Artikel-id: 314058 - Visa produkter som artikeln gäller.
En version av den här artikeln för Microsoft Windows 2000 finns i 229716.
Viktigt!
Det här är en referensartikel på avancerad nivå som beskriver vad Återställningskonsolen är och hur den används. Den innehåller ingen information om hur du felsöker specifika problem.

Du måste ha en Windows-installationsskiva för att använda Återställningskonsolen.

Du måste vara inloggad som administratör eller medlem av gruppen Administratörer för att köra datorn i Återställningskonsolen. Om datorn är ansluten till ett nätverk kan principerna som används i nätverket hindra dig från att utföra åtgärderna. Kontakta i så fall nätverksadministratören.
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

INLEDNING

I den här artikeln beskrivs funktioner och begränsningar i Återställningskonsolen för Windows. Om en dator med Windows XP inte startar på rätt sätt eller inte alls, kan du använda Återställningskonsolen för att återställa systemprogrammen. Följande ämnen tas upp i den här artikeln:
 • Starta Återställningskonsolen från Windows XP-installationsskivan
 • Använda kommandokonsolen
 • Restriktioner och begränsningar för Återställningskonsolen
 • Tillgängliga kommandon i Återställningskonsolen

Mer Information

Med hjälp av Återställningskonsolen kan du få begränsad tillgång till NTFS-, FAT- och FAT32-volymer utan att starta det grafiska användargränssnittet för Windows. Du kan utföra följande åtgärder i Återställningskonsolen:
 • Använda, kopiera, byta namn på och byta ut filer och mappar för operativsystemet
 • Göra att tjänster och enheter startar eller inte startar nästa gång du startar datorn
 • Reparera filsystemets startsektor eller Master Boot Record (MBR)
 • Skapa och formatera partitioner på enheter
Obs! Endast administratörer har åtkomst till Återställningskonsolen för Windows. På så vis hindras obehöriga användare från att använda någon NTFS-volym.

Alternativ 1: Om du redan har installerat Återställningskonsolen

Om du redan har installerat Återställningskonsolen kan du markera den under den vanliga Windows-starten. Så här kör du Återställningskonsolen:
 1. Markera Återställningskonsolen på menyn för startalternativ.
 2. Om du har en dator med flervalsstart väljer du den installation du vill komma åt från Återställningskonsolen.
 3. Ange administratörslösenordet när du uppmanas att göra det.
 4. I kommandotolken skriver du kommandon i Återställningskonsolen och kan sedan referera till kommandona i listan i avsnittet "Tillgängliga kommandon i Återställningskonsolen för Windows".
 5. Du kan när som helst skriva Help för att visa en lista över tillgängliga kommandon.
 6. Du kan när som helst skriva Help kommandonamn om du vill ha hjälp med ett visst kommando. Du kan exempelvis skriva help attrib och visa hjälp om attributkommandot.
 7. Du kan när som helst avsluta Återställningskonsolen i Windows genom att skriva Exit på kommandoraden.

Alternativ 2: Starta Återställningskonsolen för Windows från Windows XP-cd:n

Om du inte har förinstallerat Återställningskonsolen kan du starta datorn och använda Återställningskonsolen direkt från den ursprungliga Windows XP-installationsskivan. Om datorn redan kör Windows och du vill lägga till Återställningskonsolen som startalternativ går du till avsnittet nedan "Lägga till Återställningskonsolen för Windows som startalternativ".
 1. Sätt i cd-skivan för Windows XP i cd-enheten och starta om datorn. Välj eventuella alternativ som krävs för att starta från cd-skivan om du uppmanas att göra det.
 2. När den textbaserade delen av installationen startar följer du anvisningarna. Välj alternativet för att reparera eller återställa genom att trycka på R.
 3. Om du har en dator med flervalsstart väljer du den installation du vill komma åt från Återställningskonsolen.
 4. Ange administratörslösenordet när du uppmanas att göra det.
 5. I kommandotolken skriver du kommandon i Återställningskonsolen och kan sedan referera till kommandona i listan i avsnittet "Tillgängliga kommandon i Återställningskonsolen för Windows".
 6. Du kan när som helst skriva Help för att visa en lista över tillgängliga kommandon.
 7. Du kan när som helst skriva Helpkommandonamn om du vill ha hjälp med ett visst kommando. Du kan exempelvis skriva help attrib och visa hjälpen för attributkommandot.
 8. Du kan när som helst avsluta Återställningskonsolen i Windows genom att skriva Exit på kommandoraden.

Alternativ 3: Lägga till Återställningskonsolen för Windows som startalternativ

Om datorn startar Windows kan du lägga till Återställningskonsolen för Windows XP som startalternativ från Windows-miljön. Så här installerar du Återställningskonsolen som startalternativ:
 1. Sätt i cd-skivan med Windows XP i cd-enheten medan Windows körs.
 2. Klicka på Start och sedan på Kör.
 3. Skriv följande kommandon (där X: är beteckningen för cd-enheten), och tryck på RETURpå tangentbordet.
  X:\i386\winnt32.exe /cmdcons
  Obs! Det ska vara ett mellanslag före /cmdcons.
 4. Klicka på OK och följ anvisningarna för att slutföra installationen.

  Obs! Återställningskonsolen för Windows läggs nu till i Windows startmapp.
 5. Starta om datorn och välj alternativet Återställningskonsolen i listan över tillgängliga operativsystem.
Viktigt! Om du använder programspegling bör du läsa följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
229077 Spegling förhindrar förinstallation av Återställningskonsolen (Detta kan vara på engelska)
222478 Skapa en mall för körning av Återställningskonsolen med en fjärrinstallationsserver (Detta kan vara på engelska)

Restriktioner och begränsningar för Återställningskonsolen

När du använder Återställningskonsolen kan du bara använda följande objekt:
 • Rotmappen
 • %SystemRoot%-mappen och undermapparna i den Windows-installation du är inloggad på för tillfället
 • Cmdcons-mappen
 • Enheter med flyttbara medier, till exempel cd- eller dvd-enheten
Obs! Om du försöker få tillgång till andra mappar visas kanske felmeddelandet "Åtkomst nekad". Det betyder inte nödvändigtvis att informationen i mapparna är försvunnen eller skadad. Det betyder bara att mappen inte kan öppnas medan du kör Återställningskonsolen för Windows. Medan du använder Återställningskonsolen kan du heller inte kopiera en fil från den lokala hårddisken till en diskett. Du kan däremot kopiera en fil från en diskett eller cd-skiva till en hårddisk och från en hårddisk till en annan hårddisk.

Använda kommandokonsolen i Återställningskonsolen

Återställningskonsolen ger dig begränsad tillgång till NTFS-filsystemet, FAT- och FAT32-volymerna. Återställningskonsolen hindrar det vanliga grafiska användargränssnittet för Windows från att läsas in för att reparera och återställa Windows-funktionerna.

När du har startat Återställningskonsolen kan det hända att följande meddelande visas:
Återställningskonsolen för Microsoft Windows(R)

Återställningskonsolen innehåller funktioner för reparation och återställning av systemet.
Skriv EXIT för att avsluta Återställningskonsolen och starta om datorn.

1: C:\WINDOWS

Vilken Windows-installation vill du logga in på?
(Tryck på RETUR om du vill avbryta)
Ange siffran för den Windows-installation du väljer. I det här exemplet trycker du på 1. Ange sedan administratörslösenordet.

Obs! Om du använder fel lösenord tre gånger stängs Återställningskonsolen. Om SAM-databasen (Security Accounts Manager) saknas eller är skadad kan du inte använda Återställningskonsolen, eftersom korrekt autentisering inte kan utföras. När du har angett lösenordet och Återställningskonsolen startar, startar du om datorn genom att skriva Exit.

I Windows XP Professional kan du ställa in grupprinciper för aktivering av automatisk administratörsinloggning. Om du vill veta mer om hur du ställer in Återställningskonsolen för automatisk administratörsinloggning klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
312149 Göra det möjligt för en administratör att logga in automatiskt i Återställningskonsolen

Tillgängliga kommandon i Återställningskonsolen

Följande kommandon är tillgängliga i Återställningskonsolen. Kommandona är inte skiftlägeskänsliga.

Varning Vissa kommandon kan göra systemet oanvändbart. Läs igenom hela förklaringen för ett kommando innan du skriver det på kommandoraden. Rådfråga supportpersonalen om du har frågor om ett visst kommando.

HELP

Använd kommandot help om du vill visa en lista över alla kommandon som stöds:
  attrib  del    fixboot  more   set
  batch   delete   fixmbr  mkdir  systemroot
  bootcfg  dir    format  more   type
  cd    disable  help   net      
  chdir   diskpart  listsvc  rd      
  chkdsk  enable   logon   ren      
  cls    exit    map    rename 
  copy   expand   md    rmdir
				

ATTRIB

Använd kommandot attrib tillsammans med en eller flera av följande parametrar om du vill ändra attribut för en fil eller mapp:
-R
+R
-S
+S
-H
+H
-C
+C
Obs!
+ Anger ett attribut
- Återställer ett attribut
R Attribut för skrivskyddad fil
S Attribut för systemfil
H Attribut för dold fil
C Attribut för komprimerad fil

Du måste ange eller ta bort minst ett attribut.

Använd kommandot dir om du vill visa attribut.

BATCH

batch indatafil [utdatafil]
Använd det här kommandot om du vill köra kommandon som anges i en textfil. I kommandosyntaxen anger indatafil textfilen med listan över kommandon som ska köras, och utdatafil filen med utdata från angivna kommandon. Om du inte anger någon utdatafil visas utdata på skärmen.

BOOTCFG

Använd det här kommandot för startkonfiguration och återställning. För kommandot finns följande alternativ:
bootcfg /add
bootcfg /rebuild
bootcfg /scan
bootcfg /list
bootcfg /disableredirect
bootcfg /redirect [portbaudrate] | [useBiosSettings]
Exempel:
bootcfg /redirect com1 115200
bootcfg /redirect useBiosSettings
Du kan använda följande alternativ:
/add Lägger till en Windows-installation i startmenylistan.
/rebuild Går igenom alla Windows-installationer så att du kan ange vilka installationer som ska läggas till.
/scan Söker efter Windows-installationer på alla diskar och visar resultaten så att du kan ange vilka installationer som ska läggas till.
/default Anger standardstartposten.
/list Visar en lista över posterna som redan finns i startmenylistan.
/disableredirect Inaktiverar omdirigering i startprogrammet.
/redirect Aktiverar omdirigering i startprogrammet med den angivna konfigurationen.

CD och CHDIR

Använd kommandona cd och chdir om du vill byta mapp. Du kan exempelvis använda följande kommandon:
Skriv cd .. om du vill byta till den överordnade mappen.
Skriv cd drive: om du vill visa den aktuella mappen i den angivna enheten.
Skriv cd utan parametrar om du vill visa den aktuella enheten och mappen.
Vid kommandot chdir behandlas blanksteg som avgränsare. Därför måste du omge namnet på en mapp med citattecken ("") om namnet innehåller ett blanksteg. Exempel:
cd "windows\profiles\användarnamn\programs\start menu
Kommandot chdir fungerar endast inom systemkatalogerna för den aktuella Windows-installationen, på flyttbara medier, i rotkatalogen på valfri hårddiskpartition eller på de lokala installationskällorna.

CHKDSK

chkdsk drive /p /r
Med kommandot chkdsk kontrolleras den angivna enheten och den repareras eller återställs vid behov. Dessutom markeras eventuella skadade sektorer och läsbar information återställs.

Du kan använda följande alternativ:
/p En uttömmande kontroll av enheten genomförs och eventuella fel korrigeras.
/r Skadade sektorer lokaliseras och läsbar information återställs.
Obs!Om du anger alternativet /r är alternativet /p underförstått. Om kommandot chkdsk anges utan argument kontrolleras den aktuella enheten, utan aktiva alternativ.

När du kör kommandot chkdsk måste du använda filen Autochk.exe. CHKDSK söker automatiskt efter den här filen i startmappen. Om Kommandokonsolen har förinstallerats är startmappen normalt Cmdcons-mappen. Om Autochk.exe inte finns i startmappen görs en sökning efter Windows-installationsskivan. Om installationsskivan inte hittas efterfrågas platsen för Autochk.exe-filen.

CLS

Använd det här kommandot för att rensa skärmen.

COPY

copy källa mål
Använd det här kommandot för att kopiera en fil. I kommandosyntaxen anger källa vilken fil som ska kopieras och mål mapp- eller filnamnet för den nya filen. Du kan inte använda jokertecken (*) och du kan inte kopiera en mapp. En komprimerad fil från Windows-installationsskivan expanderas automatiskt vid kopiering.

Källan kan vara flyttbara medier, valfri mapp i den aktuella Windows-installationens systemmappar, roten i valfri enhet, lokala installationskällor eller Cmdcons-mappen.

Om mål inte anges är standardmålet den aktuella mappen. Om filen redan finns tillfrågas du om du vill att den befintliga filen ska ersättas vid kopieringen. Målet kan inte vara flyttbara medier.

DEL och DELETE

del drive: sökväg filnamn
delete enhet: sökväg filnamn
Använd det här kommandot när du vill ta bort en fil. I kommandosyntaxen anger enhet: sökväg filnamn filen du vill ta bort. Kommandot delete fungerar endast inom systemkatalogerna för den aktuella Windows-installationen, på flyttbara medier, i rotkatalogen på valfri hårddiskpartition eller på de lokala installationskällorna. Jokertecken (*) kan inte användas med kommandot delete.

DIR

dir enhet: sökväg filnamn
Använd det här kommandot för att visa en lista över filer och undermappar i en mapp. I kommandosyntaxen anger enhet: sökväg filnamn anger enheten, mappen och filerna som ska visas. Med kommandot dir visas en lista över alla filer, även dolda filer och systemfiler. Filer kan ha följande attribut:
D Katalog
H Dold fil
S Systemfil
E Krypterad
R Skrivskyddad fil
A Filer klara för arkivering
C Komprimerad
P Referenspunkt
Kommandot dir fungerar endast inom systemkatalogerna för den aktuella Windows-installationen, på flyttbara medier, i rotkatalogen på valfri hårddiskpartition eller på de lokala installationskällorna.

DISABLE

disable namn på tjänst
Använd detta kommando när du vill inaktivera en Windows-systemtjänst eller en Windows-drivrutin. I kommandosyntaxen anger namn på tjänst namnet på tjänsten eller drivrutinen som du vill inaktivera.

Använd kommandot listsvc om du vill se alla tjänster och drivrutiner som kan inaktiveras. Med kommandot disable skrivs tjänstens gamla starttyp ut innan starttypen återställs till SERVICE_DISABLED. Anteckna den gamla starttypen om du måste aktivera tjänsten igen.

Med kommandot disable visas följande starttypsvärden:
SERVICE_DISABLED
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START

DISKPART

diskpart /add/deleteenhetsnamn enhetsbeteckning partitionsnamn storlek
Använd det här kommandot när du vill hantera partitionerna på hårddiskvolymerna. Du kan använda följande alternativ:
/add Skapar en ny partition.
/delete Tar bort en befintlig partition.
enhetsnamn Namnet på enheten som används för att skapa en ny partition..
enhetsbeteckning Ett namn som baseras på en enhetsbeteckning, till exempel D:.
partitionsnamn Det partitionsbaserade namnet för borttagning av en befintlig partition.
storlek Den nya partitionens storlek i megabyte.
Namnet kan erhållas från utdata från MAP-kommandot, till exempel \Enhet\HardDisk0. Du kan använda partitionsnamnet i stället för enhetsnamnsargumentet, som i \Enhet\HardDisk0\Partition1. Om inga argument används visas ett användargränssnitt för hantering av partitionerna.

Varning! Det här kommandot kan skada partitionstabellen om disken har uppgraderats till en dynamisk diskkonfiguration. Ändra inte dynamiska diskars struktur om du inte använder verktyget Diskhantering.

ENABLE

enable namn på tjänst starttyp
Du kan använda kommandot enable för att aktivera en tjänst eller drivrutin för Windows-systemet.

Använd kommandot listsvc om du vill se alla tjänster och drivrutiner som kan aktiveras. Med kommandot enable skrivs tjänstens gamla starttyp ut innan den återställs till det nya värdet. Du bör anteckna det gamla värdet om det skulle bli nödvändigt att återställa tjänstens starttyp.

Giltiga alternativ för starttyp är:
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START
Om du inte anger någon ny starttyp skrivs den gamla starttypen ut med kommandot enable.

EXIT

Använd kommandot exit när du vill avsluta Återställningskonsolen och starta om datorn.

EXPAND

expand källa [/F:filespec] [mål] [/y]
expand källa [/F:filespec] /D
Använd det här kommandot när du vill expandera en fil. I kommandosyntaxen anger källa namnet på filen som ska expanderas och mål mappen för den nya filen. Om du inte anger något mål är standardplatsen den aktuella mappen. Du får inte använda jokertecken.

Du kan använda följande alternativ:
/y Fråga inte innan en befintlig fil skrivs över.
/f:filespec Anger vilka filer som ska expanderas.
/d Expandera inte. Visa endast en katalog med filerna som ingår i källan.
Om källan innehåller mer än en fil måste parametern /f:filespec användas för att hitta de filer som ska expanderas. Du får använda jokertecken.

Källan kan vara valfri mapp i den aktuella Windows-installationens systemmappar, enhetens rot, lokala installationskällor eller Cmdcons-mappen. Målet får inte vara flyttbara medier, och målfilen får inte vara skrivskyddad. Använd kommandot attrib för att ta bort skrivskyddsattributet.

Med expand tillfrågas du om målfilen redan finns, om du inte använder /y.

FIXBOOT

fixboot enhetsbeteckning:
Använd det här kommandot för att skriva den nya Windows-startsektorkoden på systempartitionen. I kommandosyntaxen anger enhetsbeteckning beteckningen på den enhet där startsektorn kommer att skrivas. Med det här kommandot korrigeras skador i Windows-startsektorn och åsidosätts standardinställningen att skrivning sker till systemstartpartitionen. Kommandot fixboot stöds bara på x86-datorer.

FIXMBR

fixmbr enhetsnamn
Använd det här kommandot när du vill reparera startpartitionens MBR. I kommandosyntaxen anger enhetsnamn ett icke obligatoriskt enhetsnamn som anger vilken enhet som behöver ett nytt MBR. Använd detta kommando om ett virus har skadat MBR och Windows inte kan starta.

Varning! Det här kommandot kan skada partitionstabellerna om det finns virus eller maskinvaruproblem. Om du använder det här kommandot kan du skapa partitioner som inte är tillgängliga. Vi rekommenderar att du kör ett antivirusprogram innan du använder kommandot.

Enhetsnamnet kan erhållas från utdata från map-kommandot. Om du inte anger något enhetsnamn repareras startenhetens MBR, till exempel:
fixmbr \device\harddisk2
Om en partitionstabellsignatur som är ogiltig eller inte har standardformat identifieras med kommandot fixmbr , ombeds du att ge ditt tillstånd innan MBR skrivs om. Kommandot fixmbr stöds bara på x86-datorer.

FORMAT

format enhet: /Q /FS:file-system
Använd det här kommandot när du vill formatera angiven enhet till angivet filsystem. I kommandosyntaxen anger /Q en snabbformatering av enheten, enhet enhetsbeteckningen på partitionen som ska formateras och /FS:file-system vilken typ av filsystem som ska användas, till exempel FAT, FAT32 eller NTFS. Om inget filsystem anges används det befintliga filsystemformatet, om det är tillgängligt.

LISTSVC

Med kommandot listsvc visas en lista över alla tillgängliga tjänster, drivrutiner och starttyper för den aktuella Windows-installationen. Det här kommandot är användbart tillsammans med kommandona disable och enable.

Listan extraheras från registreringsdatafilen %SystemRoot%\System32\Config\System. Om System-registreringsdatafilen är skadad eller saknas kan det få oförutsägbara följder.

LOGON

logon
Med kommandot logon visas en lista över alla identifierade Windows-installationer, och sedan efterfrågas det lokala administratörslösenordet för Windows-exemplaret du valde att logga in på. Om de första tre inloggningsförsöken misslyckas stängs konsolen och datorn startas om.

MAP

map arc
Använd det här kommandot när du vill visa enhetsbeteckningar, filsystemtyper, partitionsstorlekar och mappningar till fysiska enheter. I kommandosyntaxen anger parametern arc att ARC-sökvägar och inte enhetssökvägar för Windows ska användas för kommandot map.

MD och MKDIR

Med kommandona md och mkdir skapas nya mappar. Jokertecken stöds inte. Kommandot mkdir fungerar endast inom systemkatalogerna för den aktuella Windows-installationen, på flyttbara medier, i rotkatalogen på valfri hårddiskpartition eller på de lokala installationskällorna.

MORE

more filnamn
Använd det här kommandot när du vill visa en textfil på skärmen.

NET

Även om det står i hjälpfilen att kommandot net kan användas från Återställningskonsolen, stämmer inte detta. Protokollstacken laddas inte för Återställningskonsolen, och därför är ingen nätverksfunktion tillgänglig.

RD och RMDIR

Använd kommandona rd och rmdir om du vill ta bort en mapp. Dessa kommandon fungerar endast i systemkatalogerna för den aktuella Windows-installationen, i flyttbara medier, i rotkatalogen på valfri hårddiskpartition eller i de lokala installationskällorna.

REN och RENAME

Använd kommandona ren och rename för att byta namn på en fil.

Obs! Du kan inte ange en ny enhet eller sökväg för filen du har bytt namn på. Dessa kommandon fungerar endast i systemkatalogerna för den aktuella Windows-installationen, i flyttbara medier, i rotkatalogen på valfri hårddiskpartition eller i de lokala installationskällorna.

SET

Du kan använda set för att visa eller ändra fyra miljöalternativ.
AllowWildCards = FALSE AllowAllPaths = FALSE AllowRemovableMedia = FALSE NoCopyPrompt = FALSE
Om du vill veta mer om hur du använder kommandot set klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
235364 Syftet med kommandot SET i Återställningskonsolen (Detta kan vara på engelska)

SYSTEMROOT

Med kommandot systemroot görs den aktuella arbetsmappen till mappen %SystemRoot% i Windows-installationen du för tillfället är inloggad i.

TYPE

type filnamn
Med kommandot type visas en textfil.

Referenser

En version av den här artikeln för Microsoft Windows 2000 finns i 229716.

Mer information om Återställningskonsolen finns på följande Microsoft-webbplats:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc749061.aspx

Egenskaper

Artikel-id: 314058 - Senaste granskning: den 7 juni 2013 - Revision: 7.1
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Nyckelord: 
kbresolve kbenv kbinfo KB314058

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com