Kaip naudoti funkcij? nuotolinio darbalaukio Windows XP Professional

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 315328 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame straipsnyje apra?oma, kaip konfig?ruoti nuotolinio darbalaukio funkcija Windows XP. ?i funkcija leid?ia nuotolinio valdymo Windows XP Professional pagrindu kompiuterio i? kito kompiuterio su Windows XP Professional arba ankstesn? versij? Windows.

Daugiau informacijos

Naudoti nuotolin? darbalauk?, turite turìti:
 • Nuotolinis kompiuteris, kuriame veikia Microsoft Windows XP Professional ir prijungtas prie interneto arba vietinio tinklo (LAN).
 • Vietos kompiuterio, kuriame veikia Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Millennium Edition (me), Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows NT 4.0 ar Microsoft Windows 95, su prieigos prie interneto arba LAN.
 • Tinkamas vartotoj? abonementai ir teis?s sukonfig?ruotas nuotolinis Windows XP Professional leisti nuotolin? prieig?.

Kaip konfig?ruoti nuotolinio darbalaukio

Nor?dami sukonfig?ruoti nuotolinio darbalaukio ry?? tarp nuotolinio kompiuterio Windows XP Professional pagrindu ir vietiniame kompiuteryje veikia viena i? anks?iau ?iame straipsnyje i?vardyt? Windows versijos, atlikite ?iuos veiksmus.

1 ?ingsnis: Konfig?ruoti nuotolinio kompiuterio

Nuotoliniame Windows XP Professional pagrindu kompiuteryje, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, ir de?iniuoju pel?s klavi?u Mano kompiuteris.
 2. Pasirod?iusiame laikinajame meniu spustel?kite Ypatyb?s.
 3. Spustel?kite, Nuotolinio skirtuk?, o tada spustel?kite pasirinkti ir Vartotojai gali nuotoliniu b?du prisijungti prie ?io kompiuterio ?ym?s langel?.
 4. Kai esate paraginamas patvirtinti ?? keitim?, spustel?kite gerai.
 5. Spustel?kite Pasirinkite nuotoliniai vartotojai, tada spustel?kite Prid?ti Nor?dami nurodyti papildomus vartotoj? abonementai turi b?ti skiriama nuotolin?s prieigos.

  PASTABA: Administratoriai automati?kai suteikiamos nuotolin?s prieigos privilegijas.
 6. Baig? prid?ti vartotoj? abonementai, spustel?kite gerai. ?sitikinkite, kad paskyr?, yra pridedama ar i? tikr?j? egzistuoja nuotoliniame kompiuteryje. Jei abonementas neegzistuoja nuotoliniame kompiuteryje, j? sukurti.
 7. Spustel?kite gerai, tada spustel?kite gerai dar kart?.

2 Veiksmas: Konfig?ruokite vietiniame kompiuteryje

Konfig?ruoti nuotolinio darbalaukio funkcija Windows kompiuteryje. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. ?d?kite Windows XP kompaktinio disko (CD) ? kompaktini? disk? arba DVD disk? ?renginio vietiniame kompiuteryje.
 2. Sveiki atvyk? ? Microsoft Windows XP ekrano, kuris pasirodo, spustel?kite Atlikti papildomas u?duotis.
 3. Spustel?kite Nuotolinio darbalaukio ry?io nustatymas.
 4. Atlikite nuotolinio darbalaukio ry?io InstallShield vedlys diegti jungim?si prie nuotolinio darbalaukio.

  PASTABA: Jei jau yra ?diegta Jungimasis prie nuotolinio darbalaukio, galite gauti tok? klaidos prane?im?:
  Jungimasis prie nuotolinio darbalaukio negali b?ti ?diegtas, nes j?s? operacin? sistema jau turi ?montuot? versija. Pamatyti daugiau Programs\Accessories\Communications\Remote darbalaukio, meniu prad?ti.

?ingsnis 3: Prijunkite prie nuotolinio kompiuterio

Nor?dami prisijungti prie nuotolinio Windows XP Professional kompiuteryje, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Prisijunkite prie vietos Windows kompiuteryje.
 2. ?sitikinkite, kad esate prisijung? prie interneto ar prie LAN. Jei jums reikalinga dial-up ry?? prie virtualaus priva?iojo tinklo (VPN) arba nuotolin?s prieigos serverio, prisijungti prie jo.
 3. Spustel?kite Prad?ti, nukreipkite ?ymikl? ? Visos programos, nukreipkite ?ymikl? ? Priedai, nukreipkite ?ymikl? ? Ry?i?, tada spustel?kite Jungimasis prie nuotolinio darbalaukio.
 4. Spustel?kite Parinktys.
 5. ? ? Kompiuterio s?ra??, ?veskite pagrindinio kompiuterio vard? arba IP adres?, ? kur? norite prijungti kompiuter?.
 6. ?veskite vartotojo vard?, slapta?od? ir domen? (jei taikoma) s?skaitos ? kuri? j?s leisti nuotolin? prieig? ? atitinkamus langelius, ir spustel?kite Prisijungti.
 7. ? ? ??j? ? Windows dialogo lange, kuris pasirodo, ?veskite slapta?od?, s?skaitos naudodami nuotolin?s prieigos teises ? ? Slapta?od? langel?.
 8. ? ? ?eiti ? s?ra?as, jei reikia, pasirinkite domeno ar nuotolinio kompiuterio, kuris norite, ir tada spustel?kite gerai.

  Nuotolinis darbalaukis rodomas darbalaukio lange. Nuotolinis Windows XP Professional pagr?stas kompiuteris u?rakintas ?io seanso metu.
 9. Atjungti seans?, spustel?kite ir U?daryti sesijos lange, o tada spustel?kite mygtuk? gerai Kai b?site paraginti atjungti Windows seans?.

  PASTABA: Jei nuotolinis seansas yra rodomas viso ekrano re?imu, j?s negal?site matyti, U?daryti mygtuk?. Tokiu atveju atkurti lang? i? nuotoliniame seanse reklama, rodoma seanso lango vir?uje (spustel?kite, Atkurti mygtukas).

Papildomos informacijos apie nuotolinio darbalaukio, spustel?kite ?iuos numerius per?i?r?kite straipsnius Microsoft ?ini? baz?je:
280828Kaip nuotolinio darbalaukio ry?ys veikia Windows XP Professional
300698 Funkcij? nuotolinio darbalaukio kliento Windows XP
306759 Kaip pakeisti klausymosi prievad? nuotoliniame darbalaukyje
281262 Kaip ?jungti nuotolin? darbalauk? automatin? registravim?si sistemoje Windows XP

Savyb?s

Straipsnio ID: 315328 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. baland?io 25 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
Rakta?od?iai: 
kbhowto kbinfo ocsso kbmt KB315328 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus, bendruomen?s suredaguotus ir ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama daugeliu kalb? suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, klient? patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 315328

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com