CD arba DVD diskas gali b?ti neaptinkamas d?l ?vairi? prie?as?i?. ?iame straipsnyje i?vardyti sprendimo b?dai gali pad?ti tam tikrais ? bet ne visais ? ?ios problemos atvejais.

?iame straipsnyje

Show all imageRodyti visk?Hide all imageSl?pti visk?

Geltonas ?auktukas prie CD/DVD ?rengini? tvarkytuv?je


CD arba DVD ?renginys nerodomas fail? nar?ykl?je (kuri vadinama ?Windows? nar?ykle sistemoje ?Windows 7? ir ankstesn?se ?Windows? versijose) ir pa?ym?tas geltonu ?auktuku ?rengini? tvarkytuv?je. Be to, kai atidarote ?renginio dialogo lang? Ypatyb?s, srityje ?renginio b?sena rodomas vienas i? ?i? klaidos prane?im?:
 • ?Windows? negali paleisti ?io aparat?ros ?renginio, nes jo konfig?racijos informacija (esanti registre) yra ne visa arba sugadinta. (19 kodas)
 • ?renginys veikia netinkamai, nes ?Windows? negali ?kelti tvarkykl?s, reikalingos ?iam ?renginiui. (31 kodas)
 • ?io ?renginio tvarkykl? (tarnyba) buvo i?jungta. Gali b?ti, kad ?i? funkcij? suteiks alternatyvi tvarkykl?. (32 kodas)
 • ?Windows? negali ?kelti ?ios aparat?ros ?renginio tvarkykl?s. Tvarkykl? gali b?ti sugadinta arba jos i?vis n?ra. (39 kodas)
 • ?Windows? s?kmingai ?k?l? ?ios aparat?ros ?renginio tvarkykl?, bet negali rasti aparat?ros ?renginio. (41 kodas)
?is problema gali kilti esant vienai i? ?i? situacij?:
 • Atnaujinote ?Windows? operacin?s sistemos versij?.
 • J?s ?dieg?te arba i?dieg?te CD arba DVD disk? ?ra?ymo programas.
 • J?s i?dieg?te ?Microsoft Digital Image?.

1 sprendimas: naudokite aparat?ros ir ?rengini? trik?i? diagnostikos priemon? (?Windows 7?, ?Windows 8? ir ?Windows 8.1?)

Nor?dami atidaryti aparat?ros ir ?rengini? trik?i? diagnostikos priemon?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Paspausdami ?Windows? logotipo klavi?? + R atidarykite dialogo lang? Vykdyti.
 2. Dialogo lange Vykdyti ?veskite control ir paspauskite ?Enter?.
 3. Lauke Ie?kavaldymo skyde ?veskite troubleshooter ir spustel?kite Trik?i? diagnostika.
 4. Dalyje Aparat?ra ir garsas spustel?kite Konfig?ruoti ?rengin?. Jei pra?oma ?vesti administratoriaus slapta?od? arba pateikti patvirtinim?, ?veskite slapta?od? arba pateikite patvirtinim?.
Jei problema nei?spr?sta, i?bandykite kit? b?d?.

2 sprendimas: naudokite CD/DVD trik?i? diagnostikos priemon? ?Fix it?

Nor?dami automati?kai spr?sti da?nas su CD arba DVD ?renginiais kylan?ias problemas, spustel?kite Vykdyti dabar ir vadovaukit?s ekrane pateikiamais nurodymais.

?Windows 8.1? ir ?Windows 8?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Trik?i? diagnostikos priemon? Automati?kai diagnozuoti ir i?spr?sti da?nai pasitaikan?ias CD arba DVD disk? problemas gali automati?kai i?spr?sti ?iame straipsnyje apra?yt? problem?.
?i trik?i? diagnostikos priemon? i?sprend?ia daug problem?.su?inokite daugiauVykdyti dabar
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?

?Windows 7?, ?Windows Vista? ir ?Windows XP?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Trik?i? diagnostikos priemon? Automati?kai diagnozuoti ir i?spr?sti da?nai pasitaikan?ias CD arba DVD disk? problemas gali automati?kai i?spr?sti ?iame straipsnyje apra?yt? problem?.
?i trik?i? diagnostikos priemon? i?sprend?ia daug problem?.su?inokite daugiauVykdyti dabar
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?


Jei problema nei?spr?sta, i?bandykite kit? b?d?.

3 sprendimas: sutvarkykite sugadintus registro ?ra?us rankiniu b?du

Pastaba Nor?dami naudoti ?? b?d?, turite prisijungti prie ?Windows? kaip administratorius. Jei ne?inote, kaip patikrinti, ar turite administratoriaus teises, eikite ? http://support.microsoft.com/gp/admin?ln=lt

Svarbu B?kite atid?s atlikdami ?iame skyriuje apra?ytus veiksmus. Jei neteisingai pakeisite registro duomenis, gali kilti rimt? problem?. Prie? modifikuodami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?, kad gal?tum?te j? atkurti, jei kilt? problem?.

?i? problem? gal?jo sukelti du sugadinti ?Windows? registro ?ra?ai. Jei norite panaikinti sugadintus registro ?ra?us naudodami registro rengykl?, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Paspausdami ?Windows? logotipo klavi?? + R atidarykite dialogo lang? Vykdyti.
 2. Dialogo lange Vykdyti ?veskite regedit ir paspauskite ?Enter?. Jei raginama ?vesti administratoriaus slapta?od? arba patvirtinti, ?veskite slapta?od? arba spustel?kite Leisti
 3. Nar?ymo srityje raskite ir spustel?kite ?? dalin? registro rakt?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
 4. De?in?je srityje spustel?kite ?UpperFilters?.

  Pastaba Taip pat galite matyti ?UpperFilters.bak? registro ?ra??. Jums nereikia pa?alinti ?io ?ra?o. Spustel?kite tik ?UpperFilters?. Jeigu nematote ?UpperFilters? registro ?ra?o, vis tiek galite pa?alinti ?LowerFilters? registro ?ra??. Nor?dami tai atlikti, pereikite prie 7 veiksmo.
 5. Meniu Redaguoti spustel?kite Naikinti.
 6. Paraginti patvirtinti naikinim? spustel?kite Taip.
 7. De?in?je srityje spustel?kite ?LowerFilters?.

  Pastaba Jei nematote registro ?ra?o ?LowerFilters?, pereikite prie kito sprendimo b?do.
 8. Meniu Redaguoti spustel?kite Naikinti.
 9. Paraginti patvirtinti naikinim? spustel?kite Taip.
 10. I?eikite i? registro rengykl?s.
 11. Paleiskite kompiuter? i? naujo.
Jei problema nei?spr?sta, i?bandykite kit? b?d?.

4 sprendimas: naujinkite arba i? naujo ?diekite tvarkykl?

Nor?dami naujinti tvarkykl?, ie?kokite tvarkykl?s ?renginio gamintojo interneto svetain?je ir vadovaukit?s joje pateiktais diegimo nurodymais.

Nor?dami ?diegti tvarkykl? i? naujo, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Paspausdami ?Windows? logotipo klavi?? + R atidarykite dialogo lang? Vykdyti.
 2. Dialogo lange Vykdyti ?veskite devmgmt.msc ir paspauskite ?Enter?. Jei esate raginami ?vesti administratoriaus slapta?od? arba patvirtinti, ?veskite slapta?od? arba spustel?kite Leisti
 3. ?rengini? tvarkytuv?je i?pl?skite DVD / CD-ROM disk? ?renginiai, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite CD ir DVD disk? ?renginius, tada spustel?kite Pa?alinti.
 4. Kai j?s? pra?oma patvirtinti, kad norite pa?alinti ?rengin?, spustel?kite Gerai.
 5. Paleiskite kompiuter? i? naujo.
Paleidus kompiuter? i? naujo, tvarkykl?s bus ?diegtos automati?kai.

Jei problema nei?spr?sta, i?bandykite kit? b?d?.

5 sprendimas: kurkite dalin? registro rakt?

Pastaba Nor?dami naudoti ?? b?d?, turite prisijungti prie ?Windows? kaip administratorius. Jei ne?inote, kaip patikrinti, ar turite administratoriaus teises, eikite ? http://support.microsoft.com/gp/admin?ln=lt

Svarbu B?kite atid?s atlikdami ?iame skyriuje apra?ytus veiksmus. Jei neteisingai pakeisite registro duomenis, gali kilti rimt? problem?. Prie? modifikuodami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?, kad gal?tum?te j? atkurti, jei kilt? problem?.

Nor?dami sukurti dalin? registro rakt?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Paspauskite ?Windows? logotipo klavi?? + R, kad atidarytum?te lang? Vykdyti.
 2. Lange Vykdyti ?veskite regedit, tada paspauskite ?Enter?. Jei esate raginami ?vesti administratoriaus slapta?od? arba patvirtinti, ?veskite slapta?od? arba spustel?kite Leisti
 3. Nar?ymo srityje raskite ?? dalin? registro rakt?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi
 4. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite atapi, nukreipkite ?ymikl? ? Naujas ir spustel?kite Raktas.
 5. ?veskite Controller0 ir paspauskite ?Enter?.
 6. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Controller0, nukreipkite ?ymikl? ? Naujas ir spustel?kite DWORD (32 bit?) reik?m? .
 7. ?veskite EnumDevice1 ir paspauskite ?Enter?.
 8. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite EnumDevice1 ir spustel?kite Modifikuoti....
 9. Langelyje Reik?m?s duomenys ?veskite 1, tada spustel?kite Gerai.
 10. I?eikite i? registro rengykl?s.
 11. I? naujo paleiskite kompiuter?.
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Apie ?? straipsn?

Straipsnio ID: 314060
Paskutin? kart? per?i?r?ta: 2014 m. kovo 8 d.
Taikoma:: Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
Ar norite pateikti atsiliepim? apie ?? straipsn??
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.