Ier??u p?rvaldniek? netiek r?d?tas ier?ces, kas nav pievienotas datoram ar sist?mu Windows XP

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 315539 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Izv?ln? Skats noklik??inot uz R?d?t sl?pt?s ier?ces, ier??u p?rvaldniek? ir redzamas tikai ier?ces, draiveri un printeri, kas nav Plug and Play. Ier?ces, kas tiek instal?tas un nav pievienotas datoram (piem., univers?l?s seri?l?s kopnes [USB] ier?ce vai dubultot?s ier?ces), nav redzamas ier??u p?rvaldniek? ar? tad, ja noklik??in?t uz R?d?t sl?pt?s ier?ces.

PROFILAKSE

Lai nov?rstu ?o probl?mu un ier?ces b?tu redzamas, noklik??inot uz R?d?t sl?pt?s ier?ces, izpildiet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Noklik??iniet uz S?kt, novietojiet peles kursoru uz Visas programmas, novietojiet peles kursoru uz Piederumi un p?c tam noklik??iniet uz Komandu uzvedne.
 2. Komandu uzvedn? ievadiet ??du komandu un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER:
  set devmgr_show_nonpresent_devices=1
 3. Komandu uzvedn? ierakstiet ??du komandu un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER:
  start devmgmt.msc
 4. Ier??u p?rvaldniek? nov?rsiet ier??u un draiveru probl?mas.

  PIEZ?ME. Lai redz?tu ier?ces, kas nav pievienotas datoram, ier??u p?rvaldnieka izv?ln? Skats noklik??iniet uz R?d?t sl?pt?s ier?ces.
 5. Kad probl?mas ir nov?rstas, aizveriet ier??u p?rvaldnieku.
 6. Komandu uzvedn? ierakstiet exit.

  ?emiet v?r?, ka, aizverot komandu uzvednes logu, Windows dz?? main?go devmgr_show_nonpresent_devices=1, kuru iestat?j?t 2. darb?b?, un ner?da dubultot?s ier?ces, kad noklik??in?t uz R?d?t sl?pt?s ier?ces.
Ja esat izstr?d?t?js vai prasm?gs lietot?js un v?laties skat?t ier?ces, kas nav pievienotas datoram, iestatiet vides main?go glob?li.

Lai autom?tiski iestat?tu vides main?go glob?li, skatiet sada?u Autom?tisk? labo?ana. Ja v?laties nov?rst ?o probl?mu pats, atveriet sada?u Patst?v?g? labo?ana.

Autom?tisk? labo?ana


Lai autom?tiski labotu ?o probl?mu, noklik??iniet uz pogas vai saites Labo?ana. Dialoglodzi?? Failu lejupiel?de noklik??iniet uz Izpild?t un p?c tam izpildiet vedn? Labo?ana nor?d?t?s darb?bas.


Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50606


Piez?mes
 • Lai redz?tu ier?ces, kas nav pievienotas datoram, p?c pakotnes palai?anas ier??u p?rvaldnieka izv?ln? Skats noklik??iniet uz R?d?t sl?pt?s ier?ces.
 • ?is vednis, iesp?jams, b?s pieejams tikai ang?u valod?. Tom?r autom?tisk? labo?ana darbojas ar? cit?s sist?mas Windows valodu versij?s.
 • Ja pa?laik neesat pie datora, kur? ir ?? probl?ma, saglab?jiet labo?anas risin?jumu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam palaidiet to dator?, kur? ir ?? probl?ma.

P?c tam atveriet sada?u Vai probl?ma ir nov?rsta?.Patst?v?g? labo?ana

 1. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz Mans dators.
 2. Noklik??iniet uz Rekviz?ti.
 3. Noklik??iniet uz cilnes Papildu.
 4. Noklik??iniet uz cilnes Vides main?gie.
 5. Lodzi?? Sist?mas main?gie iestatiet main?gos.
PIEZ?ME. ?o metodi izmantojiet tikai probl?mu nov?r?anai, izstr?dei vai tikai tam, lai ne?autu lietot?jiem nejau?i atinstal?t nepiecie?amu ier?ci, kas nav pievienota datoram (piem., USB ier?ci vai dokstaciju, kas nav pievienota kl?pjdatoram).

Vai probl?ma ir nov?rsta?

 • P?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. Ja probl?ma ir nov?rsta, esat izpild?jis visas ?aj? sada?? nor?d?t?s darb?bas. Ja probl?ma nav nov?rsta, varat sazin?ties ar atbalsta centru.
 • Labpr?t sa?emsim j?su atsauksmes. Lai sniegtu atsauksmes vai zi?otu par probl?m?m saist?b? ar ?o risin?jumu, l?dzu, ierakstiet koment?ru emu?r? Autom?tisk? labo?ana vai nos?tiet e-pastu.

STATUSS

?? darb?ba ir izveidota ar nol?ku.

PAPILDINDORM?CIJA

Papildus redzamaj?m ier?c?m ier??u p?rvaldniek? ir redzami divi sl?pto ier??u veidi.
 • Parasti sl?pt?s ier?ces, kas netiek r?d?tas (draiveri, printeri un citas ier?ces, kas nav Plug and Play)

  un
 • Fantoma ier?ces, kas nav pievienotas datoram
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 315539 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2011. gada 27. septembris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbenv kbprb kbfixme kbmsifixme KB315539

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com