Raksta ID: 310312 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? aprakst?ts, k? izmantot sist?mas Windows XP diska t?r??anas r?ku.

PAPILDINDORM?CIJA

Diska t?r??anas r?ks pal?dz cietaj? disk? atbr?vot vietu, mekl?jot taj? dro?i dz??amus failus. Varat izv?l?ties, vai dz?st tikai da?us, vai ar? visus failus. Izmantojiet diska t?r??anas r?ku, lai veiktu jebkuru no ?iem uzdevumiem un cietaj? disk? atbr?votu vietu:
 • Dz?st interneta pagaidu failus.
 • Dz?st lejupiel?d?tos programmu failus. Piem?ram, ActiveX vad?klas un Java s?klietotnes, kas tiek lejupiel?d?tas no interneta.
 • Iztuk?ot atkritni.
 • Dz?st sist?mas Windows pagaidu failus.
 • No?emt sist?mas Windows papildu komponentus, kurus nelietojat.
 • No?emt instal?t?s programmas, kuras vairs nelietojat.
Diska t?r??anas r?ku var start?t, izmantojot k?du no ?iem pa??mieniem:
 • Noklik??iniet uz Start (S?kt) un p?c tam uz Run (Izpild?t). Lodzi?? Open (Atv?rt) ierakstiet cleanmgr un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi)

  vai
 • noklik??iniet uz Start (S?kt), nor?diet uz All Programs (Visas programmas), Accessories (Piederumi), System Tools (Sist?mas r?ki) un p?c tam noklik??iniet uz Disk Cleanup (Diska t?r??ana),

  vai
 • izmantojot Windows Explorer vai My Computer (Mans dators), ar peles labo pogu noklik??iniet uz diska, kur? v?laties atbr?vot vietu, noklik??iniet uz Properties (Rekviz?ti), z?mnes General (Visp?r?gi) un p?c tam uz Disk Cleanup (Diska t?r??ana).

Cietaj? disk? saglab?to failu dz??ana

Lai dz?stu cietaj? disk? saglab?tos failus, kurus vairs nelietojat, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt) un p?c tam uz My Computer (Mans dators).
 2. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz diska, kur? v?laties atbr?vot vietu, un p?c tam noklik??iniet uz Properties (Rekviz?ti).
 3. Noklik??iniet uz General (Visp?r?gi) un p?c tam uz Disk Cleanup (Diska t?r??ana).
 4. Noklik??iniet uz cilnes Disk Cleanup (Diska t?r??ana), ja t? v?l nav atlas?ta, atz?m?jiet izv?les r?ti?as pie failiem, kurus v?laties dz?st, un noklik??iniet uz OK (Labi).
 5. Noklik??iniet uz Yes (J?), lai paveiktu ?o darb?bu, un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).

Windows komponentu no?em?ana

Lai no?emtu sist?mas Windows komponentus, kurus vairs nelietojat, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt) un p?c tam uz My Computer (Mans dators).
 2. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz diska, kur? v?laties atbr?vot vietu, un p?c tam noklik??iniet uz Properties (Rekviz?ti).
 3. Noklik??iniet uz General (Visp?r?gi) un p?c tam uz Disk Cleanup (Diska t?r??ana).
 4. Noklik??iniet uz z?mnes More Options (Papildu opcijas) un sada?? Windows components (Windows komponenti) noklik??iniet uz Clean up (T?r?t).

  Tiek start?ts Windows komponentu vednis.
 5. Sarakst? Components (Komponenti) not?riet izv?les r?ti?as pie tiem komponentiem, kurus v?laties no?emt.
  • Pel?kota izv?les r?ti?a pie komponenta nor?da, ka ir instal?ti tikai da?i t? apak?komponenti.

   Ja v?laties no?emt k?du apak?komponentu, noklik??iniet uz Details (Detaliz?ti), not?riet izv?les r?ti?as pie tiem apak?komponentiem, kurus v?laties no?emt, un noklik??iniet uz OK (Labi).
 6. Noklik??iniet uz Next (T?l?k).
 7. Windows komponentu ved?a pabeig?anas lap? noklik??iniet uz Finish (Pabeigt).
 8. Noklik??iniet uz OK (Labi), Yes (J?), lai paveiktu ?o darb?bu, un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).

Instal?to programmu no?em?ana

Lai no?emtu programmas, kuras vairs nelietojat, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt) un p?c tam uz My Computer (Mans dators).
 2. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz diska, kur? v?laties atbr?vot vietu, un p?c tam noklik??iniet uz Properties (Rekviz?ti).
 3. Noklik??iniet uz z?mnes General (Visp?r?gi) un p?c tam uz Disk Cleanup (Diska t?r??ana).
 4. Noklik??iniet uz z?mnes More Options (Papildu opcijas) un sada?? Installed programs (Instal?t?s programmas) noklik??iniet uz Clean up (T?r?t).

  Tiek atv?rts dialoglodzi?? Add or Remove Programs (Programmu pievieno?ana vai no?em?ana).
 5. Sarakst? Currently installed programs (Pa?laik instal?t?s programmas) noklik??iniet uz programmas, kuru v?laties no?emt, un p?c tam noklik??iniet uz Remove (No?emt) (vai uz Change/Remove (Main?t/no?emt)).
 6. Ja tiek par?d?ta programmas no?em?anas apstiprin?juma uzvedne, noklik??iniet uz Yes (J?).
 7. Atk?rtojiet 5. un 6. darb?bu, lai no?emtu ar? citas nevajadz?g?s programmas, un p?c tam noklik??iniet uz Close (Aizv?rt).
 8. Noklik??iniet uz OK (Labi), Yes (J?), lai paveiktu ?o darb?bu, un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).

Atjauno?anas punktu dz??ana

Lai dz?stu visus atjauno?anas punktus, iz?emot visjaun?ko atjauno?anas punktu, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt) un p?c tam uz My Computer (Mans dators).
 2. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz diska, kur? v?laties atbr?vot vietu, un p?c tam noklik??iniet uz Properties (Rekviz?ti).
 3. Noklik??iniet uz z?mnes General (Visp?r?gi) un p?c tam uz Disk Cleanup (Diska t?r??ana).
 4. Noklik??iniet uz z?mnes More Options (Papildu opcijas) un sada?? System Restore (Sist?mas atjauno?ana) noklik??iniet uz Clean up (T?r?t).
 5. Noklik??iniet uz Yes (J?), lai no?emtu visus atjauno?anas punktus, iz?emot visjaun?ko.
 6. Noklik??iniet uz OK (Labi), Yes (J?), lai paveiktu ?o darb?bu, un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).

UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows komponentu un programmu no?em?anu oper?t?jsist?m? Windows XP, klik??iniet uz nor?d?tajiem rakstu numuriem un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstus
307894 K?: pievienot vai no?emt Windows komponentu sist?m? Windows XP (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
307895 K?: main?t vai no?emt programmu dator?, kur? instal?ta sist?ma Windows XP (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Lai sa?emtu papildinform?ciju par br?vas diska vietas beig?an?s pazi?ojumu oper?t?jsist?m? Windows XP, noklik??iniet uz n?kam? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu
285107 Apraksts sist?mas Windows XP pazi?ojumam par br?vas diska vietas beig?anos (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Lai sa?emtu papildinform?ciju par to, k? sist?mas atjauno?anas r?ks izmanto diska vietu, noklik??iniet uz n?kam? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu
300044 K? sist?mas atjauno?anas r?ks izmanto ciet? diska vietu (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Rekviz?ti

Raksta ID: 310312 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sestdiena, 2007. gada 1. decembris - P?rskat??ana: 1.1
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbinfo KB310312

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com