Raksta ID: 315222 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
?? raksta versiju par produktu Microsoft Windows 2000 skatiet 202485 (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?).
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

?aj? rakst? apspriestas da??das dro??s s?kn??anas opcijas, ko atbalsta sist?ma Windows. ??s opcijas iel?d? minim?lu draiveru kopu. ??s opcijas var izmantot, lai sist?mu Windows start?tu t?, lai var?tu modific?t re?istru, k? ar? iel?d?t vai no?emt draiverus.

PAPILDINDORM?CIJA

Lai izmantotu dro??s s?kn??anas opciju, r?kojieties ??di:
 1. Restart?jiet datoru un s?ciet spiest tastat?ras tausti?u F8. Ja dators ir konfigur?ts vair?ku oper?t?jsist?mu start??anai, tausti?u F8 var nospiest, kad tiek par?d?ta s?kn??anas izv?lne.
 2. Kad tiek par?d?ta izv?lne Windows Advanced Options (Windows papildu opcijas), atlasiet k?du opciju un nospiediet tausti?u ENTER.
 3. Kad v?lreiz tiek par?d?ta izv?lne Boot (S?kn??ana) un lejasda?? zil? kr?s? tiek r?d?ti v?rdi "Safe Mode" (Dro?ais re??ms), atlasiet start?jamo instal?ciju un nospiediet tausti?u ENTER.

Dro??s s?kn??anas opciju apraksts

 • Safe Mode (Dro?? s?kn??ana) (SAFEBOOT_OPTION=Minimal): ?? opcija sist?mas Windows start??anai izmanto minim?lu ier??u draiveru un pakalpojumu kopu.
 • Safe Mode with Networking (Dro?? s?kn??ana ar t?klo?anu) (SAFEBOOT_OPTION=Network): ?? opcija sist?mas Windows start??anai izmanto minim?lu ier??u draiveru un pakalpojumu kopu kop? ar draiveriem, kas nepiecie?ami t?klo?anas iel?dei.
 • Safe Mode with Command Prompt (Dro?ais re??ms ar komandu uzvedni) (SAFEBOOT_OPTION=Minimal(AlternateShell)): ?? opcija ir t?da pati k? dro?ais re??ms, iz?emot to, ka Windows Explorer tiek start?ta programma Cmd.exe.
 • Enable VGA Mode (Iesp?jot VGA re??mu): ?? opcija sist?mu Windows start? 640x480 pikse?u re??m?, izmantojot pa?reiz?jo videodraiveri (nevis Vga.sys). ?is re??ms noder, ja displejs ir konfigur?ts t?dam iestat?jumam, ko monitors nevar att?lot.

  Piez?me. Dro?ais re??ms un dro?ais re??ms ar t?klo?anu t? viet? iel?d? draiveri Vga.sys.
 • Last Known Good Configuration (P?d?j? zin?m? lab? konfigur?cija): ?? opcija sist?mu Windows start?, izmantojot iepriek??jo zin?mo labo konfigur?ciju.
 • Directory Service Restore Mode (Direktoriju pakalpojuma atjauno?anas re??ms): ?o re??mu var izmantot tikai Windows dom?nu kontrolleriem. ?is re??ms veic direktoriju pakalpojuma labo?anu.
 • Debugging Mode (Atk??do?anas re??ms): ?? opcija sist?m? Windows iesl?dz atk??do?anas re??mu. Atk??do?anas inform?ciju var nos?t?t, izmantojot seri?lo kabeli, uz citu datoru, kur? darbojas atk??dot?js. ?is re??ms ir konfigur?ts COM2 izmanto?anai.
 • Enable Boot Logging (Iesp?jot s?kn??anas re?istr??anu): ?? opcija iesl?dz re?istr??anu, ja dators tiek start?ts, izmantojot jebkuru no dro??s s?kn??anas opcij?m, iz?emot p?d?jo zin?mo labo konfigur?ciju. S?kn??anas re?istr??anas teksts tiek re?istr?ts fail? Ntbtlog.txt, kas atrodas map? %SystemRoot%.
 • Starts Windows Normally (Start?t Windows k? parasti): ?? opcija sist?mu Windows start? t?s parastaj? re??m?.
 • Reboot (Ats?kn??ana): ?? opcija restart? datoru.
 • Return to OS Choices Menu (Atgriezties oper?t?jsist?mas izv?les izv?ln?): ja dators ir konfigur?ts vair?ku oper?t?jsist?mu start??anai, ?? opcija ?auj atgriezties s?kn??anas izv?ln?.
Izmantojot k?du no dro??s s?kn??anas opcij?m, tiek iestat?ts vides main?gais. ?is vides main?gais ir SAFEBOOT_OPTION. Main?gajam tiek iestat?ta v?rt?ba Network vai Minimal.

Noklus?juma Microsoft VGA draiveris tiek izmantots, lai r?d?tu 640x480 pikse?u iz??irtsp?j? ar 16 kr?s?m. Atkar?b? no izv?l?t? dro??s s?kn??anas re??ma ir j?piesak?s, izmantojot dom?nu vai lok?lo dro??bas kontu p?rvaldnieku.

Rekviz?ti

Raksta ID: 315222 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sestdiena, 2007. gada 1. decembris - P?rskat??ana: 1.4
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbinfo kbenv KB315222

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com