Straipsnio ID: 313348 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??ANGA

?iame straipsnyje apra?oma, kaip i?skaidyti (paruo?ti) ir formatuoti stand?j? disk? ?Windows XP? s?rankos programa prie? diegiant sistem? ?Windows XP?. ?iame straipsnyje i?vardyti dalykai, kuriuos turite apsvarstyti prie? i?skaidydami arba formatuodami disk?, ir pateikiami saitai ? i?teklius, kurie pad?s diagnozuoti triktis, jei kilt? problem?. ?is straipsnis skirtas patyrusiems vartotojams.

Galite naudoti ir kitus metodus stand?iajam diskui i?skaidyti ir formatuoti prie? diegiant ?Windows XP?, pavyzd?iui, ?rankius ?Fdisk? arba ?Format?. Jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kaip naudoti ?Fdisk? ir ?Format?, norint i?skaidyti ir suformatuoti stand?j? disk?, spustel?kite toliau pateikt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
255867 Kaip naudoti ?rankius ?Fdisk? ir ?Format?, norint i?skaidyti arba pakartotinai i?skaidyti stand?j? disk?
Jei kompiuteryje jau veikia ?Windows XP? ir norite sukurti skaidinius, kitokius nei sistemos arba paleisties skaidiniai, galite naudoti ?Windows XP? disk? tvarkymo ?rankius. Jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kaip naudoti ?Windows XP? disk? tvarkymo ?rankius, norint i?skaidyti ir suformatuoti stand?j? disk?, spustel?kite toliau pateikt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
309000 Kaip naudoti disk? tvarkym? konfig?ruojant pagrindinius ?Windows XP? diskus

Daugiau informacijos

Prie? i?skaidant arba formatuojant stand?j? disk?

Prie? i?skaidydami arba formatuodami stand?j? disk?, b?tinai atlikite ?iuos veiksmus:

Paruo?kite stand?j? disk? pagal gamintojo nurodymus

Jei naudojate SATA stand?j? disk?, ?? veiksm? praleiskite ir pereikite prie skyriaus ?Nuspr?skite, kokio tipo fail? sistem? norite naudoti?. Jei naudojate IDE stand?j? disk?, nustatykite trumpiklius ir kabelius pagal tai, kaip naudosite stand?j? disk? (pavyzd?iui, kaip pagrindin? arba pagalbin?), ir padarykite atitinkamus BIOS (arba CMOS) pakeitimus. Kaip nustatyti trumpiklius ir kabelius ir atlikti reikiamus BIOS ar CMOS pakeitimus, ?i?r?kite dokumentuose, pateiktuose su stand?iuoju disku ir pagrindine plok?te, arba kreipkit?s ? gamintojus.

Nuspr?skite, kokio tipo fail? sistem? norite naudoti

Galite naudoti NTFS arba FAT fail? sistemas. NTFS yra pageidaujama fail? sistema stand?iajam diskui formatuoti, nebent norite naudoti ankstesn? ?Windows? versij?, negalin?i? skaityti NTFS skaidini?. Daugiau informacijos apie FAT ir NTFS fail? sistem? skirtumus rasite spustel?j? toliau nurodytus straipsni? numerius ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnius:
100108 FAT, HPFS ir NTFS fail? sistem? ap?valga
310525 ?Windows XP? FAT32 fail? sistemos apra?ymas

Jei stand?iajame diske jau yra duomen?, pasidarykite atsargin? j? kopij?

Prie? t?sdami darb?, b?tinai pasidarykite atsargin? vis? svarbi? duomen? kopij?. Kai i?skaidysite ir formatuosite stand?j? disk?, visi tame skaidinyje esantys duomenys bus visam laikui panaikinti. Galite per?i?r?ti dabartinio skaidinio informacij? nepanaikindami duomen?. Papildomos informacijos, kaip naudoti atsarginio kopijavimo program? arba fail? ir parametr? perk?limo vedl?, rasite spustel?j? toliau nurodytus straipsni? numerius ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnius:
320820 Kaip naudoti atsarginio kopijavimo priemon? fail? ir aplank? atsargin?ms kopijoms kurti sistemoje ?Windows XP Home Edition?
309340 Kaip naudoti atsarginio kopijavimo priemon? kompiuterio failams ir aplankams atkurti sistemoje ?Windows XP?
293118 Kaip naudoti fail? ir parametr? perk?limo vedl?
306186 Kaip naudoti fail? ir parametr? perk?limo vedl? i? skaitomojo CD
306187 Kaip naudoti fail? ir parametr? perk?limo vedl? sistemoje ?Windows XP?

Jei stand?iajame diske yra ?renginio perdangos arba disko tvarkymo programa, ?sitikinkite, kad ji yra suderinama

Jei kompiuteris naudoja ?renginio perdangos programin? ?rang? didel?s talpos stand?iajam diskui palaikyti, nenaudokite ?Windows XP? s?rankos programos ?renginiui i?skaidyti arba formatuoti, kol nepatikrinsite, ar sistema ?Windows XP? yra suderinama su ?ia programine ?ranga. Jei ?renginio perdangos programin? ?ranga ?diegta, kreipkit?s ? programin?s ?rangos gamintoj?, kad su?inotum?te, ar ji suderinama su operacine sistema ?Windows XP?. Jei ne?inote, ar yra ?diegta ?renginio perdangos programin? ?ranga, kreipkit?s ? stand?iojo disko ?renginio arba pagrindin?s plok?t?s gamintoj?.

Jei norite i? naujo ?diegti programin? ?rang?, ?sitikinkite, kad turite diskus.

?sitikinkite, kad turite originalius CD diskus ar diskelius, kad gal?tum?te i? naujo ?diegti programas, i?skaid? ?rengin? ir atlik? formatavim?. Jei ?sigijote programos naujinim?, ?sitikinkite, kad turite vis? originalios programos versij?. Daugelis program? naujinim? prie? diegiant atnaujint? produkt? reikalauja atitikties patikros. Jei negalite rasti originali? CD disk? arba diskeli?, prie? t?sdami kreipkit?s ? programin?s ?rangos gamintoj?.

Jei atnaujinote periferini? ?rengini? tvarkykles, pasidarykite atsargines j? kopijas

Jei ?dieg?te atnaujint? periferini? ?rengini? (pvz., modem? ir spausdintuv?) tvarkykl?, ?sitikinkite, kad ?renginio naujos tvarkykl?s atsargin? kopij? suk?r?te kitoje vietoje, nei yra ?renginys, kur? norite suformatuoti ir i?skaidyti.

Nustatykite kompiuter?, kad jis b?t? paleistas i? CD ar DVD disk? ?renginio

Kad kompiuteris b?t? paleistas i? ?Windows XP? CD disko, jis turi b?ti sukonfig?ruotas, kad b?t? paleid?iamas i? CD arba DVD disk? ?renginio. Kai kuriais atvejais tur?site keisti kompiuterio BIOS parametrus, nor?dami nustatyti ?i? konfig?racij?. Nor?dami rasti daugiau informacijos, kaip konfig?ruoti kompiuter?, kad b?t? paleid?iamas i? CD ar DVD disk? ?renginio, ?i?r?kite dokumentus, pateiktus su kompiuteriu, arba kreipkit?s ? kompiuterio gamintoj?.

Jei j?s? kompiuterio negalima paleisti i? CD arba DVD disk? ?renginio ir j? reikia paleisti i? paleisties disko, ?sitikinkite, kad turite s?rankos diskelius, kuri? reik?s s?rankos programai i? diskeli? ?renginio paleisti.

Pastaba ?Windows XP? s?rankos ?krovos diskeli? galite gauti i? ?Microsoft?, bet tik atsisi?sdami. Pateikiame s?rankos ?krovos diskelius, kad gal?tum?te paleisti s?rankos program? kompiuteriuose, kurie negali naudoti ?krovos skaitomojo CD. Jei galite paleisti kompiuter? i? CD-ROM ?renginio ar tinklo, rekomenduojame naudoti ?iuos b?dus. Ateities gaminiai nebepalaikys diegimo i? s?rankos ?krovos diskeli?.

Kaip i?skaidyti ir formatuoti stand?j? disk? ?Windows XP? s?rankos programa

Galite naudoti ?Windows XP? s?rankos program? stand?iajam diskui i?skaidyti ir formatuoti. Nor?dami tai padaryti, vykdykite ?iuos veiksmus:

1 veiksmas: i?skaidykite stand?j? disk?

 1. ?d?kite ?Windows XP? CD disk? ? CD ar DVD disk? ?rengin? arba ?d?kite pirm?j? ?Windows XP? s?rankos ?krovos diskel? ? diskeli? ?rengin?, tada paleiskite i? naujo kompiuter?, kad paleistum?te ?Windows XP? s?rankos program?.

  Pastaba Jei naudojate ?Windows XP? s?rankos diskelius, paraginus ?d?kite kiekvien? papildom? diskel? ir spauskite ENTER, kai diskelis jau ?d?tas.
 2. Jei esate pra?omi, pasirinkite bet kurias parinktis, b?tinas norint paleisti kompiuter? i? DVD ar CD disk? ?renginio.
 3. Jei stand?iojo disko valdikliui b?tina tre?iosios ?alies originalios ?rangos gamintojo (OEM) tvarkykl?, spauskite F6 ir nurodykite ?rengin?. Jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kaip naudoti klavi?? F6, norint pateikti tre?iosios ?alies O?G ?renginio tvarkykl?, kai veikia ?Windows? s?rankos programa, spustel?kite toliau pateikt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  314859 Ribotas O?G tvarkykl?s palaikymas galimas naudojant F6 ?Windows XP? s?rankos metu
 4. Puslapyje Sveiki! ?ia s?ranka paspauskite ENTER.

  Pastaba Jei naudojate s?rankos diskus (?e?is ?krovos diskus), s?ranka paragins ?d?ti ?Windows XP? CD disk?.
 5. Paspauskite F8, jei norite sutikti su ?Windows XP? licencijavimo sutarties s?lygomis.
 6. Jei aptinkama esama ?Windows XP? versija, papra?oma j? pataisyti. Nor?dami apeiti taisym?, paspauskite ESC.
 7. Kiekviename fiziniame stand?iajame diske pateikiamas vis? skaidini? ir nesuskaidyt? viet? s?ra?as. Naudokite RODYKLI? klavi?us esamam skaidiniui arba nesuskaidytai vietai, kurioje norite sukurti nauj? skaidin?, pasirinkti. Taip pat galite paspausti C, kad sukurtum?te nauj? skaidin? nesuskaidytoje vietoje.

  Pastaba Jei norite sukurti skaidin?, kuriame jau egzistuot? vienas arba daugiau skaidini?, pirmiausia turite panaikinti esam? skaidin? arba skaidinius, tada sukurti nauj?. Galite spausti D esamam skaidiniui panaikinti, tada spausti L (arba spausti ENTER, tada ? L, jei tai sistemos skaidinys) skaidinio naikinimui patvirtinti. ?? veiksm? kartokite su kiekvienu esamu skaidiniu, kur? norite ?traukti ? nauj?j? skaidin?. I?tryn? visus skaidinius, pasirinkite likusi? nesuskaidyt? viet?, tada spauskite C, kad sukurtum?te nauj? skaidin?.
 8. Nor?dami sukurti maksimalaus dyd?io skaidin?, spauskite ENTER. Nor?dami nurodyti skaidinio dyd?, ?veskite naujojo skaidinio dyd? megabaitais (MB), tada spauskite ENTER.
 9. Jei norite sukurti papildomus skaidinius, pakartokite g ir h veiksmus.
 10. Nor?dami formatuoti skaidin? ir ?diegti operacin? sistem? ?Windows XP?, pereikite prie 2 veiksmo.

  Jei nenorite diegti ?Windows XP?, dukart paspauskite F3, kad i?eitum?te i? ?Windows? s?rankos programos, ir nebevykdykite kit? ?iame straipsnyje apra?yt? veiksm?.

  Nor?dami formatuoti skaidin? ne?dieg? operacin?s sistemos ?Windows XP?, naudokite kit? priemon?.

2 veiksmas: formatuokite stand?j? disk? ir ?diekite operacin? sistem? ?Windows XP?

 1. RODYKLI? klavi?ais pasirinkite skaidin?, kuriame norite diegti sistem? ?Windows XP?, tada paspauskite ENTER.
 2. Pasirinkite formatavimo parinkt?, kuri? norite naudoti skaidiniui formatuoti. Galite rinktis i? ?i? parink?i?:
  • Formatuoti skaidin?, naudojant NTFS fail? sistem? (greitasis formatavimas)
  • Formatuoti skaidin?, naudojant FAT fail? sistem? (greitasis formatavimas)
  • Formatuoti skaidin?, naudojant NTFS fail? sistem?
  • Formatuoti skaidin?, naudojant FAT fail? sistem?
  • Palikti nepakeist? dabartin? fail? sistem? (joki? pakeitim?)
  Pastabos
  • Jei pasirinktas skaidinys yra naujas, parinkties palikti esam? fail? sistem? nebus.
  • Jei pasirinktas skaidinys yra didesnis nei 32 gigabaitai (GB), FAT fail? sistemos parinkties nebus.
  • Jei pasirinktas skaidinys yra didesnis nei 2 GB, ?Windows? s?rankos programa naudos FAT32 fail? sistem? (turite paspausti ENTER, kad patvirtintum?te).
  • Jei skaidinys yra ma?esnis nei 2 GB, ?Windows? s?rankos programa naudos FAT16 fail? sistem?.
  • Jei panaikinote ir suk?r?te nauj? sistemos skaidin?, bet diegiate sistem? ?Windows XP? kitame skaidinyje, j?s? papra?ys pasirinkti fail? sistem? ir sistemos, ir paleisties skaidiniams.
 3. Paspauskite ENTER.
 4. ?Windows? s?rankos programai baigus formatuoti skaidin?, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir ?diekite sistem? ?Windows XP?. Kai ?Windows XP? s?rankos programa baigs darb? ir i? naujo paleisite kompiuter?, gal?site naudoti ?Windows XP? disko valdymo ?rankius kitiems skaidiniams sukurti arba formatuoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kaip naudoti ?Windows XP? disk? tvarkymo ?rankius, norint i?skaidyti ir suformatuoti stand?j? disk?, spustel?kite toliau pateikt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  309000 Kaip naudoti disk? tvarkym? konfig?ruojant pagrindinius ?Windows XP? diskus

Papildomos pastabos

Kad gal?tum?te ?diegti operacin? sistem?, pvz., ?Windows XP?, pirmiausia turite sukurti pagrindin? skaidin? pirmame kompiuterio fiziniame stand?iajame diske (0 diskas). Tuomet tame skaidinyje galite formatuoti fail? sistem? ir sukurti vadinam?j? sistemos skaidin?.

Arba galite sukurti atskir? skaidin? operacinei sistemai bet kuriame fiziniame stand?iajame diske. Tai vadinama paleisties skaidiniu. 0 disko sistemos skaidin? galima naudoti kaip paleisties skaidin?.

TRIK?I? DIAGNOSTIKA

Daugiau informacijos, kaip i?spr?sti su skaidiniu susijusias problemas ?Windows XP? sistemoje, rasite spustel?j? toliau nurodytus straipsni? numerius ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnius:
316505 ?Windows XP? neatpa??sta visos galimos disko vietos
310359 Naudojant ?Fdisk? negalima per?i?r?ti NTFS loginio disk? ?renginio
310561 Maksimalus skaidinio dydis, ?Windows XP? naudojant FAT16 fail? sistem?
314097 Kaip naudoti ?Convert.exe?, norint konvertuoti skaidin? ? NTFS fail? sistem?
301340 S?rankos metu negalite formatuoti skaidinio, nor?dami naudoti fail? priskyrimo lentel?s format?
307844 Kaip ?Windows XP? sistemoje keisti priskiriamas disk? raides
315224 Kaip pa?alinti ?Linux LILO? ?krovos tvarkytuv?

Nuorodos

Daugiau informacijos rasite spustel?j? toliau nurodytus straipsni? numerius ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnius:
314470 Sistemos ir ?krovos skaidinio apibr??imas
314878 Numatytasis skirstymo bloko dydis NTFS ir FAT fail? sistemose
310525 ?Windows XP? FAT32 fail? sistemos apra?ymas
314081 Failo ?Boot.ini? paskirtis sistemoje ?Windows XP?
Papildomos informacijos, kaip kurti ir tvarkyti skaidinius ?Windows XP? sistemoje, rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
307654 Kaip sistemoje ?Windows XP? diegti ir naudoti atk?rimo konsol?
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 313348 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 7 d. - Per?i?ra: 3.1
Taikoma:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
Rakta?od?iai: 
kbpubtypekc kbfilesystems kbsetup kbtshoot kbhowtomaster kbenv KB313348

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com