogu Formatiranje:
   1. Unesite ime volumena u polje Oznaka volumena. Ovo je opcionalan korak.
   2. Kliknite na sistem datoteka koji ?elite da koristite u polju Sistem datoteka.

    Veli?inu jedinice za dodelu mo?ete promeniti i zatim navesti da li treba izvr?iti brzo formatiranje ili omogu?iti komprimovanje datoteka i fascikli na NTFS volumenima.
   Kliknite na dugme Dalje.

 7. Potvrdite ispravnost izabranih opcija i zatim kliknite na dugme Zavr?i.
Nova particija ili logi?ka disk jedinica je kreirana i pojavljuje se na odgovaraju?em osnovnom disku u prozoru ?Upravljanje diskovima?. Ako odlu?ite da tokom 6. koraka formatirate volumen, proces formatiranja ?e po?eti sada.

Kako se formatira osnovni volumen

Da biste formatirali particiju, logi?ku disk jedinicu ili osnovni volumen:
 1. U prozoru ?Upravljanje diskovima?, kliknite desnim tasterom mi?a na particiju ili logi?ku disk jedinicu koju ?elite da formatirate (ili ponovo formatirate) i zatim kliknite na dugme Formatiraj.
 2. U dijalogu Formatiranje, unesite ime volumena u polje Oznaka volumena. Ovo je opcionalan korak.
 3. Kliknite na sistem datoteka koji ?elite da koristite u polju Sistem datoteka. Ukoliko ?elite, tako?e mo?ete promeniti veli?inu jedinice dodele diska, navesti da li ?elite da izvr?ite brzo formatiranje ili da omogu?ite komprimovanje datoteka i fascikli na NTFS volumenima.
 4. Kliknite na dugme U redu.
 5. Kliknite na dugme U redu kada budete upitani da formatirate volumen. Proces formatiranja je zapo?et.

Kako se prikazuju svojstva osnovnog volumena

Da biste prikazali svojstva particije ili logi?ke disk jedinice:
 1. U prozoru ?Upravljanje diskovima?, kliknite desnim tasterom mi?a na particiju ili logi?ku disk jedinicu koju ?elite i zatim izaberite stavku Svojstva.
 2. Izaberite odgovaraju?u karticu da biste videli odgovaraju?e svojstvo.

Kako se bri?e particija ili logi?ka disk jedinica

Da biste izbrisali partciju ili logi?ku disk jedinicu:
 1. U prozoru ?Upravljanje diskovima?, desnim tasterom mi?a kliknite na particiju ili logi?ku disk jedinicu koju ?elite da izbri?ete i zatim izaberite stavku Izbri?i particiju ili Izbri?i logi?ku disk jedinicu.
 2. Kliknite na dugme Da kada budete upitani da izbri?ete particiju ili logi?ku disk jedinicu. Particija ili logi?ka disk jedinica je izbrisana.
Va?no
 • Kada izbri?ete particiju ili logi?ku disk jedinicu, svi podaci na toj particiji ili logi?koj disk jedinici, kao i particija ili logi?ka disk jedinica, su izbrisani.
 • Ne mo?ete izbrisati sistemsku particiju, particiju za ponovno pokretanje ili particiju koja sadr?i aktivnu datoteku strani?ne memorije (datoteka za razmenu podataka).
 • Ne mo?ete izbrisati pro?irenu particiju ako ona nije prazna. Sve logi?ke disk jedinice na pro?irenoj particiji moraju se izbrisati pre brisanja pro?irene particije.

Re?avanje problema

Programski dodatak ?upravljanje diskovima? prikazuje opise statusa u grafi?kom prikazu i okviru kolone Status prikaza liste da bi vas obavestio o trenutnom statusu diska ili volumena. Koristite ove opise statusa koji vam poma?u da otkrijete i re?ite probleme u vezi sa otkazom diskova i volumena. Sledi delimi?na lista opisa statusa diskova i volumena:
 • Na mre?i
  Ovo je normalan status diska kada disk ispravno funkcioni?e i kada mu se mo?e pristupiti.
 • Zdrav
  Ovo je normalan status volemena kada volumen ispravno funkcioni?e i kada mu se mo?e pristupiti.
 • Ne mo?e se ?itati
  Disku se ne mo?e pristupiti zbog mogu?eg otkaza hardvera, o?te?enja ili U/I gre?aka.

  Da biste re?ili ovaj problem, ponovo pokrenite ra?unar ili skenirajte disk da biste poku?ali da vratite disk na status Na mre?i. Da biste ponovo skenirali disk, otvorite aplikaciju ?Upravljanje ra?unarom? i zatim izaberite stavku Upravljanje diskovima. U meniju Radnja izaberite stavku Ponovo skeniraj diskove.
Da biste dobili potpunu listu opisa statusa za diskove i volumene i postupaka za re?avanje problema, pogledajte Pomo? za dodatak ?Upravljanje diskovima?. U dodatku ?Upravljanje diskovima? ili prozoru ?Upravljanje ra?unarom?, izaberite stavku Pomo? u meniju Radnja.REFERENCE

Za dodatne informacije o kori??enju programskog dodatka ?Upravljanje diskovima? za dodeljivanje, uklanjanje ili promenu oznaka disk jedinica, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
307844 Kako se menjaju dodele oznaka disk jedinica u operativnom sistemu Windows XP (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Za dodatne informacije o konfigurisanju dinami?kih diskova, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
308424 Kako se aplikacija ?Upravljanje diskovima? koristi za konfigurisanje dinami?kih diskova u operativnom sistemu Windows XP (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Za dodatne informacije o aktivnim osnovnim diskovima i dinami?kim diskovima, kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste videli ?lanke u Microsoft bazi znanja:
175761 Dinami?ko skladi?te i osnovno skladi?te u operativnom sistemu Windows 2000 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
222189 Opis grupa diskova u Windows upravljanju diskovima (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
254105 Hardverska ograni?enja dinami?kih diskova (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
za dodatne informacije o kori??enju uslu?nog programa komandne linije Diskpart za upravljanje diskovima, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
300415 Opis uslu?nog programa komandne linije Diskpart (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Svojstva

Identifikator ?lanka: 309000 - Poslednji pregled: 1. decembar 2007. - Revizija: 2.4
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Klju?ne re?i: 
kbhowtomaster kbhowto kbenv KB309000

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com