"Stop k??da 0x0000008e" vai "Stop k??da 0x00000050 (PAGE_FAULT_IN_NON_PAGED_AREA)" k??das zi?ojumi Windows XP uzst?d??anas laik?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 315335 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Simptomi

Instal?jot oper?t?jsist?mu Microsoft Windows XP, uzst?d??anas programmas darb?bas laik? var sa?emt p?rtrauk?anas k??das zi?ojumu, kas ir l?dz?gs ?eit nor?d?tajiem:
STOP 0x0000008e
PIETURA 0X00000050 PAGE_FAULT_IN_NON_PAGED_AREA
Turkl?t, kad tika veikta probl?mu nov?r?ana, no?emot visu nevajadz?go aparat?ru, kas ir instal?ta dator?, un p?c tam start?ta iestat??anas programma, ir iesp?jams sa?emt k??das zi?ojumu, kas ir l?dz?gs ?eit nor?d?tajam:
Setup cannot copy the file Setupdd.sys (Uzst?d??anas programma nevar kop?t failu Setupdd.sys).

Iemesls

?? probl?ma var rasties, ja ir sp?k? k?ds no ?iem nosac?jumiem:
 • Viens vai vair?ki dator? instal?t?s br?vpiek?uves atmi?as modu?i ir boj?ti.
 • Br?vpiek?uves atmi?as konfigur?cija nav sader?ga ar sist?mu Windows XP

Risin?jums

Lai nov?rstu ?o probl?mu, r?kojieties ??di.
 1. Iz?emiet da?us dator? instal?t?s atmi?as modu?us. Atst?jiet dator? vismaz tik daudz br?vpiek?uves atmi?as, cik nepiecie?ams datora start??anai un sist?mas Windows XP darb?bai.

  Sist?mas Windows XP darb?bai ieteicamais br?vpiek?uves atmi?as apjoms ir 128 megabaiti (MB). Minimums ir 64 MB, un maksim?l? v?rt?ba ir 4 gigabaiti.

  Piem?ram, ja dator? ir instal?ti divi 256 MB atmi?as modu?i, iz?emiet vienu no ?iem atmi?as modu?iem.
 2. Restart?jiet datoru un p?c tam palaidiet uzst?d??anas programmu.
  1. Kompaktdisku diskdzin? ievietojiet Windows XP uzst?d??anas kompaktdisku, start?jiet datoru un p?c tam noklik??iniet uz Labi , lai izv?l?tos pirmo ekr?nu opcijas, lai instal?tu sist?mas Windows XP kopija.
  2. Noklik??iniet uz Akcept?t, un p?c tam izpildiet ekr?n? redzamos nor?d?jumus, lai pabeigtu sist?mas Windows XP instal??anu.
 3. Ja atkal sa?emat k??das zi?ojumu, kas ir min?ti sada?? "Simptomi", p?riet pie 4. so?a.
 4. Iz?emiet citu atmi?as moduli vai instal?jiet br?vpiek?uves atmi?u cit? atmi?as slot?.
 5. Restart?jiet datoru un p?c tam palaidiet uzst?d??anas programmu v?lreiz.

  Lai identific?tu specifiskus atmi?as modu?us, kas nedarbojas pareizi, dators, iesp?jams, b?s j?restart? vair?kas reizes.

Papildindorm?cija

Lai ieg?tu inform?ciju par to, k? pievienot un iz?emt br?vpiek?uves atmi?u, sazinieties ar datora ra?ot?ju vai skatiet datora dokument?ciju.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par sist?mas Windows XP uzst?d??anas programmu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?ze rakstu (EN):
306824 Sist?mas Windows XP uzst?d??anas piez?mes, kas ir ietvertas fail? Home.txt
286463 Inform?cija par sist?mas Windows XP uzst?d??anas programmas laidienu, kas ir iek?auta fail? Pro.txt
286647 Sist?mas Windows XP faila Read1st.txt saturs
Lai uzzin?tu, k? sazin?ties ar aparat?ras pieg?d?t?ju, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://support.Microsoft.com/gp/Vendors
Microsoft sniedz tre?o pu?u kontaktinform?ciju, lai jums b?tu ?rt?k atrast tehnisk? atbalsta iesp?jas. ?? kontaktinform?cija var tikt main?ta bez ?pa?a pazi?ojuma. Microsoft negarant? tre?o pu?u kontaktinform?cijas precizit?ti.

Rekviz?ti

Raksta ID: 315335 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sv?tdiena, 2013. gada 1. decembris - P?rskat??ana: 5.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Atsl?gv?rdi: 
kberrmsg kbenv kbprb kbmt KB315335 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 315335

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com