Làm th? nào đ? s? d?ng tính năng Remote Desktop trong Windows XP Professional

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 315328 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? c?u h?nh các tính năng Remote Desktop trong Windows XP. Tính năng này cho phép đi?u khi?n t? xa máy tính d?a trên Windows XP Professional c?a b?n t? m?t máy tính ch?y Windows XP Professional ho?c m?t phiên b?n trư?c c?a Windows.

Thông tin thêm

Đ? s? d?ng máy tính đ? bàn t? xa, b?n c?n nh?ng đi?u sau đây:
 • M?t máy tính t? xa mà đang ch?y Microsoft Windows XP Professional và đư?c k?t n?i v?i Internet ho?c trên m?t m?ng c?c b? (LAN).
 • M?t máy tính c?c b? ch?y Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Millennium Edition (Me), Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows NT 4.0, ho?c Microsoft Windows 95, v?i quy?n truy c?p vào Internet ho?c m?ng LAN.
 • Tài kho?n ngư?i dùng thích h?p và cho phép đ?t c?u h?nh trên Windows XP Professional t? xa cho phép truy nh?p t? xa.

Làm th? nào đ? c?u h?nh m?t máy tính đ? bàn t? xa

Đ? c?u h?nh m?t Kết nối Bàn làm việc Từ xa t? m?t máy tính d?a trên Windows XP Professional t? xa đ?n máy tính đ?a phương đang ch?y m?t trong các phiên b?n Windows đư?c li?t kê trư?c đó trong bài vi?t này, h?y làm theo các bư?c sau.

Bư?c 1: Đ?t c?u h?nh máy tính t? xa

Trên máy tính d?a trên Windows XP Professional t? xa, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó B?m chu?t ph?i vào Máy tính c?a tôi.
 2. Trên tr?nh đơn phím l?i tắt xu?t hi?n, h?y nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các T? xa tab, và sau đó b?m vào đ? ch?n cho phép ngư?i dùng Kết nối từ xa t?i máy tính này ki?m tra h?p.
 4. Khi b?n đư?c nh?c xác nh?n thay đ?i này, h?y nh?p vào Ok.
 5. Nh?p vào Ch?n ngư?i dùng t? xa, và sau đó nh?p vào Thêm đ? ch? đ?nh tài kho?n ngư?i dùng b? sung đ? đư?c c?p phép truy nh?p t? xa.

  LƯU ?: Ngư?i qu?n tr? t? đ?ng đư?c c?p phép truy nh?p t? xa.
 6. Khi b?n hoàn t?t thêm tài kho?n ngư?i dùng, nh?p Ok. H?y ch?c ch?n r?ng tài kho?n đang đư?c b? sung th?c s? t?n t?i trên máy tính t? xa. N?u tài kho?n t?n t?i trên máy tính t? xa, t?o ra nó.
 7. Nh?p vào Ok, và sau đó nh?p vào Ok m?t l?n n?a.

Bư?c 2: Đ?t c?u h?nh máy tính c?c b?

Đ?t c?u h?nh các tính năng Remote Desktop trên máy tính d?a trên Windows. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Chèn đ?a compact Windows XP (CD) vào ổ đĩa CD-ROM ho?c ? DVD-ROM trên máy tính đ?a phương.
 2. Trên Chào m?ng đ?n v?i Microsoft Windows XP màn h?nh xu?t hi?n, b?m th?c hi?n tác v? b? sung.
 3. Nh?p vào thi?t l?p Kết nối Bàn làm việc Từ xa.
 4. Làm theo các bư?c c?a máy tính đ? bàn t? xa k?t n?i InstallShield Wizard cài đ?t chuyên bi?t Kết nối Bàn làm việc Từ xa.

  LƯU ?: N?u Kết nối Bàn làm việc Từ xa đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Kết nối Bàn làm việc Từ xa không th? đư?c cài đ?t chuyên bi?t b?i v? hệ điều hành đ? có m?t phiên b?n đư?c xây d?ng trong. Xem thêm k?t n?i máy tính đ? bàn Programs\Accessories\Communications\Remote trên menu Bắt Đầu.

Bư?c 3: K?t n?i v?i máy tính t? xa

Đ? k?t n?i v?i máy tính d?a trên Windows XP Professional t? xa, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. kí nh?p vào Windows d?a trên máy tính c?c b?.
 2. H?y ch?c ch?n r?ng b?n đư?c k?t n?i v?i Internet ho?c m?ng LAN. N?u b?n yêu c?u m?t k?t n?i quay s? đ?n m?t m?ng riêng ?o (VPN) ho?c máy ch? truy nh?p t? xa, k?t n?i v?i nó.
 3. Nh?p vào B?t đ?u, tr? đ?n T?t c? chương tr?nh, tr? đ?n Ph? ki?n, tr? đ?n Truy?n thông, và sau đó nh?p vào Kết nối Bàn làm việc Từ xa.
 4. Nh?p vào Tùy ch?n.
 5. Trong các Máy tính li?t kê, nh?p tên máy (ứng dụng) phục vụ ho?c đ?a ch? IP c?a máy tính mà b?n mu?n k?t n?i.
 6. G? tên người dùng, m?t kh?u và tên mi?n (n?u có) c?a tài kho?n mà b?n đ? cho phép truy nh?p t? xa vào các h?p tương ?ng, và sau đó nh?p vào K?t n?i.
 7. Trong kí nh?p vào Windows hộp thoại xu?t hi?n, h?y nh?p m?t kh?u c?a tài kho?n có phép truy nh?p t? xa vào các M?t kh?u h?p.
 8. Trong danh sách kí nh?p vào , n?u có, ch?n tên mi?n ho?c máy tính t? xa mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vào Ok.

  Máy tính đ? bàn t? xa s? đư?c hi?n th? trong m?t c?a s? trên bàn làm vi?c. Máy tính d?a trên Windows XP Professional t? xa đ? b? khoá trong phiên này.
 9. Đ? ng?t k?t n?i phiên làm vi?c, b?m vào các Đóng nút ch?n m?t trong c?a s? phiên làm vi?c, và sau đó nh?p vào Ok Khi b?n đư?c nh?c nh? đ? ng?t k?t n?i phiên làm vi?c Windows.

  LƯU ?: N?u phiên làm vi?c t? xa s? đư?c hi?n th? trong ch? đ? Toàn màn h?nh, b?n có th? không th? nh?n th?y các Đóng nút ch?n m?t. Trong trư?ng h?p này, khôi ph?c c?a s? t? các bi?u ng? phiên làm vi?c t? xa s? đư?c hi?n th? ? trên cùng c?a c?a s? phiên (b?m vào các Khôi ph?c nút).

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Remote Desktop, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
280828 Cách Kết nối Bàn làm việc Từ xa ?nh hư?ng đ?n Windows XP Professional
300698 Các tính năng c?a các khách hàng máy tính đ? bàn t? xa trong Windows XP
306759 Làm th? nào đ? thay đ?i c?ng l?ng nghe cho Remote Desktop
281262 Làm th? nào đ? b?t máy tính đ? bàn t? xa kí nh?p t? đ?ng trong Windows XP

Thu?c tính

ID c?a bài: 315328 - L?n xem xét sau cùng: 01 Tháng Mười Một 2013 - Xem xét l?i: 7.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbhowto kbinfo ocsso kbmt KB315328 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 315328

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com