"Tài li?u b? khóa đ? ch?nh s?a b?i ngư?i dùng khác" l?i tin nh?n khi b?n c? g?ng đ? m? m?t tài li?u trong Word

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 313472 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng đ? m? m?t tài li?u Microsoft Word, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như sau
Tài li?u tên t?p b? khóa đ? ch?nh s?a b?i ngư?i dùng khác. Đ? m? m?t ch? đ?c b?n sao c?a tài li?u c?a m?nh, h?y nh?p vào...
nơi tên t?p là tên c?a các tài li?u mà b?n đ? c? g?ng đ? m?.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này có th? x?y ra n?u Word xác đ?nh r?ng ch? s? h?u t?p cho các tài li?u đ? t?n t?i. Đi?u này có th? x?y ra n?u m?t ho?c nhi?u c?a các các đi?u ki?n sau đây là đúng:
 • T? trư?c đây b? thu?c lá không đúng cách, và do đó, đ? không xóa các t?p tin ch? s? h?u.

  - hay -
 • M?t trư?ng h?p th? hai c?a Word đang ch?y trong n?n v?i tài li?u đ? m?.

  - hay -
 • Các tài li?u đư?c chia s? qua m?ng, và ngư?i dùng khác có nó m?.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, l?n đ?u tiên xác nh?n r?ng m?t ngư?i dùng khác trên m?ng không có tài li?u m?. N?u tài li?u đang s? d?ng, m? các tài li?u như ch?-đ?c. N?u nó không s? d?ng, b? t?t c? trư?ng h?p c?a t?, và sau đó lo?i b? các t?p tin ch? s? h?u. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau.

LƯU ?: B?i v? có r?t nhi?u phiên b?n c?a Microsoft Windows, các theo các bư?c có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u chúng, xem c?a b?n s?n ph?m tài li?u hư?ng d?n đ? hoàn thành các bư?c sau.
 1. B? t?t c? trư?ng h?p c?a t?. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Lưu t?t c? các công vi?c, và sau đó b? t?t c? các chương tr?nh.
  2. Nh?n CTRL + ALT + DELETE đ? m? các Windows b?o m?t h?p tho?i.
  3. Nh?p vào Qu?n l? tác v?, sau đó b?m các Quy tr?nh tab.
  4. Nh?p vào Winword.exe, sau đó b?m K?t thúc ti?n tr?nh.
  5. Trong các C?nh báo qu?n l? tác v? h?p tho?i h?p, b?m vào .

   N?u b?n nh?n đư?c m?t thông báo r?ng chương tr?nh là không đáp ?ng, nh?p vào K?t thúc ngay.
  6. L?p l?i bư?c d và e m?i s? xu?t hi?n c?a Winword.exe.
  7. Trên các T?p tin tr?nh đơn, nh?p vào Thoát kh?i công vi?c qu?n l?.
 2. Kh?i đ?ng Windows Explorer, và sau đó duy?t thư m?c đó ch?a các t?p tài li?u mà b?n đ? c? g?ng đ? m? ra khi b?n nh?n đư?c l?i tin nhaén.
 3. Xóa các t?p tin ch? s? h?u.

  Các t?p tin ch? s? h?u có v? trí trong thư m?c tương t? như tài li?u mà b?n đ? c? g?ng đ? m?. Tên t?p tin ch? s? h?u s? d?ng quy ư?c sau: nó b?t đ?u v?i m?t d?u ng? (~), theo sau là m?t đ?ng đô la k? hi?u ($), theo sau là ph?n c?n l?i c?a tên t?p tài li?u. Tên t?p tin ph?n m? r?ng là. doc. Ch?ng h?n, t?p tin ch? s? h?u đ? Document.doc đư?c đ?t tên theo ~$ cument.doc.
 4. B?t đ?u t?. N?u Word yêu c?u b?n cho dù b?n mu?n t?i các nh?ng thay đ?i đ? đư?c th?c hi?n toàn c?u ho?c tiêu b?n b?nh thư?ng, b?m Không.
 5. M? tài li?u c?a b?n.

THÔNG TIN THÊM

T? t?o ra t?p tin ch? s? h?u m?t khi b?n m? m?t trư?c đó đ? lưu Tài li?u Word. T?p tin ch? s? h?u là t?m th?i và gi? tên đăng nh?p c?a các ngư?i m? tài li?u.

THAM KH?O

Đ? thêm thông tin v? t? t?p tin t?m th?i, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Knowledge Base:
211632 WD: Làm th? nào có ngh?a là Windows s? d?ng t?p tin t?m th?i

Thu?c tính

ID c?a bài: 313472 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbopenfile kberrmsg kbprb kbmt KB313472 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:313472

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com