OLEXP: Cp Th, S ia chi, va Tin nhn E-mail Bi mt Sau khi Ban Nng cp ln Microsoft Windows XP

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 313055 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Cp th Outlook Express, tin nhn e-mail,va S ia chi bi mt khi ban nng cp ln Microsoft Windows XP.

NGUYN NHN

Hin tng nay xay ra vi Windows XP co cu truc tp khac va cac tp cho Outlook Express khng con cung vi tri na.

GI?I PHP

Bai vit trong C s Kin thc nay cung cp quy trinh tng bc giup ban tim lai th, tp, va S ia chi trc cua ban va chuyn nhp chung tr lai Outlook Express.

Cp va Tin nhn Th Trc cua Ban

Tim lai Tin nhn Th Trc cua Ban

 1. Trn man hinh cua ban, tao cp co tn la XPMail. thc hin vic nay, bm chut phai vao man hinh cua ban, bmMi, ri bm Cp. Nu ban s dung danh tinh, tao mt cp mi cho mi danh tinh.
 2. Bm Bt u, sau o bm Tim kim.
 3. Trong hp Ban mun tim kim gi, bm Tt ca cac tp va cp.
 4. Trong Tt ca hoc mt phn tn tp go *.dbx.
 5. Bm Thm Tuy chon nng cao, bm Tim kim cac tp va cp n, ri bm Tim kim.

  CHU Y: Nu trc o ban a s dung danh tinh, mi ngi dung se co cp danh tinh ring. Mi cp danh tinh se co s duy nht gm ca ch va s (vi du: {9EFEBDEA-CE00-4DD7-A4D6-CDB85C3EEDBF}) ng trc "\Microsoft\Outlook Express".

  Ban co th phn bit gia danh tinh trc o va danh tinh mi mc du chung co th cung chia se s gm ca ch va s. Danh tinh mi se ng trc "\Microsoft\Outlook Ex".

Sao chep Cp Th

Trc khi ban sao chep cp th t cp cua danh tinh trc vao cp mi trn man hinh co tn XPMail, hay xem lai Chu y v cach phn bit gia danh tinh mi va danh tinh cu trong bc 5, phn "Tim Tin nhn Th Trc cua Ban".
 1. Trong ca s Tim kim, ban co th chon tng cp .dbx ring le hoc chon nhiu cp bng cach nhn phim CTRL va bm vao mi cp.
 2. Sau khi ban a chon cac cp, bm Sao chep trn menu Chinh sa.
 3. M cp XPMail, va sau o bm Dan trong menu Chinh sa.

  CHU Y: Hay am bao bao gm ca tp Folders.dbx khi ban sao chep cac cp. Tp nay cn thit cho chc nng chuyn nhp trong Outlook Express.
Quy trinh nay sao chep tt ca cac tp t cp c chon vao cp XPMail. Thc hin quy trinh nay i vi mi cp danh tinh, nhng hay am bao tao mt cp ring, vi du nh XPMail1, cho mi cp danh tinh c tim thy.

Chuyn nhp Th va Cp cua Ban

 1. M Outlook Express.
 2. Trn menu Tp, bm Chuyn nhp.
 3. Bm Tin nhn.
 4. Bm Microsoft Outlook Express 5, ri bm Tip theo.

  CHU Y: Trong mt s trng hp co th ban chi nhin thy cac tuy chon chuyn nhp Outlook Express 4 va Outlook Express 6. Nu phin ban Outlook Express trc cua ban la phin ban 4, hay s dung tuy chon cho Outlook Express 4. Nu ban ang chuyn nhp t Outlook Express 5, hoc 5.5, ban co th s dung tuy chon Outlook Express 6.
 5. Bm Chuyn nhp th t th muc lu tr cua OE6, ri bm OK.
 6. Bm Duyt, chon cp XPMail ban a tao trc o, bm OK, va sau o bm Tip theo.
 7. Bm Tt ca cac cp, ri bm Tip theo.
Quy trinh nay chuyn nhp th trc cua ban vao Danh tinh hin thi. Sau khi hoan tt nhp, bm Kt thuc. Lp lai quy trinh nay vi mi cp ma ban tao ra trc o.

S ia chi Windows cua Ban

Tim S ia chi Windows cua Ban

 1. Bm Bt u, sau o bm Tim kim.
 2. Bm Tt ca cac tp va cp.
 3. Trong hp Ban mun tim kim gi, bm Tt ca cac tp va cp.
 4. Trong Tt ca hoc mt phn tn tp, go*.wab, sau o bm Tim kim.
 5. hi tim kim kt thuc, bm up vao mi tp m ra. Khi ban a tim c ung s ia chi (no se cha Thng tin Lin h cua ban), ghi chu vi tri va tn chinh xac cua tp.

Chuyn nhp S ia chi Windows cua Ban

 1. Trong Outlook Express, bm menu Tp.
 2. Bm Chuyn nhp, sau o bm S ia chi.
 3. Hng trng Tim trong ti vi tri ban a ghi chu trong bc #5 trong phn "Tim S ia chi Windows cua Ban".
 4. Bm vao tp .wab, ri bm M.
 5. Bm OK chuyn nhp S ia chi.
Sau khi ban xac nhn qua trinh chuyn nhp a thanh cng, xoa tt ca cac cp ban a tao trong qua trinh khi phuc th.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 313055 - L?n xem xt sau cng: 22 Thang T 2008 - Xem xt l?i: 2.2
p d?ng
 • Microsoft Outlook Express 6.0
 • the operating system: Microsoft Windows XP
 • the operating system: Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2)
T? kha:
kbprb KB313055

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com