Kako da re?ite probleme pomo?u uslu?nog programa ?System Configuration? (Konfiguracija sistema) u operativnom sistemu Windows XP

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 310560 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

UVOD

Ovaj ?lanak opisuje kako da re?ite probleme gre?aka u konfiguraciji u operativnom sistemu Microsoft Windows XP pomo?u uslu?nog programa ?System Configuration? (Konfiguracija sistema) (Msconfig.exe).

DODATNE INFORMACIJE

Uslu?ni program ?System Configuration? (Konfiguracija sistema) automatizuje rutinske korake za re?avanje problema koje profesionalci za podr?ku slu?bi koje pru?aju usluge podr?ke za Microsoft proizvode koriste kada vr?e dijagnozu problema u konfiguraciji sistema. Kada koristite ovaj uslu?ni program za menjanje konfiguracije sistema, mo?ete potvrditi izbore u poljima za potvrdu da biste uklonili probleme koji se ne odnose na va?u konfiguraciju. Ovaj proces smanjuje rizik od gre?aka u kucanju koje mo?ete napraviti kada koristite ure?iva? teksta kao ?to je program ?Microsoft Notepad? (Microsoft bele?nica). Morate biti prijavljeni kao administrator ili ?lan administratorske grupe da biste koristili uslu?ni program ?System Configuration? (Konfiguracija sistema).

Da biste pokrenuli uslu?ni program ?System Configuration? (Konfiguracija sistema), kliknite na dugme Start, izaberite stavku Run (Pokreni), u okvir Open (Otvori) otkucajte msconfig i zatim kliknite na dugme OK (U redu).

Kada koristite uslu?ni program ?System Configuration? (Konfiguracija sistema), mo?ete lako da uspostavite po?etnu vrednost ili da menjate postavke konfiguracije u operativnom sistemu Windows da biste uklju?ili izbore za slede?e datoteke i postavke:
 • Datoteka System.ini
 • Datoteka Win.ini
 • Datoteka Boot.ini
 • Programi koji su postavljeni da se u?itaju za vreme procesa pokretanja sistema (ovi programi su navedeni u fascikli ?Startup? (Pokretanje) i u registratoru)
 • Postavke okru?enja
 • Me?unarodne postavke
Da biste spre?ili u?itavanje bilo koje od ovih stavki kada ponovo pokrenete ra?unar, koristite jedan od slede?a dva metoda:
 • Izaberite karticu General (Op?te postavke) i zatim izaberite opciju Diagnostic Startup - load basic devices and services only (Dijagnosti?ko pokretanje - u?itaj samo osnovne ure?aje i usluge). Kada koristite ovu opciju, upravlja?ki programi i softver za ure?aje se u?itavaju interaktivno kada ponovo pokrenete ra?unar.

  NapomenaKada koristite ovaj metod, Microsoft usluge kao ?to su ?Networking? (Umre?avanje), ?Plug and Play?, ?Event Logging? (Vo?enje evidencije o doga?ajima) i ?Error Reporting? (Izve?tavanje o gre?kama) su privremeno onemogu?ene. Mo?ete i trajno izbrisati sve ta?ke vra?anja za uslu?ni program ?System Restore? (Oporavak sistema). Nemojte koristiti ovaj metod ako ?elite da zadr?ite ta?ke vra?anja za uslu?ni program ?System Restore? (Oporavak sistema) ili ako treba da koristite Microsoft uslugu da biste testirali ovaj problem.
 • Izaberite karticu General (Op?te postavke) i zatim izaberite opciju Selective Startup (Selektivno pokretanje). Mo?ete odabrati datoteke i postavke koje ?elite da ra?unar u?ita kada ponovo pokrenete ra?unar. Mo?ete izabrati bilo koju od slede?ih opcija:
  • ?Process SYSTEM.INI File? (Obradi datoteku SYSTEM.INI)
  • ?Process WN.INI file? (Obradi datoteku WIN.INI)
  • ?Load System Services? (U?itaj sistemske usluge)
  • ?Load Startup Items? (U?itaj stavke pokretanja)

  Slede?e postavke se primenjuje na ove opcije:
  • Ako je potvr?en izbor u polju za potvrdu, datoteka za konfiguraciju se obra?uje kada ponovo pokrenete ra?unar.
  • Ako je opozvan izbor u polju za potvrdu, datoteka za konfiguraciju se ne obra?uje kada ponovo pokrenete ra?unar.
  • Ako je potvr?en izbor u polju za potvrdu, ali je polje za potvrdu nedostupno, neke stavke iz te datoteke za konfiguraciju ?e se ipak u?itati kada ponovo pokrenete ra?unar.
  • Ako je opozvan izbor u polju za potvrdu, ali je polje za potvrdu nedostupno, datoteka za konfiguraciju nije prisutna na ra?unaru.
  • Ne mo?ete opozvati izbor u polju za potvrdu Use Original BOOT.INI (Koristi originalnu datoteku BOOT.INI).
  NapomenaKada opozovete izbor u polju za potvrdu Load System Services (U?itaj sistemske usluge), onemogu?avate Microsoft usluge kao ?to su ?Networking? (Mre?e), ?Plug and Play?, ?Event Logging? (Vo?enje evidencije o doga?ajima) i ?Error Reporting? (Izve?tavanje o gre?kama). Mo?ete i trajno izbrisati sve ta?ke vra?anja za uslu?ni program ?System Restore? (Oporavak sistema). Nemojte opozvati izbor u tom polju za potvrdu ako ?elite da zadr?ite ta?ke vra?anja za uslu?ni program ?System Restore? (Oporavak sistema) ili ako treba da koristite Microsoft uslugu da biste testirali ovaj problem.
Pre nego ?to pokrenete sesiju re?avanja problema, mo?ete iskoristiti uslu?ni program ?System Configuration? (Konfiguracija sistema) da biste pokrenuli operaciju ?System Restore? (Oporavak sistema). Da biste to uradili, izaberite karticu General (Op?te postavke) i zatim izaberite opciju Launch System Restore (Pokreni oporavak sistema). Mo?ete kreirati ta?ku vra?anja koju mo?ete da iskoristite da biste vratili ra?unar u prethodno stanje.

Da biste spre?ili u?itavanje pojedina?nih stavki ili redova iz odre?ene datoteke za konfiguraciju kada ponovo pokrenete ra?unar, izaberite karticu za odre?enu datoteku za konfiguraciju i zatim opozovite izbor u poljima za potvrdu za pojedina?ni red ili stavku koju ne ?elite da u?itate. Polja za potvrdu koja su nedostupna na karticama SYSTEM.INI i WIN.INI ozna?avaju da je redove privremeno uklonio uslu?ni program ?System Configuration? (Konfiguracija sistema).
 • Da biste promenili trenutno aktivne redove ili stavke, izaberite neki drugi red ili stavku ili kliknite na dugme Move Up (Pomeri nagore) ili Move Down (Pomeri nadole) da biste se pomerali po stavkama.
 • Da biste kreirali novu stavku u bilo kojoj datoteci za konfiguraciju, kliknite na dugme New (Nova).
 • Da biste uredili red koji je trenutno izabran, kliknite na dugme Edit (Uredi).
Napomena Kada opozovete izbor u polju za potvrdu za stavku ili red, opcija Selective Startup (Selektivno pokretanje) na kartici General (Op?te postavke) je automatski izabrana.

Kada napravite izbore koje ste ?eleli, kliknite na dugme OK (U redu) i zatim ponovo pokrenite ra?unar kada od vas bude zatra?eno da pokrenete promene.

Da biste izdvojili pojedina?ne Windows datoteke direktno iz datoteka pakovanja, izaberite karticu General (Op?te postavke) i zatim kliknite na dugme Expand File (Razvij datoteku).

Da biste potvrdili da ?e biti u?itane sve datoteke za konfiguraciju i sve stavke koje su navedene u tim datotekama kada ponovo pokrenete ra?unar, izaberite karticu General (Op?te postavke) i zatim izaberite opciju Normal startup (Normalno pokretanje).

REFERENCE

Za dodatne informacije o re?avanju problema sa pokretanjem operativnog sistema Windows XP kliknite na slede?i broj ?lanka da biste pregledali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
308041 Resursi za re?avanje problema sa pokretanjem operativnog sistema Windows XP (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Za dodatne informacije o ?istom pokretanju sistema u operativnom sistemu Windows XP kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
310353 Kako da izvr?ite ?isto pokretanje sistema u operativnom sistemu Windows XP
Za dodatne informacije o kori??enju uslu?nog programa ?System Restore? (Oporavak sistema) za vra?anje operativnog sistema Windows XP u prethodno stanje kliknite na slede?i broj ?lanka da biste pregledali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
306084 Kako povratiti operativni sistem u predhodno stanje u Windowsu XP

Svojstva

Identifikator ?lanka: 310560 - Poslednji pregled: 1. decembar 2007. - Revizija: 3.1
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Klju?ne re?i: 
kbhowto kbtshoot kbenv kbinfo KB310560

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com