Straipsnio ID: 310353 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

Jei kompiuteris normaliai nepasileid?ia arba jei paleid?iant kompiuter? ?vyksta klaid?, kuri? nepavyksta nustatyti, reik?t? pagalvoti apie ??vari?? ?krov?. ?i operacija paleid?ia kompiuter? naudojant ma?iausi? tvarkykli? ir paleisties program? rinkin?. Tai gali pad?ti i?spr?sti problem?.

?iame straipsnyje apra?oma, kaip sukonfig?ruoti ?Windows XP? paleidim? naudojant ??vari?? ?krov? ir kaip gr??inti ?Windows XP? ? ?prastos paleisties tip?.

Kai sukonfig?ruojate ?Windows XP? naudoti ??vari?? ?krov?, kai kurios programos gali neveikti taip kaip tikimasi. Kai ?Windows XP? gr??inama ? ?prastos paleisties tip?, programos v?l veikia.

?is straipsnis skirtas pradedantiems ir vidutin? patirt? turintiems kompiuterio vartotojams.

Atlikti nurodytus veiksmus gali b?ti papras?iau, jei ?? straipsn? pirmiausia i?spausdinsite.

Paleiskite ?Windows XP? naudodami ??vari?? ?krov?

Yra du ?Windows XP? paleidimo naudojant ??vari?? ?krov? b?dai:
 • 1 b?das. Naudokite ?inyn?-vedl?
 • 2 b?das. Rankiniu b?du paleiskite XP naudodami ??vari?? ?krov? (tik patyr?s vartotojas)
Prad?kite nuo pirmojo b?do. Jeigu tai neveikia ir nor?tum?te i?bandyti sud?tingesn? b?d?, rinkit?s antr?j?.

1 b?das. ?inynas-vedlys

Prie? pradedant

Prie? pradedant diegti ir naudoti ?inyn?-vedl?:
 • norint ?diegti ?inyn?-vedl?, kompiuteryje turi b?ti ?diegta ?Windows XP Home Edition?, ?Windows XP Professional?, ?Windows XP Media Center Edition? arba ?Windows XP Tablet PC Edition?.
 • Nor?dami sukonfig?ruoti ?Windows XP? paleidim?, kad b?t? naudojama ??vari? ?krova, turite prisijungti kaip administratorius arba administratori? grup?s narys.
Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip prisijungti prie ?Windows?, spustel?kite pateikt? straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
321305 Kaip prisijungti prie ?Windows XP?, jei u?mir?ote slapta?od? arba baig?si slapta?od?io galiojimo laikas

2 b?das. Rankiniu b?du paleiskite XP naudodami ??vari?? ?krov? (tik patyrusiems vartotojams)

?is skyrius skirtas patyrusiems kompiuteri? vartotojams. Jei neketinate naudotis trik?i? diagnostikos patarimais, skirtais patyrusiems vartotojams, kreipkit?s ? k? nors pagalbos arba susisiekite su palaikymo tarnyba. Jei reikia informacijos, kaip susisiekti su ?Microsoft? palaikymo tarnyba, apsilankykite ?Microsoft? svetain?je:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=lt
Nor?dami rankiniu b?du paleisti ?Windows XP? naudodami ??vari?? ?krov?, atlikite nurodytus veiksmus.

Vaizdo ?ra?as: kaip atlikti ??vari?? ?Windows? ?krov?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets video1
uuid=8c884a98-6334-4d34-82ae-acdfe8959440 VideoUrl=http://aka.ms/o1h3lc
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets video2


1 veiksmas. Paleiskite sistemos konfig?ravimo priemon?

 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?veskite msconfig, tada spustel?kite Gerai.
 2. Rodomas dialogo langas Sistemos konfig?ravimo priemon?.

2 veiksmas. Konfig?ruokite rinktines paleisties parinktis

 1. Dialogo lange Sistemos konfig?ravimo priemon? spustel?kite skirtuk? Bendra, tada spustel?kite Pasirinktin? paleistis.
 2. Spustel?kite nor?dami i?valyti ?ym?s langel? Apdoroti fail? SYSTEM.INI.
 3. Spustel?kite nor?dami i?valyti ?ym?s langel? Apdoroti fail? WIN.INI.
 4. Spustel?kite nor?dami i?valyti ?ym?s langel? ?kelti paleisties elementus. Patikrinkite, ar pa?ym?ta ?kelti sistemos paslaugas ir Naudoti original? BOOT.INI.
 5. Spustel?kite skirtuk? Paslaugos.
 6. Spustel?kite nor?dami pa?ym?ti ?ym?s langel? Sl?pti visas ?Microsoft? paslaugas.
 7. Spustel?kite I?jungti visk?, tada spustel?kite Gerai.
 8. Kai paraginama, spustel?kite Paleisti i? naujo nor?dami i? naujo paleisti kompiuter?.

3 veiksmas. Prisijunkite prie ?Windows?

 1. Jei esate paraginami, prisijunkite prie sistemos ?Windows?.
 2. Kai gaunate pateikt? prane?im?, spustel?kite nor?dami pa?ym?ti ?ym?s langel? Nerodyti ?io pane?imo arba paleisti sistemos konfig?ravimo priemon?, kai paleid?iama ?Windows?, tada spustel?kite Gerai.

  Pastabos
  • Norint pakeisti ?Windows? paleidimo b?d?, reikia naudoti sistemos konfig?ravimo priemon?.
  • Sistemos konfig?ravimo priemon? dabar veikia diagnostikos arba pasirinktin?s paleisties re?imu, tod?l rodomas ?is prane?imas ir priemon? paleid?iama kiekvien? kart? paleidus ?Windows?.
  • Skirtuke Bendra pasirinkite ?prastos paleisties re?im? nor?dami paleisti ?Windows? ?prastai ir anuliuoti pakeitimus, kuriuos atlikote naudodami sistemos konfig?ravimo priemon?.

4 veiksmas. Pasirinktinis funkcij? i?jungimo veiksmas

Jei ??vari? ?krova i?tais? klaid?, ?io veiksmo atlikti nereikia.

Svarbu Jeigu j?s? problema nei?spr?sta ir turite atlikti ?? veiksm?, juo negr??tamai pa?alinami kompiuterio atk?rimo ta?kai. Sistemos atk?rimo funkcija naudoja atk?rimo ta?kus, kad atkurt? ankstesn? kompiuterio b?sen?. Jei pa?alinate atk?rimo ta?kus, nebegalima atkurti ankstesn?s ?Windows? b?senos.

?iuo veiksmu laikinai i?jungiamos ?Microsoft? funkcijos, pvz., ?prijungti ir leisti?, tinklo, ?vyki? registravimo ir klaid? ataskait?.
 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?veskite msconfig, tada spustel?kite Gerai.
  Rodomas dialogo langas Sistemos konfig?ravimo priemon?.
 2. Spustel?kite skirtuk? Bendra, spustel?kite nor?dami i?valyti ?ym?s langel? ?kelti sistemos paslaugas, tada spustel?kite Gerai.
 3. Kai paraginama, spustel?kite Paleisti i? naujo nor?dami i? naujo paleisti kompiuter?.
Jeigu ?ie veiksmai pad?jo atlikti ??vari?? kompiuterio ?krov?, darbas baigtas. Jei ?ie veiksmai nepad?jo, pereikite ? skyri? ?Kiti veiksmai?. Jei kompiuter? reikia gr??inti ? ?prastos ?krovos b?sen?, eikite ? ?Windows? konfig?ravimo naudoti ?prast? ?krov? veiksmai?.

?Windows? konfig?ravimo naudoti ?prastos paleisties b?sen? veiksmai

Kai problemai i?spr?sti panaudojate ??vari?? ?krov?, galite atlikti pateiktus veiksmus nor?dami sukonfig?ruoti, kad ?Windows XP? b?t? paleid?iama ?prastai.
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Vykdyti.
 2. ?ra?ykite msconfig ir spustel?kite Gerai.
  Rodomas dialogo langas Sistemos konfig?ravimo priemon?.
 3. Spustel?kite skirtuk? Bendra, spustel?kite ?prasta paleistis ? ?kelti visas ?rengini? tvarkykles ir tarnybas, tada spustel?kite Gerai.
 4. Kai paraginama, spustel?kite Paleisti i? naujo nor?dami i? naujo paleisti kompiuter?.

Daugiau informacijos

Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip pa?alinti paleisties triktis, spustel?kite pateikt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
308041 ?Windows XP? paleisties trik?i? ?alinimo i?tekliai (gali b?ti angl? k.)

KITI VEIKSMAI

Jei ?ie b?dai jums nepad?jo, problemos sprendimo galite ie?koti ?Microsoft? technin?s prie?i?ros tarnybos ?iniatinklio svetain?je. Toliau nurodytos kelios paslaugos, kurios teikiamos ?Microsoft? technin?s prie?i?ros tarnybos ?iniatinklio svetain?se:
 • ?ini? baz?, kurioje galima ie?koti: ie?kokite ?Microsoft? produktams skirtos palaikymo informacijos ir savaranki?kos pagalbos priemoni?.
 • Sprendim? centrai: per?i?r?kite da?nai u?duodamus klausimus apie konkre?ius produktus ir svarbiausius atsakymus.
 • Kitos palaikymo parinktys: u?duokite klausim? internetu, kreipkit?s ? ?Microsoft? technin?s prie?i?ros tarnyb? arba pateikite atsiliepim?.
Jei vis tiek i?kyla problem?, galite kreiptis ? palaikymo tarnyb?:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=lt
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 310353 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 7 d. - Per?i?ra: 1.1
Taikoma:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
Rakta?od?iai: 
kbexpertiseinter kbresolve kbceip kbexpertisebeginner kbhowto kbacwsurvey kbpubtypekc kbfix kbenv kbfaq kbprod2web kbvideocontent KB310353

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com