Straipsnio ID: 315222 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Apie ?iame straipsnyje minim? Microsoft Windows 2000 versij? skaitykite202485 (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba).
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??ANGA

?iame straipsnyje aptariamos kelios Windows palaikomos saugiojo re?imo ?krovos parinktys (angl? k.) Naudojant ?ias parinktis ?keliamas ma?iausias tvarkykli? rinkinys. Naudodami ?ias parinktis galite paleisti Windows re?imu, tinkamu modifikuoti, ?kelti ar pa?alinti tvarkykles.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Nor?dami naudoti saugiojo re?imo ?krovos parinkt?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Paleisdami savo kompiuter? i? naujo, spauskite klavi?? F8. Kai kompiuteryje, kurio konfig?racijoje numatytos kelios ?kraunamos operacin?s sistemos, atsiras ?krovos meniu, spustel?kite F8.
 2. Pasirod?ius meniu Papildomos Windows parinktys pasirinkite parinkt? ir spustel?kite ENTER.
 3. Kai v?l pasirodo ?krovos meniu, o u?ra?as ?Saugusis re?imas?, esantis ekrano apa?ioje, tampa m?lynas, pasirinkite norim? diegim? ir spustel?kite ENTER.

Saugiojo re?imo ?krovos parink?i? apra?as

 • Saugusis re?imas (SAFEBOOT_OPTION=Ma?iausias): Naudojant ?i? parinkt?, Windows sistema paleid?iama naudojant ma?iausi? ?renginio tvarkykli? rinkin?.
 • Saugusis re?imas tinkle (SAFEBOOT_OPTION=Tinklo): ?i Windows sistemos paleidimo parinktis naudoja ma?iausi? ?renginio tvarkykli? ir paslaug? rinkin? kartu su tvarkykl?mis, b?tinomis ?kelti tinkl?.
 • Saugusis re?imas su komandine eilute (SAFEBOOT_OPTION=Ma?iausias(AlternateShell)) ?i parinktis yra tokia pat kaip ir saugiojo re?imo, ta?iau vietoj Windows Explorer programos paleid?iama Cdm.exe rinkmena.
 • VGA re?imo ?jungimas: pa?ym?jus ?i? parinkt?, Windows sistema paleid?iama 640 x 480 ekrano rai?kos re?imu naudojant dabartin? vaizdo tvarkykl? (ne Vga.sys) ?is re?imas naudingas, kai netinkamai sukonfig?ruotas ekrano parametras ir tod?l monitorius nieko nerodo.

  Pastaba: saugusis re?imas ir saugusis re?imas tinkle ?kelia Vga.sys tvarkykl?.
 • Naujausia gera konfig?racija: Pa?ym?jus ?i? parinkt?, Windows sistema paleid?iama naudojant ankstesn? ger? konfig?racij?.
 • Katalog? tarnybos atk?rimo re?imas: ?is re?imas galioja tik Windows domeno valdikliams. Naudojant ?? re?im? galima taisyti katalog? tarnyb?.
 • Derinimo re?imas: Naudodami ?i? parinkt? ?jungsite Windows derinimo re?im?. Derinimo informacija nuosekliuoju kabeliu gali b?ti siun?iama ? kit? derinim? vykdant? kompiuter?. ?is re?imas konfig?ruojamas norint naudoti COM2 prievad?.
 • ?krovos registravimo suaktyvinimas: ?i parinktis ?jungia registravim?, kai kompiuteris paleid?iamas, naudojant bet kuri? saugiojo re?imo parinkt?, i?skyrus Naujausios geros konfig?racijos parinkt?. ?krovos registravimo tekstas ?ra?omas ? Ntbtlog.txt rinkmen? aplanke %SystemRoot%.
 • Windows paleid?iama normaliai: Naudojant ?i? parinkt? Windows sistema paleid?iama normaliu re?imu.
 • ?krauti i? naujo: Naudojant ?i? parinkt?, kompiuteris paleid?iamas i? naujo.
 • Sugr??imas ? OS pasirinkimo meniu: jei kompiuteryje sukonfig?ruotos kelios operacin?s sistemos, pasirinkus ?i? parinkt? sugr??tama ? ?krovos meniu.
Aplinkos kintamasis pasirenkamas naudojant vien? i? saugiojo re?imo parink?i?. Aplinkos kintamasis yra SAFEBOOT_OPTION. ?is kintamasis nustatomas kaip Tinklo arba Ma?iausias.

Pagal numatyt?j? nustatym? VGA tvarkykl? naudojama ekrano 640 x 480 ta?k? rai?kai ir 16 spalv? nustatyti. Atsi?velgiant ? tai, kuri? saugiojo re?imo parinkt? pasirenkate, ? visus re?imus turite ?eiti naudodami domen? arba Saugos abonent? tvarkytuv?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 315222 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. gruod?io 1 d. - Per?i?ra: 1.5
TAIKOMA
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Rakta?od?iai: 
kbinfo kbenv KB315222

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com