ID c?a bài: 314960 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bài vi?t này thay th? 130233 (Q130233) cho Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 và Microsoft Windows 98 Second Edition.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Gi?i thi?u

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? thêm và lo?i b? phông ch? trong Microsoft Windows.

Lưu ?: N?u máy tính c?a b?n ch?y Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP ho?c Windows Server 2003, b?n ph?i là ngư?i qu?n tr? đ? thêm ho?c lo?i b? phông ch?. Đ? xác minh r?ng b?n đang kí nh?p vào Windows v?i trương m?c ngư?i dùng là m?t qu?n tr? c?a máy tính, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/GP/admin

Đ? thêm m?t phông ch? m?i

Lưu ?: Đ? cài xác lập lại Windows font chuẩn ch?, vào các "Đ? cài đ?t chuyên bi?t l?i các phông ch? tiêu chu?n kèm trong Windows" .

Quan tr?ng Đ? cài đ?t chuyên bi?t phông ch?, b?n ph?i có chúng trên đĩa mềm, đ?a compact, ho?c đ?a c?ng c?a b?n.

Đ? cài đ?t chuyên bi?t m?t phông ch?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m vào B?t đ?u, và sau đó b?m vào Ch?y.
 2. G? l?nh sau, và sau đó b?m OK:
  %windir%\fonts
 3. Trên t?p tr?nh đơn, nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t phông ch? m?i.
 4. Trong h?p ổ đĩa , h?y nh?p vào ổ đĩa có ch?a phông ch? mà b?n mu?n thêm.

  Lưu ?: ? đĩa mềm thư?ng là ? A ho?c lái xe B. đ?a compact thư?ng là ổ đĩa D.
 5. Trong h?p m?c tin thư thoại , b?m vào m?c tin thư thoại có ch?a phông ch? mà b?n mu?n thêm, và sau đó nh?p vào OK.
 6. Trong h?p danh sách các phông ch? , b?m vào ch? mà b?n mu?n thêm. Đ? ch?n nhi?u hơn m?t phông ch? t?i m?t th?i đi?m, h?y nhấn và giữ phím CTRL trong khi b?n ch?n m?i phông ch?.
 7. B?m vào đ? ch?n hộp kiểm đ?ng g?i phông vào c?p phông . Phông ch? m?i đư?c lưu trong m?c tin thư thoại Windows\Fonts .
 8. Nh?p vào OK.
Lưu ?: Windows h? tr? các phông ch? TrueType ho?c phông ch? đư?c thi?t k? đ?c bi?t cho Windows mà có th? đư?c mua riêng. M?t s? chương tr?nh c?ng bao g?m phông ch? đ?c bi?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t như m?t ph?n c?a ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t chương tr?nh. Ngoài ra, TrueType ho?c đ?c bi?t Windows phông ch? đư?c thư?ng xuyên bao g?m máy in. Th?c hi?n theo các hư?ng d?n đư?c bao g?m trong các s?n ph?m đ? cài đ?t chuyên bi?t các phông ch?.

Đ? lo?i b? m?t phông ch?

Đ? lo?i b? m?t phông ch? trên đ?a c?ng, làm theo các bư?c sau:
 1. B?m vào B?t đ?u, và sau đó b?m vào Ch?y.
 2. G? l?nh sau, và sau đó b?m OK:
  %windir%\fonts
 3. Nh?p vào ch? mà b?n mu?n lo?i b?. Đ? ch?n nhi?u hơn m?t phông ch? t?i m?t th?i đi?m, h?y nhấn và giữ phím CTRL trong khi b?n ch?n m?i phông ch?.
 4. Trên t?p tr?nh đơn, nh?p vào xóa.
 5. Khi b?n nh?n đư?c d?u ki?m nh?c "B?n có ch?c b?n mu?n xóa các phông ch??", h?y nh?p vào .
Lưu ?: B?n có th? ngăn ch?n m?t phông ch? t? t?i mà không lo?i b? nó t? đ?a c?ng. Đ? làm đi?u này, h?y chuy?n các phông ch? t? m?c tin thư thoại Windows\Fonts sang m?t c?p khác.

Đ? cài đ?t chuyên bi?t l?i các phông ch? tiêu chu?n kèm trong Windows

N?u b?t k? c?a các phông ch? tiêu chu?n đư?c bao g?m trong Windows b? thi?u, b?n có th? ch?y cài đ?t chuyên bi?t Windows l?i. Thi?t l?p thay th? t?p thi?u ho?c thay đ?i. N?u các phông ch? tiêu chu?n b? thi?u, các t?p tin Windows c?ng có th? b? m?t tích. Thi?t l?p c?ng reinstalls nh?ng t?p tin này.

C?nh báo N?u b?n ch?y Cài đặt Windows, b?n có th? m?t chương tr?nh và tr?nh đi?u khi?n ph?n c?ng mà b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t k? T? Th?i đi?m qua Windows đư?c thi?t l?p trên máy tính c?a b?n. N?u b?n c?n thêm thông tin v? các t?p tin b?n có th? m?t, b?n có th? mu?n liên h? v?i h? tr?. Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? liên h? v?i h? tr?, h?y ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus
Các phông ch? đư?c bao g?m trong Windows và đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?i máy tính:
 • Chuy?n phát nhanh m?i (TrueType, bao g?m bi?n th? đ?m, nghiêng và đ?m nghiêng)
 • Arial (TrueType, bao g?m bi?n th? đ?m, nghiêng và đ?m nghiêng)
 • Times New Roman (TrueType, bao g?m bi?n th? đ?m, nghiêng và đ?m nghiêng)
 • Bi?u tư?ng (TrueType)
 • Wingdings (TrueType)
 • MS Serif
 • MS Sans Serif

Thu?c tính

ID c?a bài: 314960 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Hai 2014 - Xem xét l?i: 6.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
T? khóa: 
kbenv kbhowtomaster kbhowto kbmt KB314960 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 314960

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com