Raksta ID: 321122
Br?din?jums. Veicot sada?? "Risin?jums" nor?d?t?s darb?bas, iesp?jams, tiks atsp?jota portat?v? datora iek??ja r?d?t?jier?ce.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Izmantojot Microsoft USB bezvadu r?d?t?jier?ci dator?, kur? darbojas sist?ma Microsoft Windows, var rasties viens vai vair?ki no ?iem simptomiem:
 • Nerakstur?ga r?d?t?ja kust?ba.
 • Virzot r?d?t?jier?ci, r?d?t?js nerea??.
 • Noklik??inot uz r?d?t?jier?ces pogas, nenotiek nek?da darb?ba.
 • R?d?t?jier?ce p?rtrauc darboties p?c da?u min??u darb?bas.
 • Vad?bas pane?a vienum? Pele, iesp?jams, da?as opcijas vai cilnes nav pieejamas.
 • Pievienojot peli vai r?d?t?jier?ci datoram, sist?ma Microsoft Windows nenosaka ier?ci. Palai?ot jaunas aparat?ras pievieno?anas vedni, probl?ma netiek atrisin?ta.

RISIN?JUMS

Probl?mu nov?r?anas darb?bas ?aj? sada?? paredz?tas bezvadu USB ier?c?m, nevis Bluetooth ier?c?m. Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? atrisin?t Bluetooth probl?mas, kas saist?tas ar Bluetooth ier?c?m, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
811798 Bluetooth peles vai tastat?ras darb?bas k??mes nov?r?ana
Vis?m Microsoft bezvadu pe?u USB ier?c?m ir USB savienot?js jeb uztv?r?js. Ja j?su bezvadu pelei nebija uztv?r?ja, visticam?k, ?? pele ir Bluetooth ier?ce. T?d?? da?as darb?bas, kas aprakst?tas ?aj? rakst?, uz jums var neattiekties.

1. metode. M??iniet citu portu vai vidi

M??iniet pievienot uztv?r?ju citam portam. P?c tam p?rbaudiet ier?ces darb?bu. M??inot pievienot uztv?r?ju citam portam, tiek izsl?gtas visas probl?mas, kas attiecas uz portu.

M??iniet ar? pievienot uztv?r?ju USB portam datora aizmugur?. Portiem, kas atrodas datora aizmugur?, parasti ir pieejams liel?ks joslas platums (jauda).
Piez?me. Apejiet portu replikatorus, USB centrmezglus, KVM sl?d?us un citus elementus. Pievienojiet uztv?r?ju tie?i pie porta. Porta replikators ir ier?ce, kur? iek?auti tipiskie porti, piem?ram, seri?lais un paral?lais ports. Replikators tiek pievienots portat?vajam datoram. KVM sl?dzis ir aparat?ras ier?ce, kas nodro?ina iesp?ju izmantot atsevi??u tastat?ru, video monitoru un r?d?t?jier?ci, lai atsevi??i kontrol?tu vair?kus datorus. Ja ?is ir probl?mas iemesls un joproj?m v?laties izmantot k?du no ??m ier?c?m, sazinieties ar attiec?g?s ier?ces ra?ot?ju, lai noskaidrotu, vai ir pieejams risin?jums vai jaun?ks produkts, kas darbosies kop? ar bezvadu peli.
?emiet v?r?, ka t?das da?as k? datora ventilatori, met?la korpuss un fluoresc?jo??s lampas var trauc?t sign?lu no r?d?t?jier?ces. M??iniet p?rbaud?t ier?ci cit? atra?an?s viet?. Ja probl?ma joproj?m past?v, p?rejiet uz 2. metodi.

2. metode. Nomainiet baterijas

?? probl?ma, iesp?jams, var rasties, ja ir zema bateriju jauda. Ieteicams izmantot baterijas, kas ir paredz?tas elektroniskam apr?kojumam. Nomainiet baterijas un p?rbaudiet, vai probl?ma ir nov?rsta. P?rliecinieties, vai bezvadu r?d?t?jier?c? esat ievietojis abas nepiecie?am?s baterijas un vai t?s ir novietotas pareizaj? virzien?.
Piez?me. Bezvadu r?d?t?jier?cei ieteicams izmantot jaunu bateriju komplektu.
P?c bateriju mai?as r?d?t?jier?ce ir atk?rtoti j?sinhroniz?. Lai uzzin?tu, k? ier?ci atk?rtoti sinhroniz?t, noskatieties ?o videoklipu:
http://www.microsoft.com/video/en/us/details/62c93f6c-7c85-4a16-9606-08c302ced33b
Piez?me. Ja jums ir jaun?ks peles modelis (piem?ram, Bluetrack ier?ce), kuram nav atk?rtotas sinhroniz?cijas pogas, p?rejiet uz 3. metodi.

3. metode. P?rbaudiet ier?ci cit? dator?

Ja probl?ma joproj?m past?v, p?rbaudiet peli cit? dator? un cit? vid?. Ja probl?ma past?v cit? vid?, iesp?jams, ier?ce ir boj?ta. ??d? gad?jum? skatiet sada?u "Papildinform?cija", lai ieg?tu Microsoft papildu da?u darba grupas kontaktinform?ciju un var?tu sa?emt jaunu ier?ci.

Ja cit? dator? ier?ce darbojas bez probl?m?m, p?rejiet uz 4. metodi.

4. metode. P?rbaudiet peli, izmantojot diagnostikas r?ku Mousinfo

Diagnostikas r?ks Mousinfo ir instal?ts kop? ar IntelliPoint programmat?ru. Ja j?su dator? ?? programmat?ra nav instal?ta, r?ku nevar atv?rt.

Lai instal?tu IntelliPoint programmat?ru, apmekl?jiet ??du Microsoft vietni:
http://www.microsoft.com/hardware/download/download.aspx?category=MK
Piez?me. Iesp?jams, ?is r?ks nedarbosies kop? ar Bluetooth ier?c?m.
Lai atv?rtu r?ku Mousinfo, veiciet ??das darb?bas.
 • Sist?m? Windows Vista vai Windows 7
  1. Noklik??iniet uz S?kt
   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   poga S?kt
   .
  2. Noklik??iniet uz Visas programmas.
  3. Noklik??iniet uz Piederumi.
  4. Noklik??iniet uz Palaist.
  5. Lodzi?? Atv?rt ierakstiet mousinfo un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 • Sist?m? Windows XP
  1. Noklik??iniet uz Start (S?kt).
  2. Noklik??iniet uz Run (Palaist).
  3. Lodzi?? Open (Atv?rt) ierakstiet mousinfo.
  4. Noklik??iniet uz OK (Labi).
Noklik??iniet uz peles pog?m, lai p?rbaud?tu, vai pogu klik??i r?k? tiek atpaz?ti k? komandas AUG?UP un LEJUP. Ja peles pogas netiek atpaz?tas, iesp?jams, ier?ce ir boj?ta. ??d? gad?jum? skatiet sada?u "Papildinform?cija", lai ieg?tu Microsoft papildu da?u darba grupas kontaktinform?ciju un var?tu sa?emt jaunu ier?ci. Tom?r vislab?kais veids, k? noteikt, vai ier?ce ir defekt?va vai boj?ta, ir m??in?t ier?ci pievienot citam datoram.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par r?ku Mousinfo, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
178350 K? izmantot IntelliPoint programmat?r? iek?auto r?ku MousInfo

5. metode. Atinstal?jiet konflikt?jo?as peles programmat?ras

Ja dator? ir instal?ta k?da peles programmat?ra, piem?ram, Logitech vai sk?rienpalikt?a programmat?ra, ?? programmat?ra var konflikt?t ar IntelliMouse programmat?ru. Lai atinstal?tu citu programmat?ru, veiciet savai sist?mas Windows versijai atbilsto??s darb?bas.
  • Sist?m? Windows Vista vai Windows 7

   Sada?? Vad?bas panelis atveriet vienumu Programmas un l?dzek?i. Lai to izdar?tu, veiciet ??s darb?bas:
   1. Noklik??iniet uz S?kt
    Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
    poga S?kt
    .
   2. Lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet appwiz.cpl.
   3. Nospiediet tausti?u ENTER.
   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Lietot?ja konta kontroles at?auja
   Ja tiek pras?ts ievad?t administratora paroli vai apstiprin?jumu, ierakstiet paroli vai noklik??iniet uz Turpin?t.
  • Sist?m? Windows XP vai vec?k?s sist?mas Windows versij?s

   Sada?? Control Panel (Vad?bas panelis) atveriet vienumu Add or Remove Programs (Programmu pievieno?ana vai no?em?ana). Lai to izdar?tu, veiciet ??s darb?bas:
   1. Noklik??iniet uz Start (S?kt).
   2. Noklik??iniet uz Run (Palaist).
   3. Ierakstiet appwiz.cpl.
   4. Noklik??iniet uz OK (Labi).
 1. Atrodiet ?aj? sarakst? citu peles programmat?ru un izpildiet instrukcijas, lai to no?emtu.
 2. Restart?jiet datoru.
Ja probl?ma joproj?m past?v, p?rejiet uz 6. metodi.

6. metode. No?emiet un p?rinstal?jiet IntelliPoint programmat?ru

 1. Skatiet dator? instal?to programmu sarakstu. Lai to izdar?tu, veiciet savai sist?mas Windows versijai atbilsto??s darb?bas.
  • Sist?m? Windows Vista vai Windows 7

   Sada?? Vad?bas panelis atveriet vienumu Programmas un l?dzek?i. Lai to izdar?tu, veiciet ??s darb?bas:
   1. Noklik??iniet uz S?kt
    Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
    poga S?kt
    .
   2. Lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet appwiz.cpl.
   3. Nospiediet tausti?u ENTER.

   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Lietot?ja konta kontroles at?auja
   Ja tiek pras?ts ievad?t administratora paroli vai apstiprin?jumu, ierakstiet paroli vai noklik??iniet uz Turpin?t.
  • Sist?m? Windows XP vai vec?k?s sist?mas Windows versij?s

   Sada?? Control Panel (Vad?bas panelis) atveriet vienumu Add or Remove Programs (Programmu pievieno?ana vai no?em?ana). Lai to izdar?tu, veiciet ??s darb?bas:
   1. Noklik??iniet uz Start (S?kt).
   2. Noklik??iniet uz Run (Palaist).
   3. Ierakstiet appwiz.cpl.
   4. Noklik??iniet uz OK (Labi).
 2. No?emiet Microsoft IntelliPoint. Lai to izdar?tu, veiciet savai sist?mas Windows versijai atbilsto??s darb?bas.
  • Sist?m? Windows Vista vai Windows 7
   1. Noklik??iniet uz Microsoft IntelliPoint.
   2. Noklik??iniet uz Atinstal?t/main?t.

    Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
    Lietot?ja konta kontroles at?auja
    Ja tiek pras?ts ievad?t administratora paroli vai apstiprin?jumu, ierakstiet paroli vai noklik??iniet uz Turpin?t.
   3. Noklik??iniet uz J?, lai apstiprin?tu, ka v?laties no?emt programmu.
  • Sist?m? Windows XP
   1. Noklik??iniet uz Microsoft IntelliPoint.
   2. Noklik??iniet uz Add/Remove (Pievienot/no?emt).
   3. Noklik??iniet uz Finish (Pabeigt).
   4. Noklik??iniet uz OK (Labi).
 3. Restart?jiet datoru.
 4. Lejupiel?d?jiet un instal?jiet jaun?ko IntelliPoint programmat?ras versiju. Lai to izdar?tu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
  http://www.microsoft.com/hardware/download/download.aspx?category=MK

PAPILDINDORM?CIJA

Microsoft papildu da?u darba grupas kontaktinform?cija

Amerikas Savienotaj?s Valst?s un Kan?d? ar Microsoft papildu da?u darba grupu var sazin?ties, zvanot uz ??diem t?lru?a numuriem:
 • Amerikas Savienot?s Valstis: (800) 360-7561, no pirmdienas l?dz piektdienai, no 5:00 l?dz 19:00 Klus? oke?na laika josla
 • Kan?da: (800) 933-4750, no pirmdienas l?dz piektdienai, no 5:00 l?dz 19:00 Klus? oke?na laika josla
 • Teletaipa klienti: (800) 718-1599, no pirmdienas l?dz piektdienai, no 5:00 l?dz 19:00 Klus? oke?na laika josla
Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? nomain?t vai jaunin?t Microsoft programmat?ru, aparat?ru un rokasgr?matas, noklik??iniet uz n?kam? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
326246 K? aizvietot Microsoft programmat?ru vai aparat?ru, pas?t?t servisa pakotnes un produktu jaunin?jumus un aizvietot produktu rokasgr?matas
?aj? rakst? min?tos tre?o pu?u produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz nek?das netie?as vai cit?das garantijas par ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 321122 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2011. gada 29. septembris - P?rskat??ana: 3.0
Atsl?gv?rdi: 
dftsdahomeportal kbenv kbhardware kbprb KB321122

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com