Cu?c h?p đư?c đ?t trong m?t ch? s? h?u l?ch c?a m?t ngư?i đ?i di?n không hi?n th? thông tin r?nh/b?n cho ngư?i tham d? các cu?c h?p trong Outlook

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 309185 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Trong Microsoft Outlook ho?c Outlook Web Access, b?n có th? xem tính kh? d?ng c?a ngư?i tham gia n?u m?t đ?i bi?u ch?p nh?n m?t cu?c h?p cho b?n.

N?u b?n đ? thi?t l?p m?t đ?i bi?u và có c?u h?nh đ?i di?n c?a b?n đ? nh?n đư?c m?t đ?ng g?i c?a đáp ?ng yêu c?u, và n?u ngư?i xem ho?c ch?p nh?n yêu c?u g?p m?t c?a b?n trư?c khi b?n có xem các yêu c?u, các L?p k? ho?ch tab trong m?c cu?c h?p mà đư?c t?o ra trong l?ch c?a b?n ch? hi?n th? ngư?i t? ch?c cu?c h?p r?nh/b?n thông tin. Thông tin r?nh/b?n cho t?t c? các ngư?i nh?n cu?c h?p khác s? đư?c hi?n th? là tr? l?i slashes (\), mà ch? ra r?ng không có thông tin là có s?n. Ngoài ra, b?n có th? th?y m?t bi?u tư?ng phong b? g?ch chân ? phía trư?c c?a nh?ng ngư?i tham gia tên, mà ch? ra r?ng tên đư?c gi?i quy?t trong Outlook. Tuy nhiên, m?t bi?u tư?ng phong b? không nh?n m?nh v?i X qua nó c?ng có th? hi?n th? nh?ng ngư?i tham gia tên, cho bi?t tên c?a h? không đư?c gi?i quy?t trong Outlook.

Trong Outlook Web Access, các T?nh tr?ng s?n có th? không ph?i là hi?n nay khi ch? s? h?u cu?c h?p xem cu?c h?p.

Nguyên nhân

Khi ngư?i xem ho?c ch?p nh?n yêu c?u g?p m?t t?i thay m?t cho ch? s? h?u cu?c h?p, các thông tin đư?c ch?a trong các đ?i bi?u yêu cầu họp không có các thông tin yêu c?u đ? đưa t?t c? nh?ng ngư?i nh?n. Đ? xem thông tin r?nh/b?n c?a ngư?i nh?n khác, thông tin ngư?i nh?n đ? đư?c đ?y đ? dân cư. Đi?u này x?y ra b?i v? yêu c?u g?p m?t đư?c g?i đ?n các đ?i bi?u đư?c g?i thông qua m?t hành đ?ng chuy?n ti?p thư. Khi thư đư?c chuy?n ti?p, các thông tin ngư?i nh?n cho t?t c? ngư?i nh?n khác khác hơn so v?i nh?ng ngư?i kh?i và ngư?i nh?n không hoàn toàn dân.

Lưu ?  V?n đ? này x?y ra trong Outlook 2007, Outlook 2010 ho?c Outlook 2013 khi h?p thư c?a ngư?i qu?n l? cư trú trên Microsoft Exchange Server 2007, Microsoft Exchange Server 2010 ho?c Microsoft Exchange Server 2013, và chương tr?nh h? tr? trao đ?i l?ch b? t?t cho h?p thư c?a ngư?i dùng. (Tham s? AutomateProcessing đư?c thi?t l?p đ? không). Đ? xác đ?nh giá tr? c?a tham s? AutomateProcessing , h?y ch?y l?nh sau trong Exchange Management Shell:
 • Đ?i Ngo?i t? 2013 và Exchange 2010

  Get-CalendarProcessing mailbox_name | FL automateprocessing
 • Exchange 2007

  Get-MailboxCalendarSettings mailbox_name | FL automateprocessing

Cách gi?i quy?t khác

Gi?i pháp cho v?n đ? ph? thu?c vào phiên b?n Outlook b?n đang s? d?ng và các phiên b?n c?a Microsoft Exchange mà cư trú c?a ngư?i qu?n l? h?p thư.

Phương pháp 1

Phương pháp này áp d?ng cho m?t trong nh?ng môi trư?ng sau đây:
 • H?p thư Microsoft Exchange Server 2003 (ho?c m?t phiên b?n trư?c đó) và s? d?ng b?t k? phiên b?n c?a Outlook đ? truy c?p vào h?p thư
 • Outlook 2003 (ho?c m?t phiên b?n trư?c đó) k?t n?i đ?n m?t h?p thư trên b?t k? phiên b?n c?a Exchange Server
Đ? xem thông tin r?nh/b?n cho t?t c? ngư?i nh?n, yêu c?u g?p m?t ph?i đư?c ch?p nh?n b?i các ch? s? h?u h?p thư. Ho?c, m?t ai đó v?i h?p thư quy?n ph?i kí nh?p vào tr?c ti?p c?a ch? s? h?u h?p thư và ch?p nh?n yêu c?u g?p m?t.

Phương pháp 2

Phương pháp này áp d?ng cho môi trư?ng sau đây:
 • H?p thư Exchange Server 2007 (ho?c phiên b?n m?i hơn) và s? d?ng Outlook 2007 ho?c phiên b?n m?i hơn đ? truy c?p vào h?p thư
Trong môi trư?ng này, đ?m b?o r?ng chương tr?nh h? tr? trao đ?i l?ch đư?c kích ho?t cho h?p thư c?a ngư?i qu?n l?. Đ? kích ho?t các l?ch trao đ?i h? tr? cho m?t h?p thư, h?y s? d?ng Exchange Shell l?nh:
 • Đ?i Ngo?i t? 2013 và Exchange 2010

  Set-CalendarProcessing mailbox_name –AutomateProcessing:AutoUpdate
 • Exchange 2007

  Thi?t l?p-MailboxCalendarSettings mailbox_name -AutomateProcessing: AutoUpdate

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 309185 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Tư 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise
 • Microsoft Exchange Server 2013 Standard
 • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
 • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
 • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
T? khóa: 
kbexchange2003presp2fix kbprb kbcalendar kbview kbmt KB309185 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 309185

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com