Làm th? nào đ? làm cho m?t máy in đ?a phương có s?n trong m?t k?t n?i đ?n m?t t? xa máy tính đ? bàn trong Windows XP Professional

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 312135 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Theo m?c đ?nh, khi b?n c? g?ng in t? m?t chương tr?nh đang ch?y trên m?t máy tính mà b?n đang k?t n?i v?i m?t k?t n?i t? xa máy tính đ? bàn, b?n có th? đư?c truy c?p vào máy in có s?n cho Windows XP Professional d?a trên máy tính t? xa. B?n có th? làm cho m?t máy in đ?a phương (ví d?, m?t máy in mà là trên máy khách) có s?n cho vi?c in ?n. Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? làm cho m?t máy in đ?a phương có s?n cho in ?n trong khi b?n s? d?ng tính năng Remote Desktop.

Yêu c?u

  • Microsoft Windows XP Professional

Làm th? nào đ? làm cho m?t máy in đ?a phương có s?n trong m?t phiên h?p đ? bàn t? xa


Tính năng Remote Desktop d?a trên công ngh? d?ch v? đ?u cu?i. Khi b?n s? d?ng máy tính đ? bàn t? xa, b?n có th? ch?y chương tr?nh t? b?t k? khách hàng khác đang ch?y Windows XP Professional trên m?t máy tính t? xa. Khi b?n làm đi?u này, b?n có th? đư?c truy c?p vào Windows XP Professional d?a trên desktop c?a b?n t? g?n như b?t k? k?t n?i t? xa, cho phép truy nh?p an toàn cho các chương tr?nh, t?p và tài nguyên m?ng.

Khi b?n s? d?ng máy tính đ? bàn t? xa t? m?t máy tính d?a trên Windows XP khách hàng, nhi?u ngư?i trong s? các khách hàng tài nguyên, ch?ng h?n như các t?p tin và máy in, có s?n trong k?t n?i Remote Desktop. B?n có th? đ?nh tuy?n các công vi?c in ?n t? máy tính đ? bàn d?a trên Windows XP t? xa đ?n nơi đ?n máy in đư?c g?n vào máy tính đ?a phương c?a b?n. Khi b?n đăng nh?p máy s? d?ng trên máy tính t? xa, đ?a phương máy in đư?c phát hi?n và tr?nh đi?u khi?n máy in phù h?p đư?c cài đ?t trên máy tính t? xa.

Làm cho m?t máy in đ?a phương có s?n trong m?t phiên làm vi?c t? xa máy tính đ? bàn:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n T?t c? chương tr?nh, đi?m đ?n Ph? ki?n, đi?m đ?n Truy?n thông, sau đó b?m K?t n?i máy tính đ? bàn t? xa.
  2. Nh?p vào Tuỳ chọn trong các K?t n?i máy tính đ? bàn t? xa h?p tho?i.
  3. B?m vào các Đ?a phương tài nguyên tab.
  4. Nh?p vào Máy in trong các Thi?t b? c?c b? h?p.
  5. Nh?p vào K?t n?i.
Sau khi b?n thi?t l?p k?t n?i t? xa và đăng nh?p vào máy tính t? xa, đ?a phương máy in đư?c k?t n?i v?i các khách hàng s? tr? thành máy in m?c đ?nh cho b?t k? chương tr?nh nào đang ch?y trên máy tính t? xa. N?u khách hàng có nhi?u hơn m?t máy in g?n li?n v?i nó, máy in m?c đ?nh cho máy tính s? tr? thành máy in m?c đ?nh trên máy tính đ? bàn t? xa; Tuy nhiên, t?t c? máy in đ?a phương có s?n.

Lưu ? r?ng khi b?n nh?p vào K?t n?i, các cài đ?t mà b?n ch? đ?nh trong các K?t n?i máy tính đ? bàn t? xa h?p tho?i đư?c s? d?ng như thi?t l?p m?c đ?nh cho t?t c? các k?t n?i m?i. Trên các T?ng quát th? tab trong các K?t n?i máy tính đ? bàn t? xa h?p tho?i, b?n có th? lưu m?t t?p h?p các thi?t đ?t vào m?t t?p tin t? xa máy tính đ? bàn. Khi b?n làm đi?u này, b?n có th? t?o các nhóm khác nhau c?a các thi?t l?p cho các k?t n?i đ?n máy tính đ? bàn t? xa khác nhau.
Thu?c tính

ID c?a bài: 312135 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
kbenv kbhowto kbhowtomaster kbprint kbmt KB312135 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:312135

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com