B?n không th? b?t đ?u m?t chương tr?nh v?i m?t exe t?p tin m? r?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 310585 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng đ? b?t đ?u m?t chương tr?nh mà có m?t ph?n m? r?ng t?p tin exe, chương tr?nh có th? không ph?i b?t đ?u và b?n có th? nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i sau đây:
Windows không th? t?m th?y FILES32.VXD. chương tr?nh này là c?n thi?t cho vi?c m? t?p thu?c lo?i "?ng d?ng".
- hay -
Đư?ng d?n đ?n chương tr?nh không ph?i là m?t ?ng d?ng Windows h?p l?
Máy tính c?a b?n có th? xu?t hi?n đ? đư?c đ? tr?ng. Ngoài ra, v?n đ? x?y ra nhi?u l?n khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n. Ngay c? sau khi m?t chương tr?nh ch?ng vi-rút đ? ch? ra nó đ? làm s?ch virus, các m?c nh?p registry đư?c di?n t? trong ph?n "Gi?i quy?t" c?a bài vi?t này là v?n c?n trong s? đăng k?.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? đư?c gây ra b?i virus Pretty Park. Pretty Park virus này t?o ra t?p tin Files32.vxd, và sau đó sao chép các t?p tin Files32.vxd vào thư m?c Windows\System máy tính c?a b?n. Ngoài ra, các vi-rút Pretty Park s?a đ?i m?t khóa registry là nguyên nhân gây các t?p tin Files32.vxd đ? ch?y khi b?n c? g?ng đ? ch?y b?t k? chương tr?nh nào đó có m?t ph?n m? r?ng t?p tin exe.

LƯU ?: Microsoft không cung c?p ph?n m?m cho phát hi?n virus máy tính ho?c lo?i b?. Microsoft khuy?n cáo b?n đư?c ph?n m?m ch?ng vi-rút hi?n t?i t? m?t nhà bán thương m?i liên quan đ?n virus phát hi?n và lo?i b?. Đ? có m?t danh sách các nhà cung c?p (nhà cung c?p) c?a ph?n m?m ch?ng virus, xin vui l?ng xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
49500 Danh sách các nhà cung c?p ph?n m?m ch?ng vi-rút

GI?I PHÁP

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k? trong Windows

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, th?c hi?n theo các bư?c sau:

LƯU ?: Khi b?n ch?y Regedit.exe t?p, b?n có th? g?p các tri?u ch?ng đư?c di?n t? trong ph?n "Tri?u ch?ng" c?a bài vi?t này. Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, đ?i tên Regedit.exe file đ? Regedit.com, và sau đó làm theo hư?ng d?n đư?c mô t? trong ph?n này. Sau khi b?n đ? k?t thúc, đ?i tên Regedit.com file quay l?i Regedit.exe.
 1. S? d?ng Registry Editor đ? xem và thay đ?i khóa registry sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\Exefile\Shell\Open\Command
 2. B?m đúp vào giá tr? chu?i đăng k? sau đây:
  <no name="">: REG_SZ: "files32.vxd" "% 1" % *</no>
 3. Trong các Chu?i h?p, lo?i b? Files32.vxd t? chu?i. Chu?i đúng cho giá tr? này là:
  "%1" %*
  LƯU ?: Khóa registry HKEY_CLASSES_ROOT\Exefile\Shell\Open\Command c?ng có th? liên h? v?i cùng m?t chu?i giá tr?; do đó, b?n c?ng ph?i s?a đ?i các phím này đ? lo?i b? Files32.vxd t? chu?i. Khi b?n lo?i b? Files32.vxd t? chu?i, n?u m?t không gian đư?c bao g?m, b?n có th? nh?n đư?c m?t tin nh?n "Windows không th? t?m th?y .exe" khi b?n c? g?ng đ? ch?y m?t file exe. Xác minh r?ng không có không có không gian thêm trong chu?i sau khi b?n lo?i b? Files32.vxd.

 4. Nh?p vào Ok, và sau đó thoát kh?i Registry Editor.
 5. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n T?m, sau đó b?m T?p và c?p.
 6. Trong các Đ?t tên h?p, lo?i files32.vxd, sau đó b?m T?m th?y bây gi?
 7. Trong các Tên h?p, b?m chu?t ph?i vào các Files32.vxd t?p tin, và sau đó nh?p vào Xóa b?.
LƯU ?: T?p Files32.vxd không ph?i là m?t t?p c?a Windows và không n?m trên phương ti?n c?a Windows.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm thông tin v? t?p tin Files32.vxd và vi rút Pretty Park, truy c?p Symantec Web site sau:
http://www.symantec.com/avcenter/venc/Data/prettypark.worm.html
Microsoft cung c?p bên th? ba thông tin liên l?c đ? giúp b?n t?m h? tr? k? thu?t. Thông tin này có th? thay đ?i mà không báo trư?c. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a thông tin liên l?c bên th? ba này.

LƯU ?: Microsoft không cung c?p ph?n m?m mà có th? phát hi?n ho?c lo?i b? virus máy tính. N?u b?n nghi ng? ho?c xác nh?n r?ng máy tính c?a b?n b? nhi?m vi-rút, có đư?c ph?n m?m ch?ng vi-rút hi?n t?i. Đ? có m?t danh sách các nhà s?n xu?t ph?n m?m di?t virus, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
49500 Danh sách các nhà cung c?p ph?n m?m ch?ng vi-rút

Thu?c tính

ID c?a bài: 310585 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
T? khóa: 
kbenv kberrmsg kbprb kbui kbmt KB310585 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:310585

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com