Numer ID artykułu: 318030 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.

Aby w dalszym ciągu otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń dla systemu Windows XP, należy korzystać z systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 (SP3). Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tą stroną firmy Microsoft w sieci Web: Wkrótce zostanie zakończone świadczenie pomocy technicznej dla niektórych wersji systemu Windows

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Symptomy

Na komputerach z systemem Windows XP, skonfigurowanych jako cz?onkowie grupy roboczej w ?rodowisku sieci równorz?dnej, mo?e wyst?powa? jeden lub kilka z nast?puj?cych symptomów:
 • Nie mo?na uzyska? dost?pu do folderów lub plików udost?pnionych.
 • Nie mo?na zlokalizowa? innych komputerów w grupie roboczej.
 • Po dwukrotnym klikni?ciu grupy roboczej w folderze Moje miejsca sieciowe wy?wietlany jest nast?puj?cy komunikat o b??dzie:
  Grupa robocza nazwa grupy roboczej jest niedost?pna. By? mo?e nie masz uprawnie? do korzystania z tego zasobu sieciowego.
Uwaga: W sieci równorz?dnej ka?dy komputer na takie same prawa i mo?e inicjowa? komunikacj?. W ten sposób ta sie? ró?ni si? od sieci typu klient/serwer.

Przyczyna

To zachowanie mo?e wyst?pi?, je?eli wszystkie z nast?puj?cych warunków s? spe?nione:
 • System NetBIOS przez TCP/IP nie jest w??czony na co najmniej jednym komputerze w grupie roboczej.
 • Us?uga Przegl?darka komputera nie jest uruchomiona lub jest wy??czona na co najmniej jednym komputerze w grupie roboczej.
To zachowanie mo?e równie? wyst?powa?, je?eli Udost?pnianie plików i drukarek w sieciach Microsoft Networks nie jest zainstalowane lub jest blokowane przez Zapor? systemu Windows.

Rozwiązanie

Aby automatycznie włączyć system NetBIOS przez TCP/IP i uruchomić usługę Przeglądarka komputera, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemuAby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.


Rozwiąż ten problem
Microsoft Fix it 50393


Uwagi
 • Aby można było uruchomić rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej, na komputerze musi być zainstalowany system Windows XP z dodatkiem Service Pack 3.
 • Aby można było uruchomić rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej, na komputerze musi być włączone połączenie sieciowe.
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?Samodzielne rozwiązywanie problemu

Metoda 1. Włączenie systemu NetBIOS przez TCP/IP i uruchomienie usługi Przeglądarka komputera

Aby rozwiązać ten problem, należy upewnić się, że system NetBIOS przez TCP/IP jest włączony, a usługa Przeglądarka komputera jest uruchomiona na każdym komputerze w grupie roboczej. Aby to zrobi?, wykonaj nast?puj?ce kroki. Krok 1: W??cz system NetBIOS przez TCP/IP
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a nast?pnie kliknij polecenie Po??czenia sieciowe i internetowe.
 2. Kliknij ??cze Po??czenia sieciowe.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikon? Po??czenie lokalne, a nast?pnie kliknij polecenie W?a?ciwo?ci.
 4. Kliknij ikon? Protokó? internetowy (TCP/IP), a nast?pnie kliknij przycisk W?a?ciwo?ci.
 5. Kliknij kart? Ogólne, a nast?pnie kliknij przycisk Zaawansowane.
 6. Kliknij kart? WINS.
 7. W obszarze Ustawienia systemu NetBIOS kliknij opcj? W??cz system NetBIOS przez TCP/IP, a nast?pnie kliknij przycisk OK dwa razy
 8. Kliknij przycisk Zamknij, aby zamkn?? okno dialogowe W?a?ciwo?ci: Po??czenie lokalne.
 9. Zamknij okno Po??czenia sieciowe.
Krok 2: Uruchom us?ug? Przegl?darka komputera
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Mój komputer, a nast?pnie kliknij polecenie Zarz?dzaj.
 2. Kliknij dwukrotnie ga??? Us?ugi i aplikacje.
 3. Kliknij dwukrotnie ikon? Us?ugi.
 4. Po prawej stronie kliknij prawym przyciskiem myszy pozycj? Przegl?darka komputera, a nast?pnie kliknij polecenie Uruchom.
 5. Zamknij okno Zarz?dzanie komputerem.
Metoda 2: Zainstalowanie Udostępniania plików i drukarek oraz upewnienie się, że nie jest ono blokowane przez Zaporę systemu Windows

Krok 1. Zainstaluj Udost?pnianie plików i drukarek w sieciach Microsoft Networks
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie ncpa.cpl, a nast?pnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikon? Po??czenie lokalne, a nast?pnie kliknij polecenie W?a?ciwo?ci.
 3. Kliknij kart? Ogólne, a nast?pnie kliknij przycisk Zainstaluj.
 4. Kliknij pozycj? Us?uga, a nast?pnie kliknij przycisk Dodaj.
 5. Na li?cie Us?uga sieciowa kliknij pozycj? Udost?pnianie plików i drukarek w sieciach Microsoft Networks, a nast?pnie kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij przycisk Zamknij.
Krok 2: Upewnij si?, ?e Udost?pnianie plików i drukarek nie jest blokowane przez Zapor? systemu Windows
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz firewall.cpl, a nast?pnie kliknij przycisk OK.
 2. Upewnij si?, ?e pole wyboru Nie zezwalaj na wyj?tki na karcie Ogólne nie jest zaznaczone.
 3. Kliknij kart? Wyj?tki.
 4. Upewnij si?, ?e pole wyboru Udost?pnianie plików i drukarek na karcie Wyj?tki jest zaznaczone, a nast?pnie kliknij przycisk OK.

Czy problem został rozwiązany?

 • Sprawdź, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tą sekcją. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.
 • Prosimy o opinię. Aby przekazać swoją opinię lub zgłosić jakiekolwiek problemy dotyczące tego rozwiązania, można zostawić komentarz w blogu Fix it for me (Automatyczne rozwiązywanie problemu) lub wysłać wiadomość e-mail.

Więcej informacji

Us?uga Przegl?darka komputera przechowuje zaktualizowan? list? komputerów w sieci i dostarcza t? list? komputerom wskazanym jako przegl?darki. Po zatrzymaniu tej us?ugi lista nie jest aktualizowana ani przechowywana. Je?eli ta us?uga zostanie wy??czona, us?ugi bezpo?rednio od niej zale?ne nie uruchomi? si?.

Aby uzyska? wi?cej informacji dotycz?cych Kreatora instalacji sieci w systemie Windows XP, kliknij nast?puj?cy numer artyku?u w celu wy?wietlenia tego artyku?u z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
308522 Opis Kreatora konfiguracji sieci w systemie Windows XP
Aby uzyska? wi?cej informacji dotycz?cych sposobu ??czenia si? z zasobami sieciowymi systemu Windows XP, kliknij nast?puj?cy numer artyku?u w celu wy?wietlenia tego artyku?u z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
311079 Jak się łączyć z zasobami sieciowymi w systemie Windows XP bez mapowania stacji dysków lub portu
Aby uzyska? wi?cej informacji dotycz?cych udost?pniania plików w systemie Windows XP, kliknij nast?puj?cy numer artyku?u w celu wy?wietlenia tego artyku?u z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
304040 Jak skonfigurować udostępnianie plików w systemie Windows XP
Aby uzyska? wi?cej informacji dotycz?cych sposobu konfigurowania grup roboczych w systemie Windows XP Home Edition, kliknij nast?puj?cy numer artyku?u w celu wy?wietlenia tego artyku?u z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
813936 Jak skonfigurować małą sieć w systemie Windows XP Home Edition (część 1)

Właściwości

Numer ID artykułu: 318030 - Ostatnia weryfikacja: 26 września 2011 - Weryfikacja: 3.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Słowa kluczowe: 
kbfixme kbmsifixme kbresolve kbacwsurvey kberrmsg kbnetwork kbprb KB318030

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com