Làm th? nào đ? t?o danh sách d?u đ?u d?ng ho?c đánh s? trong Word

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 311877 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Microsoft Office Word 2003 Phiên b?n c?a bài vi?t này có s?n t? văn ph?ng tr?c tuy?n. Đ? xem văn ph?ng tr?c tuy?n, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://Office.Microsoft.com/en-us/Assistance/CH060831641033.aspx
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này cung c?p m?t b?n tóm t?t t?ng bư?c làm th? nào đ? t?o danh sách d?u đ?u d?ng ho?c đánh s? trong Microsoft Word.

Trong Word, b?n có th? thêm d?u đ?u d?ng hi?n có d?ng văn b?n, ho?c b?n có th? t? đ?ng t?o ra danh sách d?u đ?u d?ng khi b?n g?. S? d?ng m?t trong nh?ng cách ti?p c?n, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây, như là thích h?p v?i t?nh h?nh c?a b?n.

Phương pháp 1: Thêm đ?n ho?c đánh s? hi?n có văn b?n

Đ? thêm đ?n ho?c đánh s? cho m?t danh sách hi?n có văn b?n m?c, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Khởi động Word, rồi mở tài liệu của bạn.
 2. Ch?n m?c danh sách mà b?n mu?n thêm đ?n ho?c đánh s?.
 3. Trên các Đ?nh d?ng thanh công c?, làm m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
  • B?m vào các D?u đ?u d?ng nút n?u b?n mu?n thêm d?u đ?u d?ng.
  • B?m vào các Đánh s? nút n?u b?n mu?n thêm đánh s?.
  M?c đ?nh (ho?c đang đư?c ch?n) đ?n ho?c đ?nh d?ng s? s? đư?c thêm vào danh sách ghi.

Cách 2: Thêm m?t đ?nh d?ng d?u đ?u d?ng ho?c đánh s? danh sách hi?n có văn b?n

B?n có th? s? d?ng m?t đ?nh d?ng d?u đ?u d?ng ho?c đánh s? các danh sách đ? thêm đ?n ho?c đánh s? cho m?t danh sách hi?n có văn b?n m?c. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Khởi động Word, rồi mở tài liệu của bạn.
 2. Ch?n m?c danh sách mà b?n mu?n thêm đ?n ho?c đánh s?.
 3. Trên các Định dạng tr?nh đơn, nh?p vào Đ?n và đánh s?, và sau đó th?c hi?n m?t trong nh?ng cách sau:
  • B?m vào các D?u đ?u d?ng tab. N?u b?n mu?n thêm d?u đ?u d?ng.
  • B?m vào các Đánh s? tab. N?u b?n mu?n thêm đánh s?.
 4. Nh?p vào các đ?nh d?ng d?u đ?u d?ng ho?c đánh s? các danh sách mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vào Ok.

  Đ?nh d?ng d?u đ?u d?ng ho?c đánh s? s? đư?c thêm vào danh sách ghi.

Phương pháp 3: T?o m?t danh sách ho?c danh sách s? khi b?n g?

N?u b?n đ? không b?t đ?u m?t danh sách đư?c nêu ra, b?n có th? t?o m?t danh sách ho?c danh sách đánh s? t? đ?ng khi b?n g?. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Khởi động Word, rồi mở tài liệu của bạn.
 2. Th?c hi?n m?t trong các th? sau, n?u thích h?p c?a b?n Phiên b?n c?a Word:
  • Trong Word 2000, nh?p vào AutoCorrect trên các Công cụ tr?nh đơn, và sau đó b?m các AutoFormat như b?n lo?i tab.
  • Trong Word 2002, nh?p vào Tùy ch?n AutoCorrect trên các Công cụ tr?nh đơn, và sau đó b?m các AutoFormat như b?n lo?i tab.
 3. Dư?i Áp d?ng khi b?n g?, làm m?t ho?c c? hai sau đây và b?m Ok:
  • Nh?n vào đây đ? ch?n các Danh sách d?u đ?u d?ng t? đ?ng ki?m tra h?p (n?u nó không đ? đư?c ch?n).
  • Nh?n vào đây đ? ch?n các T? đ?ng đánh s? danh sách ki?m tra h?p (n?u nó không đ? đư?c ch?n).
 4. Thực hiện một trong những việc sau:
  • Lo?i 1. N?u b?n mu?n b?t đ?u m?t danh sách s?.
  • Lo?i * (các k? t? d?u sao) n?u b?n mu?n b?t đ?u m?t danh sách.
 5. Phím SPACEBAR.
 6. G? văn b?n c?a b?n và sau đó nh?n ENTER.

  Word t? đ?ng chèn s? ti?p theo ho?c viên đ?n vào đ?u d?ng.
 7. L?p l?i bư?c 6 t?o ra m?c t? danh sách b? sung.
 8. Đ? hoàn t?t danh sách, b?m phím ENTER hai l?n.

Cách 4: Phác th?o danh sách đánh s? và phác th?o danh sách d?u đ?u d?ng

T?o m?t phác th?o danh sách s?

Đ? t?o m?t phác th?o danh sách s?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Khởi động Word, rồi mở tài liệu của bạn.
 2. Trên các Định dạng tr?nh đơn, nh?p vào Đ?n và đánh s?, sau đó b?m các Đ? cương đánh s? tab.
 3. Ch?n b?t k? phong cách danh sách ? hàng đ?u, và sau đó nh?p vào Ok.

  LƯU ?: Không ch?n m?t phong cách có ch?a văn b?n "Nhóm 1".

  S? đ?u tiên c?a danh sách s? đư?c hi?n th? trong tài li?u c?a b?n.
 4. G? văn b?n danh sách c?a b?n; H?y nh? nh?n ENTER sau m?i m?c.

  Word t? đ?ng chèn s? theo th? t? vào đ?u m?i d?ng ? m?c đ? đ?u tiên.
 5. Di chuy?n kho?n m?c phác th?o đánh s? đ?n m?c đ? mà b?n mu?n, làm m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
  • Đ? demote m?t kho?n m?c t?i m?t m?c đ? th?p hơn, ch?n m?c và sau đó nh?p vào Tăng cách đ?u d?ng.
  • Đ? thúc đ?y m?t kho?n m?c t?i m?t m?c đ? cao, ch?n m?c và sau đó b?m Gi?m cách đ?u d?ng.

   M?t hàng đó di chuy?n đ?n m?c mà b?n ch? đ?nh, và m?c đ? đánh s? thích h?p đ? đư?c đưa vào lúc b?t đ?u d?ng.

T?o m?t phác th?o danh sách d?u đ?u d?ng

Đ? t?o m?t phác th?o danh sách, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Khởi động Word, rồi mở tài liệu của bạn.
 2. Trên các Định dạng tr?nh đơn, nh?p vào Đ?n và đánh s?, sau đó b?m các Đ? cương đánh s? tab.
 3. Ch?n b?t k? phong cách danh sách ? hàng đ?u, và sau đó nh?p vào Tùy ch?nh.

  LƯU ?: Không ch?n m?t phong cách có ch?a văn b?n "Nhóm 1".
 4. Trong các M?c đ? h?p, b?m vào 1.
 5. Trong các S? phong cách h?p, h?y ch?n m?t viên đ?n hi?n có, ho?c b?m M?i Bullet đ? ch?n các đ?n mà b?n mu?n.
 6. L?p l?i các bư?c 4 và 5 thêm c?p thêm vào danh sách c?a b?n. Ch?n m?t m?c đ? khác nhau và m?t viên đ?n khác nhau cho m?i c?p danh sách c?a b?n.
 7. Nh?p vào Ok.

  M?t viên đ?n đư?c hi?n th? cho các c?p đ? đ?u tiên c?a danh sách c?a b?n.
 8. G? văn b?n danh sách c?a b?n; H?y nh? nh?n ENTER sau m?i m?c.

  Đ?n đư?c t? đ?ng chèn vào đ?u m?i d?ng ? m?c đ? đ?u tiên.
 9. Đ? chuy?n m?t kho?n m?c d?u đ?u d?ng đ?n m?c đ? mà b?n mu?n, làm m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
  • Đ? demote m?t kho?n m?c t?i m?t m?c đ? th?p hơn, ch?n kho?n m?c và b?m Tăng cách đ?u d?ng.
  • Đ? thúc đ?y m?t kho?n m?c t?i m?t m?c đ? cao, ch?n kho?n m?c và b?m Gi?m cách đ?u d?ng.

   M?t hàng đó di chuy?n đ?n m?c mà b?n ch? đ?nh, và đ?n thích h?p cho c?p đó đ? đư?c đưa vào lúc b?t đ?u d?ng.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?o ra d?u đ?u d?ng ho?c danh sách đánh s?, b?m Tr? giúp Microsoft Word trên cácTrợ giúp tr?nh đơn, lo?i thêm đ?n ho?c đánh s? tr? l? văn ph?ng ho?c các thu?t s? tr? l?i, và sau đó nh?p vào Tìm kiếm đ? xem các ch? đ?.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?o danh sách d?u đ?u d?ng h?nh ?nh trong Word, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
309364Làm th? nào đ? t?o danh sách d?u đ?u d?ng h?nh ?nh trong Word

Thu?c tính

ID c?a bài: 311877 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowtomaster kbinfo kbmt KB311877 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:311877

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com