B?n nh?n đư?c thông báo l?i "Qu?n tr? viên" trong Windows XP khi b?n c? g?ng truy c?p vào Web site Windows Update ho?c Microsoft Update Web site

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 316524 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Khi b?n c? g?ng truy c?p vào Web site Windows Update ho?c Web site Microsoft Update, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i tương t? như sau:
S? l?i: 0x8DDD0002

Đ? cài đ?t chuyên bi?t m?c t? Windows Update, b?n ph?i kí nh?p là qu?n tr? viên ho?c thành viên c?a nhóm qu?n tr? viên. N?u máy tính c?a b?n đư?c k?t n?i m?ng, thi?t đ?t chính sách m?ng c?ng có th? ngăn c?n b?n hoàn thành quy tr?nh này.
B?n nh?n đư?c thông báo này ngay c? khi b?n đ? kí nh?p là qu?n tr? viên ho?c thành viên c?a nhóm qu?n tr? viên.

Lưu ? Đ? bi?t thêm thông tin v? các website c?a Windows Update và web site Microsoft Update, h?y xem ph?n "Thông tin".

Nguyên nhân

Hành vi này có th? x?y ra v? b?t k? l? do sau:
 1. B?n không đư?c kí nh?p dư?i tên m?t ngư?i thu?c nhóm localAdministrators.
 2. B?n không có quy?n orfolders khoá ki?m nh?p c? th?.
 3. hệ điều hành không th? đ?c d? li?u trong m?c tin thư thoại the%Systemroot%\System32\Catroot2.

Gi?i pháp

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c tác v? này ch?a các bư?c ch? d?n b?n cách s?a đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, s? c? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i s? ki?m nh?p không đúng. V? v?y, h?y đ?m b?o b?n làm theo các bư?c sau đây m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? t?t hơn, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u x?y ra s? c?. Đ? bi?t thêm thông tin v? cách sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows


Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng m?t trong các phương pháp sau. N?u phương pháp 1 không gi?i quy?t s? c?, h?y s? d?ng phương pháp 2.
 • Phương pháp 1

  Xác minh r?ng b?n đư?c kí nh?p dư?i tên m?t ngư?i thu?c nhóm qu?n tr? viên c?c b?. Đ? th?c hi?n vi?c này, b?m B?t đ?u, b?m ch?y, lo?inusrmgr.cpl, sau đó b?m OK đ? m? c?a s? tài kho?n ngư?i dùng .

  N?u b?n là m?t ph?n c?a anetwork mi?n, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trong c?a s? Tài kho?n ngư?i dùng , b?m đ? ch?n tài kho?n c?a b?n t? danh sách, và sau đó b?m thu?c tính.
  2. Trên tab Nhóm thành viên , xác minh r?ng b?n đang ? trong nhóm qu?n tr? viên.

  N?u b?n không thu?c m?t vùng m?ng, trong cácTài kho?n ngư?i dùngc?a s?, b?m vào tài kho?n c?a b?n, và sau đó ki?m tra xemQu?n tr? viên máy tính xu?t hi?n dư?i tên tài kho?n c?a b?n.

  Sau khi b?n kí nh?p dư?i tên ngư?i qu?n tr?, c? g?ng truy c?p website theWindows Update ho?c Web site Microsoft Update l?n n?a. N?u các problemis gi?i quy?t, ti?p t?c kh?c ph?c s? c?.
 • Phương pháp 2

  Xoá t?p Internet t?m th?i. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. M? c?a s? Internet Explorer , b?m công c?, và sau đó b?m Tùy ch?n Internet.
  2. Trong c?a s? Internet Options , b?m tab chung , trong t?p Internet t?m th?i, b?m Xóa t?p, và sau đó b?m OK.
  C? g?ng truy c?p vào Web site Windows Update ho?c Website MicrosoftUpdate m?t l?n n?a. N?u v?n đ? đư?c gi?i quy?t, h?y làm không continuetroubleshooting.
 • Phương pháp 3

  Ki?m tra quy?n trên các khoá ki?m nh?p đư?c s? d?ng theWindows C?p Nh?t máy tính khách và máy tính khách Microsoft Update.
  1. B?m B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i regedit, sau đó b?m OK.
  2. Đ?nh v? và ch?n khoá ki?m nh?p sau:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate
  3. Trên menu ch?nh s?a , b?m quy?n, b?m vào Thêmvà sau đó g? m?i ngư?i trong hộp thoại xu?t hi?n.
  4. Nh?p Ki?m Tên, và sau đó b?m OK.
  5. Ch?n t?t c? m?i ngư?i trong danh sách nhóm ho?c tên người dùng .
  6. Dư?i quy?n cho m?i ngư?i, b?m đ? ch?n hộp kiểm Ki?m soát hoàn toàn trong c?t cho phép .

   Lưu ? r?ng hộp kiểm cho phép c?t đ?c bây gi? c?ng ch?n.
  7. Ch?n t?ng ngư?i dùng, trong nhóm ho?c tên người dùng và sau đó xác minh r?ng không có hộp kiểm đ? đư?c ch?n trong c?t t? ch?i . B?m đ? b? ch?n hộp kiểm tra b?t k? đư?c ch?n trong c?t t? ch?i .
  8. B?m nâng cao, b?m đ? ch?n hộp kiểm thay th? các m?c mức cấp phép trên t?t c? các đ?i tư?ng con , và sau đó b?m OK.
  9. B?m n?u b?n đư?c nh?c xác nh?n, và sau đó b?m OK đ? đóng hộp thoại.
  C? g?ng truy c?p vào Web site Windows Update ho?c Website MicrosoftUpdate m?t l?n n?a. N?u v?n đ? đư?c gi?i quy?t, h?y làm không continuetroubleshooting.
 • Phương pháp 4

  Ki?m tra quy?n c?a b?n vào m?c tin thư thoại c?u trúc đư?c s? d?ng g?n máy tính khách Windows Update ho?c Microsoft Update cha.
  1. B?m B?t đ?u, b?m ch?y, g? explorer, và sau đó b?m OK.
  2. M? r?ng Máy tính c?a tôi, m? r?ngổ đĩa h? th?ng, và sau đó m? r?ng WINDOWS.
  3. B?m chu?t ph?i vào phân ph?i ph?n m?m, và sau đó b?m thu?c tính.
  4. Trong c?a s? Thu?c tính phân ph?i ph?n m?m , nh?p vào tab b?o m?t , và sau đó ki?m tra xem li?u b?n có trong danh sách nhóm ho?c tên người dùng .
  5. Trong danh sách nhóm ho?c tên người dùng , ch?n t?t c? m?i ngư?i. Dư?i quy?n cho m?i ngư?i, b?m đ? ch?n hộp kiểm Ki?m soát hoàn toàn trong c?t cho phép .

   Lưu ? r?ng hộp kiểm cho phép c?t đ?c bây gi? c?ng ch?n.
  C? g?ng truy c?p vào Web site Windows Update ho?c Website MicrosoftUpdate m?t l?n n?a. N?u v?n đ? đư?c gi?i quy?t, h?y làm không continuetroubleshooting.
 • Phương pháp 5

  Đ?i tên c?p Catroot2. Đ? th?c hi?n vi?c này, nh?p các followingcommands t?i d?u ki?m nh?c l?nh, nh?n ENTER sau m?i d?ng:
  net stop cryptsvc
  ren %systemroot%\system32\catroot2 oldcatroot2
  net start cryptsvc
  Sau đó, c? g?ng truy c?p vào Web site Windows Update ho?c Website MicrosoftUpdate l?i. N?u v?n đ? đư?c gi?i quy?t, h?y làm không continuetroubleshooting.
 • Phương pháp 6

  Đ?i tên c?p phân ph?i ph?n m?m.Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau.
  1. Kh?i đ?ng l?i máy tính ? ch? đ? an toàn.
  2. Đ?nh v? và sau đó đ?i tên các ổ đĩa: \Windows\SoftwareDistribution c?p SoftwareDistribution.old.

   Lưu ? ổ đĩa là tr?nh gi? ch? cho ổ đĩa h? th?ng.
  3. Kh?i đ?ng l?i máy tính ? ch? đ? b?nh thư?ng.

Thông tin thêm

B?n ph?i là qu?n tr? viên c?c b? đ? truy c?p vào Web site Windows Update ho?c Microsoft Update Web site. Khi b?n kí nh?p dư?i tên ngư?i qu?n tr? không, b?n không th? truy c?p vào web site ngay c? khi b?n s? d?ng ch?y đ? kh?i đ?ng Internet Explorer trong m?t tài kho?n qu?n tr? viên viên. S? c? này x?y ra v? các b?n ghi d?ch v? h? th?ng có liên quan trong quá tr?nh. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
326686 B?n nh?n đư?c m?t ho?c nhi?u thông báo l?i khi qu?n tr? viên h? th?ng vô hi?u hoá Windows Update ho?c Microsoft Update

Thu?c tính

ID c?a bài: 316524 - L?n xem xét sau cùng: 24 Tháng Bảy 2014 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Update
 • Microsoft Update
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbwindowsupdatev6 kbenv kberrmsg kbprb ocsso kbmt KB316524 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 316524

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com