Identifikator ?lanka: 316529 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Simptomi

Kada poku?ate da nare?ete podatke na CD-R ili CD-RW, nemate opciju da po?aljete podatke na CD jedinicu.

Kada prika?ete svojstva CD-R disk jedinice ili CD-RW disk jedinice, mo?ete primetiti da kartica Snimanje nije prikazana u dijalogu Svojstva CD jedinice (slovo_jedinice:) , gde slovo_jedinice ozna?ava slovo CD-R ili CD-RW jedinice.

Napomena Da biste prikazali dijalog Svojstva CD jedinice (slovo_jedinice:) Svojstva dijalog, kliknite na dugme Start, izaberite stavku Moj ra?unar, kliknite desnim tasterom mi?a na ?eljenu CD jedinicu, a zatim izaberite stavku Svojstva.

Pored toga, mo?da ?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci:
U disk jedinici nema diska. Stavite upisivi CD u jedinicu.

Uzrok

Do ovoga mo?e da do?e kada va? ra?unar neta?no otkrije disk jedinicu kao neupisivi medijum.

?ta poku?ati

Ure?ivanje Windows registratora

Da biste re?ili ovaj problem, poku?ajte da uredite Windows registrator tako da disk jedinica bude identifikovana kao upisivi ure?aj.Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?e korake koji obja?njavaju kako se menja registar. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registar. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registra pre nego ?to ga izmenite. U tom slu?aju mo?ete da vratite registar u prethodno stanje ako do?e do problema. Za vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registra u prethodno stanje kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registra i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows
Da biste uredili Windows registrator, prvo napravite rezervnu kopiju registra da biste mogli da ga vratite ako do?e do problema. Nakon ?to napravite rezervnu kopiju registra, uredite ga tako da Windows prepoznaje disk jedinicu kao upisivi ure?aj. Na kraju, proverite da li Windows prepoznaje ure?aj kao upisiv.

Napomena Ako disk jedinica nije navedena na listi Windows kompatibilnih hardverskih proizvoda (HCL), mo?da disk jedinica ne?e raditi sa ura?enom funkcijom kopiranja CD-a, bez obzira na postavke registratora. HCL je lista ra?unarskog hardvera koji je kompatibilan sa odre?enim operativnim sistemom. Da biste videli da li se va?a disk jedinica nalazi na listi Windows HCL, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx

1. korak: Napravite rezervnu kopiju registra

Da biste napravili rezervnu kopiju registra tako da mo?ete da ga vratite ako kasnije budete imali problema, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Pokreni.
 2. U polju Otvori otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
 3. Kliknite da biste otvorili slede?u fasciklu:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CD Burning\Drives
 4. U meniju Datoteka izaberite stavku Izvezi.
 5. U polje Ime datoteke unesite rezervna kopija klju?a disk jedinica, zabele?ite lokaciju na kojoj ?ete sa?uvati datoteku, a zatim kliknite na dugme Sa?uvaj.

  Napomena Ako kasnije budete imali problema, mo?ete da vratite ovaj klju? registratora tako ?to ?ete dvaput kliknuti na datotekurezervna kopija klju?a disk jedinica.reg koju ste sa?uvali.

2. korak: Ure?ivanje vrednosti tipa diska jedinice za fasciklu volumena

Da biste uredili disk jedinicu tako da je Windows prepoznaje kao upisivu, sledite ove korake:
 1. U oknu za navigaciju u prozoru ?Ure?iva? registratora? kliknite na fasciklu Volumen{GUID} u okviru Disk jedinice, gde GUID ozna?ava heksadecimalni univerzalni jedinstveni identifikator od 32 znaka.

  Napomena Ako va? ra?unar ima vi?e od jedne CD jedinice, navodi se dodatna fascikla Volumen{GUID} za svaku disk jedinicu.
 2. Na desnoj strani prozora alatke ?Ure?iva? registratora? kliknite dvaput na stavku Tip disk jedinice.
 3. U polje Podaci o vrednosti, unesite 1 ako je disk jedinica CD-R ili 2 ako je CD-RW disk jedinica.
 4. Kliknite na dugme U redu i zatvorite ?Ure?iva? registratora?.

3. korak: Proverite da li Windows prepoznaje disk jedinicu kao upisivi ure?aj

Da biste videli da li Windows sada prepoznaje disk jedinicu kao upisivi ure?aj, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Moj ra?unar.
 2. Pod stavkom Ure?aji sa prenosivim skladi?tem kliknite desnim tasterom mi?a kliknite na CD-R ili CD-RW jedinicu, a zatim izaberite stavku Svojstva.
 3. Ako se prika?e kartica Snimanje, to zna?i da Windows prepoznaje disk jedinicu kao upisivi ure?aj.
 4. Kliknite na dugme Otka?i.
Ako Windows prepoznaje disk jedinicu kao upisivi ure?aj, sada bi trebalo da mo?ete da narezujete podatke na CD. Ako i dalje imate problema, sledite korake u odeljku ?Re?avanje problema?,

Re?avanje problema

Ako ra?unar ima vi?e od jedne CD ili DVD jedinice, a kartica Snimanje nije prikazana u dijalogu Svojstva (pogledajte 3. korak u odeljku ?Ure?ivanje Windows registratora?), disk jedinica ?e se mo?da nepravilni konfigurisati kao upisiva u Windows registratoru. Da biste re?ili ovaj problem, poku?ajte da promenite top disk jedinice za jedinicu koju ste ve? definisali kao 1 ili 2 ili tip 3. Zatim promenite tip druge disk jedinice na 1 ili 2. Da biste ovo poku?ali, sledite ove korake:
 1. Pratite 2. korak u odeljku "Ure?ivanje Windows registratora" da biste uredili vrednost Tip disk jedinice u fascikliVolumen{GUID} ?iju ste vrednost ve? promenili.
 2. U polju Podaci o vrednosti, otkucajte 3 i kliknite na U redu.

  Vrednost tipa disk jedinice 3 ukazuje na to da je disk jedinica standardni CD-ROM i da nije upisiva.
 3. U oknu za navigaciju u prozoru alatke ?Ure?iva? registratora? kliknite na slede?u fasciklu Volumen{GUID}.
 4. Sledite 2. korak u odeljku ?Ure?ivanje Windows registratora? da biste promenili unos Podaci o vrednosti na 1 ili 2, u zavisnosti od tipa disk jedinice.
 5. Sledite 3. korak u odeljku in the ?Ure?ivanje Windows registratora? da biste potvrdili da je kartica Snimanje prikazana u dijalogu Svojstva na CD jedinici.
Ako se u dijalogu Svojstva sada prikazuje kartica Snimanje, trebalo bi da mo?ete da narezujete podatke na CD. Ako i dalje imate problema, pogledajte odeljak ?Slede?i koraci?.

SLEDE?I KORACI

Ako pomo?u ovih metoda ne re?ite problem, na veb lokaciji Microsoft usluga za korisni?ku podr?ku mo?ete prona?i druga re?enja za svoj problem. Neke od usluga koje pru?a veb lokacija Microsoft usluga za korisni?ku podr?ku obuhvataju slede?e:
 • Baza znanja koja se mo?e pretra?ivati: pretra?ite informacije tehni?ke podr?ke i alatke za samopomo? za Microsoft proizvode.
 • Centri za re?enja: prika?ite naj?e??a pitanja o odre?enom proizvodu, kao i istaknute stavke podr?ke.
 • Ostale opcije podr?ke: koristite veb da biste postavili pitanje, obratili se predstavnicima Microsoft korisni?ke podr?ke ili poslali povratne informacije.
Ako i dalje imate probleme, mo?ete se obratiti podr?ci:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=sr-cs

Dodatne informacije

Ova procedura mo?da ne?e funkcionisati u svim slu?ajevima. Ovo je samo zaobilazno re?enje u situacijama u kojima CD-R ili CD-RW jedinica mo?e da funkcioni?e u operativnom sistemu Windows XP, ali je iz nekog razloga pogre?no identifikovana. Ako se disk jedinica ne nalazi na spisku kompatibilnih hardverskih proizvoda (HCL), jedinica mo?da ne?e raditi sa ugra?enom funkcijom za kopiranje CD-a, bez obzira na ovu postavku registratora.

Da biste dobili pomo? oko problema sa CD ili DVD jedinicom u operativnom sistemu Windows Vista, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 316529 - Poslednji pregled: 26. februar 2014. - Revizija: 2.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Klju?ne re?i: 
kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbacwsurvey kbhardware kbprb ocsso KB316529

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com