Làm th? nào đ? s? d?ng đ?a ch? t? m?t b?ng tính Excel đ? t?o nh?n trong Word

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 318117 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

B?n có th? s? d?ng tính năng Mail Merge trong Microsoft Word đ? t?o và nh?n in cho g?i thư hàng lo?t b?ng cách s? d?ng d? li?u t? m?t Microsoft Excel b?ng tính. Bài vi?t này ch?a hư?ng d?n mà b?n có th? s? d?ng đ? t?o ra như v?y m?t danh sách.

Khi b?n s? d?ng tính năng mail merge Word, Word h?a tr?n m?t "chính tài li?u"v?i m?t danh sách" ngư?i nh?n"đ? t?o ra m?t t?p h?p các"đ?u ra văn b?n":
 • Tài li?u chính ch?a các văn b?n basic là gi?ng nhau trong t?t c? các tài li?u đ?u ra. Nó có th? ch?a m?t gi?y, văn b?n, và hư?ng d?n "h?p nh?t các l?nh v?c" cho chèn văn b?n (ch?ng h?n như ngư?i nh?n tên và Đ?a ch?) mà thay đ?i t? m?t trong nh?ng đ?u ra tài li?u khác.
 • Danh sách ngư?i nh?n là cơ s? d? li?u-ví d?, m?t Microsoft T?p tin cơ s? d? li?u truy c?p 2002 ho?c m?t b?ng tính Excel-có ch?a d? li?u đ? đư?c sáp nh?p vào các tài li?u đ?u ra. Cơ s? d? li?u này thư?ng là danh sách tên, đ?a ch? và s? đi?n tho?i.
 • Các tài li?u đ?u ra là k?t qu? c?a mail merge. Các văn b?n trong tài li?u s?n lư?ng có th? là như v?y trong t?t c? các đ?u ra văn b?n, nhưng b?n có th? áp d?ng đ?nh d?ng tài li?u c? th?.

Bư?c 1: Thi?t l?p các t?p tin d? li?u Excel

Trư?c khi b?n ti?n hành tr?nh wizard Mail Merge, h?y ch?c ch?n r?ng c?a b?n b?ng tính Excel t?t là c?u trúc cho m?c đích này. Lưu ? yêu c?u đ?i v?i b?ng d? li?u:
 • Hàng đ?u nên ch?a trư?ng tên cho m?i c?t. Ví d?, tiêu đ?, Salutation, tên, tên đ?m, tên cu?i, Address1, và Address2.
 • M?i l?nh v?c tên ph?i là duy nh?t.
 • M?i d?ng ph?i cung c?p thông tin v? m?t m?c c? th?. Trong danh sách g?i thư, ví d?, m?i hàng th? bao g?m thông tin v? m?t ngư?i nh?n c? th?.
 • B?ng không ph?i có các hàng tr?ng.
Đ? s?p x?p các t?p tin d? li?u Excel c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. T?o t?p tin d? li?u Excel c?a b?n, và s?p x?p nó b?ng cách s? d?ng các các l?nh v?c mà b?n mu?n s? d?ng cho nh?n hi?u c?a b?n, như th? hi?n trong các m?u sau đây t?p d? li?u:

  Last Name First Name Title Address City Postal Code Country
  Davolio Nancy Sales Representative 1234 Main St. Apt. 2A Seattle 14222 USA
  Fuller Andrew Vice President, Sales 1235 Main St. Tacoma 14222 USA
  Leverling Janet Sales Representative 1235 Elm St. Kirkland 14222 USA
  Peacock Margaret Sales Representative 1236 Main St. Redmond 14222 USA
  Buchanan Steven Sales Manager 1237 Main St London SW2 8MR UK
  Suyama Michael Sales Representative 1238 Elm St. London EC3 7HR UK
  King Robert Sales Representative 1239 Main St. London RK2 9NP UK
  Callahan Laura Inside Sales Coordinator 1230 Elm St. Seattle 14222 USA
  Dodsworth Anne Sales Representative 1231 Elm St. London WG2 7LT UK


 2. Sau khi b?n t?o t?p tin d? li?u Excel c?a b?n, lưu nó, và sau đó đóng t?p d? li?u.
Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?o danh sách đ?a ch? mail merge, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
294688Làm th? nào đ? thi?t k? và thi?t l?p danh sách đ?a ch? mail merge trong Word 2002

Bư?c 2: Thi?t l?p các tài li?u chính

 1. B?t đ?u Microsoft Văn ph?ng t? 2003 ho?c m?t phiên b?n c? c?a Word, đi?m đ?n Ch? cái và Thư trên các Công cụ tr?nh đơn, và sau đó nh?p vào Thu?t s? Mail Merge.

  B?t đ?u Microsoft Office Word 2007 và Microsoft Word 2010, b?m vào cácThư tab, b?m vàoB?t đ?u Mail Merge trong các B?t đ?u Mail Mergenhóm, và sau đó nh?p vào Thu?t s? t?ng bư?c Mail Merge.
 2. Dư?i Ch?n lo?i tài li?u, b?m Nhãn.

  Tài li?u hi?n ho?t s? tr? thành tài chính li?u (các tài li?u có ch?a văn b?n và đ? h?a là như nhau cho m?i phiên b?n c?a tài li?u h?p nh?t, ví d?, đ?a ch? tr? l?i ho?c l?i chào trong m?t h?nh th?c thư).
 3. Nh?p vào Ti?p theo: B?t đ?u t? tài li?u.

  LƯU ?: N?u b?n đ? quen thu?c v?i tính năng mail merge ho?c b?n thích làm vi?c mà không có thu?t s?, b?n có th? s? d?ng thanh công c? Mail Merge.
 4. Thực hiện một trong những việc sau:
  • T?o ra m?t b?ng m?i c?a nh?n:
   1. Nh?p vào Thay đ?i b? trí tài li?u.
   2. Nh?p vào Tùy ch?n nh?n.
   3. Trong các Tùy ch?n nh?n h?p tho?i, ch?n l?a ch?n mà b?n mu?n, ch?ng h?n như nh?n lo?i và kích c?, và sau đó nh?p vào Ok.

    Đ? đư?c giúp đ? v?i m?t tùy ch?n, b?m d?u ch?m h?i, và sau đó b?m Tùy ch?n.
  • B?t đ?u v?i m?t t?m hi?n có nh?n:
   1. Nh?p vào B?t đ?u t? hi?n t?i tài li?u.
   2. Trong các B?t đ?u t? hi?n t?i h?p, ch?n tài li?u mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vào M?.
   3. N?u b?n không th?y các tài li?u, h?y nh?p vào Nhi?u t?p tin, sau đó b?m M?. Trong các M? h?p tho?i h?p, xác đ?nh v? trí tài li?u mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vào M?.

    Word s? hi?n th? các tài li?u trong c?a s? tài li?u. N?u b?n quy?t đ?nh s? d?ng m?t tài li?u nh?n khác thay th?, h?y nh?p vào B?t đ?u t? hi?n có tài li?u, và sau đó ch?n m?t tài li?u khác nhau. N?u b?n mu?n thay đ?i cách b? trí, nh?p vào Thay đổi b? trí tài li?u, và sau đó nh?p vào Tùy ch?n nh?n.
 5. Nh?p vào Ti?p theo: Ch?n ngư?i nh?n.

Bư?c 3: Xác đ?nh các ngu?n d? li?u Excel

 1. Dư?i Ch?n ngư?i nh?n, b?mS? d?ng danh sách hi?n t?i.
 2. Nh?p vào Tr?nh duy?t.
 3. Trong các Ch?n ngu?n d? li?u h?p tho?i, xác đ?nh v? trí và nh?p vào b?ng tính Excel mà b?n mu?n s? d?ng.

  B?i m?c đ?nh, Word m? c?p ngu?n d? li?u c?a tôi.
 4. Nh?p vào M?.
 5. N?u c?a b?n b?ng tính Excel có thông tin v? nhi?u tab, b?n ph?i ch?n tab có ch?a các thông tin mà b?n mu?n, và sau đó b?m Ok. T?t c? các m?c trong các ngu?n d? li?u xu?t hi?n trong các Ngư?i nh?n Mail Merge h?p tho?i, nơi b?n có th? tinh ch?nh các danh sách ngư?i nh?n ph?i bao g?m trong vi?c h?p nh?t.

Bư?c 4: Ch?n ngư?i nh?n

 1. Trong các Ngư?i nh?n Mail Merge h?p tho?i, ch?n ngư?i nh?n mà b?n mu?n bao g?m. Đ? làm Đi?u này, làm b?t c? sau đây:
  • Dùng h?p ki?m đ? ch? ngư?i nh?n.

   Phương pháp này là h?u ích nh?t n?u danh sách c?a b?n là ng?n. Ch?n h?p ki?m bên c?nh cho ngư?i nh?n mà b?n mu?n bao g?m, và r? ràng nh?ng ngư?i bên c?nh các ngöôøi nhaän mu?n lo?i tr?.

   LƯU ?: N?u b?n bi?t r?ng b?n mu?n bao g?m h?u h?t các danh sách theo c?a b?n sáp nh?p, nh?p vào Ch?n t?t c? và sau đó xóa b?n ghi c? th?. Tương t?, n?u b?n mu?n bao g?m ch? m?t vài b?n ghi trong danh sách, b?m vào Xóa t?t c?, và sau đó ch?n các b?n ghi mà b?n mu?n.
  • S?p x?p kho?n m?c trong danh sách.

   Đi?u này là h?u ích n?u b?n mu?n xem các kho?n m?c theo th? t? ch? cái ho?c s? th? t?. Nh?p vào c?t tiêu đ? c?a các m?c mà b?n mu?n s?p x?p theo. Ví d?, n?u b?n mu?n hi?n th? danh sách theo th? t? abc theo h?, b?m vào các Tên cu?i cùng tiêu đ? c?t.
  • L?c kho?n m?c trong danh sách.

   Đi?u này là h?u ích n?u danh sách có h? sơ mà b?n bi?t r?ng b?n không mu?n xem ho?c bao g?m trong vi?c h?p nh?t. Sau khi b?n đ? l?c danh sách, b?n có th? dùng h?p ki?m đ? bao g?m và lo?i tr? các h? sơ như đư?c di?n t? trong ph?n trư?c. Đ? l?c các danh sách, h?y làm theo các bư?c sau:
   1. Nh?p vào m?i tên bên c?nh tiêu đ? c?t c?a các m?c mà b?n mu?n l?c.
   2. Nh?p vào b?t k? sau đây:
    • (Kho?ng tr?ng) hi?n th? t?t c? các h? sơ mà trong đó các l?nh v?c tương ?ng là tr?ng.
    • (Nonblanks) hi?n th? t?t c? các b?n ghi trong đó các l?nh v?c tương ?ng ch?a thông tin.
    • N?u ngu?n d? li?u c?a b?n ch?a các h? sơ chia s? các thông tin tương t?, và không có mư?i ho?c ít hơn các giá tr? duy nh?t trong c?t, b?n có th? l?c theo thông tin c? th?. Ví d?, n?u có r?t nhi?u Đ?a ch? li?t kê Australia là qu?c gia/khu v?c, b?n có th? l?c trên Úc.
  • H?p tho?i ngư?i nh?n Mail Merge hi?n th? ch? nh?ng h? sơ đư?c ch? đ?nh. Đ? hi?n th? t?t c? các h? sơ, m?t l?n n?a, b?m (T?t c?).
  GHI CHÚ:
  • Đ? nâng cao phân lo?i và l?c, nh?p vào m?i tên b?t k? c?t tên, và sau đó nh?p vào (Chuyên sâu). S? d?ng các B? l?c h? sơ tab và các Lo?i h? sơ Tab đ? thi?t l?p các phân lo?i ho?c l?c truy v?n mà b?n mu?n.
  • N?u b?n đ? cài đ?t ph?n m?m xác nh?n đ?a ch?, b?n có th? nh?p vào Xác nh?n trong các Ngư?i nh?n Mail Merge h?p tho?i đ? xác nh?n đ?a ch? ngư?i nh?n c?a b?n.
 2. : Click vào Ok đ? quay l?i Mail Merge Wizard.

  Word s? s? d?ng các ngư?i nh?n b?n dành riêng cho vi?c h?p nh?t.
 3. : Click vào Ti?p theo: S?p x?p c?a b?n nh?n.

Bư?c 5: S?p x?p n?i dung c?a b?n nh?n

Đ? s?p x?p n?i dung c?a nh?n c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau.

Chèn các l?nh v?c Merge

Chèn h?p nh?t các l?nh v?c nơi b?n mu?n đ? nh?p tên, đ?a ch?, và thông tin khác như m?t m? bưu đi?n. Ví d?, chèn vi?c h?p nh?t trư?ng "Thành ph?" có t? chèn m?t tên thành ph?, ch?ng h?n như "Atlanta", đư?c lưu tr? trong thành ph? trư?ng c?a d? li?u. Đ? chèn các trư?ng h?p nh?t, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong tài li?u chi ti?t, b?m vào nơi b?n mu?n đ? chèn các l?nh v?c.
 2. Chèn b?t c? sau đây:
  • Đ?a ch? kh?i v?i tên, đ?a ch?, và khác thông tin
   1. Nh?p vào Đ?a ch? kh?i.
   2. Trong các Chèn đ?a ch? kh?i h?p tho?i, ch?n các y?u t? đ?a ch? mà b?n mu?n bao g?m và các đ?nh d?ng mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vào Ok. Đ? đư?c giúp đ? v?i m?t l?a ch?n, b?m d?u h?i và sau đó b?m tùy ch?n.

   3. Đ? đư?c giúp đ? v?i m?t tùy ch?n, b?m d?u ch?m h?i và sau đó b?m Tùy ch?n.Nếu Phù h?p v?i các l?nh v?c h?p tho?i xu?t hi?n, t? có th? không đ? có th? t?m th?y m?t s? thông tin c?n thi?t cho kh?i đ?a ch?. Nh?p vào m?i tên bên c?nh (không có s?n), và sau đó ch?n trư?ng t? d? li?u c?a b?n ngu?n tương ?ng v?i các l?nh v?c c?n thi?t cho mail merge.
  • L?i chào d?ng
   1. Nh?p vào L?i chào d?ng.
   2. Ch?n đ?nh d?ng d?ng l?i chào, bao g?m các l?i chào, đ?nh d?ng tên và d?u ch?m câu sau đây.
   3. Ch?n văn b?n b?n mu?n xu?t hi?n trong trư?ng h?p trong trư?ng h?p Word không th? gi?i thích ngư?i nh?n c?a tên, ví d?, khi các d? li?u ngu?n ch?a không có tên đ?u tiên ho?c cu?i cùng cho m?t ngư?i nh?n, nhưng ch? là m?t công ty Tên.
   4. Nh?p vào Ok.
   5. Nếu Phù h?p v?i các l?nh v?c h?p tho?i xu?t hi?n, t? có th? không đ? có th? t?m th?y m?t s? thông tin c?n thi?t cho d?ng l?i chào. Nh?p vào m?i tên bên c?nh (không có s?n), r?i ch?n trư?ng t? các ngu?n d? li?u c?a b?n tương ?ng v?i l?nh v?c c?n thi?t cho mail merge.
  • Các l?nh v?c khác c?a thông tin
   1. Nh?p vào Nhi?u kho?n m?c.
   2. Thực hiện một trong những việc sau:
    • Ch?n t? các l?nh v?c đ?a ch? s? t? đ?ng ánh x? cho các l?nh v?c tương ?ng trong ngu?n d? li?u c?a b?n, ngay c? khi d? li?u m? ngu?n c?a các l?nh v?c không có cùng tên như các l?nh v?c c?a b?n, nh?p vào l?nh v?c đ?a ch?.
    • Ch?n t? các l?nh v?c mà luôn luôn m?t d? li?u tr?c ti?p t? m?t c?t trong cơ s? d? li?u, b?m Các l?nh v?c cơ s? d? li?u.
   3. Trong các Các l?nh v?c h?p, b?m vào các l?nh v?c mà b?n mu?n.
   4. Nh?p vào Chèn, sau đó b?m Đóng.
   5. Nếu Phù h?p v?i các l?nh v?c h?p tho?i xu?t hi?n, t? có th? không đ? có th? t?m th?y m?t s? thông tin c?n thi?t đ? đưa các l?nh v?c. Nh?p vào m?i tên bên c?nh (không có s?n), và sau đó ch?n trư?ng t? d? li?u c?a b?n ngu?n tương ?ng v?i các l?nh v?c c?n thi?t cho mail merge.

    LƯU ?: N?u b?n chèn m?t trư?ng t? các Các l?nh v?c cơ s? d? li?u danh sách, và sau đó chuy?n sang m?t ngu?n d? li?u mà không có m?t c?t có cùng tên, Word s? không có kh? năng chèn l?nh v?c đó thông tin vào các tài li?u h?p nh?t.
  • Bưu đi?n t?

   Đ? thêm tem bưu đi?n t?, b?n ph?i trư?c tiên cài đ?t m?t chương tr?nh tem bưu đi?n t?, ch?ng h?n như m?t trong nh?ng b?n mua t? m?t d?ch v? trên World Wide Web. Đ? s? d?ng tem bưu đi?n t?, làm theo các bư?c sau:
   1. Nh?p vào Bưu đi?n t?.

    N?u b?n không có m?t chương tr?nh tem bưu đi?n t? cài đ?t, Word s? nh?c b?n cài đ?t m?t trong và cung c?p đ? k?t n?i v?i các Microsoft Web site sau:
    Microsoft Office Web
   2. Chèn các bưu theo đi?u c?a chương tr?nh hư?ng d?n.
  • Đ? thêm tem bưu đi?n t?, b?n trư?c tiên ph?i cài đ?t m?t chương tr?nh tem bưu đi?n t?, ch?ng h?n như m?t trong nh?ng b?n mua t? m?t d?ch v? trên World Wide Web.

   B?n ph?i ch?n m?t lo?i nh?n ho?c phong b? đ? h? tr? cho thanh POSTNET M?. S? d?ng m? v?ch bưu chính, h?y làm theo các bư?c sau:
   1. Nh?p vào M? bưu chính.
   2. Trong các Chèn m? bưu chính h?p tho?i, ch?n các l?nh v?c đ?a ch? thích h?p.

    LƯU ?: The M? bưu chính tùy ch?n s? xu?t hi?n ch? n?u b?n đang s? d?ng phiên b?n ngôn ng? M? c?a Word.
   3. L?p l?i bư?c a và b cho t?t c? các l?nh v?c mà b?n b?n mu?n chèn.

    GHI CHÚ:
    • Trong Word 2003 và trong phiên b?n trư?c c?a Word, b?n không th? nh?p k? t? trư?ng h?p nh?t ("") ho?c chèn chúng b?ng cách s? d?ng các Bi?u tư?ngl?nh trên các Chèn tr?nh đơn.

     Trong Word 2007 và Word 2010, b?n không th? nh?p k? t? trư?ng h?p nh?t ("") ho?c chèn chúng b?ng cách s? d?ng cácBi?u tư?ng l?nh trong các Các bi?u tư?ng nhóm vào cácChèn tab.
    • N?u các trư?ng h?p nh?t xu?t hi?n bên trong ni?ng răng, như v?y {MERGEFIELD ph?}, sau đó t? là hi?n th? trư?ng m? thay v? c?a trư?ng k?t qu?. Đi?u này không ?nh hư?ng đ?n vi?c h?p nh?t, nhưng n?u b?n mu?n hi?n th? các k?t qu? Thay vào đó, nh?p chu?t ph?i vào các l?nh v?c m?, và sau đó nh?p vào B?t t?t l?nh v?c m? trên menu phím t?t.
  Chú ý Trong Word 2003 và trong phiên b?n trư?c c?a Word, b?n c?ng có th? s? d?ng thanh công c? Mail Merge đ? chèn h?p nh?t các l?nh v?c, làm vi?c v?i thư c?a b?n ph?i chính tài li?u, ho?c ch?y m?t mail merge. Đ? hi?n th? thanh công c? Mail Merge, đi?m đ?n Ch? cái và các thư trên các Công cụ tr?nh đơn, và sau đó nh?p vào Hi?n th? thanh công c? c?a Mail Merge. Mail Merge thanh công c? cung c?p thêm l?nh không đư?c bao g?m trong thu?t s? Mail Merge nhi?m v? ngăn. Ví d?, b?n có th? s? d?ng t? chèn L?nh v?c đ? d?c trên thanh công c? Mail Merge đ? chèn t? các l?nh v?c Addon vi?c ki?m soát quá tr?nh h?p nh?t (ví d?, m?t N?u trư?ng đó chèn văn b?n ch? N?u m?t l?nh v?c c? th? h?p nh?t có giá tr? đư?c ch? đ?nh). Ho?c, b?n có th? nh?p vào Ki?m tra l?i đ? có ch? ch?y mail merge và báo cáo b?t k? l?i nào ch?a trong tài li?u chính.

Thay đ?i đ?nh d?ng d? li?u h?p nh?t

Đ?nh d?ng d? li?u h?p nh?t, b?n ph?i đ?nh d?ng các trư?ng h?p nh?t trong các tài li?u chính. Không đ?nh d?ng d? li?u trong ngu?n d? li?u, v? c?a nó đ?nh d?ng không đư?c gi? l?i khi b?n nh?p d? li?u vào tài li?u. Đ? thay đ?i các đ?nh d?ng d? li?u h?p nh?t, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong các tài li?u chính, ch?n các l?nh v?c ch?a các thông tin mà b?n mu?n đ?nh d?ng, trong đó k? t? trư?ng h?p nh?t ("" "") mà kèm theo nó.
 2. Trong T? năm 2003 và trong các phiên b?n trư?c đó ho?c ch?, b?m Phông ch? ngày các Định dạng tr?nh đơn, và sau đó ch?n tùy ch?n b?n mu?n.

  Trong T? năm 2007, trên các Trang ch? tab, b?m vào Phông ch? trong cácPhông ch? nhóm đ? m? các Phông ch? h?p tho?i, và sau đó ch?n tùy ch?n b?n mu?n.

Đ?nh d?ng b?ng cách s? d?ng m? s? l?nh v?c

Đ? ki?m soát các khía c?nh khác c?a đ?nh d?ng, nh?n ALT + F9 đ? hi?n th? trư?ng m?, và sau đó thêm các thi?t b? chuy?n m?ch cho các trư?ng h?p nh?t. Khi b?n làm vi?c v?i các l?nh v?c, m?t chuy?n đ?i là ch? d?n đ?c bi?t gây ra m?t hành đ?ng c? th? đ? x?y ra. Nói chung, b?n thêm m?t chuy?n đ?i cho m?t l?nh v?c đ? s?a đ?i k?t qu?.

Cho Ví d?:
 1. Đ? hi?n th? s? "34987.89" như "$ 34,987.89", thêm các S? h?nh ?nh chuy?n đ?i (đư?c vi?t b?i admin #).
 2. In khách hàng tên trong thöôøng, thêm các đ?nh d?ng chuy?n đ?i (đư?c vi?t b?i admin *).
 3. Đ? đ?m b?o r?ng thông tin h?p nh?t có phông ch? gi?ng nhau và kích thư?c đi?m b?n áp d?ng cho trư?ng h?p nh?t, thêm các \ * Charformat chuy?n.
Đ? sao chép các đ?nh d?ng và b? trí c?a nh?n hi?u đ?u tiên cho t?t c? các nh?n khác trên trang web, nh?p vào C?p Nh?t t?t c? nh?n.

Ví d?, trong cơ s? d? li?u m?u đư?c hi?n th? trư?c đó trong bài vi?t này, n?u b?n chèn ch? là l?nh v?c AddressBlock, và sau đó nh?p vào C?p Nh?t t?t c? nh?n, trang web s? xu?t hi?n tương t? như sau:

<<AddressBlock>><<Next Record>><<AddressBlock>>

<<Next Record>><<AddressBlock>><<Next Record>><<AddressBlock>>

Bư?c 6: Lưu tài li?u

Sau khi b?n đ? hoàn thành các tài li?u chính và đưa vào t?t c? các l?nh v?c ph?i, lưu tài li?u trư?c khi b?n ti?n hành.
 1. Trong T? năm 2003 và trong phiên b?n trư?c c?a Word, nh?p vàoLöu laøm trên các Tệp tr?nh đơn.

  Trong T? năm 2007, b?m vào các Microsoft Office Button, sau đó b?m Lưu Như.

  Trong Word 2010, nh?p vào Tệp sau đó b?m Löu laøm.
 2. Tên tài li?u, và sau đó b?m vào Lưu.
 3. Nh?p vào Ti?p theo: Xem trư?c các nh?n c?a b?n.

Bư?c 7: Xem trư?c các nh?n và tinh ch?nh danh sách ngư?i nh?n

Khi thu?t s? s? hi?n th? ngăn tác v? bư?c 5 Mail Merge, nó thay th? m?i ngư?i trong s? các trư?ng h?p nh?t trong chính tài li?u b?ng văn b?n th?c t? t? m?c đ?u tiên trong danh sách ngư?i nh?n, do đó b?n có th? th?y cách th?c đ?u tiên c?a b?n tài li?u s?n lư?ng s? xem xét.

Ví d?, n?u b?n ti?p t?c s? d?ng các cơ s? d? li?u m?u đư?c hi?n th? trư?c đó, sau khi b?n nh?p Ti?p theo: Xem trư?c c?a b?n nh?n, trang đ?u tiên s? xu?t hi?n tương t? như sau:
Vice President, Sales Andrew Fuller   Sales Representative Anne Dodsworth
1235 Main St              1231 Elm St.
Tacoma                 London
	
	
Sales Representative Janet Leverling   Inside Sales Coordinator Laura Callahan
1235 Elm St.               1230 Elm St.
Kirkland                 Seattle
				
Đ? xem trư?c m?c b? sung, làm m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
 • Đ? xem trư?c các kho?n m?c theo th? t?, b?m trái ho?c ph?i các nút m?i tên.

  M?i b?n ghi xem trư?c trong nh?n đ?u tiên vào các t?.
 • Đ? xác đ?nh v? trí và xem trư?c m?t m?c c? th?, h?y nh?p vào T?m m?t ngư?i nh?n, và sau đó nh?p các tiêu chí t?m ki?m trong các T?m th?y m?c nh?p h?p tho?i.
Đ? tinh ch?nh danh sách ngư?i nh?n, ví d?, đ? lo?i tr? m?t ngư?i nh?n:
 1. Nh?p vào S?a danh sách ngư?i nh?n, và sau đó th?c hi?n các thay đ?i trong các Ngư?i nh?n Mail Merge h?p tho?i.
 2. Nh?p vào Ti?p theo: Hoàn thành vi?c h?p nh?t.

Bư?c 8: Hoàn thành vi?c h?p nh?t

Đ? hoàn t?t vi?c h?p nh?t, làm b?t c? sau đây:

Cá nhân hóa cá nhân nh?n

Đ? cá nhân hóa cá nhân nh?n, hoàn t?t vi?c h?p nh?t, và sau đó ch?nh s?a thông tin mà b?n mu?n trong tài li?u h?p nh?t k?t qu?.
 1. Nh?p vào Hi?u ch?nh nh?n cá nhân.
 2. Trong các H?p nh?t đ? tài li?u m?i h?p tho?i, ch?n h? sơ mà b?n mu?n k?t h?p.
 3. Nh?p vào Ok.

  Word t?o và m? m?t tài li?u m?i sáp nh?p. Chính c?a b?n tài li?u c?ng v?n c?n m?, và b?n có th? chuy?n tr? l?i nó n?u b?n mu?n th?c hi?n m?t thay đ?i đ? t?t c? các m?c.
 4. Di chuy?n đ?n các thông tin mà b?n mu?n ch?nh s?a và làm cho thay đ?i c?a b?n.
 5. In ho?c lưu các tài li?u c?ng gi?ng như b?n s? thư?ng xuyên b?t k? tài li?u.

In t? Labels

In t? c?a nh?n, làm m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
 • N?u b?n cá nhân hoá các m?c và các tài li?u h?p nh?t là ho?t đ?ng:
  1. Trong T? năm 2003 và trong phiên b?n trư?c c?a Word, nh?p vào In ?n ngày các Tệp tr?nh đơn.

   Trong T? năm 2007, b?m vào các Microsoft Office Button, đi?m đ?n In ?n, sau đó b?m In ?n.

   Trong Word 2010, nh?p vào Tệp, b?m In ?n sau đó b?m In ?n,
  2. Ch?n các tùy ch?n mà b?n mu?n.
 • N?u b?n mu?n in tr?c ti?p t? Mail Merge Wizard:
  1. Trong bư?c 6 c?a h? Mail Merge Wizard ()Hoàn t?t vi?c h?p nh?t), nh?p vào In ?n.
  2. Trong các H?p nh?t t?i máy in h?p tho?i h?p, làm m?t trong các th? sau, r?i b?m Ok:
   • In t?t c? các tài li?u, b?m T?t c? các.
   • In tài li?u mà b?n nh?n th?y trong tài li?u c?a s?, b?m Hi?n nay k? l?c.
   • Đ? in m?t lo?t các văn b?n, b?m vào T?, r?i g? nh?ng con s? k? l?c trong các T? Đ? h?p.
  3. Trong các In ?n h?p tho?i, ch?n tùy ch?n b?n mu?n.

Lưu b?ng nh?n đ? s? d?ng sau này

N?u b?n mu?n ch?nh s?a sáp nh?p nh?n ho?c ti?t ki?m cho h? đ? s? d?ng sau này, b?n có th? thu th?p chúng vào m?t tài li?u duy nh?t.
 1. Nh?p vào Hi?u ch?nh nh?n cá nhân.
 2. Trong các Nh?p vào m?t tài li?u m?i h?p tho?i h?p, th?c hi?n m?t trong nh?ng đi?u sau đây và sau đó nh?p vào Ok:
  • Đ? k?t h?p t?t c? các tài li?u, h?y nh?p vào T?t c? các.
  • Đ? nh?p ch? tài li?u mà b?n nh?n th?y trong tài li?u c?a s?, b?m Hi?n nay k? l?c.
  • Đ? nh?p m?t lo?t các văn b?n, b?m vào T?, r?i g? nh?ng con s? k? l?c trong các T?Đ? h?p.
 3. Word m? m?t tài li?u m?i duy nh?t có ch?a t?t c? các cá nhân nh?n. B?n có th? sau đó lưu tài li?u đ? s? d?ng sau này, c?ng gi?ng như b?n s? b?t k? tài li?u thư?ng xuyên.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Cho thêm thông tin v? các l?nh v?c n?u, nh?n F1 đ? m? Word giúp, lo?i Trư?ng Codes: N?u trư?ng trong h?p t?m ki?m, và sau đó Nh?p vào Tìm kiếm đ? xem các ch? đ? tr? l?i.

Đ? bi?t thêm thông tin v? các l?nh v?c MERGESEQ, nh?n F1 đ? m? Word giúp, lo?i Trư?ng m? s?: MERGESEQ trư?ng trong h?p t?m ki?m, và sau đó b?m Tìm kiếm đ? xem các ch? đ? tr? l?i.

Cho thông tin thêm v? l?nh v?c đ?t, nh?n F1 đ? m? Word giúp, lo?i Ngành m? s?: SET trư?ng trong h?p t?m ki?m, và sau đó Nh?p vào Tìm kiếm đ? xem các ch? đ? tr? l?i.

Đ? bi?t thêm thông tin v? l?nh v?c t?ng quát đ?nh d?ng thi?t b? chuy?n m?ch, nh?n F1 đ? m? Word Giúp đ?, lo?i thi?t b? chuy?n m?ch nói chung trong h?p t?m ki?m, và sau đó b?m Tìm kiếm đ? xem các ch? đ?.
294686 Làm th? nào đ? s? d?ng mail merge đ? t?o ra m?t danh sách đư?c s?p x?p theo th? lo?i trong Word 2002
290408 Những câu hỏi thường gặp về trộn thư trong Word 2002
294688 Làm th? nào đ? thi?t k? và thi?t l?p danh sách đ?a ch? mail merge trong Word 2002
294693 Làm th? nào đ? s? d?ng mail merge t?o thư m?c trong Word 2002
294683 Làm th? nào đ? s? d?ng mail merge t?o ch? m?u trong Word 2002

Thu?c tính

ID c?a bài: 318117 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Ba 2012 - Xem xét l?i: 7.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2010
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmerge kbmt KB318117 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:318117

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com