Identifikator ?lanka: 314076 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Ovaj ?lanak detaljno opisuje kako se kreira nova VPN veza u operativnom sistemu Microsoft Windows XP.

Virtuelnu privatnu mre?u (VPN) mo?ete da koristite da biste povezali komponente sa jednom mre?om koriste?i drugu mre?u kao ?to je Internet. Virtuelne privatne mre?e ovo rade putem ?tunela? preko Interneta ili druge javne mre?e na na?in koji pru?a istu bezbednost i funkcije kao i privatna mre?a. Pomo?u VPN-a veze preko javne mre?e mogu da prenose podatke koriste?i infrastrukturu za usmeravanje na Internetu, ali korisniku deluje kao da podaci putuju preko rezervisane privatne veze.

DODATNE INFORMACIJE

Pregled VPN-a

VPN je metod povezivanja sa privatnom mre?om (na primer, mre?om u kancelariji) putem javne mre?e (na primer, Interneta).

VPN vam pru?a prednost pozivne veze sa serverom pozivne veze, kao i jednostavnost i prilagodljivost Internet veze. Kori??enje Internet veze omogu?ava vam da se pove?ete sa resursima ?irom sveta i da i dalje, na ve?ini mesta, mo?ete da se pove?ete sa svojom kancelarijom tako ?to ?ete uputiti lokalni poziv na najbli?i telefonski broj za pristup Internetu. Ako na ra?unaru i u kancelariji imate brzu Internet vezu kao ?to je kablovska ili digitalna pretplatni?ka linija (DSL), mo?ete da komunicirate sa kancelarijom pri punoj Internet brzini. Ovo je mnogo br?e od bilo koje pozivne veze koja koristi analogni modem.

VPN-ovi koriste ovla??ene veze da bi se osiguralo da samo ovla??eni korisnici mogu da se pove?u sa va?om mre?om, a oni koriste ?ifrovanje da bi se osiguralo da drugi ne mogu da presretnu ili koriste podatke koji putuju preko Interneta. Windows XP posti?e ovakvu bezbednost koriste?i Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) ili Layer Two Tunneling Protocol (L2TP). Tunneling Protocol jeste tehnologija koja poma?e da prenos informacija putem Interneta sa jednog ra?unara na drugi bude bezbedniji.

VPN tehnologija tako?e omogu?ava korporaciji da se pove?e sa svojim ograncima ili sa drugim preduze?ima preko javne mre?e kao ?to je Internet, odr?avaju?i pri tom bezbedne komunikacije. VPN veza preko Interneta logi?no funkcioni?e kao rezervisana veza regionalne mre?e (WAN).

Konfigurisanje VPN veze sa klijenta

Da biste podesili vezu sa VPN-om, sledite ove korake:
 1. Na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Windows XP potvrdite da je veza sa Internetom ispravno konfigurisana.

  Za vi?e informacija o testiranju Internet konfiguracije kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  314067 Re?avanje problema sa TCP/IP mogu?no??u povezivanja sa operativnim sistemom Windows XP (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
 2. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.
 3. Na kontrolnoj tabli kliknite dvaput na stavku Mre?ne veze.
 4. Izaberite stavku Kreiraj novu vezu.
 5. U ?arobnjaku za mre?ne veze kliknite na dugme Dalje.
 6. Izaberite stavku Pove?i se sa mre?om na mom radnom mestu, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 7. Izaberite stavku Veza virtuelne privatne mre?e, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 8. Ukoliko se to od vas zatra?i, izvr?ite jednu od slede?ih radnji:
  • Ako koristite pozivnu vezu da biste se povezali sa Internetom, izaberite stavku Automatski biraj broj ove po?etne veze, a zatim na listi kliknite na pozivnu Internet vezu.
  • Ako koristite stalnu vezu, na primer kablovski modem, izaberite stavku Ne biraj broj po?etne veze.
 9. Kliknite na dugme Dalje.
 10. Otkucajte ime preduze?a ili otkucajte opisno ime veze, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 11. Otkucajte ime doma?ina ili adresu Internet protokola (IP) ra?unara sa kojim ?elite da se pove?ete, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 12. Izaberite stavku Za sve korisnike ako ?elite da veza bude dostupna svakome ko se prijavi na ra?unar ili izaberite stavku Samo za mene da bi ona bila dostupna samo kada se vi prijavite na ra?unar, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 13. Kliknite da biste potvrdili izbor u polju za potvrdu Dodaj pre?icu za ovu vezu na radnu povr?inu ako ?elite da kreirate pre?icu na radnoj povr?ini, a zatim kliknite na dugme Zavr?i.
 14. Ukoliko budete upitani da li ?elite da se pove?ete, kliknite na dugme Ne.
 15. U prozoru Mre?ne veze kliknite desnim tasterom mi?a na novu vezu.
 16. Izaberite stavku Svojstva, a zatim konfiguri?ite vi?e opcija za vezu:
  • Ako se povezujete sa domenom, izaberite karticu Opcije, zatim kliknite da biste potvrdili izbor u polju za potvrdu Uklju?i Windows domen za prijavljivanje da biste naveli da li treba tra?iti informacije o Windows domenu za prijavljivanje pre nego ?to poku?ate da se pove?ete.
  • Ako ?elite da ra?unar ponovo bira broj veze ako se veza prekine, izaberite karticu Opcije, a zatim kliknite da biste potvrdili izbor u polju za potvrdu Ponovo biraj broj ako se veza prekine.
Da biste koristili vezu, sledite ove korake:
 1. Koristite neki od slede?ih metoda:
  • Kliknite na dugme Start, postavite pokaziva? na stavku Pove?i se sa, a zatim izaberite novu vezu.
  • Ako ste dodali pre?icu za vezu na radnu povr?inu, kliknite dvaput na pre?icu na radnoj povr?ini.
 2. Ako trenutno niste povezani sa Internetom, Windows ?e vam ponuditi da uspostavite vezu sa Internetom.
 3. Kada se ra?unar pove?e sa Internetom, VPN server ?e vam tra?iti korisni?ko ime i lozinku. Otkucajte korisni?ko ime i lozinku, a zatim kliknite na dugme Pove?i se. Mre?ni resursi trebalo bi da budu dostupni ba? kako kada se direktno pove?ete sa mre?om.
 4. Da biste prekinuli vezu sa VPN-om, kliknite desnim tasterom mi?a na ikonu veze, a zatim izaberite stavku Prekini vezu.
Napomena Ako ne mo?ete da se pove?ete sa deljenim resursima na udaljenoj mre?i pomo?u ra?unara, mo?ete da koristite IP adresu udaljenog ra?unara da biste se povezali koriste?i UNC (\\<IP_adresa>\ime_deljenog_resursa). Uredite datoteku hosts u fascikli Windows\System32\Drivers\, a zatim dodajte stavku da biste mapirali ime udaljenog servera na njegovu IP adresu. Zatim koristite ime ra?unara u UNC vezi (\\Ime_servera\ime_deljenog_resursa).

Re?avanje problema sa VPN vezama

Re?avanje problema sa VPN vezama obi?no podrazumeva obra?anje dobavlja?u Internet usluge (ISP), administratoru VPN servera ili proizvo?a?u mre?ne skretnice ili za?titnog zida.

Kada poku?ate da se pove?ete sa VPN serverom, mo?da ne?ete uspeti u tome i mo?da ?ete dobiti poruku o gre?ci koja je sli?na slede?im:
678: Udaljeni ra?unar se ne odaziva.

930: Server za potvrdu identiteta nije se na vreme odazvao na zahteve za potvrdu identiteta.

800: Nije mogu?e uspostaviti VPN vezu.

623: Sistem nije mogao da prona?e stavku za ovu vezu u telefonskom imeniku.

720: Nije bilo mogu?e uspostaviti vezu sa udaljenim ra?unarom.
Da biste re?ili ovaj problem, koristite neki od slede?ih metoda:
 • Proverite da li ste povezani sa Internetom pre nego ?to poku?ate da se pove?ete sa VPN serverom.

  Za vi?e informacija o re?avanju problema sa mogu?no??u povezivanja sa Internetom u operativnom sistemu Windows XP kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste videli ?lanke u Microsoft bazi znanja:
  314067 Re?avanje problema sa TCP/IP mogu?no??u povezivanja sa operativnim sistemom Windows XP (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
  314095 Re?avanje mogu?ih uzroka problema sa Internet vezom u operativnom sistemu Windows XP (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
 • Ako mo?ete da se pove?ete sa Internetom, ali i dalje ne mo?ete da uspostavite vezu sa VPN serverom i dobijate gre?ku 623, pogledajte slede?i ?lanak Microsoft baze znanja:
  227391 Poruka o gre?ci: ?Gre?ka 623: sistem nije mogao da prona?e stavku telefonskog imenika za ovu vezu? prilikom kreiranja VPN veze (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
 • Ako mo?ete da se pove?ete sa Internetom, ali i dalje ne mo?ete da uspostavite vezu sa VPN serverom i dobijate gre?ku 720, pogledajte slede?i ?lanak Microsoft baze znanja:
  314869 Gre?ka 720: Nijedan PPP kontrolni protokol nije konfigurisan (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
 • Ako i dalje ne mo?ete da se pove?ete sa VPN serverom, VPN server mo?da nije ispravno konfigurisan. Obratite se administratoru VPN servera.

  Ako ste administrator VPN servera, pogledajte slede?e ?lanke iz Microsoft baze znanja za dodatne informacije o konfigurisanju Microsoft VPN servera:
  308208 Instalacija i konfiguracija servera virtuelne privatne mre?e u operativnom sistemu Windows 2000 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
  162847 Re?avanje problema sa PPTP mogu?no??u povezivanja u operativnom sistemu Windows NT 4.0 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
  299684 Poruka o gre?ci: Gre?ka 930; Server za potvrdu identiteta nije se na vreme odazvao na zahteve za potvrdu identiteta (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
 • Ako koristite li?ni za?titni zid ili mre?nu skretnicu veze ?irokog propusnog opsega ili ako izme?u VPN klijenta i VPN servera postoje mre?ne skretnice ili za?titni zidovi, slede?i portovi i protokoli moraju biti omogu?eni za PPTP na svim za?titnim zidovima i mre?nim skretnicama koji se nalaze izme?u VPN klijenta i VPN servera:

  Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
  Klijentski portoviPort serveraProtokol
  1024-65535/TCP1723/TCPPPTP

  Pored toga, morate omogu?iti IP PROTOCOL 47 (GRE).

  Za informacije o konfiguraciji za?titnog zida ili mre?ne skretnice i da biste potvrdili da ?e va? za?titni zid ili mre?na skretnica propustiti ove portove i protokole, obratite se proizvo?a?u za?titnog zida, mre?ne skretnice, ISP-u ili administratoru VPN servera.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 314076 - Poslednji pregled: 3. novembar 2006. - Revizija: 4.1
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Klju?ne re?i: 
kbhowtomaster kbnetwork KB314076

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com