Identifikator ?lanka: 321122 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Upozorenje Koraci u odeljku ?Re?enje? mogu onemogu?iti unutra?nji pokaziva?ki ure?aj na prenosnom ra?unaru.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Kada koristite Microsoft USB be?i?ni pokaziva?ki ure?aj na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Microsoft Windows, nailazite na neki od slede?ih simptoma:
 • Pokaziva? se nekontrolisano pomera.
 • Pokaziva? se ne odaziva kada pomerite pokaziva?ki ure?aj.
 • Ni?ta se ne de?ava kada kliknete na dugme na pokaziva?kom ure?aju.
 • Pokaziva?ki ure?aj prestaje da radi nakon nekoliko minuta upotrebe.
 • Neke opcije ili kartice mogu biti nedostupne u okviru stavke ?Mi?? na kontrolnoj tabli.
 • Ako mi? ili pokaziva?ki ure?aj pove?ete sa ra?unarom, Microsoft Windows ne otkriva ure?aj. Kada pokrenete ?arobnjak za dodavanje novog hardvera, problem se ne re?ava.

RE?ENJE

Koraci za re?avanje problema u ovom odeljku namenjeni su za be?i?ne USB ure?aje, a ne za Bluetooth ure?aje. Za vi?e informacija o problemima sa Bluetooth ure?ajima kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
811798 Re?avanje problema sa funkcionisanjem Bluetooth mi?a ili tastature
Svi be?i?ni USB ure?aji Microsoft mi?a uklju?uju USB konektor koji se naziva ?prijemnik?. Ako uz be?i?ni mi? niste dobili prijemnik, najverovatnije je da je u pitanju Bluetooth ure?aj. Zato se neki koraci u ovom ?lanku ne mogu primeniti.

1. metod: Isprobavanje drugog porta ili okru?enja

Poku?ajte da pove?ete prijemnik sa drugim portom. Zatim proverite pona?anje ure?aja. Isprobavanjem prijemnika na drugom portu mo?ete ukloniti sve probleme koji uti?u na sam port.

Tako?e poku?ajte da pove?ete prijemnik sa USB portom sa zadnje strane ra?unara. Portovi koji se nalaze na zadnjoj strani ra?unara obi?no imaju dostupan ve?i propusni opseg (napajanje).
Napomena Izbegnite replikatore portova, USB ?vori?ta, KVM prekida?e i tako dalje. Pove?ite prijemnik direktno na port. Replikator porta je ure?aj koji sadr?i uobi?ajene portove, kao ?to su serijski i paralelni portovi. Replikator se priklju?uje na prenosni ra?unar. KVM prekida? je hardverski ure?aj koji omogu?ava jednoj tastaturi, video monitoru i pokaziva?kom ure?aju da kontroli?u vi?e ra?unara jedan po jedan. Ako je ovo izvor problema i ?elite da nastavite sa kori??enjem nekog od ovih ure?aja, obratite se proizvo?a?u tog ure?aja da biste videli da li postoji re?enje ili noviji proizvod koji ?e funkcionisati sa be?i?nim mi?em.
Imajte u vidu da stavke kao ?to su ventilatori ra?unara, metalni name?taj i fluorescentna svetla mogu ometati signal sa pokaziva?kog ure?aja. Poku?ajte da testirate ure?aj na drugoj lokaciji. Ako ponovo do?e do problema, idite na 2. metod.

2. metod: Zamena baterija

Do ovog problema mo?e do?i ako je napajanje baterije nisko. Preporu?uje se da koristite baterije koje su dizajnirane za upotrebu sa elektronskom opremom. Zamenite baterije i utvrdite da li ovo re?ava problem. Uverite se da ste umetnuli obe zahtevane baterije u be?i?ni pokaziva?ki ure?aj, kao i da su one postavljene u ispravnom smeru.
Napomena Preporu?uje se da koristite novi par baterija za be?i?ni pokaziva?ki ure?aj.
Kada promenite baterije, uverite se da ste ponovo sinhronizovali pokaziva?ki ure?aj. Da biste saznali kako se ure?aj ponovo sinhronizuje, pogledajte slede?i video zapis:
http://www.microsoft.com/video/en/us/details/62c93f6c-7c85-4a16-9606-08c302ced33b
Napomena Ako imate noviji model mi?a (kao ?to je Bluetrack ure?aj) koji ne sadr?i dugme za ponovno sinhronizovanje, idite na 3. metod.

3. metod: Testiranje ure?aja na drugom ra?unaru

Ako ponovo do?e do problema, testirajte mi? na drugom ra?unaru u razli?itom okru?enju. Ako problem mo?ete da replicirate u razli?itom okru?enju, mo?da imate o?te?en ure?aj. Ako je to slu?aj, pogledajte odeljak ?Vi?e informacija? za informacije o na?inu obra?anja slu?bi ?Microsoft dodatni delovi? radi nabavljanja zamene ure?aja.

Ako ure?aj funkcioni?e bez problema na drugom ra?unaru, idite na 4. metod.

4. metod: Testiranje mi?a pomo?u alatke za dijagnostiku ?Mousinfo?

Alatka za dijagnostiku ?Mousinfo? instalira se zajedno sa IntelliPoint softverom. Ako nemate ovaj softver, nije mogu?e otvoriti alatku.

Da biste instalirali IntelliPoint softver, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://www.microsoft.com/hardware/download/download.aspx?category=MK
Napomena Ova alatka mo?da ne?e funkcionisati sa Bluetooth ure?ajima.
Da biste otvorili alatku ?Mousinfo?, pratite ove korake.
 • Windows Vista ili Windows 7
  1. Kliknite na dugme Start
   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
    dugme ?Start?
   .
  2. Izaberite stavku Svi programi.
  3. Izaberite stavku Pribor.
  4. Kliknite na dugme Pokreni.
  5. U polju Otvori otkucajte mousinfo i kliknite na dugme U redu.
 • Windows XP
  1. Kliknite na dugme Start.
  2. Kliknite na dugme Pokreni.
  3. U polju Otvori otkucajte mousinfo.
  4. Kliknite na dugme U redu.
Kliknite na dugmad mi?a da biste proverili da li se klikovi na dugmad u alatki prepoznaju kao komande NAGORE i NADOLE. Ako se dugmad mi?a ne prepoznaju, mo?da imate o?te?eni ure?aj. Ako je to slu?aj, pogledajte odeljak ?Vi?e informacija? za informacije o na?inu obra?anja slu?bi ?Microsoft dodatni delovi? radi nabavljanja zamene ure?aja. Me?utim, najbolji na?in da utvrdite da li ure?aj ima gre?ke ili je o?te?en jeste da ga isprobate na drugom ra?unaru.

Za vi?e informacija o alatki ?Mousinfo? kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
178350 Kako se koristi alatka ?MousInfo? koja je uklju?ena u IntelliPoint softver

5. metod: Deinstalacija neusagla?enog softvera mi?a

Ako imate instaliran drugi softver mi?a, na primer Logitech ili softver dodirne table, on mo?e biti neusagla?en sa IntelliMouse softverom. Da biste deinstalirali taj softver, pratite odgovaraju?e korake za svoju verziju operativnog sistema Windows.
  • Windows Vista ili Windows 7

   Otvorite stavku Programi i funkcije na kontrolnoj tabli. Da biste to uradili, sledite ove korake:
   1. Kliknite na dugme Start
    Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
     dugme ?Start?
    .
   2. U polju Pokreni pretragu otkucajte appwiz.cpl.
   3. Pritisnite taster ENTER.
   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   Dozvola kontrole korisni?kog naloga
   Ako vam bude tra?ena administratorska lozinka ili potvrda, otkucajte lozinku ili kliknite na dugme Nastavi.
  • Windows XP ili starije verzije operativnog sistema Windows

   Otvorite stavku Dodaj ili ukloni programe na kontrolnoj tabli. Da biste to uradili, sledite ove korake:
   1. Kliknite na dugme Start.
   2. Kliknite na dugme Pokreni.
   3. Otkucajte appwiz.cpl.
   4. Kliknite na dugme U redu.
 1. Prona?ite ostali softver mi?a na ovoj listi i pratite uputstva za uklanjanje softvera.
 2. Ponovo pokrenite ra?unar.
Ako ponovo do?e do problema, idite na 6. metod.

6. metod: Uklanjanje i ponovna instalacija IntelliPoint softvera

 1. Prika?ite listu programa koji su instalirani na ra?unaru. Da biste to uradili, pratite odgovaraju?e korake za svoju verziju operativnog sistema Windows.
  • Windows Vista ili Windows 7

   Otvorite stavku Programi i funkcije na kontrolnoj tabli. Da biste to uradili, sledite ove korake:
   1. Kliknite na dugme Start
    Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
     dugme ?Start?
    .
   2. U polju Pokreni pretragu otkucajte appwiz.cpl.
   3. Pritisnite taster ENTER.

   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   Dozvola kontrole korisni?kog naloga
   Ako vam bude tra?ena administratorska lozinka ili potvrda, otkucajte lozinku ili kliknite na dugme Nastavi.
  • Windows XP ili starije verzije operativnog sistema Windows

   Otvorite stavku Dodaj ili ukloni programe na kontrolnoj tabli. Da biste to uradili, sledite ove korake:
   1. Kliknite na dugme Start.
   2. Kliknite na dugme Pokreni.
   3. Otkucajte appwiz.cpl.
   4. Kliknite na dugme U redu.
 2. Uklonite Microsoft IntelliPoint. Da biste to uradili, pratite odgovaraju?e korake za svoju verziju operativnog sistema Windows.
  • Windows Vista ili Windows 7
   1. Izaberite stavku Microsoft IntelliPoint.
   2. Kliknite na dugme Deinstaliraj/promeni.

    Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
    Dozvola kontrole korisni?kog naloga
    Ako vam bude tra?ena administratorska lozinka ili potvrda, otkucajte lozinku ili kliknite na dugme Nastavi.
   3. Kliknite na dugme Da da biste potvrdili da ?elite da uklonite program.
  • Windows XP
   1. Izaberite stavku Microsoft IntelliPoint.
   2. Kliknite na dugme Dodaj/ukloni.
   3. Kliknite na dugme Zavr?i.
   4. Kliknite na dugme U redu.
 3. Ponovo pokrenite ra?unar.
 4. Preuzmite i instalirajte najnoviju verziju IntelliPoint softvera. Da biste to uradili, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
  http://www.microsoft.com/hardware/download/download.aspx?category=MK

DODATNE INFORMACIJE

Obra?anje slu?bi ?Microsoft dodatni delovi?

U SAD i Kanadi, timu slu?be ?Microsoft dodatni delovi? mo?ete se obratiti na slede?im brojevima telefona:
 • SAD: (800) 360-7561, od ponedeljka do petka, od 5:00 do 19:00 ?asova po pacifi?kom vremenu
 • Kanada: (800) 933-4750, od ponedeljka do petka, od 5:00 do 19:00 ?asova po pacifi?kom vremenu
 • TTY klijenti: (800) 718-1599, od ponedeljka do petka, od 5:00 do 19:00 ?asova po pacifi?kom vremenu
Za vi?e informacija o na?inu zamene ili nadogradnje Microsoft softvera, hardvera i priru?nika kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
326246 Zamena Microsoft softvera ili hardvera, poru?ivanje servisnih paketa i nadogradnja proizvoda i zamena priru?nika za proizvode
Proizvode nezavisnih proizvo?a?a o kojima se govori u ovom ?lanku proizvela su preduze?a koja su nezavisna od korporacije Microsoft. Microsoft ne daje garanciju, podrazumevanu ili neku drugu, u pogledu performansi ili pouzdanosti ovih proizvoda.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 321122 - Poslednji pregled: 29. septembar 2011. - Revizija: 3.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Arc Mouse
 • Microsoft Basic Optical Mouse
 • Microsoft Bluetooth Notebook Mouse 5000
 • Microsoft Comfort Optical Mouse 1000
 • Microsoft Comfort Optical Mouse 3000
 • Microsoft Habu Laser Gaming Mouse
 • Microsoft Explorer Mouse
 • Microsoft Explorer Mini Mouse
 • Microsoft Laser Mouse 6000
 • Microsoft Mobile Memory Mouse 8000
 • Microsoft Natural Wireless Laser Mouse 6000
 • Microsoft Notebook Optical Mouse
 • Microsoft Notebook Optical Mouse 3000
 • Microsoft Presenter 3000
 • Microsoft SideWinder Mouse
 • Microsoft Wired Desktop 500
 • Microsoft Wireless IntelliMouse Explorer with Fingerprint Reader
 • Microsoft Wireless IntelliMouse Explorer for Bluetooth
 • Microsoft Wireless Laser Mouse 6000
 • Microsoft Wireless Laser Mouse 6000 v2.0
 • Microsoft Wireless Laser Mouse 7000
 • Microsoft Wireless Laser Mouse 8000
 • Microsoft Wireless Mobile Mouse 3000
 • Microsoft Wireless Notebook Laser Mouse 6000
 • Microsoft Wireless Notebook Presenter Mouse 8000
 • Microsoft Wireless Optical Mouse 1.0
 • Microsoft Wireless Optical Mouse 2000
 • Microsoft Wireless Optical Mouse 5000
 • Microsoft Wireless Wheel Mouse
 • Microsoft Wireless Notebook Optical Mouse 4000
 • Microsoft Wireless Notebook Optical Mouse 3000
 • Microsoft IntelliPoint 6.0
 • Microsoft IntelliType Pro 7.0
 • Microsoft IntelliPoint 6.1
 • Microsoft IntelliType Pro 6.0
 • Microsoft IntelliType Pro 6.1
Klju?ne re?i: 
dftsdahomeportal kbenv kbhardware kbprb KB321122

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com