Làm th? nào đ? thêm, s?a đ?i ho?c xoá s? ki?m nh?p subkeys và giá tr? b?ng cách s? d?ng m?t file reg.

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 310516 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? b? sung, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows
Bài vi?t t?ng bư?c này mô t? làm th? nào đ? thêm, ch?nh s?a ho?c xoá ki?m nh?p subkeys và giá tr? b?ng cách s? d?ng m?t t?p tin m?c ki?m nh?p (reg.). Regedit.exe s? d?ng reg t?p tin nh?p kh?u và xu?t kh?u ki?m nh?p subkeys và giá tr?. B?n có th? s? d?ng các t?p tin reg t? xa phân ph?i ki?m nh?p thay đ?i đ?i v?i m?t s? máy tính d?a trên Windows. Khi b?n ch?y m?t file reg., n?i dung t?p nh?p vào s? ki?m nh?p đ?a phương. V? v?y, b?n ph?i phân ph?i reg t?p tin c?n th?n.

Cú pháp c?a.Reg file

M?t t?p tin reg có cú pháp sau:

RegistryEditorVersion
D?ng tr?ng
[RegistryPath1]
"DataItemName1"="DataType1:DataValue1"
DataItemName2"="DataType2:DataValue2"
D?ng tr?ng
[RegistryPath2]
"DataItemName3"="DataType3:DataValue3"

? đâu:

RegistryEditorVersion là m?t trong hai "Windows Registry Editor phiên b?n 5,00" cho Windows 2000, Windows XP, và Windows Server 2003, ho?c "REGEDIT4" cho Windows 98 và Windows NT 4.0. "REGEDIT4" tiêu đ? c?ng làm vi?c trên máy tính d?a trên Windows 2000, Windows XP d?a trên, và d?a trên Windows Server 2003.

D?ng tr?ng là m?t d?ng tr?ng. Đi?u này xác đ?nh s? B?t đ?u c?a m?t con đư?ng m?i ki?m nh?p. M?i khóa ho?c khoá con là m?t con đư?ng m?i ki?m nh?p. N?u b?n có m?t s? phím trong t?p reg, d?ng tr?ng có th? giúp b?n ki?m tra và kh?c ph?c s? c? các n?i dung.

RegistryPathx là con đư?ng c?a khoá con ch?a giá tr? đ?u tiên b?n đang nh?p. Kèm theo đư?ng d?n trong d?u ki?m ngo?c vuông, và tách m?i c?p đ? c?a h? th?ng phân c?p b?ng m?t d?u ki?m g?ch chéo ngư?c. Ví d?:
[
HKEY_LOCAL_ MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System
]
Reg file có th? ch?a m?t s? đăng k? đư?ng d?n.N?u dư?i cùng c?a h? th?ng phân c?p trong tuyên b? con đư?ng không t?n t?i trong s? đăng k?, m?t khoá con m?i đư?c t?o ra. N?i dung c?a các t?p tin đăng k? s? đư?c g?i vào s? đăng k? theo th? t? b?n nh?p chúng. V? v?y, n?u b?n mu?n t?o ra m?t khoá con m?i v?i m?t khoá con bên dư?i, b?n ph?i nh?p các d?ng theo th? t? đúng.

DataItemNamex là tên c?a m?c d? li?u mà b?n mu?n chuy?n nh?p. N?u m?t m?c d? li?u trong t?p c?a b?n không t?n t?i trong s? đăng k?, t?p tin reg thêm nó (v?i giá tr? c?a m?c d? li?u). N?u m?t m?c d? li?u không t?n t?i, các giá tr? trong t?p reg s? ghi đè giá tr? hi?n t?i. D?u ngo?c kép kèm theo tên c?a m?c d? li?u. M?t d?u hi?u b?ng (=) ngay l?p t?c sau tên c?a m?c d? li?u.

DataTypex là ki?u d? li?u cho giá tr? đăng k? và ngay l?p t?c sau d?u hi?u b?nh đ?ng. Cho t?t c? các lo?i d? li?u khác hơn so v?i REG_SZ (m?t chu?i giá tr?), m?t d?u ngay l?p t?c theo ki?u d? li?u. N?u các lo?i d? li?u là REG_SZ, không bao g?m d? li?u lo?i giá tr? ho?c đ?i tràng. Trong trư?ng h?p này, Regedit.exe gi? đ?nh REG_SZ cho ki?u d? li?u. B?ng sau li?t kê các lo?i d? li?u đi?n h?nh đăng k?:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Ki?u d? li?uLo?i d? li?u trong reg.
REG_BINARYh? th?p l?c phân
REG_DWORDDWORD
REG_EXPAND_SZHexadecimal(2)
REG_MULTI_SZHexadecimal(7)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các lo?i d? li?u đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
256986 Mô t? v? Microsoft Windows registry
DataValuex ngay l?p t?c sau đ?i tràng (ho?c các d?u hi?u b?nh đ?ng v?i REG_SZ) và ph?i ? đ?nh d?ng thích h?p (ví d?, Chu?i ho?c h? th?p l?c phân). S? d?ng đ?nh d?ng th?p l?c phân cho d? li?u nh? phân m?c.

Lưu ? B?n có th? nh?p nhi?u d? li?u m?c d?ng cho cùng m?t đư?ng d?n đăng k?.

Lưu ? các t?p tin registry nên ch?a m?t d?ng tr?ng ? cu?i c?a t?p tin.Thêm đăng k? Subkeys ho?c thêm và thay đ?i giá tr? s? đăng k?

Đ? thêm m?t khoá con đăng k? ho?c thêm ho?c thay đ?i m?t giá tr? đăng k?, th?c hi?n nh?ng thay đ?i thích h?p trong s? đăng k?, và sau đó xu?t kh?u thích h?p khoá con ho?c subkeys. Xu?t kh?u đăng k? subkeys s? t? đ?ng đư?c lưu dư?i d?ng t?p tin reg. Đ? th?c hi?n thay đ?i đ? đăng k? và xu?t kh?u các thay đ?i vào m?t file reg., h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào b?t đ?u, b?m ch?y, lo?i regedit trong các m? h?p, và sau đó b?m OK.
 2. Xác đ?nh v? trí và sau đó nh?p vào khoá con ch?a m?c đăng k? ho?c các m?c mà b?n mu?n thay đ?i.
 3. B?m vào t?p, và sau đó nh?p vào xu?t kh?u.

  Bư?c này sao lưu khoá con trư?c khi b?n th?c hi?n b?t k? thay đ?i. B?n có th? nh?p t?p tin này tr? l?i vào s? đăng k? sau đó n?u các thay đ?i gây ra m?t v?n đ?.
 4. Trong tên t?p h?p, g? tên t?p đ? dùng đ? lưu các t?p tin reg v?i các m?c đăng k? ban đ?u, và sau đó nh?p vào lưu.

  Lưu ? S? d?ng m?t tên t?p tin mà nh?c nh? b?n v? các n?i dung, ch?ng h?n như m?t tham chi?u đ?n tên khoá con.
 5. Trong ngăn ph?i, thêm ho?c s?a đ?i các m?c đăng k? mà b?n mu?n.
 6. L?p l?i bư?c 3 và 4 đ? xu?t kh?u khoá con m?t l?n n?a, nhưng s? d?ng m?t tên t?p tin khác nhau cho các t?p tin reg. B?n có th? s? d?ng reg tranh đ? th?c hi?n thay đ?i s? đăng k? c?a b?n trên máy tính khác.
 7. Ki?m tra các thay đ?i trên máy tính đ?a phương. N?u h? gây ra m?t v?n đ?, nh?p đúp vào t?p tin ch?a b?n sao lưu c?a d? li?u đăng k? ban đ?u đ? tr? v? s? đăng k? đ? t?nh tr?ng ban đ?u c?a nó. N?u nh?ng thay đ?i làm vi?c như mong đ?i, b?n có th? phân ph?i reg b?n đ? t?o ? bư?c 6 cho các máy tính khác b?ng cách s? d?ng nh?ng phương pháp trong các "Phân ph?i thay đ?i s? đăng k?"ph?n c?a bài vi?t này.

Xóa khóa Registry và các giá tr?

Đ? xóa m?t khóa registry v?i m?t t?p tin reg, đ?t m?t g?ch n?i (-) ? phía trư?c c?a các RegistryPath trong file reg.. Ví d?: đ? xoá khoá con ki?m tra t? các khóa registry sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software
Đ?t m?t d?u n?i trư?c m?t các khóa registry sau đây trong reg file:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Test
Ví d? sau có m?t t?p tin reg có th? th?c hi?n nhi?m v? này.
[
-HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Test
]
Đ? xóa m?t giá tr? đăng k? v?i m?t t?p tin reg, đ?t m?t g?ch n?i (-) sau khi d?u b?ng sau các DataItemName trong file reg.. Ví d?, đ? xóa giá tr? s? đăng k? TestValue t? khoá đăng k? sau:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Test
Đ?t m?t d?u n?i sau khi "TestValue" = trong file reg.. Ví d? sau có m?t t?p tin reg có th? th?c hi?n nhi?m v? này.
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Test

"TestValue" =-
Đ? t?o ra các t?p tin reg, s? d?ng Regedit.exe đ? xu?t khoá đăng k? mà b?n mu?n xóa, và sau đó s? d?ng Notepad đ? ch?nh s?a các t?p tin reg và chèn d?u n?i.

Đ?i tên khóa Registry và các giá tr?

Đ? đ?i tên m?t khóa ho?c giá tr?, xóa khóa ho?c giá tr?, và sau đó t?o khóa m?i ho?c giá tr? v?i tên m?i.

Phân ph?i thay đ?i s? đăng k?

B?n có th? g?i t?p tin reg đ? ngư?i s? d?ng thư đi?n t?, đ?t m?t t?p reg. trên m?t chia s? m?ng và ngư?i s? d?ng tr?c ti?p đ? chia s? m?ng đ? ch?y nó, ho?c b?n có th? thêm m?t l?nh đ? k?ch b?n đăng nh?p c?a ngư?i dùng đ? t? đ?ng nh?p kh?u các t?p tin reg khi h? đăng nh?p.Khi ngư?i dùng ch?y các t?p tin reg, h? nh?n đư?c các thông báo sau đây:
Registry Editor
B?n có ch?c b?n mu?n thêm các thông tin trong Các đư?ng d?n t?p tin reg. đ? đăng k??
N?u ngư?i dùng nh?p chu?t ph?i, ngư?i dùng nh?n đư?c thông báo sau:
Registry Editor
Thông tin trong con đư?ng c?a reg file đ? đư?c nh?p thành công vào s? đăng k?.
Regedit.exe h? tr? m?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh/s đ? không hi?n th? các thư này. Ví d?, đ? âm th?m ch?y file reg. (v?i switch/s ) t? m?t t?p tin th?c thi k?ch b?n đăng nh?p, h?y s? d?ng cú pháp sau:
regedit.exe/s Các đư?ng d?n t?p tin reg.
B?n c?ng có th? s? d?ng chính sách nhóm ho?c chính sách h? th?ng đ? phân ph?i thay đ?i s? đăng k? trên m?ng c?a b?n. Đ? bi?t thêm thông tin, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/ms954395.aspx
Lưu ? N?u nh?ng thay đ?i làm vi?c, b?n có th? g?i các t?p tin đăng k? cho ngư?i dùng phù h?p trên m?ng.

Thu?c tính

ID c?a bài: 310516 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 6.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation
 • Windows Server 2008 R2 for Embedded Systems
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Service Pack 1
 • Windows Vista Service Pack 2
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows 7 Professional for Embedded Systems
 • Windows 7 Service Pack 1
 • Windows 7 Ultimate for Embedded Systems
T? khóa: 
kbenv kbhowtomaster kbmt KB310516 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 310516

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com