Làm th? nào đ? in trên máy in m?ng t? m?t MS-MS-DOS-d?a chương tr?nh trong Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 314499 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ? có m?t phiên b?n Microsoft Windows 2000 c?a bài vi?t này, xem 154498.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? in trên máy in m?ng t? m?t MS-MS-DOS-d?a chương tr?nh trong Microsoft Windows XP.

THÔNG TIN THÊM

Theo m?c đ?nh, h?u h?t các chương tr?nh MS-MS-DOS trên in tr?c ti?p t?i ho?c là LPT1 c?ng ho?c c?ng LPT2. Tuy nhiên, đ?u ra là không t? đ?ng chuy?n qua m?t redirector vào m?t c?p in tr? khi b?n s? d?ng m?t trong các phương pháp sau đây.

Phương pháp 1

S? d?ng các net.exe l?nh thi?t l?p k?t n?i liên t?c. Đ? th?c hi?n vi?c này, s? d?ng các cú pháp sau t?i d?u nh?c l?nh
s? d?ng lư?i lptx \\Cup\sharename / dai d?ng: có
nơi x là m?t s? máy in c?ng mà b?n mu?n l?p b?n đ?, nơi Cup là các ph?c v? in là chia s? máy in, và ? đâu sharename tên máy in chia s?.

Ví d?, đ? b?n đ? LPT2 v?i máy in đư?c chia s? như Laser1 trên m?t ph?c v? in đư?c đ?t theo tên Pserver, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mCh?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?iCMD, sau đó b?m Ok.
 3. Lo?i s? d?ng net lpt2 \\pserver\laser1 / dai d?ng: có, sau đó nh?n ENTER.
 4. Đ? thoát kh?i d?u nh?c l?nh, g?exit, sau đó nh?n ENTER.
Chú ý Trong Windows XP, ngư?i dùng không hành chính không th? ánh x? di?n c?ng LPT đ? m?t đư?ng d?n máy in m?ng khi c?ng LPT t?n t?i trên máy tính như là m?t v?t l? C?ng song song.

Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? ánh x? c?ng LPT thư?ng xuyên ngư?i dùng, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
313644Non-qu?n tr? viên không th? remap m?t c?ng LPT đ?n máy in m?ng

Phương pháp 2

In tr?c ti?p t?i máy in chia s? b?ng cách s? d?ng cú pháp sau đây t?i d?u nh?c l?nh
in /d:\\Cup\sharename? đ?a:\đư?ng d?n\tên t?p tin
nơi Cup là h? ph?c v? in chia s? máy in, nơi sharename là tên c?a chia s? máy in, và ? đâu ? đ?a:, đư?ng d?n, và tên t?p tin làm cho lên đư?ng d?n đ?y đ? c?a tài li?u mà b?n mu?n in.

Cho Ví d?, đ? in m?t tài li?u đư?c đ?t tên theo letter.doc t? thư m?c g?c ? đ?a c v?i máy in đư?c chia s? như Laser1 trên h? ph?c v? in đư?c đ?t tên theo Pserver, theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mCh?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?iCMD, sau đó b?m Ok.
 3. Lo?i in /d:\\pserver\laser1 c:\letter.doc, sau đó nh?n ENTER.

  Sau đây d?ng l?nh tin nh?n xu?t hi?n:
  C:\letter.doc là hi?n nay đang đư?c in
 4. Đ? thoát kh?i d?u nh?c l?nh, g?exit, sau đó nh?n ENTER.
B?i v? Novell NetWare N?M B?T l?nh không đư?c h? tr? trong Windows XP, s? d?ng l?nh sau đây đ? ánh x? c?ng LPT v?i m?t hàng ch? in Novell NetWare:
s? d?ng lư?i lptx \\server\queue
N?u c?ng LPT đ?i hư?ng thành công, b?n nh?n đư?c các thông báo sau đây:
L?nh hoàn t?t thành công.
Đ? ng?t k?t n?i liên t?c LPTx k?t n?i, s? d?ng cú pháp sau:
s? d?ng lư?i lptx /Delete
Chú ý Khi b?n c? g?ng s? d?ng các N?M B?T l?nh, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như các sau:
CH?P-4.01-923: M?t l?i b?t ng? đ? x?y ra: 255 (00FF).
(Đ?M IN.C: [426])
Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
156429H? tr? 16-bit ti?n ích và ?ng d?ng NetWare, nh?n th?c
S?n ph?m c?a bên th? ba r?ng đây bài th?o lu?n v? đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, liên quan đ?n các hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 314499 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
T? khóa: 
kb3rdparty kberrmsg kbhowto kbinfo kbprint kbmt KB314499 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:314499

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com