ID c?a bi: 309000 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

GII THIU

Bai chi dn tng bc nay m ta cach thc s dung phn inh vao Quan ly ia Windows XP cu hinh mt ia c s va chun bi ia nay s dung. Bai vit nay cung m ta cach thc tao va xoa phn hoach va cach inh dang ia bng cac tp h thng FAT, FAT32, hoc NTFS.Thng tin thm

Cac ia va ia c s

B nh ia c s h tr cac ia inh hng phn hoach. ia c s la ia vt ly co cha cac phn hoach chinh, phn hoach m rng, hoc cac ia logic. Cac phn hoach va ia logic trn cac ia c s con c goi la cac ia c s. Ban co th tao ti bn phn hoach chinh, hoc ba phn hoach chinh va mt phn hoach m rng, co cha cac ia logic.

Nu ban ang chay trn Windows XP Professional va mt hoc nhiu h iu hanh sau y trn cung mt may tinh, ban phai s dung cac ia c s, vi nhng h iu hanh nay khng th truy nhp vao nhng d liu c lu trn nhng ia ng:
 • Windows Xp Home Edition
 • Microsoft Windows NT 4.0 hoc phin ban trc o
 • Microsoft Windows Millennium Edition (Me)
 • Microsoft Windows 98
 • Microsoft Windows 95
 • MS-DOS

Cach thc s dung Quan ly ia

khi ng Quan ly ia:
 1. ng nhp vi t cach quan tri vin hoc thanh vin cua nhom Quan tri vin.
 2. Bm Bt u, bm Chay, gocompmgmt.msc, ri bm OK.
 3. Trong cy iu khin, bm Quan ly ia. Ca s Quan ly ia xut hin. Cac ia va ia cua ban xut hin dang giao din hoa hoc danh sach. tuy chinh cach ban xem cac ia va ia trong cac ngn bn trn va bn di ca s, tro chut ti u hoc Cui trn menuXem, ri bm vao phn xem ma ban mun s dung.
CHU Y: Microsoft khuyn ban tao mt ban sao lu y u ni dung ia cua ban trc khi ban tao bt ky thay i nao cho cac ia hoc ia cua ban.

Cach thc tao phn hoach mi hoc ia logic mi

tao phn hoach mi hoc ia logic trn mt ia c s:
 1. Trong ca s Quan ly ia, hoan thanh mt trong nhng quy trinh sau y, ri tip tuc sang bc 2:
  • tao mt phn hoach mi, bm chut phai vao khng gian ia cha c phn b trn ia c s ma ban mun tao phn hoach ri bm Phn hoach mi.
  • tao mt ia logic mi trong mt phn hoach m rng, bm chut phai vao khng gian trng trn phn hoach m rng ma ban mun tao ia logic, ri bm ia logic mi.
 2. Trong Thut sy Phn hoach mi, bm Tip theo.
 3. Bm vao kiu phn hoach ma ban mun tao (hoc Phn hoach chinh, Phn hoach M rng , hoc ia logic), ri bm Tip theo.
 4. Chi inh c cua phn hoach trong C phn hoach theo MB, ri bm Tip theo.
 5. Quyt inh xem ban mun gan bng tay tn ia h thng t ng lit k ia, hay khng gan tn ia cho phn hoach mi hoc ia logic, ri bm Tip theo.
 6. Chi inh cac tuy chon inh dang ban mun s dung bng cach s dung mt trong nhng quy trinh sau:
  • Nu ban khng mun inh dang phn hoach, bm Khng inh dang phn hoach nay, ri bm Tip theo.
  • Nu ban mun inh dang phn hoach, bm inh dang phn hoach nay bng nhng thit t sau , ri hoan thanh quy trinh sau trong hp thoaiinh dang :
   1. Go tn cho ia trong Nhan ia. y la mt bc tuy chon.
   2. Bm vao h thng tp ma ban mun s dung trong H thng tp.

    Ban co th thay i kich thc n vi phn b ia, ri chi inh nn thc hin mt inh dang nhanh hay cho phep nen tp va cp trn ia NTFS.
   Bm Tip theo.

 7. Xac nhn rng cac tuy chon c chon la ung, ri bm Kt thuc.
Phn hoach mi hoc ia logic c tao ra va xut hin trong ia c s phu hp trn ca s Quan ly ia. Nu ban chon inh dang ia trong bc 6, quy trinh inh dang luc nay bt u.

Cach thc inh dang ia c s

inh dang mt phn hoach, ia logic hoc ia c s:
 1. Trong ca s Quan ly ia, bm chut phai vao phn hoach hoc ia logic ma ban mun inh dang hoc (inh dang lai), ri bm chut vao inh dang.
 2. Trong hp thoaiinh dang , go tn cho ia trong Nhan ia. y la mt bc tuy chon.
 3. Bm vao h thng tp ma ban mun s dung trong H thng tp . Nu mun, ban cung co th thay i kich thc n vi phn b ia, chi inh ban co mun thc hin mt inh dang nhanh hay cho phep nen tp va cp trn ia NTFS.
 4. Bm OK.
 5. Bm OK khi ban c nhc inh dang ia. Quy trinh inh dang bt u.

Cach thc xem thuc tinh ia c s

xem thuc tinh cua mt phn hoach hoc mt ia logic:
 1. Trong ca s Quan ly ia, bm chut phai vao phn hoach hoc ia logic ma ban mun, ri bm Cac thuc tinh.
 2. Bm tab thich hp xem thuc tinh thich hp.

Cach thc xoa phn hoach hoc ia logic

xoa phn hoach hoc ia logic:
 1. Trong ca s Quan ly ia, bm chut phai vao phn hoach hoc ia logic ma ban mun xoa, ri bm vao Xoa Phn hoach hoc Xoa ia Logic.
 2. Bm Co khi ban c nhc xoa phn hoach hoc ia logic. Phn hoach hoc ia logic se c xoa.
Quan trong
 • Khi ban xoa mt phn hoach hoc ia logic, tt ca d liu trn phn hoach hoc ia logic o, va phn hoach hoc ia logic o se c xoa.
 • Ban khng th xoa phn hoach h thng, phn hoach khi ng, hoc mt phn hoach co cha tp hoan trang hin hoat.
 • Ban khng th xoa mt phn hoach m rng tr khi phn hoach m rng o rng. Tt ca cac ia logic trong phn hoach m rng phai c xoa trc khi ban co th xoa phn hoach m rng o.

Khc phuc s c

Quan ly ia hin thi cac m ta trang thai trong giao din xem hoa va ctTrang thai cua giao din danh sach thng bao cho ban trang thai hin thi cua ia hoc ia. S dung nhng m ta trang thai nay giup ban phat hin va khc phuc cac li trong ia va ia. Di y la mt phn danh sach cua cac m ta trang thai ia va ia:
 • Trc tuyn
  y la trang thai ia binh thng khi ia cho phep truy nhp va thc hin ung chc nng.
 • n inh
  y la trang thai ia binh thng khi ia cho phep truy nhp va thc hin ung chc nng.
 • Khng th oc c
  Khng th truy nhp c ia vi co th phn cng bi li, hong, hoc co li Vao/ra.

  khc phuc s c nay, khi ng lai may tinh hoc quet lai ia th va a ia tr v trang thaiTrc tuyn . quet lai ia, m Quan ly May tinh, ri bm Quan ly ia . Trn menuHanh ng , bm Quet lai ia.
co danh sach y u cac m ta trang thai ia va ia va cac quy trinh khc phuc s c, xem Tr giup Quan ly ia. Trong phn inh vao Quan ly ia hoc ca s Quan ly May tinh, bm Tr giup trn menuHanh ng .Tham kh?o

bit thm thng tin v cach thc s dung Quan ly ia gan, loai bo, hoc thay i tn ia, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
307844 Cach thc thay i tn ia trong Windows XP
bit thm thng tin v cach thc cu hinh ia ng, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
308424 Cach thc s dung Quan ly ia cu hinh ia ng trong Windows XP
bit thm thng tin v ia c s va cac ia ng lam vic, bm vao cac s bai vit sau xem cac bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
175761 B nh ng va b nh c s trong Windows 2000
222189 M ta v cac nhom ia trong Quan ly ia cua Windows
254105 Gii han phn cng ia ng
bit thm thng tin v cach thc s dung tin ich dong lnh Diskpart quan ly cac ia cua ban, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
300415 M ta v tin ich dong lnh Diskpart

Thu?c tnh

ID c?a bi: 309000 - L?n xem xt sau cng: 06 Thang Sau 2013 - Xem xt l?i: 2.1
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? kha:
kbhowtomaster kbhowto kbenv KB309000

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com