Straipsnio ID: 316992 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus
Toliau pateiktoje lentel?je i?vardyti multimedijos fail? tipai, kuriuos palaiko ?vairios ?Windows Media? leistuvo versijos (Kaip nustatyti ?Windows Media? leistuvo versij? ).

Pastaba Jei sistemoje ?Windows? ?diegsite nauj? kodek?, gali b?ti palaikomi ir kiti fail? formatai. Daugiau informacijos ?r. Kodekai: da?nai u?duodami klausimai.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Failo pl?tinys12 versijos ?Windows Media? leistuvas11 versijos ?Windows Media? leistuvas10 versijos ?Windows Media? leistuvas9 versijos ?Windows Media? leistuvas?Windows Media? leistuvas, skirtas ?Windows XP?7 versijos ?Windows Media? leistuvas
?Windows Media? formatai (.asf, .wma, .wmv, .wm)
?
?
?
?
?
?
?Windows Media? metafailai (.asx, .wax, .wvx, .wmx)
?
?
?
?
?
?
?Windows Media? metafailai (.wpl)
?
?
?
?
-
-
?Microsoft? skaitmeninio vaizdo ?ra?ymas (.dvr-ms)
?
-
-
-
?
-
?Windows Media? atsisiuntimo paketas (.wmd)
?
?
?
?
?
?
AVI garso ir vaizdo failo formatas (.avi)
?
?
?
?
?
?
Kinematografijos ekspert? grup? (.mpg, .mpeg, .m1v, .mp2, .mp3, .mpa, .mpe, .m3u)
?
?
?
?
?
?
Muzikos instrument? skaitmenin? s?saja (.mid, .midi, .rmi)
?
?
?
?
?
?
Garso turinio main? failo formatas (.aif, .aifc, .aiff)
?
?
?
?
?
?
?Sun Microsystems? ir ?NeXT? (.au, .snd)
?
?
?
?
?
?
?Windows? skirtas garsas (.wav)
?
?
?
?
?
?
CD garso takelis (.cda)
?
?
?
?
?
?
?Indeo? vaizdo technologija (.ivf)
?
?
?
-
?
?
?Windows Media? leistuvo apvalkalai (.wmz, .wms)
?
?
?
?
?
?
?QuickTime? filmo failas (.mov)
?
-
-
-
-
-
MP4 garso failas (.m4a)
?
-
-
-
-
-
MP4 vaizdo failas (.mp4, .m4v, .mp4v, .3g2, .3gp2, .3gp, .3gpp)
?
-
-
-
-
-
?Windows? garso failas (.aac, .adt, .adts)
?
-
-
-
-
-
MPEG-2 TS vaizdo failas (.m2ts)
?
-
-
-
-
-

I?sami informacija apie palaikomus fail? tipus

?Windows Media? formatai (.asf, .wma, .wmv, .wm)

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
I?pl?stinis sistem? formatas (.asf)
I?pl?stinis sistem? formatas (ASF) yra pageidaujamas ?Windows Media? failo formatas. Naudodami ?Windows Media? leistuv? (jei j?s? kompiuteryje yra ?diegti tinkami kodekai), galite leisti garso bei vaizdo turin?, suglaudint? labai ?vairiais kodekais bei laikom? .asf faile. Be to, galite perduoti garso arba vaizdo turinio sraut?, naudodami ?Windows Media? tarnybas, arba galite ?traukti t? turin? naudodami ?Windows Media Rights Manager?.

ASF yra i?pl?stinis failo formatas, kuriame laikomi sinchronizuoti multimedijos duomenys. Jis palaiko duomen? pristatym? naudojant ?vairius tinklus bei protokolus. Taip pat j? galima leisti vietiniame diske. ASF palaiko pa?angias multimedijos galimybes, apiman?ias i?pl?stinius medijos tipus, komponent? atsisiuntim?, optimizuojamos medijos tipus, autoriaus nustatyt? srauto prioritetizavim?, bei prapl?stas bibliografines galimybes, apiman?ias dokument? ir turinio valdym?.

ASF failai su garso turiniu, suglaudintu ?Windows Media Audio? (WMA) kodeku, da?niausiai naudoja pl?tin? .wma. Vaizdo bei garso turinio ASF failai, suglaudinti ?Windows Media Audio? (WMA) bei ?Windows Media Video? (WMV) kodekais, naudoja pl?tin? .wmv. Turinio failai, suglaudinti bet kuriuo kitu kodeku, naudoja bendr?j? pl?tin? .asf. Nor?dami daugiau su?inoti apie ASF, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je:
http://msdn.microsoft.com/lt-lt/library/aa384481.aspx
?Windows Media? garsas (.wma)
?Windows Media? garso (.wma) failai yra i?pl?stinio sistem? formato (.asf) failai, apimantys gars?, suglaudint? naudojant ?Windows Media? garso (WMA) kodek?. Naudodami atskir? pl?tin?, vartotojai gali savo kompiuteryje ?diegti kelet? leistuv? ir kai kuriuos i? j? susieti su .wma pl?tiniu tik garso ?altiniams atkurti.
?Windows Media? vaizdas (.wmv, .wm)
?Windows Media? vaizdo (.wmv) failai yra i?pl?stinio sistem? formato (.asf) failai, apimantys gars?, vaizd? arba ir gars?, ir vaizd?, suglaudint? naudojant ?Windows Media? garso (WMA) ir ?Windows Media? vaizdo (WMV) kodekus. Naudodami atskir? pl?tin? galite ?diegti savo kompiuteryje kelet? leistuv? ir kai kuriuos i? j? susieti su .wmv pl?tiniu nor?dami atkurti garso ir vaizdo ?altinius.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

?Windows Media? metafailai (.asx, .wax, .wvx, .wmx, .wpl)

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Pa?angioji srauto peradresavimo priemon? (.asx)
Pa?angiosios srauto peradresavimo priemon?s (.asx) failai, taip pat vadinami ?Windows Media? metafailais, yra teksto failai, suteikiantys informacijos apie fail? sraut? ir jo pateikt?. ASX fail? paskirtis neapsiriboja paprasta grojara??i? apra?ymo u?duotimi. Jie teikia ?Windows Media? leistuvui informacij?, kaip pateikti konkre?ius grojara??io elementus.

?Windows Media? metafailai yra pagr?sti XML sintakse ir gali b?ti u?koduoti ANSI arba UNICODE (UTF-8) formatu. Jie sudaryti i? ?vairi? element? kartu su susijusiomis ?ym?mis bei atributais. Kiekvienas elementas, esantis ?Windows Media? metafaile, apibr??ia tam tikr? ?Windows Media? leistuvo parametr? ar veiksm?.

ASX failai gali nurodyti bet kur? medijos failo tip?, palaikom? ir atpa??stam? ?Windows Media? leistuvo.

Nor?dami daugiau su?inoti apie ?Windows Media? metafailus apsilankykite ?ioje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je:
http://msdn.microsoft.com/lt-lt/library/aa385262.aspx
?Windows Media? garso peradresavimo priemon? (.wax)
?Windows Media? garso peradresavimo priemon?s (.wax) failai yra ?Windows Media? metafailai, nurodantys ?Windows Media? garso (.wma) failus.
?Windows Media? vaizdo peradresavimo priemon? (.wvx)
?Windows Media? vaizdo peradresavimo priemon?s (.wvx) failai yra ?Windows Media? metafailai, nurodantys ?Windows Media? vaizdo (.wmv) failus
?Windows Media? peradresavimo priemon? (.wmx)
?Windows Media? leistuvo versijos, palaikan?ios ?? failo tip?: ?Windows Media? peradresavimo priemon?s (.wmx) failai yra ?Windows Media? metafailai, nurodantys ?Windows Media? garso (.wma), ?Windows Media? vaizdo (.wmv) failus arba ir tuos, ir tuos.
?Windows Media? leistuvo grojara?tis (.wpl)
?Windows Media? leistuvo grojara??io (.wpl) failai yra kliento grojara??iai, ?ra?yti patentuotu formatu. ?Microsoft? pristat? ?? fail? format? kartu su 9 serijos ?Windows Media? leistuvu. Formatu .wpl galima kurti dinami?kus grojara??ius, tuo tarpu .asx bei .m3u formatais to daryti negalima. 9 versijos ?Windows Media? leistuvo automatinio grojara??io funkcija naudoja format? .wpl. Formatas .wpl yra numatytasis failo formatas, naudojamas grojara??iams, ?ra?ytiems 9 versijos ?Windows Media? leistuve, leisti.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

?Microsoft? skaitmeninis vaizdo ?ra?as (.dvr-ms)

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
?Microsoft? savo programoje ?Microsoft Windows XP Media Center Edition? pristat? *.dvr-ms failo format?, skirt? ?ra?ytam TV turiniui laikyti. Pana?iai kaip *.asf failai, *.dvr-ms fail? patobulinimai leid?ia vykdyti esmines asmeninio vaizdo ra?ytuvo (PVR) funkcijas, ?skaitant perk?lim? laike, transliacijos sustabdym? ir ?ra?ym? bei atk?rim? vienu metu. Vaizdas, esantis *.dvr-ms faile, yra u?koduotas kaip MPEG-2 vaizdo ?ra?o srautas, o garsas ? kaip MPEG-1 II lygio garso srautas.

Nor?dami atkurti neapsaugotus *dvr-ms failus kompiuteryje, kuriame veikia ?Windows XP?, privalote tur?ti ?iuos programin?s ?rangos bei aparat?ros komponentus:
 • ?Microsoft Windows XP? 1 pakeitim? paketas (SP1) arba naujesnis.
 • Kompiuteryje turi b?ti ?diegtas atnaujinimas, apra?ytas ?iame straipsnyje, esan?iame ?Microsoft? ?ini? baz?je: Daugiau informacijos rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  810243 ?DirectShow? atk?rimo palaikymas naudojant failus, ?ra?ytus su ?Windows XP Media Center Edition?.
 • DVD dekoderis, suderinamas su ?Windows XP?.
Nor?dami gauti daugiau informacijos apie *.dvr-ms failus, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je:
http://msdn.microsoft.com/lt-lt/library/ms778831.aspx
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

?Windows Media? atsisiuntimo paketas (.wmd)

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
?Windows Media? atsisiuntimo (WMD) paketai suderina ?Windows Media? leistuvo apvalkalo kra?tines, grojara??i? informacij? bei multimedijos turin? viename atsisiun?iamame faile, kurio pl?tinys .wmd. .wmd paketas gali b?ti i?tisas muzikini? vaizdo ?ra?? albumas, kuriame b?t? rodoma ir grafinio prek?s ?enklo pob?d?io reklama, bei saitai su muzikos pardav?jo svetaine internete.

Nor?dami atsisi?sti .wmd paket? i? ?iniatinklio svetain?s, spustel?kite paketo sait?. Kai paketas atsisi?stas ? kompiuter?, ?Windows Media? leistuvas automati?kai i?skleid?ia jame esan?ius failus, ?traukia pakete esan?ius grojara??ius, ?traukia turin? ? laikmen? bibliotek?, parodo kra?tin?s apvalkal? ?Windows Media? leistuvo srityje Dabar leid?iama (jei naudojamas vis? funkcij? re?imas) ir tuomet paleid?ia pirm?j? grojara??io element?. Daugiau apie .wmd failus su?inosite apsilank? ?ioje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je:
http://msdn.microsoft.com/lt-lt/library/aa386465.aspx
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

AVI garso ir vaizdo failo formatas (.avi)

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Garso ir vaizdo failo formatas (AVI) yra specialus i?tekli? main? failo formato (RIFF) atvejis. AVI yra apibr??iamas ?Microsoft?. Formatas .avi yra da?niausias kompiuteryje esan?i? garso bei vaizdo duomen? formatas.

Garso arba vaizdo turinys, suglaudintas ?vairiais kodekais, gali b?ti laikomas .avi faile bei atkurtas naudojant ?Windows Media? leistuv?, jei kompiuteryje ?diegti atitinkami kodekai. .avi failuose da?niausiai naudojami ?ie vaizdo kodekai:
 • DivX kodekas

  Daugiau informacijos rasite ?ioje ?DivX? svetain?je:
  http://www.divx.com
 • ?Cinepak? kodekas

  Daugiau informacijos rasite ?ioje ?Cinepak? svetain?je:
  http://www.probo.com/cinepak.php
 • ?Indeo? kodekas

  Daugiau informacijos rasite ?ioje ?Ligos? svetain?je:
  http://www.ligos.com
 • DV kodekas
 • MJPEG kodekas
 • Nesuglaudinto RGB arba YUY2 kodekas
.avi failuose da?niausiai naudojami ?ie garso kodekai:
 • MP3 kodekas
 • ?Microsoft? prisitaikantis diferencinis impulso kodo moduliavimas (MS ADPCM)
 • Nesuspausto impulso kodo moduliavimo (PCM) kodekas
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Kinematografijos ekspert? grup? (.mpg, .mpeg, .m1v, .mp2, .mp3, .mpa, .mpe, .mpv2, .m3u)

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Kinematografijos ekspert? grup? kuria kinematografijos ekspert? grup?s (MPEG) standartus. Tie standartai tai besivystantis vaizdo bei garso glaudinimo standart? rinkinys.
MPEG-1 (.mpeg, .mpg, .m1v)
?is standartas leid?ia koduoti pa?ang? vaizd? ma?daug 1,5 mln. bit? per sekund? (bps) perdavimo sparta. ?is formatas buvo sukurtas specialiai naudoti su ?Video-CD? bei ?CD-i? laikmenomis. Da?niausiai taikomas standartas MPEG-1 leid?ia 352 x 240 vaizdo ?ra?o rai?k? 30 kadr? per sekund? (fps) grei?iu. Naudodami ?? standart?, gaunate ?iek tiek ?emesn?s nei paprasto vaizdajuos?i? ?ra?ymo ?renginio kokyb?s vaizdo ?ra??.

Failai, kuriuose naudojamas pl?tinys .m1v, da?niausiai yra nesud?tingas MPEG-1 srautas, kuriame yra tik vaizdo ?ra?o informacija. Failai, kuriuose naudojami .mpg arba .mpeg pl?tiniai, da?niausiai yra MPEG-1 sistemos srautai, kuriuose yra vaizdas, u?koduotas MPEG-1, ir garsas, u?koduotas MPEG-1 II lygiu (MP2).

Ta?iau MPEG-1 sistemos srautai naudoja ne tik .mpg ir .mpeg pl?tinius. MPEG-2 program? srautai taip pat da?nai naudoja fail? pl?tinius .mpg ir .mpeg, ta?iau juose yra vaizdas, u?koduotas MPEG-2. Kadangi ?Microsoft Windows? operacin?se sistemose yra tik MPEG-1 vaizdo dekoderis, naudojant ?Windows Media? leistuv? negalima leisti MPEG-2 program? sraut? ne?diegus papildomo MPEG-2 vaizdo dekoderio (dar vadinamo DVD dekoderi? paketu). Nor?dami gauti daugiau informacijos apie DVD dekoderi? paket? ?sigijim?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je:
http://windows.microsoft.com/lt-lt/windows/downloads/windows-media-player/plug-ins
MPEG garso III lygis (.mp3)
?is standartas taip pat sukurtas naudojant ankstesn? MPEG darb?. Tai garso turinio glaudinimo technologija, kuri yra MPEG-1 ir MPEG-2 specifikacij? dalis. 1991 m. Vokietijoje Fraunhoferio institutas suk?r? MP3. MP3 naudoja percepcin? garso kodavim? kompaktinio disko kokyb?s garsui suglaudinti, i?laikomas beveik toks pat tikslumas.
MPEG garso II lygis (.mp2, .mpa)
MPEG garso II lygis yra garso kodavimo standartas, i? prad?i? sukurtas kaip MPEG-1 specifikacijos dalis, o v?liau atnaujintas naudoti su MPEG-2 specifikacija.
M3U (.m3u)
.m3u failas yra metafailo tipo grojara?tis, nurodantis .mp3 failus ir pateikiantis papildomus grojara?tyje esan?i? element? metaduomenis.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Muzikos instrument? skaitmenin? s?saja (.mid, .midi, .rmi)

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Muzikos instrument? skaitmenin? s?saja (MIDI) ? standartinis muzikos informacijos keitimosi tarp muzikos instrument?, sintezatori? ir kompiuteri? protokolas. ?is standartas apibr??ia muzikos ?vyki? kodus, ?skaitant natos prad?i?, jos auk?t?, ilg?, garsum? bei muzikines savybes, pvz., vibrato. Jis taip pat apibr??ia ?vairi? sintezatoriuose naudojam? mygtuk?, rinkikli? bei pedal? koregavimo kodus.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Garso turinio main? failo formatas (.aif, .aifc, .aiff)

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Garso turinio main? failo format? (AIFF) suk?r? ?Apple Computer?. Galite naudoti ?? format? auk?tos kokyb?s garso ?ra?ams bei muzikos instrument? informacijai laikyti.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

?Sun Microsystems? ir ?NeXT? (.au, .snd)

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
?Unix? garso (.au) failai yra UNIX generuojami garso failai.

Garso (.snd) failas yra sukei?iamasis garso failo formatas, naudojamas ?Sun?, ?NeXt? ir ?Silicon Graphics? kompiuteriuose. Da?niausiai faile laikomi pirminiai garso duomenys bei tekstinis identifikatorius.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

?Windows? skirtas garsas (.wav)

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Garsams kaip bangos formoms saugoti ?Windows? naudoja bang? formos garso (WAV) failo format?. Viena minut? garso ?ra?o, u?koduoto impulsinio kodo moduliacija (PCM), gali u?imti nuo vos 644 kilobait? (KB) iki 27 megabait? (MB) saugojimo vietos. U?imamos saugojimo vietos dydis priklauso nuo ?ra?ymo da?nio, garso tipo (monotoninis arba erdvinis), bei bit?, naudojam? pavyzdyje, skai?iaus.

Pana?iai kaip ir AVI bei ASF formatai, WAV t?ra fail? konteineris. Garso arba vaizdo turinys, suglaudintas ?vairiais kodekais, gali b?ti laikomas .wav faile ir atkurtas naudojant ?Windows Media? leistuv?, jei kompiuteryje ?diegti atitinkami kodekai. Da?niausiai .wav failuose naudojami garso kodekai yra ?Microsoft? prisitaikantis diferencinis impulso kodo moduliavimas (MS ADPCM) bei nesuglaudinto impulso kodo moduliavimas (PCM).
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

CD garso takelis (.cda)

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
CD garso (.cda) takeliai yra garso ?ra?? failai, laikomi CD laikmenoje. Leisti .cda failus galima tik i? kompaktinio disko. Tod?l ?iame straipsnyje n?ra failo pavyzd?io. Nor?dami i?bandyti .cda fail?, bandykite leisti kit? .cda fail? i? savo turimo kompaktinio disko arba .cda fail? i? kito kompaktinio disko. .cda failai yra kompaktiniame diske esan?i? garso takeli? atvaizdas, juose n?ra tikrosios kodin?s impulsin?s moduliacijos informacijos. Jei nukopijuosite .cda fail? i? skaitomojo CD ? stand?j? disk?, jo paleisti nepavyks.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

?Indeo? vaizdo technologija (.ivf)

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
?Indeo? vaizdo failai (IVF) yra vaizdo ?ra?? failai, u?koduoti naudojant ?Indeo? kodek?, kur? suk?r? ?mon? ?Ligos?. ?Indeo? standartas gali da?nai keistis. Nor?dami leisti failus, u?koduotus ?iuo kodeku, patikrinkite, ar turite naujausi? ?Indeo? paket?. Nor?dami ?sitikinti kad turite naujausi? ?Indeo? paket?, susisiekite su kompanija ?Ligos? Nor?dami tai padaryti, apsilankykite ?ioje ?Ligos? svetain?je:
http://www.ligos.com
Nor?dami leisti .ivf fail?, prie? tai j? atsisi?skite ? stand?j? disk?. Nor?dami tai padaryti, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite .ivf failo sait?, tada spustel?kite ?ra?yti kaip.
 2. Nurodykite failo vard? ir viet? stand?iajame diske, kurioje norite ?ra?yti fail?.
 3. Nor?dami paleisti fail?, kur? ?ra??te stand?iajame diske, du kartus j? spustel?kite.
Daugiau informacijos rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
281919 Prane?imas ?Nenurodyta klaida? leid?iant ?Indeo? vaizdo formato (IVF) fail?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

?Windows Media? leistuvo apvalkalai (.wmz, .wms)

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
?Windows Media? leistuvo apvalkalo (.wms) apra?o failas yra tekstinis XML dokumentas, kuriame apra?omi apvalkale esantys elementai, j? ry?iai bei funkcionalumas. Naudojant scenarijaus k?rimo ?rank?, sukuriamas apvalkalo apra?o failas bei visi susietieji ?JScript? (.js) failai, ?traukiantys meninius elementus bei suteikiantys apvalkalui funkcionalumo.

.wmz failas yra suglaudintas ZIP archyvas, kuriame yra ?Windows Media? leistuvo apvalkalo apra?o failas ir susij? ?Jscript? failai, kartu su apvalkal? palaikan?iais grafini? element? failais.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

?QuickTime? filmo failas(.mov)

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
?QuickTime? failo format?, skirt? multimedijos failams kurti, redaguoti, skelbti bei per?i?r?ti, suk?r? ?Apple Computer?. ?QuickTime? formate gali b?ti vaizdo, animacijos, grafikos, 3D bei virtualiosios tikrov?s (VR) turinio. Naudojant ?Windows Media? leistuv? galima leisti tik 2.0 arba senesn?s versijos ?QuickTime? failus. Naudojant naujesnes ?QuickTime? versijas reikia patentuoto ?Apple QuickTime? leistuvo. Daugiau informacijos rasite apsilank? ?ioje ?Apple? ?iniatinklio svetain?je:
http://www.apple.com/quicktime
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

MP4 garso failas (.m4a)

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
.m4a (tik garsas) da?nai glaudinamas naudojant AAC kodavim? (nuostolingasis), bet galimas ir ?Apple? nenuostolingasis formatas.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

MP4 vaizdo failas (.mp4, .m4v, .mp4v, .3g2, .3gp2, .3gp, .3gpp)

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
MPEG-4 yra tarptautin?s standartizacijos organizacijos (ISO) specifikacija, apimanti daug multimedijos pateikimo, ?skaitant glaudinim?, k?rim? bei pristatym?, aspekt?. Nepaisant to, kad vaizdo ?ra?o glaudinimo ir fail? konteinerio s?vokos yra du atskiri ir nepriklausomi MPEG-4 specifikacijos objektai, nema?ai ?moni? klaidingai mano, kad juos galima sukeisti vien? su kitu. Kad failas atitikt? standart?, u?tenka ?diegti tik atskiras MPEG-4 specifikacijos dalis.

Faile, kurio formatas MPEG-4, kaip apra?yta MPEG-4 specifikacijoje, laikomas vaizdo ?ra?o, u?koduoto MPEG-4, bei garso ?ra?o, u?koduoto ?Advanced Audio Coding? (AAC), turinys. Jis paprastai naudoja pl?tin? .mp4. ?Windows Media? leistuvas nepalaiko .mp4 failo formato atk?rimo. Galite atkurti .mp4 medijos failus naudodami ?Windows Media? leistuv?, prie? tai ?dieg? MPEG-4 dekoderi? paketus, suderinamus su ?DirectShow?. MPEG-4 dekoderi? paketuose, suderinamuose su ?DirectShow?, yra ?Ligos LSX-MPEG? leistuvas bei ?EnvivioTV?.

Nor?dami gauti daugiau informacijos apie ?Ligos LSX-MPEG? leistuv?, apsilankykite ?ioje ?Ligos? svetain?je:
http://www.ligos.com
Nor?dami gauti daugiau informacijos apie ?EnvivioTV?, apsilankykite ?ioje ?Envivio? svetain?je:
http://www.envivio.com/products/
?Microsoft? nusprend? pritaikyti MPEG-4 vaizdo glaudinimo MPEG-4 standarto dal?. Iki ?ios dienos ?Microsoft? pagamino ?iuos vaizdo kodekus, pagr?stus MPEG-4:
 • Microsoft MPEG-4 v1
 • Microsoft MPEG-4 v2
 • Microsoft MPEG-4 v3
 • ISO MPEG-4 v1
MPEG-4 vaizdo ?ra?o turinys gali b?ti u?koduotas ir laikomas .asf fail? konteineryje, naudojant ?Windows Media? ?rankius bei ?Windows ? daugialyp?s terp?s koduotuv?. Tuomet galite leisti ?iuos failus, naudodami ?Windows Media? leistuv?. Daugiau informacijos apie ?Microsoft? ir MPEG-4 palaikym? rasite ?ioje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je:
http://windows.microsoft.com/lt-lt/windows7/Codecs-frequently-asked-questions
.m4v failo formatas yra vaizdo failo formatas, kur? suk?r? ?Apple?; jis pana?us ? MP4 format?. Skirtumai yra pasirenkama ?Apple? DRM kopijavimo apsauga ir AC3 (?Dolby Digital?) garso, kuris n?ra standartizuotas MP4 konteineriui, apdorojimas.

.mp4v failas yra MPEG-4 vaizdo failas.

.3gp (3GPP failo formatas) yra multimedijos konteinerio formatas, kur? apibr??ia tre?iosios kartos partneryst?s projektas (3GPP), skirtas 3G UMTS multimedijos paslaugoms. Jis naudojamas 3G mobiliuosiuose telefonuose, bet galima leisti ir kai kuriuose 2G bei 4G telefonuose.

.3g2 (3GPP2 failo formatas) yra multimedijos konteinerio formatas, kur? apibr??ia 3GPP2, skirtas 3G CDMA2000 multimedijos paslaugoms. Jis labai pana?us ? 3GP failo format?, bet yra kai kuri? i?pl?tim? ir apribojim? palyginti su 3GP.

.3gp2 failo tipas pirmiausia siejamas su 3GPP2.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

?Windows? garso failas (.aac, .adt, .adts)

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Pa?angus garso kodavimas (.aac) yra standartizuota nuostolingojo glaudinimo ir kodavimo schema, skirta skaitmeniniam garsui. AAC, sukurtas kaip MP3 formato ?p?dinis, paprastai pasiekia geresn? garso kokyb? nei MP3 naudojant pana?i? bit? spart?.

Garso duomen? transportavimo srautas (.adts) naudojamas, jei duomenys turi b?ti srautiniu b?du perduodami MPEG-2 transportavimo sraute, kur? sudaro kadr? serija; kiekvienas kadras turi antra?t?, po kurios nurodomi AAC garso duomenys.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

MPEG-2 TS vaizdo failas (.m2ts)

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
.m2ts yra failo vardo pl?tinys, naudojamas ?Blu-ray? disk? garso-vaizdo (BDAV) MPEG-2 transportavimo srauto (M2TS) konteinerio failo formatui. Jis naudojamas garso, vaizdo ir kitiems srautams tankinti. Yra pagr?stas MPEG-2 transportavimo srauto konteineriu. ?is konteinerio formatas paprastai naudojamas didel?s rai?kos vaizdui ?Blu-ray? diske ir AVCHD.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Daugiau informacijos

Atsakomyb?s u? tre?i?j? ?ali? informacij? atsisakymas

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Tre?i?j? ?ali? produktus, apra?ytus ?iame straipsnyje, gamina ?Microsoft? nepriklausan?ios ?mon?s. ?Microsoft? neteikia joki? numanom? ar kitoki? garantij? d?l ?i? produkt? veikimo ar patikimumo.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 316992 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. kovo 8 d. - Per?i?ra: 5.0
Taikoma:
 • Windows Media Player 12
 • Microsoft Windows Media Player 11
 • Microsoft Windows Media Player 10
 • Microsoft Windows Media Player 9 Series
 • Microsoft Windows Media Player 7.0
Rakta?od?iai: 
kbinfo kbcip KB316992

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com