ID c?a bi: 310575 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TM T?T

Bai vit nay m ta cac meo khc phuc s c thng thng cho thit bi Bus Ni tip Van nng (USB) trong Windows XP.

THNG TIN THM

Vi cac thit bi USB la cac thit bi Cm va Chay nn ban co it kha nng iu khin hoc cu hinh cac thit bi nay. Tuy nhin, ban co th tim ra hu ht cac vn cua USB da trn mt trong cac tinh hung sau.
 • Phn cng bi cu hinh khng ung hoc hoat ng sai chc nng
 • Trinh iu khin thit bi thiu hoc bi cu hinh sai hoc hoat ng sai chc nng
 • Ni bng dy cap khng khp
 • Chng trinh c s hoc h thng u vao/ra c ban (BIOS) li thi
 • May chu truy cp gc bi cu hinh sai
Ban co th s dung cac meo khc phuc s c sau kim tra mt trong cac tinh hung nay giup ban giai quyt s c cua thit bi USB.

Phn cng cu hinh khng ung hoc hoat ng sai chc nng

Thng thng, nu ban cm mt thit bi cu hinh khng ung hoc hoat ng sai chc nng vao mt cng USB, no khin may tinh ngng phan hi (bi treo). Trong phn ln nhng trng hp, ban phai tt may tinh va bt lai cai lai bus nay. Chu y: tim ra thit bi nao hoat ng sai chc nng hoc c cu hinh khng ung co th se kho khn hn. Nu ban bit co mt may tinh khac sn ang hoat ng binh thng, hay th cm thit bi nay vao may tinh o xem ban gp co phai vn tng t.

Nu thit bi nay c cm vao b tp trung th cp, hay rut thit bi ra khoi b tp trung, va cm trc tip thit bi vao b tp trung gc.

Nhiu s c phn cng (nh ngun in ln hoc nho, thiu rng dai tn, chng trinh c s cu hinh khng ung hoc hoat ng sai chc nng v.v..) co th gy ra vn .

Kim tra B quan li Thit bi chc chn rng b tp trung gc ang hoat ng ung cach. Nu b tp trung gc c hin thi vi mt du chm than (!) trong ng tron mau vang, hay kim tra xem BIOS co ang gan mt yu cu ngt (IRQ) vao b iu khin USB gc. iu nay yu cu phai nap trinh iu khin thit bi. bit thm thng tin v cach s dung B quan li Thit bi khc phuc s c phn cng, bm s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
133240 Khc phuc s c thit bi xung t vi B quan li Thit bi (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
Khi ban cm thit bi vao b tp trung gc, nu khng co thit bi nao hoat ng, hay kim chng cac yu cu v ngun in cua bus khng bi vt qua. Thit bi USB co th tiu thu ti a 500 MA vi mi kt ni. Nu mt thit bi tiu thu ngun in ln hn, thng s ky thut nay gi y rng may tinh phai co kha nng v hiu hoa cng cu th o cho n khi ngun in may tinh c tai s dung (con c goi la treo cng). Ngoai ra, nu thit bi tiu thu di 50 MA, cng nay khng bao gi hoat ng.

Chon tab Ngun in trong cac thuc tinh B tp trung gc USB kim tra vic s dung ngun in cua bus USB.

Trinh iu khin thit bi hoat ng khng ung chc nng, cu hinh sai hoc bi thiu

Khi ban cm thit bi USB, may tinh phai nap ri cu hinh thit bi ma khng cn trinh iu khin thit bi (gia s rng thit bi nm trong trinh iu khin lp c xac inh va cung cp). Nu may tinh nhc ban v trinh iu khin thit bi, hay kim tra vi nha san xut thit bi xac inh xem co trinh iu khin khng.

Ni cap khng khp

Co hai kiu cap USB, cap tc cao va tc thp. Cap tc thp khac vi cap tc cao chu yu la vo boc. Nu ban cm mt thit bi tc cao vao mt cap tc thp, ban co th lam nhiu tin hiu trn ng truyn xa.

Kim tra xem toan b chui USB co ang hoat ng binh thng khng co th chc chn rng thit bi yu cu kha nng tiu thu ngun in t b tp trung khng c cm vao chui mt kia cua b tp trung khng co ngun in. iu nay khin cho b tp trung va tt ca thit bi di chui bi treo. Nu b tp trung la mt b tp trung co ngun in, hay kim chng rng b cp ngun cua b tp trung o c cu hinh hp ly.

Chng trinh c s hoc BIOS li thi

Khoa cua tt ca thit bi USB la chng trinh c s. Chng trinh c s cua thit bi USB co cha tt ca thng tin v thit bi nay. Cng khng c t lai cho n khi tt ca phn m ta trong chng trinh c s a c b tp trung nap va kim chng. iu nay la rt quan trong vi no ap dung cho cac thit bi nh may in va modem. am bao rng ban co chng trinh c s cp nht nht s dung c cho ca BIOS cua may tinh va cho tng thit bi n le.

Cac hin tng cua chng trinh c s cu hinh khng ung hoc hoat ng khng ung chc nng co th khac thng. Thng thng, khi ban thao ra ri lai thm thit bi USB, thit bi lai co sn. Tuy nhin, thit bi nay co th c hin thi la trng hp th hai cua thit bi o, va t nap nh trong B quan li Thit bi. Nu ban nhin thy ban sao cua thit bi, hay kim tra xem ban co chng trinh c s cp nht nht cho thit bi o khng. Vn nay thng xay ra vi may in USB va modem. Mt vn tng t co cung nguyn nhn cung xay ra khi mt thit bi nap trinh iu khin thit bi ri thm mt thit bi th hai va thit bi nay dng nh khng co trinh iu khin. Thit bi th hai nay c hin thi vi mt du chm than trong mt ng tron mau vang trong B quan li Thit bi. Thit bi nay co th hoat ng ung cach, nhng ban khng th thao thit bi "ghost" ra cho n khi ban rut thit bi me, thit bi cha me nay dng nh a tao ra thit bi ghost. Ban cung co th giai quyt s c nay bng cach cp nhp chng trinh c s hay trinh iu khin thit bi cho thit bi o.

B tp trung gc cu hinh khng ung

B iu khin USB yu cu phai gan mt IRQ . Dong IRQ c gan trong BIOS cua may tinh, va thng c gan vi IRQ 9.

WebCasts H tr

WebCasts H tr la mt dich vu thng tin h tr san phm cung cp cho tt ca khach hang H tr Trc tuyn. xem WebCast c s v cach Khc phuc s c USB trong Windows XP, hay ghe thm Web site sau cua Microsoft:
http://support.microsoft.com/servicedesks/webcasts/seminar/shared/asp/xem.asp?url=/servicedesks/webcasts/en/wcd100801/manifest.xml

Loai bo va cai lai tt ca b iu khin USB

loai bo va cai lai tt ca b iu khin USB, hay lam theo nhng bc sau:
 1. Bm Bt u, va bm Pa-nen iu khin, ri bm Hoat ng va Bao tri.
 2. Bm H thng, ri bm tab Phn cng.
 3. Bm nut B quan ly Thit bi.
 4. Bung rng B iu khin Bus Ni tip Van nng.
 5. Bm chut phai vao tng thit bi di nut B iu khin Bus Ni tip Van nng, ri bm Khng cai t loai bo thit bi mt ln.
 6. Khi ng lai may tinh, va sau o cai lai b iu khin USB.
 7. Cm vao thit bi lu tr USB di chuyn c, va sau o kim tra chc chn rng s c a c khc phuc.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 310575 - L?n xem xt sau cng: 01 Thang Mi Hai 2007 - Xem xt l?i: 4.6
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
T? kha:
kbinfo kbtshoot kbhardware kbenv KB310575

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com