Làm th? nào đ? khôi ph?c t?p tin b? m?t m?t trong Word 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 316950 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ? m?t Microsoft Word 2003 Phiên b?n c?a bài vi?t này, h?y xem 827099.

Đ? có m?t phiên b?n Microsoft Word 2002 c?a bài vi?t này, xem 316951.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Khi b?n làm vi?c trên m?t tài li?u Word, tài li?u có th? b? m?t trong các t?nh hu?ng nh?t đ?nh. Ví d?, n?u m?t l?i x?y ra r?ng l?c lư?ng t? đ? b? thu?c lá, n?u b?n g?p m?t gián đo?n quy?n l?c trong khi ch?nh s?a, ho?c n?u b?n đóng các tài li?u mà không lưu thay đ?i, các tài li?u có th? b? m?t. Bài vi?t này gi?i thích các bư?c b?n có th? s? d?ng đ? c? g?ng ph?c h?i tài li?u b? m?t.

CHÚ Ý: Toàn b? tài li?u có th? b? m?t n?u b?n đ? không g?n đây đ? lưu các tài li?u. N?u b?n lưu tài li?u c?a b?n, b?n đ?ng đ? m?t ch? là nh?ng thay đ?i th?c hi?n k? t? cu?i cùng ti?t ki?m. Lưu ? r?ng m?t s? tài li?u b? m?t có th? không đư?c ph?c h?i.

THÔNG TIN THÊM

S? d?ng phương pháp sau đây theo th? t? tr?nh bày, như c?n thi?t.

T?m ki?m các tài li?u g?c

LƯU ?: B?i v? có r?t nhi?u phiên b?n c?a Microsoft Windows, các theo các bư?c có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u chúng, xem c?a b?n s?n ph?m tài li?u hư?ng d?n đ? hoàn thành các bư?c sau.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Tìm kiếm, sau đó b?m Cho t?p ho?c c?p.
 2. Trong các T?m ki?m t?p và c?p tên làh?p, g? tên t?p.
 3. Trong các T?m trong h?p, b?m vào Máy tính của tôi.
 4. Nh?p vào T?m ki?m ngay. Nếu K?t qu? t?m ki?m h?p không ch?a các t?p tin, ti?n hành các bư?c sau đ? t?m ki?m t?t c? các tài li?u Word.

 5. Trong các T?m ki?m t?p và c?p tên làh?p, lo?i *.doc.
 6. Nh?p vào T?m ki?m ngay.

  Nếu K?t qu? t?m ki?m h?p không ch?a các t?p tin, h?y ki?m tra thùng rác cho các tài li?u.
 7. Trên máy tính, b?m đúp vào Thùng rác.
 8. Trên các Xem tr?nh đơn, nh?p vào Thông tin chi ti?t.
 9. Trên các Xem tr?nh đơn, nh?p vào S?p đ?t bi?u tư?ng, sau đó b?m theo ngày tháng xoá.
 10. Di chuy?n qua các t?p tin. N?u b?n t?m th?y tài li?u mà b?n đang t?m ki?m, b?m chu?t ph?i vào các tài li?u, và sau đó b?m Khôi phục.

  Đi?u này tr? v? các tài li?u g?c c?a nó v? trí.

T?m ki?m t? b?n sao lưu t?p

Nếu Luôn t?o b?n sao lưu thi?t l?p là l?a ch?n, có th? có b?n sao lưu c?a t?p tin. Làm theo các bư?c sau đ? t?m t?p tin:
 1. Duy?t đ?n thư m?c mà b?n lưu l?n cu?i m?t tích t?p tin.
 2. T?m ki?m cho các t?p tin k?t thúc b?ng .wbk.

  N?u b?n t?m th?y b?t k? t?p nào có tên "Sao lưu c?a" theo tên là m?t tích t?p tin, làm như sau: b?t đ?u t?, b?m M? trên các Tệp tr?nh đơn, đi?m đ?n m?i tên trong các T?p thu?c lo?ih?p, b?m vào T?t c? các file *. *, ch?n t?p và b?m M?.

  N?u không ph?i là m?t t?p tin .wbk trong b?n g?c thư m?c, s? d?ng các bư?c sau đ? t?m trên máy tính cho b?t k? .wbk t?p tin.
 3. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Tìm kiếm, sau đó b?m Cho t?p ho?c c?p.
 4. Trong các T?m ki?m t?p và c?p tên làh?p, lo?i *.WBK.
 5. Trong các T?m trong h?p, đi?m đ?n m?i tên, sau đó b?m Máy tính của tôi.
 6. Nh?p vào T?m ki?m ngay.

  N?u b?n t?m th?y b?t k? t?p nào có tên "Sao lưu c?a" theo sau là tên c?a t?p tin không có trong b?ng, làm như sau: b?t đ?u t?, b?m M? trên các Tệp tr?nh đơn, đi?m đ?n m?i tên trong các T?p thu?c lo?ih?p, b?m vào T?t c? các file *. *, ch?n t?p và b?m M?.

T?m ki?m AutoRecover t?p

N?u phương pháp trư?c không xác đ?nh t?p b? thi?u, t?m ki?m AutoRecover t?p. Theo m?c đ?nh, Word t?m ki?m t?p tin AutoRecover m?i th?i gian đó nó b?t đ?u, và sau đó c? g?ng đ? m? t?t c? nh?ng g? nó t?m th?y.
 1. B?m CTRL + ALT + DEL. Click Qu?n l? tác v? trong các Windows b?o m?t h?p tho?i.
 2. Trên các Quy tr?nh tab, b?m vào b?t k? trư?ng h?p c?a Winword.exe ho?c Microsoft Word, sau đó b?m K?t thúc ti?n tr?nh. L?p l?i bư?c này cho đ?n khi t?t c? trư?ng h?p đ? đóng c?a.
 3. Đóng h?p tho?i và sau đó b?t đ?u t?.

  Các tài li?u không có trong b?ng có th? t? đ?ng m? như "AutoRecovery lưu c?atài li?u tên.ASD." N?u đi?u này x?y ra, h?y nh?p vào Löu laøm trên các Tệp tr?nh đơn, và sau đó lưu tài li?u như là m?t file .doc. T? thay đ?i ph?n m? r?ng đ?. doc.

  N?u t?p tin AutoRecover không m?, t?m ki?m th? công AutoRecover tác ph?m, như sau:
 4. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn.
 5. B?m vào các T?p tin đ?a đi?m tab, b?m đúp vào AutoRecover t?p, lưu ? các đư?ng d?n, b?m vào H?y b?, sau đó b?m Đóng.

  LƯU ?: Trong các S?a đ?i v? trí h?p tho?i, b?n có th? ph?i b?m vào m?i tên xu?ng trong cácTên c?p danh sách đ? xem toàn b? đư?ng d?n đ?n AutoRecover c?a b?n t?p tin.
 6. B? thu?c lá t?.
 7. Duy?t t?i v? trí t?p AutoRecover.
 8. T?m t?p tin k?t thúc b?ng .asd.

  N?u b?n có th? không xác đ?nh v? trí t?p tin .asd trong v? trí đư?c xác đ?nh trong các Cặp Tên danh sách, b?n s? mu?n t?m ki?m toàn b? ? đ?a c?a b?n cho b?t k? .asd t?p tin.
 9. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Tìm kiếm, sau đó b?m Cho t?p ho?c c?p.
 10. Trong các T?m ki?m t?p và c?p tên làh?p, lo?i *.ASD.
 11. Trong các T?m trong h?p, đi?m đ?n m?i tên, sau đó b?m Máy tính của tôi.
 12. Nh?p vào T?m ki?m ngay.

  N?u b?n t?m th?y b?t k? t?p nào mà k?t thúc b?ng .asd, làm theo các bư?c sau:
 13. B?t đ?u t?
 14. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào M?.
 15. Trong các T?p thu?c lo?i danh sách, b?m vào T?t c? các file *. *
 16. Duy?t t?i v? trí đư?c t?m th?y trong các bư?c trư?c, và sau đó ch?n t?p tin .asd.
 17. Nh?p vào M?.
 18. Khởi động lại máy tính.
 19. B?t đ?u t?.

  Các tài li?u b? thi?u có th? m? t? đ?ng như là "AutoRecovery lưu c?a tài li?u Tên.ASD". N?u đi?u này x?y ra, h?y nh?p vào Löu laøm trên các Tệp tr?nh đơn, và sau đó lưu tài li?u như là m?t file .doc.
LƯU ?: N?u Word không m? t?p tin AutoRecover lúc kh?i đ?ng, t?p tin có th? b? h?ng. N?u b?n t?m th?y m?t t?p tin AutoRecover mà không t? đ?ng m?, b? qua các "Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? hư h?i Documents" ph?n này bài vi?t đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? khôi ph?c thông tin t? các t?p tin.

T?m ki?m t?p t?m th?i

N?u phương pháp trư?c không t?m th?y t?p, h?y làm theo các bư?c sau đ? c? g?ng khôi ph?c t?p tin t?m th?i:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Tìm kiếm, sau đó b?m Cho t?p ho?c c?p.
 2. Trong các T?m ki?m t?p và c?p tên làh?p, lo?i *.TMP.
 3. Trong các T?m trong h?p, đi?m đ?n m?i tên, sau đó b?m Máy tính của tôi.
 4. N?u tùy ch?n t?m ki?m không nh?n th?y đư?c, nh?p vào Tùy ch?n t?m ki?m.
 5. Nh?n vào đây đ? ch?n các Ngày ki?m tra h?p, b?m vào trong cu?i cùngn ngày, và sau đó thay đ?i n s? ngày k? t? khi b?n cu?i m? t?p tin.
 6. Nh?p vào T?m ki?m ngay.
 7. Trên các Xem tr?nh đơn, nh?p vào Thông tin chi ti?t. Trên các Xem tr?nh đơn, đi?m đ?n S?p đ?t bi?u tư?ng, sau đó b?m theo ngày.
 8. Di chuy?n qua các t?p tin, t?m ki?m cho phù h?p v?i các t?p tin các qua vài ngày tháng và th?i gian b?n ch?nh s?a các tài li?u. N?u b?n t?m th?y các tài li?u mà b?n đang t?m ki?m, b? qua các "làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? h?ng Tài li?u"ph?n c?a bài vi?t này cho bi?t thêm thông tin v? cách ph?c h?i thông tin t? các t?p tin.

T?m ki?m ~ Files

M?t s? t?p t?m th?i b?t đ?u v?i d?u ng?)~) bi?u tư?ng. Đ? t?m các t?p tin đó, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Tìm kiếm, sau đó b?m Cho t?p ho?c c?p.
 2. Trong các T?m ki?m t?p và c?p tên làh?p, lo?i ~*.*.
 3. Nh?p vào T?m ki?m ngay.
 4. Trên các Xem tr?nh đơn, nh?p vào Thông tin chi ti?t. Trên các Xem tr?nh đơn, đi?m đ?n S?p đ?t bi?u tư?ng, sau đó b?m theo ngày.
 5. Di chuy?n qua các t?p tin, t?m ki?m cho phù h?p v?i các t?p tin các qua vài ngày tháng và th?i gian b?n ch?nh s?a các tài li?u. N?u b?n t?m th?y các tài li?u mà b?n đang t?m ki?m, b? qua các "làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? h?ng Tài li?u"ph?n c?a bài vi?t này cho bi?t thêm thông tin v? cách ph?c h?i thông tin t? các t?p tin.
Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào t? t?o ra và s? d?ng t?m th?i tác ph?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
211632Mô t? v? làm th? nào t? t?o ra t?p tin t?m th?i

Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? hư h?ng tài li?u

Đ? m? m?t tài li?u có th? b? hư h?ng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u t?.
 2. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào M?.
 3. Trong các T?p thu?c lo?i danh sách, b?m vào T?t c? các file *. *.
 4. Ch?n t?p và b?m M?.
Đôi khi b?n có th? t?m th?y m?t t?p tin nhưng không th? m? nó. Ho?c, b?n có th? m? t?p tin, nhưng tài li?u b? h?ng. N?u đi?u này x?y ra, b?m vào các liên k?t đ?n bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:

212274 Làm th? nào đ? khôi ph?c l?i văn b?n t? b?t k? tài li?u trong Word 2000

Thông tin Bổ sung

Tính năng c?a t? AutoRecover đư?c thi?t k? đ? th?c hi?n kh?n c?p sao lưu tài li?u m? khi m?t l?i x?y ra. M?t s? l?i có th? c?n tr? vi?c t?o ra các t?p tin AutoRecover. AutoRecover là không m?t thay th? đ? lưu t?p tin c?a b?n.

Để biết thêm thông tin về AutoRecover, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
212273T?i sao b?n không th? khôi ph?c l?i m?t tài li?u b? m?t
156574 Tính năng AutoRecover trong Word là g??
211762 T? đ?ng lưu công vi?c hi?n t?i (m? tài li?u)
107686 Làm th? nào t? t?o ra và thu h?i các t?p tin AutoRecover
Microsoft hi?n không cung c?p b?t k? ti?n ích đư?c thi?t k? đ? ph?c h?i tài li?u b? xóa. Tuy nhiên, m?t s? ti?n ích c?a bên th? ba có th? có s?n trên Internet đư?c thi?t k? đ? ph?c h?i tài li?u b? xóa.

Thu?c tính

ID c?a bài: 316950 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowto kbsavefile kberrmsg kbinfo ocsso kbmt KB316950 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:316950

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com