ID článku: 314058 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Verzi tohoto článku pro systém Microsoft Windows 2000 naleznete pod číslem 229716.
Důležitá poznámka
Toto je referenční článek pro pokročilé uživatele, který popisuje, co je konzola pro zotavení a jak ji používat. Neobsahuje informace o řešení konkrétních problémů.

K použití konzoly pro zotavení budete potřebovat instalační disk systému Windows.

Ke spuštění konzoly pro zotavení musíte být přihlášeni jako správce nebo člen skupiny Administrators. Pokud je počítač připojen k síti, může být provedení tohoto postupu znemožněno nastavením síťových zásad. Pokud zaznamenáte potíže, obraťte se na správce sítě.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

ÚVOD

Tento článek obsahuje popis funkcí a omezení konzoly pro zotavení systému Windows. Pokud počítač se systémem Windows XP nelze správně spustit, nebo jej nelze spustit vůbec, můžete pomocí konzoly pro zotavení systému Windows obnovit software systému. Tento článek je věnován následujícím tématům:
 • Jak spustit konzolu pro zotavení systému Windows z instalačního disku systému Windows XP
 • Použití konzoly příkazového řádku
 • Omezení konzoly pro zotavení systému Windows
 • Příkazy dostupné v konzole pro zotavení systému Windows

Další informace

Při použití konzoly pro zotavení systému Windows můžete získat omezený přístup ke svazkům se systémem souborů NTFS, FAT nebo FAT32 bez spuštění grafického uživatelského rozhraní (GUI) systému Windows. Pomocí konzoly pro zotavení systému Windows můžete provést následující akce:
 • používat, kopírovat, přejmenovat nebo nahradit systémové soubory či složky,
 • povolit nebo zakázat spuštění služby nebo zařízení při příštím spuštění počítače,
 • opravit spouštěcí sektor systému souborů nebo hlavní spouštěcí záznam (MBR),
 • vytvořit a formátovat oddíly jednotek.
Poznámka: Přístup ke konzole pro zotavení systému Windows může získat pouze správce. To zabraňuje neoprávněným uživatelům používat svazky NTFS.

Možnost 1: Konzola pro zotavení již je nainstalována

Pokud jste konzolu pro zotavení již nainstalovali, můžete ji vybrat v průběhu běžného spuštění systému Windows. Spuštění konzoly pro zotavení:
 1. Při spuštění vyberte z nabídky Možnosti spuštění možnost Konzola pro zotavení.
 2. Jestliže používáte počítač s možností spuštění dvou nebo více operačních systémů, vyberte instalaci, k níž chcete získat přístup v konzole pro zotavení.
 3. Po zobrazení výzvy zadejte heslo správce.
 4. Na příkazovém řádku zadejte příkazy konzoly pro zotavení a pak můžete využít příkazy uvedené v části Příkazy dostupné v rámci konzoly pro zotavení systému Windows.
 5. Kdykoli můžete zadáním příkazu help zobrazit seznam dostupných příkazů.
 6. Kdykoli můžete zadáním příkazu Helpnázev_příkazu zobrazit nápovědu k určitému příkazu. Chcete-li například zobrazit nápovědu k příkazu attributes, zadejte help attrib.
 7. Kdykoli je možné ukončit konzolu pro zotavení systému Windows zadáním příkazu Exit na příkazovém řádku.

Možnost 2: Spuštění konzoly pro zotavení systému Windows pomocí disku CD-ROM systému Windows XP

Pokud jste konzolu pro zotavení systému Windows nepředinstalovali, můžete spustit počítač a použít konzolu pro zotavení přímo z původního instalačního disku systému Windows XP. Je-li v počítači již spuštěn systém Windows a chcete konzolu pro zotavení systému Windows přidat jako jednu z možností při spuštění, přejděte k následující části Přidání konzoly pro zotavení jako možnosti při spuštění.
 1. Vložte disk CD-ROM systému Windows XP do jednotky CD-ROM a restartujte počítač. Při zobrazení výzvy vyberte požadované možnosti spuštění z disku CD-ROM.
 2. Jakmile je zahájena část instalace pracující v textovém režimu, postupujte podle pokynů. Vyberte možnost opravy nebo zotavení stisknutím R.
 3. Jestliže používáte počítač s možností spuštění dvou nebo více operačních systémů, vyberte instalaci, k níž chcete získat přístup v konzole pro zotavení.
 4. Po zobrazení výzvy zadejte heslo správce.
 5. Na příkazovém řádku zadejte příkazy konzoly pro zotavení a pak můžete využít příkazy uvedené v části Příkazy dostupné v rámci konzoly pro zotavení systému Windows.
 6. Kdykoli můžete zadáním příkazu help zobrazit seznam dostupných příkazů.
 7. Kdykoli můžete zadáním příkazu Helpnázev_příkazu zobrazit nápovědu k určitému příkazu. Chcete-li například zobrazit nápovědu k příkazu attributes, zadejte help attrib.
 8. Kdykoli je možné ukončit konzolu pro zotavení systému Windows zadáním příkazu Exit na příkazovém řádku.

Možnost 3: Přidání konzoly pro zotavení jako možnosti při spuštění

Pokud se v počítači spustí systém Windows, můžete v rámci prostředí Windows přidat konzolu pro zotavení jako možnost při spuštění. Chcete-li konzolu pro zotavení nainstalovat jako možnost při spuštění, postupujte takto:
 1. Ponechte systém Windows spuštěný a vložte do jednotky CD-ROM disk CD-ROM systému Windows.
 2. V nabídce Start klikněte na příkaz Spustit.
 3. Zadejte následující příkazy (kde X: je označení jednotky CD-ROM) a pak na klávesnici stiskněte klávesu ENTER.
  X:\i386\winnt32.exe /cmdcons
  Poznámka: Před /cmdcons je mezera.
 4. Klikněte na tlačítko OK a podle pokynů dokončete instalaci.

  Poznámka: Konzola pro zotavení systému Windows bude přidána do spouštěcí složky systému Windows.
 5. Restartujte počítač a ze seznamu dostupných operačních systémů vyberte možnost Konzola pro zotavení.
Důležité: Používáte-li softwarové zrcadlení, přečtěte si následující článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
229077 Zrcadlení zabraňuje předinstalaci konzoly pro zotavení

Omezení konzoly pro zotavení systému Windows

Konzola pro zotavení systému Windows umožňuje používat pouze následující položky:
 • kořenová složka systému,
 • složka %SystemRoot% a podsložky instalace systému Windows, ke které jste právě přihlášení,
 • složka Cmdcons,
 • jednotky pro vyměnitelná média, jako je například jednotka CD nebo DVD.
Poznámka: Při pokusu o přístup k jiným složkám se zobrazí chybová zpráva o odepření přístupu. To nutně neznamená, že data obsažená v těchto složkách jsou ztracena nebo poškozena. To pouze znamená, že příslušná složka není k dispozici v době spuštění konzoly pro zotavení systému Windows. V konzole pro zotavení systému Windows také nelze kopírovat soubory z místního pevného disku na disketu. Je však možné kopírovat soubory z diskety nebo disku CD-ROM na pevný disk nebo z jednoho pevného disku na druhý.

Použití příkazové konzoly v rámci konzoly pro zotavení systému Windows

Použití konzoly pro zotavení systému Windows poskytuje omezený přístup ke svazkům se systémem souborů NTFS, FAT nebo FAT32. Konzola pro zotavení rovněž brání v načtení rozhraní GUI (Graphical User Interface) systému Windows s cílem opravit a obnovit funkce systému Windows.

Po spuštění konzoly pro zotavení systému Windows se zobrazí následující zpráva:
Konzola pro zotavení systému Microsoft Windows (R)

Konzola pro zotavení zajišťuje opravu systému a funkce obnovení.
Po zadání příkazu EXIT bude Konzola pro zotavení ukončena a počítač restartován.

1: C:\WINDOWS

Ke které instalaci systému Windows se chcete přihlásit?
(Chcete-li operaci zrušit, stiskněte klávesu ENTER.)
Zadejte číslo odpovídající požadované instalaci systému Windows. V tomto příkladu byste stiskli tlačítko 1. Potom vás systém Windows vyzve k zadání hesla účtu správce.

Poznámka: Jestliže zadáte třikrát nesprávné heslo, bude konzola pro zotavení systému Windows ukončena. Také v případě, že chybí nebo je poškozena databáze SAM (Security Accounts Manager), nebude možné konzolu pro zotavení systému Windows použít, protože nelze provést správné ověření. Po zadání hesla a spuštění konzoly pro zotavení systému Windows restartujte počítač zadáním příkazu exit.

V systému Windows XP Professional můžete nastavit skupinové zásady, které povolují automatické přihlášení správce. Další informace o nastavení konzoly pro zotavení umožňujícím automatické přihlášení správce získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
312149 Povolení automatického přihlášení správce v konzole pro zotavení

Příkazy dostupné v rámci konzoly pro zotavení systému Windows

Konzola pro zotavení systému Windows nabízí následující příkazy. V příkazech nejsou rozlišována velká a malá písmena.

Upozornění: Některé z těchto příkazů mohou způsobit, že systém přestane fungovat. Před zadáním na příkazovém řádku si vždy přečtěte celé vysvětlení příslušného příkazu. Máte-li jakékoli dotazy nebo pochybnosti o konkrétním příkazu, vyhledejte radu pracovníka podpory.

HELP

Pomocí příkazu help zobrazíte seznam všech následujících podporovaných příkazů:
  attrib  del    fixboot  more   set
  batch   delete   fixmbr  mkdir  systemroot
  bootcfg  dir    format  more   type
  cd    disable  help   net      
  chdir   diskpart  listsvc  rd      
  chkdsk  enable   logon   ren      
  cls    exit    map    rename 
  copy   expand   md    rmdir
				

ATTRIB

Pomocí příkazu attrib s některým z následujících parametrů změníte atributy souboru nebo složky:
-R
+R
-S
+S
-H
+H
-C
+C
Poznámky:
+ Nastaví atribut.
- Obnoví stav atributu.
R Atribut souboru pouze pro čtení
S Atribut systémového souboru
H Atribut skrytého souboru
C Atribut komprimovaného souboru

Je nutné nastavit nebo odstranit alespoň jeden atribut.

Atributy zobrazíte pomocí příkazu dir.

BATCH

batch Vstupní_soubor [Výstupní_soubor]
Pomocí tohoto příkazu lze spustit příkazy zadané v textovém souboru. V syntaxi příkazu představuje parametr Vstupní_soubor textový soubor obsahující seznam příkazů, které chcete spustit, a parametr Výstupní_soubor představuje soubor obsahující výstup těchto zadaných příkazů. Jestliže parametr pro výstupní soubor nezadáte, bude výstup zobrazen na obrazovce.

BOOTCFG

Tento příkaz slouží ke konfiguraci a zotavení spuštění. Obsahuje následující možnosti:
bootcfg /add
bootcfg /rebuild
bootcfg /scan
bootcfg /list
bootcfg /disableredirect
bootcfg /redirect [portbaudrate] | [useBiosSettings]
Příklady:
bootcfg /redirect com1 115200
bootcfg /redirect useBiosSettings
Můžete použít některou z následujících možností:
/add Přidá instalaci systému Windows do spouštěcí nabídky.
/rebuild Projde všemi instalacemi systému Windows a umožní určit, kterou instalaci chcete přidat.
/scan Vyhledá všechny instalace systému Windows na všech discích a zobrazí výsledky, což vám umožní určit, které instalace chcete přidat.
/default Nastaví výchozí spouštěcí položku.
/list Zobrazí položky, které jsou již uvedeny ve spouštěcí nabídce.
/disableredirect Zakáže přesměrování v zaváděcím programu pro spouštění.
/redirect Povolí přesměrování v zaváděcím programu pro spouštění (se zadanou konfigurací).

CD a CHDIR

Příkazy cd a chdir slouží k přechodu do jiné složky. Můžete používat například tyto příkazy:
Zadáním příkazu cd .. přejdete do nadřazené složky.
Zadáním příkazu cd jednotka: zobrazíte aktuální složku v zadané jednotce.
Zadáním příkazu cd bez parametrů zobrazíte aktuální jednotku a složku.
Příkaz chdir používá mezery jako znaky oddělovačů. Z toho důvodu je nutné zadat název složky obsahující mezeru do uvozovek (""), například:
cd "\windows\profiles\uživatelské_jméno\programy\Nabídka Start"
Příkaz chdir lze použít pouze v systémových adresářích aktuální instalace systému Windows, ve vyměnitelných médiích, v kořenové složce libovolného oddílu pevného disku nebo v prostředcích místní instalace.

CHKDSK

chkdsk Jednotka /p /r
Příkaz chkdsk zkontroluje zadanou jednotku a v případě, že to jednotka vyžaduje, opraví ji nebo obnoví. Příkaz také označí všechny chybné sektory a obnoví čitelné informace.

Můžete použít některou z následujících možností:
/p Provede podrobnou kontrolu jednotky a opraví všechny chyby.
/rVyhledá chybné sektory a obnoví čitelné informace.
Poznámka: Jestliže zadáte parametr /r, bude automaticky zahrnut také parametr /p. Příkaz chkdsk zadaný bez argumentů provede kontrolu aktuální jednotky bez použití možností.

Spuštění příkazu chkdsk vyžaduje použití souboru Autochk.exe. Nástroj Chkdsk automaticky vyhledá tento soubor ve spouštěcí složce. Jestliže byla příkazová konzola předinstalována, je spouštěcí složkou obvykle složka Cmdcons. Jestliže nástroj Chkdsk nenalezne soubor Autochk.exe ve spouštěcí složce, pokusí se najít instalační disk CD-ROM systému Windows. Pokud není instalační médium nalezeno, zobrazí nástroj Chkdsk výzvu k zadání umístění souboru Autochk.exe.

CLS

Tento příkaz slouží ke smazání obrazovky.

COPY

copy zdroj cíl
Pomocí tohoto příkazu lze kopírovat soubory. V syntaxi příkazu představuje parametr Zdroj kopírovaný soubor a parametr Cíl složku nebo název souboru pro nový soubor. Nelze používat zástupné znaky označené hvězdičkou (*) ani kopírovat složky. Při kopírování komprimovaného souboru z instalačního disku systému Windows bude soubor během kopírování automaticky dekomprimován.

Zdrojem souboru může být vyměnitelné médium, libovolná složka v systémových složkách aktuální instalace systému Windows, kořenová složka libovolné jednotky, prostředky místní instalace nebo složka Cmdcons.

Není-li zadána položka Cíl, je za výchozí cíl považována aktuální složka. Jestliže soubor již existuje, zobrazí se výzva, zda chcete přepsat existující soubor kopírovaným souborem. Cílem nemůže být vyměnitelné médium.

DEL a DELETE

del Jednotka: Cesta Název_souboru
delete Jednotka: Cesta Název_souboru
Tento příkaz umožňuje smazání souboru. V syntaxi příkazu představují parametry Jednotka: Cesta Název_souboru soubor, který chcete smazat. Příkaz delete lze použít pouze v systémových složkách aktuální instalace systému Windows, ve vyměnitelných médiích, v kořenové složce libovolného oddílu pevného disku nebo v prostředcích místní instalace. U příkazu delete nelze použít zástupné znaky.

DIR

dir Jednotka: Cesta Název_souboru
Pomocí tohoto příkazu můžete zobrazit seznam souborů a podsložek ve složce. V syntaxi příkazu představují parametry Jednotka: Cesta Název_souboru jednotku, složku a soubory, jejichž seznam chcete zobrazit. Příkaz dir zobrazí seznam všech souborů, včetně skrytých a systémových. Soubory mohou mít následující atributy:
D Adresář
H Skrytý soubor
S Systémový soubor
E Šifrováno
R Soubor jen pro čtení
A Soubory připravené k archivaci
C Komprimováno
P Bod změny zpracování
Příkaz dir lze použít pouze v systémových složkách aktuální instalace systému Windows, ve vyměnitelných médiích, v kořenové složce libovolného oddílu pevného disku nebo v prostředcích místní instalace.

DISABLE

disable Název_služby
Tento příkaz umožňuje zakázat systémovou službu nebo ovladač systému Windows. V syntaxi příkazu představuje parametr Název_služby název služby nebo ovladače, který chcete zakázat.

Všechny služby a ovladače, které je možné zakázat, zobrazíte pomocí příkazu listsvc. Příkaz disable zobrazí před nastavením typu spuštění na hodnotu SERVICE_DISABLED původní typ spuštění služby. Musíte-li službu znovu povolit, poznamenejte si původní typ spuštění.

Příkaz disable zobrazí následující hodnoty typu spuštění:
SERVICE_DISABLED,
SERVICE_BOOT_START,
SERVICE_SYSTEM_START,
SERVICE_AUTO_START,
SERVICE_DEMAND_START,

DISKPART

diskpart /add/delete název_zařízení název_jednotky název_oddílu velikost
Tento příkaz slouží ke správě oddílů na svazcích pevných disků. Můžete použít některou z následujících možností:
/add Vytvoří nový oddíl.
/delete Odstraní existující oddíl.
název_oddílu Název zařízení pro vytvoření nového oddílu.
název_jednotky Název vytvořený pomocí písmene jednotky, například D:.
název_oddílu Název oddílu sloužící k odstranění existujícího oddílu.
velikost Velikost nového oddílu v megabajtech.
Název zařízení můžete zjistit pomocí výstupu příkazu MAP, například \Zařízení\Pevný_disk0. Místo argumentu označujícího jednotku můžete použít označení oddílu, například \Zařízení\Pevný_disk0\Oddíl1. Jestliže nezadáte žádný argument, zobrazí se uživatelské rozhraní pro správu oddílů.

Upozornění: Použijete-li tento příkaz pro disk s dynamickou konfigurací, může poškodit tabulku oddílů. Strukturu dynamických disků upravujte pouze pomocí nástroje Správa disků.

ENABLE

enable Název_služby Typ_spuštění
Pomocí příkazu enable můžete povolit ovladač nebo službu systému Windows.

Všechny služby a ovladače, které je možné povolit, zobrazíte pomocí příkazu listsvc. Před nastavením na novou hodnotu zobrazí příkaz enable původní typ spuštění služby. Pro případ potřeby obnovení původního typu spuštění služby je vhodné poznamenat si tuto původní hodnotu.

Následující seznam obsahuje platné možnosti parametru typ_spuštění:
SERVICE_BOOT_START,
SERVICE_SYSTEM_START,
SERVICE_AUTO_START,
SERVICE_DEMAND_START.
Jestliže nový typ spuštění nezadáte, zobrazí příkaz enable původní typ spuštění.

EXIT

Příkaz exit slouží k ukončení konzoly pro zotavení a restartování počítače.

EXPAND

expand Zdroj [/F:filespec] [Cíl] [/y]
expand Zdroj [/F:filespec] /D
Tento příkaz umožňuje rozbalit soubor. V syntaxi příkazu představuje parametr Zdroj název souboru, který chcete rozbalit, a parametr Cíl složku pro nový soubor. Jestliže cíl nezadáte, použije příkaz ve výchozím nastavení aktuální složku. U tohoto příkazu nelze použít zástupné znaky.

Můžete použít některou z následujících možností:
/y Určuje, že před přepsáním existujícího souboru nebude zobrazena výzva.
/f:filespec Označuje soubory, které budou rozbaleny.
/d Určuje, že soubory nebudou rozbaleny; zobrazí pouze strukturu souborů ve zdroji.
Jestliže zdroj obsahuje více než jeden soubor, je nutné parametr /f:filespec použít k nalezení konkrétních souborů, které chcete rozbalit. V tomto případě můžete použít zástupné znaky.

Cílem může být libovolná složka v systémových složkách aktuální instalace systému Windows, v kořenové složce jednotky, v prostředcích místní instalace nebo ve složce Cmdcons. Cílem nemůže být vyměnitelné médium a cílový soubor nemůže mít atribut umožňující pouze čtení. Atribut Pouze pro čtení lze odebrat pomocí příkazu attrib.

Jestliže nezadáte parametr /y, budete příkazem expand upozorněni v případě, že cílový soubor již existuje.

FIXBOOT

fixboot Označení_jednotky:
Tento příkaz umožňuje zapsat nový kód spouštěcího sektoru systému Windows do systémového oddílu. V syntaxi příkazu označuje parametr Označení_jednotky písmeno jednotky, do níž má být spouštěcí sektor zapsán. Pomocí tohoto příkazu lze opravit chyby ve spouštěcím sektoru systému Windows. Tento příkaz přepíše výchozí nastavení, které zapisuje do systémového spouštěcího oddílu. Příkaz fixboot je podporován pouze v počítačích řady x86.

FIXMBR

fixmbr Název_zařízení
Tento příkaz slouží k opravě hlavního spouštěcího záznamu (MBR) spouštěcího oddílu. V syntaxi příkazu představuje parametr Název_zařízení nepovinné označení zařízení, pro které je nutné vytvořit nový hlavní spouštěcí záznam. Tento příkaz můžete použít v případě, že nelze spustit systém Windows z důvodu poškození hlavního spouštěcího záznamu virem.

Upozornění: V případě přítomnosti viru nebo výskytu potíží s hardwarem může tento příkaz poškodit tabulky oddílů. Použití tohoto příkazu může způsobit nedostupnost oddílů. Doporučujeme, abyste před použitím tohoto příkazu spustili antivirový software.

Název zařízení lze zobrazit pomocí výstupu příkazu map. Jestliže název zařízení nezadáte, bude opraven hlavní spouštěcí záznam spouštěcího zařízení, například:
fixmbr \zařízení\pevný_disk2
Pokud příkaz fixmbr detekuje neplatný nebo nestandardní podpis tabulky oddílu, budete před přepsáním hlavního spouštěcího záznamu příkazem fixmbr vyzváni k zadání oprávnění. Příkaz fixmbr je podporován pouze v počítačích řady x86.

FORMAT

format Jednotka: /Q /FS:systém_souborů
Tento příkaz slouží k formátování zadané jednotky určeným systémem souborů. V syntaxi příkazu představuje možnost /Q provedení rychlého formátování jednotky, parametr jednotka je písmeno jednotky oddílu, který chcete formátovat, a parametr /FS:Systém_souborů označuje typ systému souborů, který chcete použít (například FAT, FAT32 nebo NTFS). Jestliže systém souborů nezadáte, bude použit formát existujícího systému souborů (je-li k dispozici).

LISTSVC

Příkaz listsvc zobrazí seznam všech dostupných služeb, ovladačů a jejich typů spuštění v aktuální instalaci systému Windows. Tento příkaz lze výhodně použít společně s příkazy disable a enable.

Seznam je extrahován z podregistru %SystemRoot%\System32\Config\System. Jestliže je podregistr System poškozen nebo chybí, nelze výsledky předvídat.

LOGON

logon
Příkaz logon zobrazí seznam všech rozpoznaných instalací systému Windows a požádá o zadání hesla místního správce pro kopii systému Windows, k níž se chcete přihlásit. Jestliže se první tři pokusy o přihlášení nezdaří, bude konzola ukončena a počítač bude restartován.

MAP

map arc
Pomocí tohoto příkazu zobrazíte seznam písmen jednotek, typů systémů souborů, velikostí oddílů a mapování fyzických zařízení. V syntaxi příkazu map určuje parametr arc použití cest ARC místo cest zařízení systému Windows.

MD a MKDIR

Příkazy md a mkdir slouží k vytvoření nových složek. Zástupné znaky nejsou podporovány. Příkaz mkdir lze použít pouze v systémových složkách aktuální instalace systému Windows, ve vyměnitelných médiích, v kořenové složce libovolného oddílu pevného disku nebo v prostředcích místní instalace.

MORE

more Název_souboru
Tento příkaz zobrazí na obrazovce obsah textového souboru.

NET

Přestože je v souboru nápovědy uvedeno jinak, není příkaz net v konzole pro zotavení k dispozici. V konzole pro zotavení není načten zásobník protokolů, a proto není k dispozici žádná síťová funkce.

RD a RMDIR

Pomocí příkazu rd a rmdir lze odstranit složku. Tyto příkazy lze použít pouze v systémových složkách aktuální instalace systému Windows, ve vyměnitelných médiích, v kořenové složce libovolného oddílu pevného disku nebo v prostředcích místní instalace.

REN a RENAME

Příkazy ren a rename slouží k přejmenování souboru.

Poznámka: U přejmenovávaného souboru není možné zadat novou jednotku ani cestu. Tyto příkazy lze použít pouze v systémových složkách aktuální instalace systému Windows, ve vyměnitelných médiích, v kořenové složce libovolného oddílu pevného disku nebo v prostředcích místní instalace.

SET

Příkaz set umožňuje zobrazit nebo upravit čtyři možnosti prostředí.
AllowWildCards = FALSE AllowAllPaths = FALSE AllowRemovableMedia = FALSE NoCopyPrompt = FALSE
Další informace o použití příkazu set získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
235364 Popis příkazu SET v Konzole pro zotavení

SYSTEMROOT

Příkaz systemroot nastaví aktuální pracovní složku na %kořenovou_složku_systému% instalace systému Windows, k níž jste aktuálně přihlášeni.

TYPE

type Název_souboru
Pomocí příkazu type lze zobrazit obsah textového souboru.

Odkazy

Verzi tohoto článku pro systém Windows 2000 naleznete pod číslem 229716.

Další informace o konzole pro zotavení naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
http://technet.microsoft.com/cs-cz/library/cc776139.aspx

Vlastnosti

ID článku: 314058 - Poslední aktualizace: 16. července 2013 - Revize: 9.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Klíčová slova: 
kbresolve kbenv kbinfo KB314058

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com