Làm th? nào đ? đ?t đư?c quy?n truy c?p vào t?p tin đ?a phương trong m?t phiên làm vi?c t? xa máy tính đ? bàn đ? m?t d?a trên Windows XP ho?c Windows Server 2003 d?a trên máy tính

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 313292 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t t?ng bư?c này mô t? làm th? nào đ? đ?t đư?c quy?n truy c?p vào đ?a phương t?p tin khi b?n đang s? d?ng m?t máy tính đ? bàn t? xa Phiên b?n Windows XP ho?c Máy ch? Windows Server 2003.Đ? bi?t thêm thông tin v? ổ đĩa client-side chuy?n hư?ng v?i Máy ch? đ?u cu?i Windows NT 4.0 và Windows 2000 Terminal Services, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
272519Làm th? nào đ? chuy?n m?t ổ đĩa khách hàng trong b?n ghi d?ch v? đ?u cu?i


Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t Kết nối Bàn làm việc Từ xa ph?n m?m trên máy tính khách hàng

Ph?n khách hàng máy tính đ? bàn t? xa đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong các Quá tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Windows XP và Windows Server 2003. N?u b?n đang s? d?ng Windows 95, Windows 98, Windows Millennium Edition, Windows NT 4.0, ho?c Windows 2000 khách hàng máy tính đ? k?t n?i v?i m?t máy ch? Windows XP ho?c Windows Server 2003 máy tính, sau đó t?i v? và cài đ?t chuyên bi?t ph?n m?m Kết nối từ xa máy tính đ? bàn t? Microsoft Web site sau:
http://www.Microsoft.com/WindowsXP/Downloads/Tools/rdclientdl.mspx


Làm th? nào đ? k?t n?i v?i máy tính ch?y Windows XP ho?c Windows Server 2003 t? xa

Đ? k?t n?i v?i máy tính t? xa:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, tr? đ?n T?t c? Chương tr?nh (ho?c Chương tr?nh), đi?m đ?Ph? ki?n, tr? đ?n thông tin liên h?, và sau đó nh?p vào Kết nối Bàn làm việc Từ xa.
 2. G? tên c?a máy tính Windows XP d?a trên có Máy tính đ? bàn t? xa đư?c kích ho?t, và sau đó nh?p vào K?t n?i.
 3. Nh?p tên người dùng và m?t kh?u c?a b?n, và sau đó nh?p vàoOk.

Làm th? nào đ? ki?m soát các máy tính đ? bàn t? xa

Sau khi b?n thi?t l?p m?t Kết nối Bàn làm việc Từ xa, t? xa c?a b?n máy tính đ? bàn đư?c hi?n th? trong c?a s? riêng c?a nó. B?n có th? s? d?ng bàn phím và chu?t c?a Các máy ch? đ?a phương đ? ki?m soát máy tính t? xa.

Làm th? nào đ? đ?t đư?c quy?n truy c?p vào t?p tin đ?a phương

B?n có th? đư?c truy c?p vào ổ đĩa c?a b?n trên máy tính c?c b? trong m?t phiên máy tính đ? bàn t? xa. B?n có th? chuy?n hư?ng các ổ đĩa đ?a phương, bao g?m c? các ổ đĩa c?ng, ổ đĩa CD-ROM, ? đĩa mềm, và ánh x? ổ đĩa mạng do đó b?n có th? chuy?n các t?p tin gi?a các đ?a phương máy ch? và máy tính t? xa trong cùng m?t cách mà b?n sao chép t?p tin t? m?t m?ng lư?i chia s?. B?n có th? s? d?ng Microsoft Window Explorer đ? xem các ổ đĩa và t?p tin cho m?i ổ đĩa chuy?n hư?ng. Ngoài ra, b?n có th? xem các t?p tin cho m?i chuy?n hư?ng ổ đĩa trong My Computer. Các ổ đĩa đư?c hi?n th? dư?i d?ng "drive_letter trên terminal_server_client_name"trong Window Explorer và Máy tính c?a tôi.

Đ? xem các ổ đĩa và t?p cho các ổ đĩa chuy?n hư?ng:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, tr? đ?n T?t c? Chương tr?nh (ho?c Chương tr?nh), tr? đ?nPh? ki?n, tr? đ?n thông tin liên h?, và sau đó nh?p vào Kết nối Bàn làm việc Từ xa.
 2. B?m chu?t Tùy ch?n, và sau đó b?m vào cácNgu?n l?c đ?a phương tab.
 3. B?m chu?t ổ đĩa, và sau đó nh?p vàoK?t n?i.

Làm th? nào đ? k?t thúc phiên máy tính đ? bàn t? xa

Sau khi b?n đ? k?t thúc b?ng cách s? d?ng k?t n?i máy tính đ? bàn t? xa:
 1. B?m chu?t B?t đ?u trong các Máy tính đ? bàn t? xa K?t n?i c?a s?, và sau đó b?m vào Đóng Xu?ng.
 2. B?m chu?t kí xu?t, và sau đó nh?p vàoOk.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? máy tính đ? bàn t? xa và làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t máy tính đ? bàn t? xa trên các phiên b?n Windows khác hơn so v?i Windows XP, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
315328Làm th? nào đ? s? d?ng tính năng Remote Desktop trong Windows XP Professional

Thu?c tính

ID c?a bài: 313292 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Sáu 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowtomaster kbhowto kbenv kbmt KB313292 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 313292

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com