Raksta ID: 313348 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

?aj? rakst? ir aprakst?ts, k? cietaj? disk? izveidot nodal?jumus (sagatavot) un to format?t, pirms instal?jat sist?mu Windows XP, izmantojot sist?mas Windows XP uzst?d??anas programmu. ?aj? rakst? ir ar? inform?cija par to, kas j??em v?r? pirms ciet? diska nodal?jumu izveides vai t? format??anas, un saites uz resursiem, kas var pal?dz?t nov?rst radu??s probl?mas. ?is raksts ir paredz?ts pieredz?ju?am lietot?jam.

Lai izveidotu ciet? diska nodal?jumus vai to format?tu, pirms instal?jat Windows XP, varat izmantot citas metodes, piem?ram, Fdisk un format??anas r?kus. Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? lietot Fdisk un format??anas r?kus, lai cietaj? disk? izveidotu nodal?jumus un to format?tu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
255867 K? lietot Fdisk un format??anas r?kus, lai cietaj? disk? izveidotu nodal?jumus vai veiktu nodal??anu atk?rtoti
Ja dator? jau darbojas sist?ma Windows XP un j?s papildus sist?mas vai start??anas nodal?jumiem v?laties izveidot citus nodal?jumus, varat lietot sist?mas Windows XP r?ku Diska p?rvald?ba. Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? lietot r?ku Diska p?rvald?ba, lai cietaj? disk? izveidotu nodal?jumus un to format?tu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
309000 K? lietot r?ku Diska p?rvald?ba pamatdisku konfigur??anai sist?m? Windows XP

Papildindorm?cija

Pirms ciet? diska nodal?jumu izveido?anas vai to format??anas

Pirms izveidojat ciet? diska nodal?jumus vai to format?jat, p?rliecinieties, vai ir veiktas ??das darb?bas:

Sagatavojiet cieto disku saska?? ar ra?ot?ja instrukcij?m

Ja izmantojat SATA cieto disku, izlaidiet ?o darb?bu un lasiet sada?u "Nosakiet failu sist?mas tipu, ko v?laties izmantot". Ja izmantojat IDE cieto disku, iestatiet tiltsl?gus un kabe?u savienojumus atbilsto?i ciet? diska lomai (piem?ram, vado?ais disks vai pak?rtotais disks) un veiciet visas nepiecie?am?s izmai?as sist?m? BIOS (vai CMOS). Lai iestat?tu tiltsl?gus un kabe?u savienojumus un veiktu visas vajadz?g?s izmai?as sist?m? BIOS vai CMOS, skatiet cietajam diskam un m?tesplatei pievienoto dokument?ciju vai sazinieties ar ra?ot?jiem.

Nosakiet sist?mas failu tipu, ko v?laties izmantot

Varat izmantot NTFS vai FAT failu sist?mas. NTFS ir ieteicam? ciet? diska format??anas failu sist?ma, ja vien nev?laties izmantot vec?ku sist?mas Windows versiju, kas nevar nolas?t NTFS nodal?jumus. Lai ieg?tu papildinform?ciju par at??ir?b?m starp FAT un NTFS failu sist?m?m, noklik??iniet uz ?iem rakstu numuriem un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstus:
100108 FAT, HPFS un NTFS failu sist?mu apskats
310525 FAT32 failu sist?mas apraksts oper?t?jsist?m? Windows XP

Ja cietaj? disk? jau ir dati, dubl?jiet tos

Pirms turpin?t, p?rliecinieties, vai ir dubl?ti visi svar?gie dati. Veidojot ciet? diska nodal?jumu un format?jot cieto disku, visi dati ?aj? nodal?jum? tiek neatgriezeniski dz?sti. Varat skat?t inform?ciju par pa?reiz?jo nodal?jumu, nedz??ot datus. Lai ieg?tu papildinform?ciju par dubl?jumkopiju util?tas un failu un iestat?jumu p?rs?t??anas ved?a lieto?anu sist?mas st?vok?a dubl?jumkopijas izveidei, noklik??iniet uz ?iem rakstu numuriem un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstus:
320820 K? izmantot dubl??anas util?tu, lai dubl?tu failus un mapes sist?m? Windows XP Home Edition
309340 K? izmantot dubl??anu, lai atjaunotu failus un mapes dator?, kur? darbojas sist?ma Windows XP
293118 K? lietot failu un iestat?jumu p?rs?t??anas vedni
306186 K? lietot failu un iestat?jumu p?rs?t??anas vedni no CD-ROM
306187 K? sist?m? Windows XP izmantot failu un iestat?jumu p?rs?t??anas ved?a disku

Ja cietaj? disk? ir diska p?rkl?juma vai diska p?rvald?bas programma, p?rliecinieties, vai t? ir sader?ga

Ja dator? tiek izmantota diska p?rkl?juma programmat?ra lielo cieto disku atbalstam, neizmantojiet Windows XP uzst?d??anas programmu, lai izveidotu ciet? diska nodal?jumus vai to format?tu, kam?r neesat p?rbaud?jis, vai sist?ma Windows XP ir sader?ga ar programmat?ru. Ja dator? ir instal?ta diska p?rkl?juma programmat?ra, sazinieties ar programmat?ras ra?ot?ju, lai noskaidrotu, vai t? ir sader?ga ar sist?mu Windows XP. Ja neesat p?rliecin?ts, vai dator? ir instal?ta diska p?rkl?juma programmat?ra, sazinieties ar ciet? diska vai m?tesplates ra?ot?ju.

Ja jums ir programmat?ra, ko v?laties instal?t atk?rtoti, p?rbaudiet, vai jums ir diski

P?rliecinieties, vai jums ir ori?in?lie kompaktdiski vai disketes, lai var?tu atk?rtoti instal?t programmat?ru, kad b?sit izveidojis ciet? diska nodal?jumus un to format?jis. Ja esat ieg?d?jies programmas jaunin?jumu, p?rliecinieties, vai jums ir pilna ori?in?l?s programmas versija. Pirms jaunin?t? produkta instal??anas daudziem programmu jaunin?jumiem ir j?veic atbilst?bas p?rbaude. Ja nevarat atrast ori?in?los kompaktdiskus vai disketes, pirms turpin?t, sazinieties ar programmat?ras ra?ot?ju.

Ja jums ir atjaunin?ti ier??u draiveri perif?rijas ier?c?m, dubl?jiet tos

Ja esat instal?jis atjaunin?tu ier?ces draiveri perif?rijas ier?c?m (piem?ram, modemiem un printeriem), p?rliecinieties, vai ??s ier?ces jaun? draivera dubl?jumu esat saglab?jis cit? viet?, nevis disk?, ko v?laties format?t un kur v?laties veidot nodal?jumus, lai p?c oper?t?jsist?mas instal??anas ?o dubl?jumu var?tu instal?t atk?rtoti.

Konfigur?jiet savu datoru, lai tas tiktu start?ts no kompaktdiska vai DVD diskdzi?a

Lai start?tu datoru no sist?mas Windows XP kompaktdiska, datoram ir j?b?t konfigur?tam t?, lai tas tiktu start?ts no kompaktdiska vai DVD diskdzi?a. Lai iestat?tu ?o konfigur?ciju, atsevi??os gad?jumos, iesp?jams, ir j?modific? datora BIOS iestat?jumi. Papildinform?ciju, k? konfigur?t datoru, lai tas tiktu start?ts no kompaktdisku vai DVD diskdzi?a, skatiet datora dokument?cij? vai sazinieties ar datora ra?ot?ju.

Ja jums ir dators, ko nevar start?t no kompaktdisku vai DVD diskdzi?a un dators j?start? no start??anas diska, p?rliecinieties, vai jums ir uzst?d??anas disketes, lai var?tu palaist uzst?d??anas programmu no diske?u diskdzi?a.

Piez?me. Sist?mas Windows XP uzst?d??anas s?kn??anas diskus varat ieg?t no korpor?cijas Microsoft, bet tikai lejupiel?d?jot. Uzst?d??anas s?kn??anas diski tiek nodro?in?ti, lai var?tu palaist uzst?d??anas programmu datoros, kuros nevar izmantot s?kn?jamu CD-ROM. Ja varat start?t datoru no CD-ROM vai no t?kla instal?cijas, uzst?d??anas s?kn??anas disku viet? ?oti ieteicams izmantot ??s instal??anas metodes. Turpm?kie produkti vairs neatbalst?s instal??anu, izmantojot uzst?d??anas s?kn??anas diskus.

K? cietaj? disk? izveidot nodal?jumus un to format?t, izmantojot sist?mas Windows XP uzst?d??anas programmu

Varat izmantot sist?mas Windows XP uzst?d??anas programmu, lai izveidotu ciet? diska nodal?jumus un to format?tu. Lai to izdar?tu, r?kojieties ??di:

1. darb?ba. Ciet? diska nodal?jumu izveide

 1. Ievietojiet sist?mas Windows XP kompaktdisku sava datora kompaktdisku vai DVD diskdzin? vai vispirms ievietojiet sist?mas Windows XP uzst?d??anas disku diske?u diskdzin? un p?c tam restart?jiet datoru, lai start?tu sist?mas Windows XP uzst?d??anas programmu.

  Piez?me. Ja izmantojat Windows XP uzst?d??anas diskus, p?c uzaicin?juma ievietojiet katru n?kamo disku un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER, lai p?c katra diska ievieto?anas turpin?tu proced?ru.
 2. Ja sa?emat uzaicin?jumu, atlasiet visas opcijas, kas nepiecie?amas, lai start?tu datoru no kompaktdisku vai DVD diskdzi?a.
 3. Ja datora ciet? diska kontrolleris pieprasa tre??s puses ori?in?lo apr?kojuma ra?ot?ja (OEM) draiveri, nospiediet tausti?u F6, lai ?o draiveri nor?d?tu. Lai ieg?tu papildinform?ciju par tausti?a F6 lieto?anu, lai Windows uzst?d??anas programmas darb?bas laik? nor?d?tu tre??s puses OEM ier?ces draiveri, noklik??iniet uz ?? raksta numura, lai skat?tu Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  314859 Ierobe?ots OEM draivera atbalsts ir pieejams, Windows XP uzst?d??anas laik? nospie?ot tausti?u F6
 4. Lap? Welcome to Setup (Esiet sveicin?ts uzst?d??anas programm?!) nospiediet tausti?u ENTER.

  Piez?me. Ja lietojat uzst?d??anas diskus (se?i s?kn??anas diski), uzst?d??anas programma aicin?s ievietot Windows XP kompaktdisku.
 5. Nospiediet tausti?u F8, lai akcept?tu Windows XP licences l?gumu.
 6. Ja ir atrasta eso?a sist?mas Windows XP instal?cija, jums tiks pied?v?ts to labot. Lai labo?anu apietu, nospiediet tausti?u ESC.
 7. Katram fiziskajam cietajam diskam ir uzskait?ti visi eso?ie nodal?jumi un neiedal?t? vieta. Izmantojiet BULTTAUSTI?US, lai atlas?tu eso?o nodal?jumu vai izveidotu jaunu nodal?jumu, atlasot neiedal?to vietu, kur v?laties izveidot jauno nodal?jumu. Varat ar? nospiest C, lai izveidotu jaunu nodal?jumu, izmantojot neiedal?to vietu.

  Piez?me. Ja v?laties izveidot nodal?jumu viet?, kur jau ir viens vai vair?ki nodal?jumi, vispirms ir j?dz?? eso?ais nodal?jums vai nodal?jumi un p?c tam j?veido jauns nodal?jums. Varat nospiest D, lai dz?stu eso?u nodal?jumu, un p?c tam nospiest L (vai ar?, ja tas ir sist?mas nodal?jums, nospiest ENTER un p?c tam L), lai apstiprin?tu, ka ?o nodal?jumu v?laties dz?st. Atk?rtojiet ?o darb?bu katram eso?ajam nodal?jumam, ko v?laties iek?aut jaunaj? nodal?jum?. Kad visi nodal?jumi ir dz?sti, atlasiet p?r?jo neiedal?to vietu un nospiediet C, lai izveidotu jauno nodal?jumu.
 8. Lai izveidotu nodal?jumu ar maksim?lo lielumu, nospiediet ENTER. Lai nor?d?tu nodal?juma lielumu, ierakstiet jaun? nodal?juma lielumu megabaitos (Mb) un p?c tam nospiediet ENTER.
 9. Ja v?laties izveidot papildu nodal?jumus, atk?rtojiet darb?bas g. un h.
 10. Lai format?tu nodal?jumu un instal?tu sist?mu Windows XP, turpiniet ar 2. darb?bu.

  Ja nev?laties instal?t sist?mu Windows XP, divas reizes nospiediet tausti?u F3, lai izietu no Windows uzst?d??anas programmas, un p?c tam neveiciet p?r?j?s ?aj? rakst? ietvert?s darb?bas.

  Lai nodal?jumu format?tu, neinstal?jot sist?mu Windows XP, izmantojiet citu util?tu.

2. darb?ba. Format?jiet cieto disku un instal?jiet sist?mu Windows XP

 1. Izmantojiet BULTTAUSTI?US, lai atlas?tu nodal?jumu, kur? v?laties instal?t sist?mu Windows XP, un nospiediet ENTER.
 2. Atlasiet format??anas opciju, ko v?laties izmantot nodal?juma format??anai. Ir pieejamas ??das opcijas:
  • Format?t nodal?jumu, izmantojot NTFS failu sist?mu (?tr? format??ana)
  • Format?t nodal?jumu, izmantojot FAT failu sist?mu (?tr? format??ana)
  • Format?t nodal?jumu, izmantojot NTFS failu sist?mu
  • Format?t nodal?jumu, izmantojot FAT failu sist?mu
  • Atst?t eso?o failu sist?mu neskartu (bez izmai??m)
  Piez?mes
  • Ja atlas?tais nodal?jums ir jauns nodal?jums, opcija atst?t eso?o failu sist?mu neskartu nav pieejama.
  • Ja atlas?tais nodal?jums ir liel?ks par 32 gigabaitiem (Gb), FAT failu sist?mas opcija nav pieejama.
  • Ja atlas?tais nodal?jums ir liel?ks par 2 Gb, Windows uzst?d??anas programma izmanto FAT32 failu sist?mu (jums ir j?nospie? ENTER, lai apstiprin?tu).
  • Ja nodal?jums ir maz?ks par 2 Gb, Windows uzst?d??anas programma izmanto FAT16 failu sist?mu.
  • Ja eso?o sist?mas nodal?jumu esat dz?sis un t? viet? esat izveidojis jaunu, bet sist?mu Windows XP instal?jat cit? nodal?jum?, jums pied?v?s atlas?t failu sist?mu gan sist?mas, gan ar? start??anas nodal?jumiem.
 3. Nospiediet tausti?u ENTER.
 4. Kad Windows uzst?d??anas programma ir beigusi format?t nodal?jumu, izpildiet ekr?n? redzam?s instrukcijas, lai instal?tu sist?mu Windows XP. Kad Windows uzst?d??anas programma proced?ru ir beigusi un esat restart?jis datoru, varat lietot sist?mas Windows XP r?ku Diska p?rvald?ba, lai izveidotu vai format?tu citus nodal?jumus. Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? lietot r?ku Diska p?rvald?ba, lai cietaj? disk? izveidotu nodal?jumus un to format?tu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  309000 K? lietot r?ku Diska p?rvald?ba pamatdisku konfigur??anai sist?m? Windows XP

Papildu piez?mes

Lai var?tu instal?t oper?t?jsist?mu, piem?ram, Windows XP, vispirms datora pirmaj? fizik?laj? cietaj? disk? (disks 0) ir j?izveido prim?rais nodal?jums. P?c tam varat format?t failu sist?mu ?im nodal?jumam, lai izveidotu sist?mas nodal?jumu.

Vai ar? varat oper?t?jsist?mai izveidot atsevi??u nodal?jumu jebkur? fiziskaj? cietaj? disk?. To d?v? par start??anas nodal?jumu. 0. diska sist?mas nodal?jumu var izmantot ar? k? start??anas nodal?jumu.

PROBL?MU NOV?R?ANA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? sist?m? Windows XP nov?rst probl?mas, kas saist?tas ar nodal?jumiem, noklik??iniet uz ?iem rakstu numuriem un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
316505 Sist?ma Windows XP neatpaz?st visu pieejamo vietu disk?
310359 P?c Fdisk lieto?anas nav redzams NTFS lo?iskais disks
310561 Maksim?lais nodal?juma lielums, sist?m? Windows XP lietojot FAT16 failu sist?mu
314097 K? ar komandu Convert.exe konvert?t nodal?jumu uz NTFS failu sist?mu
301340 Sist?mas uzst?d??anas laik? nodal?jumu nevar format?t, lietojot failu iedales tabulas form?tu
307844 K? main?t pie??irtos disku burtus sist?m? Windows XP
315224 K? no?emt Linux LILO s?kn??anas p?rvaldnieku

Uzzi?as

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numuriem un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstus:
314470 Sist?mas nodal?juma un s?kn??anas nodal?juma defin?cija
314878 Noklus?juma klastera lielums NTFS un FAT failu sist?m?m
310525 FAT32 failu sist?mas apraksts oper?t?jsist?m? Windows XP
314081 Boot.ini faila funkcija sist?m? Windows XP
Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? sist?m? Windows XP izveidot un p?rvald?t nodal?jumus, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
307654 K? instal?t un izmantot atkop?anas konsoli oper?t?jsist?m? Windows XP

Rekviz?ti

Raksta ID: 313348 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2013. gada 7. j?nijs - P?rskat??ana: 2.1
Attiecas uz:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbpubtypekc kbfilesystems kbsetup kbtshoot kbhowtomaster kbenv KB313348

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com