Làm th? nào đ? phân vùng và đ?nh d?ng m?t đ?a c?ng b?ng cách s? d?ng Windows XP cài đ?t chuyên bi?t chương tr?nh

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 313348 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
N?u b?n là m?t khách hàng doanh nghi?p nh?, t?m thêm x? l? s? c? và h?c t?p t?i các H? tr? cho doanh nghi?p nh? web site.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? phân vùng (chu?n b?) và đ?nh d?ng m?t đ?a c?ng b?ng cách s? d?ng chương tr?nh Windows XP cài đ?t chuyên bi?t trư?c khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP. Bài vi?t này c?ng ch?a nh?ng đi?u c?n xem xét trư?c khi b?n có phân vùng ho?c đ?nh d?ng đ?a c?ng c?a b?n, và liên k?t đ?n các ngu?n tài nguyên có th? giúp b?n kh?c ph?c s? c? n?u v?n đ? x?y ra. Bài vi?t này là dành cho m?t ngư?i dùng chuyên sâu.

Trư?c khi b?n phân vùng và đ?nh d?ng đ?a c?ng

Trư?c khi b?n phân vùng và đ?nh d?ng đ?a c?ng c?a b?n, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm như sau:

Chu?n b? đ?a c?ng theo hư?ng d?n c?a nhà s?n xu?t

N?u b?n đang s? d?ng m?t ổ đĩa c?ng SATA, b? qua bư?c này và đi đ?n ph?n "Xác đ?nh các lo?i h? th?ng t?p mà b?n mu?n s? d?ng". N?u b?n đang s? d?ng m?t đ?a c?ng IDE, thi?t l?p các jumper và các cáp theo vai tr? c?a ổ đĩa c?ng (ví d?: Th?c s? ho?c đơn v? hành chính) và th?c hi?n b?t k? yêu c?u BIOS (ho?c CMOS) thay đ?i. Đ? thi?t l?p các jumper và cáp, và th?c hi?n b?t k? thay đ?i c?n thi?t BIOS ho?c CMOS, xem tài li?u đư?c bao g?m trong đ?a c?ng và Bo m?ch ch? c?a b?n, ho?c liên h? v?i các nhà s?n xu?t.

Xác đ?nh các lo?i h? th?ng t?p mà b?n mu?n s? d?ng

B?n có th? s? d?ng h? th?ng t?p NTSF ho?c ch?t béo. NTFS là h? th?ng t?p ưa thích đ? đ?nh d?ng đ?a c?ng, tr? khi b?n mu?n ch?y m?t phiên b?n trư?c c?a Windows mà không th? đ?c phân vùng NTFS. Đ?i v?i b? sung thông tin v? s? khác bi?t gi?a các h? th?ng t?p FAT và NTFS, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Microsoft Knowledge Căn c?:
100108T?ng quan v? h? th?ng t?p FAT, HPFS và NTFS
310525 Mô t? v? h? th?ng t?p FAT32 trong Windows XP

N?u đ?a c?ng đ? có ch?a d? li?u, tr? l?i nó lên

Đ?m b?o r?ng b?n sao lưu t?t c? các d? li?u quan tr?ng c?a b?n trư?c khi b?n ti?p t?c. Khi b?n phân vùng và đ?nh d?ng m?t đ?a c?ng, t?t c? các d? li?u trên phân vùng đó b? xoá v?nh vi?n. B?n có th? xem thông tin phân vùng hi?n th?i mà không xóa d? li?u c?a b?n. Các thông tin b? sung v? làm th? nào đ? s? d?ng các sao lưu Ti?n ích ho?c các t?p tin và thu?t s? chuy?n thi?t đ?t, b?m vào đây s? bài vi?t đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
320820Làm th? nào đ? s? d?ng ti?n ích sao lưu đ? sao lưu các t?p tin và m?c tin thư thoại trong Windows XP Home Edition
309340 Làm th? nào đ? s? d?ng sao lưu đ? khôi ph?c t?p tin và m?c tin thư thoại trên máy tính c?a b?n trong Windows XP
293118 Làm th? nào đ? s? d?ng thu?t s? chuy?n thi?t đ?t và t?p
306186 Làm th? nào đ? s? d?ng các t?p tin và thu?t s? chuy?n cài đ?t chuyên bi?t t? đ?a CD-ROM
306187 Làm th? nào đ? s? d?ng các t?p tin và cài đ?t chuyên bi?t đ?a thu?t s? chuy?n giao trong Windows XP

N?u đ?a c?ng có m?t l?p ph? lái xe ho?c m?t chương tr?nh qu?n l? đ?a, đ?m b?o r?ng nó có tương h?p v? sau

N?u máy tính c?a b?n s? d?ng m?t chương tr?nh l?p ph? ổ đĩa c?ng l?n h? tr?, không s? d?ng chương tr?nh Windows XP thi?t l?p phân vùng hay đ?nh d?ng ổ đĩa cho đ?n khi b?n đ? xác minh r?ng Windows XP có tương h?p v? sau v?i các chương tr?nh. N?u b?n có m?t chương tr?nh l?p ph? ổ đĩa cài đ?t chuyên bi?t, liên h? v?i nhà s?n xu?t chương tr?nh đ? xác đ?nh cho dù đó là tương h?p v? sau v?i Windows XP. Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? xác đ?nh li?u m?t chương tr?nh l?p ph? drive cài đ?t chuyên bi?t, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft 186057: Làm th? nào đ? cho bi?t n?u ổ đĩa l?p ph? chương tr?nh đư?c cài đ?t chuyên bi?t trong Windows. Ho?c liên h? v?i nhà s?n xu?t ổ đĩa c?ng ho?c bo m?ch ch? c?a b?n.

N?u b?n có chương tr?nh mà b?n mu?n cài đ?t chuyên bi?t l?i, h?y ch?c ch?n r?ng b?n có nh?ng đ?a

H?y ch?c ch?n r?ng b?n có ban đ?u đ?a compact ho?c đ?a đ? b?n có th? cài đ?t chuyên bi?t l?i các chương tr?nh sau khi phân vùng và đ?nh d?ng ổ đĩa c?a b?n. N?u b?n mua m?t nâng c?p cho m?t chương tr?nh, h?y ch?c ch?n r?ng b?n có phiên b?n đ?y đ? c?a chương tr?nh ban đ?u. Nhi?u nâng c?p cho các chương tr?nh yêu c?u m?t ki?m tra vi?c tuân th? trư?c khi b?n có th? cài đ?t chuyên bi?t nâng c?p s?n ph?m. N?u b?n không th? t?m th?y ban đ?u đ?a compact ho?c đĩa mềm, liên h? v?i nhà s?n xu?t chương tr?nh trư?c khi b?n ti?p t?c.

N?u b?n đ? c?p nh?t tr?nh khi?n tr?nh cho các thi?t b? ngo?i vi, tr? l?i chúng

N?u b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t m?t tr?nh đi?u khi?n C?p Nh?t thi?t b? cho các thi?t b? ngo?i vi (ví d?, modem và máy in), đ?m b?o r?ng b?n sao lưu tr?nh đi?u khi?n m?i cho thi?t b? đ?n m?t đ?a đi?m khác hơn so v?i các ổ đĩa mà b?n mu?n đ?nh d?ng và phân vùng đ? mà b?n có th? cài đ?t chuyên bi?t l?i nó sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t h? th?ng đi?u hành c?a b?n.

C?u h?nh máy tính c?a b?n đ? B?t đ?u t? đ?a compact ho?c DVD

Đ? B?t đ?u máy tính c?a b?n t? đ?a compact Windows XP, máy tính c?a b?n ph?i đư?c c?u h?nh đ? B?t đ?u t? đ?a compact ho?c DVD. Trong m?t s? trư?ng h?p, b?n có th? ph?i thay đ?i thi?t l?p BIOS c?a máy tính c?a b?n đ? đ?t c?u h?nh này. Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? c?u h?nh máy tính c?a b?n đ? B?t đ?u t? đ?a compact hay DVD, xem tài li?u đi kèm v?i máy tính c?a b?n, ho?c liên h? v?i nhà s?n xu?t máy tính.

N?u b?n có m?t máy tính không th? kh?i đ?ng t? đ?a compact ho?c DVD và b?n ph?i B?t đ?u máy tính c?a b?n t? đ?a kh?i đ?ng, h?y ch?c ch?n r?ng b?n có đ?a cài đ?t chuyên bi?t đĩa mềm đ? b?n có th? ch?y chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t t? ? đĩa mềm.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2683283
Lưu ? B?n có th? có đư?c đ?a kh?i đ?ng Windows XP cài đ?t chuyên bi?t t? Microsoft, nhưng ch? b?ng cách t?i v?. Chúng tôi cung c?p nh?ng đ?a kh?i đ?ng thi?t l?p đ? b?n có th? ch?y chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính không th? s? d?ng m?t đ?a CD-ROM kh?i đ?ng. N?u b?n có th? B?t đ?u máy tính c?a b?n t? đ?a CD-ROM ho?c t? m?t cài đ?t chuyên bi?t d?a trên m?ng, chúng tôi khuyên b?n nên b?n nên s? d?ng nh?ng phương pháp cài đ?t chuyên bi?t đ? thay th?. S?n ph?m trong tương lai s? không c?n h? tr? cài đ?t chuyên bi?t b?ng cách s? d?ng đ?a kh?i đ?ng cài đ?t chuyên bi?t.

Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c nh?ng đ?a kh?i đ?ng thi?t l?p, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft 310994: Làm th? nào đ? có đư?c Windows XP thi?t l?p các ổ đĩa cho b?n cài đ?t chuyên bi?t đĩa mềm kh?i đ?ng.

Làm th? nào đ? phân vùng và đ?nh d?ng đ?a c?ng b?ng cách s? d?ng chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Windows XP

B?n có th? s? d?ng chương tr?nh Cài đặt Windows XP đ? phân vùng và đ?nh d?ng đ?a c?ng. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:

Bư?c 1: phân vùng đ?a c?ng

 1. Chèn đ?a compact Windows XP vào ổ đĩa compact hay DVD c?a b?n, ho?c đưa đ?a đ?u tiên Cài đặt Windows XP vào ? đĩa mềm, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính đ? B?t đ?u chương tr?nh Cài đặt Windows XP.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2683283
  Lưu ? N?u b?n đang s? d?ng đ?a Cài đặt Windows XP, đưa đ?a b? sung m?i khi b?n đư?c nh?c, và sau đó nh?n ENTER đ? ti?p t?c sau khi b?n chèn đ?a m?i.
 2. N?u b?n đư?c nh?c, h?y ch?n b?t c? tùy ch?n nào đư?c yêu c?u đ? B?t đ?u máy tính t? đ?a compact ho?c DVD.
 3. N?u tr?nh đi?u khi?n đ?a c?ng đ?i h?i m?t tr?nh đi?u khi?n OEM bên th? ba, h?y nh?n F6 đ? xác đ?nh tr?nh đi?u khi?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s? d?ng F6 đ? cung c?p m?t tr?nh đi?u khi?n bên th? ba OEM thi?t b? trong khi Windows cài đ?t chuyên bi?t chương tr?nh đang ch?y, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  314859Gi?i h?n OEM tr?nh đi?u khi?n h? tr? có s?n v?i F6 trong Windows XP Thi?t l?p
 4. T?i các Chào m?ng đ?n v?i cài đ?t chuyên bi?t Trang, nh?n ENTER.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2683283
  Lưu ? N?u b?n đang s? d?ng đ?a thi?t l?p (sáu kh? năng kh?i đ?ng đ?a), thi?t l?p s? nh?c b?n n?p đ?a compact Windows XP.
 5. Nh?n F8 đ? ch?p nh?n th?a thu?n mức cấp phép Windows XP.
 6. N?u ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t hi?n t?i c?a Windows XP đư?c phát hi?n, b?n s? đư?c nh?c đ? s?a ch?a nó. Đ? b? qua vi?c s?a ch?a, b?m ESC.
 7. Phân vùng có s?n t?t c? và không phân chia không gian đư?c li?t kê cho m?i đ?a c?ng v?t l?. S? d?ng các phím m?i tên đ? ch?n m?t phân vùng t?n t?i, ho?c t?o m?t phân vùng m?i b?ng cách ch?n không phân chia không gian nơi b?n mu?n t?o m?t phân vùng m?i. B?n c?ng có th? nh?n C đ? t?o m?t phân vùng m?i s? d?ng không phân chia không gian.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2683283
  Lưu ? N?u b?n mu?n t?o m?t phân vùng nơi m?t hay nhi?u phân vùng đ? t?n t?i, b?n ph?i đ?u tiên xóa các phân vùng t?n t?i ho?c phân vùng, và sau đó t?o phân vùng m?i. B?n có th? nh?n D đ? xóa m?t phân vùng t?n t?i, và sau đó b?m L (ho?c nh?n ENTER và sau ñoù baám L n?u nó là phân vùng h? th?ng) đ? xác nh?n r?ng b?n mu?n xóa các phân vùng. L?p l?i các bư?c này cho m?i phân vùng đ? có mà b?n mu?n bao g?m trong phân vùng m?i. Khi t?t c? các phân vùng s? b? xóa, ch?n không gian ph?ng không phân vùng c?n l?i, và sau đó nh?n C đ? t?o phân vùng m?i.
 8. Đ? t?o ra các phân vùng v?i kích thư?c t?i đa, nh?n ENTER. Đ? xác đ?nh kích thư?c phân vùng, lo?i kích thư?c tính b?ng megabyte (MB) đ? phân vùng m?i, và sau đó nh?n ENTER.
 9. N?u b?n mu?n t?o phân vùng thêm, l?p l?i bư?c g. và h.
 10. Đ? đ?nh d?ng phân vùng và cài đ?t chuyên bi?t Windows XP, đi t?i bư?c 2.

  N?u b?n không mu?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP, b?m F3 hai l?n đ? thoát kh?i chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Windows, và sau đó không làm theo các bư?c c?n l?i trong bài vi?t này.

  Đ? đ?nh d?ng phân vùng mà không c?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP, s? d?ng m?t ti?n ích khác nhau.

Bư?c 2: Đ?nh d?ng đ?a c?ng và cài đ?t chuyên bi?t Windows XP

 1. S? d?ng các phím m?i tên đ? ch?n phân vùng nơi b?n mu?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP, và sau đó nh?n ENTER.
 2. Ch?n tùy ch?n đ?nh d?ng b?n mu?n s? d?ng đ?nh d?ng phân vùng. B?n có th? ch?n t? các tùy ch?n sau:
  • Đ?nh d?ng phân vùng b?ng cách s? d?ng h? th?ng t?p NTSF (nhanh chóng)
  • Đ?nh d?ng phân vùng b?ng cách s? d?ng h? th?ng t?p ki?u FAT (nhanh chóng)
  • Đ?nh d?ng phân vùng b?ng cách s? d?ng h? th?ng t?p NTSF
  • Đ?nh d?ng phân vùng b?ng cách s? d?ng h? th?ng t?p ki?u FAT
  • Đ? l?i t?p tin h? hi?n t?i c?n nguyên v?n (không có thay đ?i)
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2683283
  Ghi chú
  • N?u các phân vùng đ? ch?n là m?t phân vùng m?i, các tùy ch?n đ? l?i nguyên v?n h? th?ng t?p hi?n th?i là không có s?n.
  • N?u các phân vùng đ? ch?n là l?n hơn 32 Gigabyte (GB), tùy ch?n h? th?ng t?p ki?u FAT là không có s?n.
  • N?u các phân vùng đ? ch?n là l?n hơn 2 GB, chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Windows s? d?ng h? th?ng t?p FAT32 (b?n ph?i nh?n ENTER đ? xác nh?n).
  • N?u phân vùng nh? hơn 2 GB, chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Windows s? d?ng h? th?ng t?p FAT16.
  • N?u b?n xóa và t?o m?t phân vùng h? th?ng m?i, nhưng b?n đang cài đ?t chuyên bi?t Windows XP trên m?t phân vùng khác nhau, b?n s? đư?c nh?c ch?n m?t h? th?ng t?p h? th?ng và kh?i đ?ng phân vùng.
 3. Nh?n ENTER.
 4. Sau khi cài đ?t chuyên bi?t Windows chương tr?nh đ?nh d?ng phân vùng, h?y làm theo các hư?ng d?n đ? cài đ?t chuyên bi?t Windows XP. Sau khi chương tr?nh Windows cài đ?t chuyên bi?t xong và b?n đ? kh?i đ?ng l?i máy tính, b?n có th? s? d?ng công c? qu?n l? đ?a trong Windows XP đ? t?o ra ho?c đ?nh d?ng phân vùng thêm. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s? d?ng công c? qu?n l? đ?a Windows XP đ? phân vùng và đ?nh d?ng đ?a c?ng c?a b?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong các Các cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  309000Làm th? nào đ? s? d?ng đ?a qu?n l? đ? c?u h?nh cơ b?n đ?a trong Windows XP

Thêm ghi chú

Trư?c khi b?n có th? cài đ?t chuyên bi?t m?t hệ điều hành như Windows XP, b?n ph?i đ?u tiên t?o m?t phân vùng chính trên đ?u tiên v?t l? đ?a c?ng (đ?a 0) trên máy tính c?a b?n. Sau đó, b?n có th? đ?nh d?ng h? th?ng t?p trên phân vùng đó đ? t?o ra nh?ng g? đư?c g?i là phân vùng h? th?ng.

Ho?c, b?n có th? t?o m?t phân vùng riêng bi?t cho hệ điều hành trên b?t k? đ?a c?ng v?t l?. Đi?u này đư?c g?i như là phân ho?ch kh?i đ?ng. H? th?ng phân vùng trên đ?a 0 c?ng có th? đư?c s? d?ng như m?t phân ho?ch kh?i đ?ng.

B?n có th? s? d?ng các phương pháp khác đ? phân vùng và đ?nh d?ng đ?a c?ng trư?c khi cài đ?t chuyên bi?t Windows XP, ch?ng h?n như các công c? Fdisk và Format. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s? d?ng Fdisk, đ?nh d?ng phân vùng và đ?nh d?ng đ?a c?ng c?a b?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft: 255867Làm th? nào đ? s? d?ng công c? Fdisk và Format tool đ? phân vùng ho?c ph?i phân vùng l?i đ?a c?ng

N?u máy tính c?a b?n đang ch?y Windows XP, và b?n mu?n đ? t?o ra các phân vùng khác hơn so v?i các h? th?ng ho?c các phân ho?ch kh?i đ?ng, b?n có th? s? d?ng các công c? qu?n l? đ?a c?a Windows XP. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s? d?ng các công c? qu?n l? đ?a Windows XP đ? phân vùng và đ?nh d?ng đ?a c?ng c?a b?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft: 309000Làm th? nào đ? s? d?ng đ?a qu?n l? đ? c?u h?nh cơ b?n đ?a trong Windows XP

KH?C PH?C S? C?


Các thông tin b? sung v? làm th? nào đ? g? r?i các v?n đ? phân vùng trong Windows XP, b?m vào bài vi?t sau đây s? đi?n tho?i đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
316505Windows XP không th? nh?n ra t?t c? các không gian đ?a s?n dùng
310359 Không th? xem NTFS ổ đĩa logic sau khi s? d?ng Fdisk
310561 Kích thư?c t?i đa phân vùng b?ng cách s? d?ng h? th?ng t?p FAT16 trong Windows XP
314097 Làm th? nào đ? s? d?ng Convert.exe đ? chuy?n đ?i m?t phân vùng h? th?ng t?p NTSF
301340 Trong khi thi?t l?p, qu? v? không th? đ?nh d?ng m?t phân vùng v?i m?t đ?nh d?ng b?ng c?p phát t?p
307844 Làm th? nào đ? thay đ?i bài t?p kí t? đ?i di?n ổ đĩa trong Windows XP
315224 Làm th? nào đ? qu?n l? kh?i đ?ng LILO Linux

Tham kh?oCho thông tin b? sung, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem các Bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
314470Đ?nh ngh?a c?a h? th?ng phân vùng và phân ho?ch kh?i đ?ng
314878 Kích thư?c liên cung m?c đ?nh cho h? th?ng t?p NTSF và FAT
310525 Mô t? v? h? th?ng t?p FAT32 trong Windows XP
314081 M?c đích c?a các t?p tin Boot.ini trong c?a s? XP
Các thông tin b? sung v? làm th? nào đ? t?o và qu?n l? phân vùng trong Windows XP, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
307654Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t và s? d?ng Recovery Console trong Windows XP
Chú ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trong trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin có trong tài liệu này được cung cấp nhằm trả lời các vấn đề mới xuất hiện. Do việc cung cấp nhanh chóng, tài liệu có thể có lỗi in ấn và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Hãy xem Điều khoản Sử dụng để xem xét thêm.

Thu?c tính

ID c?a bài: 313348 - L?n xem xét sau cùng: 07 Tháng Sáu 2013 - Xem xét l?i: 5.1
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbpubtypekc kbfilesystems kbsetup kbtshoot kbhowtomaster kbenv kbmt KB313348 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 313348

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com