ID c?a bài: 321122 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
C?nh báo Các bư?c trong ph?n "Gi?i pháp" có th? vô hi?u hoá thiết bị trỏ n?i b? trên máy tính xách tay.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Khi b?n s? d?ng thiết bị trỏ không dây Microsoft USB trên máy tính đang ch?y Microsoft Windows, b?n g?p m?t ho?c nhi?u hi?n tư?ng sau:
 • Con tr? di chuy?n không ?n đ?nh.
 • Con tr? không ph?n h?i khi b?n di chuy?n pointingdevice.
 • Không có đi?u g? x?y ra khi b?n b?m vào nút ch?n m?t trên thiết bị trỏ.
 • thiết bị trỏ ng?ng ho?t đ?ng sau m?t vài phút ofuse.
 • M?t s? tu? ch?n ho?c th? có th? không có trong m?c chu?t trong Pa-nen đi?u khi?n.
 • N?u b?n k?t n?i chu?t ho?c thiết bị trỏ vào máy tính, các deviceis không đư?c phát hi?n b?i Microsoft Windows. Khi b?n ch?y thu?t s? Thêm ph?n c?ng m?i, v?n đ? chưa đư?c gi?i quy?t.

Gi?i pháp

Các bư?c kh?c ph?c s? c? trong ph?n này dành cho thi?t b? USB không dây và không cho thi?t b? Bluetooth. Đ? bi?t thêm thông tin v? các v?n đ? v?i thi?t b? Bluetooth, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
811798 Kh?c ph?c l?i chu?t ho?c bàn phím Bluetooth đ? ho?t đ?ng
T?t c? Microsoft chu?t USB thi?t b? không dây bao g?m m?t k?t n?i USB đư?c g?i là ngư?i nh?n. N?u chu?t không dây không có ngư?i nh?n, nguyên nhân có th? là chu?t thi?t b? Bluetooth. Do đó, m?t s? bư?c trong bài vi?t này có th? áp d?ng.

Phương pháp 1: Th? m?t c?ng khác ho?c môi trư?ng

C? g?ng k?t n?i nh?n m?t c?ng khác nhau. Sau đó, ki?m tra các hành vi c?a thi?t b?. B?ng cách nh?n m?t c?ng khác nhau, b?n có th? lo?i b? b?t k? s? c? nào ?nh hư?ng đ?n c?ng chính.

Ngoài ra, c? g?ng k?t n?i nh?n v?i c?ng USB c?a máy tính. C?ng n?m ? phía sau máy thư?ng có nhi?u băng thông (đi?n) có s?n.
Lưu ? B? qua b?t k? c?ng replicators, USB Hub, KVM chuy?n, v.v.. K?t n?i nh?n tr?c ti?p v?i c?ng. Replicator c?ng là m?t thi?t b? có c?ng thông thư?ng, ch?ng h?n như c?ng tu?n t? và song song. Replicator c?m vào máy tính xách tay. Công t?c KVM là m?t thi?t b? ph?n c?ng cho phép m?t máy bàn phím, màn h?nh video và thiết bị trỏ ki?m soát nhi?u máy tính m?t l?n. N?u đi?u này là ngu?n g?c c?a v?n đ?, và b?n mu?n ti?p t?c s? d?ng m?t trong các thi?t b?, h?y liên h? v?i nhà s?n xu?t thi?t b? đ? xem có gi?i pháp ho?c s?n ph?m m?i s? ho?t đ?ng v?i chu?t không dây hay không.
Xin lưu ? r?ng m?c như qu?t máy tính đ? bàn, t? ngăn đèn hu?nh quang có th? ?nh hư?ng đ?n tín hi?u t? thiết bị trỏ. C? g?ng đ? ki?m tra thi?t b? ? v? trí khác. N?u s? c? v?n ti?p t?c x?y ra, h?y chuy?n đ?n phương pháp 2.

Phương pháp 2: Thay pin

S? c? này có th? x?y ra n?u pin th?p. Chúng tôi khuyên b?n s? d?ng pin đư?c thi?t k? đ? s? d?ng thi?t b? đi?n t?. Thay pin và xác đ?nh xem đi?u này gi?i quy?t s? c?. Đ?m b?o r?ng b?n cho c? yêu c?u pin vào thiết bị trỏ không dây và chúng đư?c đ?t đúng hư?ng.
Lưu ? Chúng tôi khuyên b?n s? d?ng m?t c?p m?i c?a pin cho thiết bị trỏ không dây.
Sau khi b?n thay đ?i pin, đ?m b?o r?ng b?n resync thiết bị trỏ. Đ? t?m hi?u cách resync thi?t b?, h?y xem video sau đây:
http://www.Microsoft.com/video/en/US/details/62c93f6c-7c85-4a16-9606-08c302ced33b
Lưu ? N?u b?n có m?t chu?t mô h?nh m?i hơn (ch?ng h?n như thi?t b? Bluetrack) không bao g?m m?t nút ch?n m?t resync, h?y đi t?i phương pháp 3.

Phương pháp 3: Ki?m tra thi?t b? trên máy tính khác

N?u s? c? v?n ti?p t?c x?y ra, ki?m tra chu?t trên m?t máy tính khác trong môi trư?ng khác nhau. N?u b?n có th? sao chép các v?n đ? trong m?t môi trư?ng khác nhau, b?n có th? b? l?i. N?u trư?ng h?p này x?y ra, h?y xem ph?n "Thông tin thêm" đ? bi?t thông tin v? cách liên h? v?i b? ph?n b? sung c?a Microsoft đ? t?i xu?ng b? thay th?.

N?u thi?t b? ho?t đ?ng mà không có b?t k? v?n đ? trên máy tính khác, h?y chuy?n đ?n phương pháp 4.

Phương pháp 4: Ki?m tra chu?t b?ng cách s? d?ng công c? ch?n đoán Mousinfo

Công c? ch?n đoán Mousinfo đư?c cài đ?t chuyên bi?t cùng v?i ph?n m?m IntelliPoint. N?u b?n không có ph?n m?m này, b?n không th? m? công c?.

Đ? cài đ?t chuyên bi?t ph?n m?m IntelliPoint, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.microsoft.com/hardware/download/download.aspx?category=MK
Lưu ? Công c? này có th? không ho?t đ?ng v?i thi?t b? Bluetooth.
M? công c? Mousinfo, h?y làm theo các bư?c sau.
 • Windows Vista ho?c Windows 7
  1. Nh?p vào B?t đ?u
   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   nút ch?n m?t B?t đ?u
   .
  2. B?m T?t c? chương tr?nh.
  3. B?m vào Ti?n ích.
  4. B?m Ch?y.
  5. Trong ô m? , nh?p mousinfo, sau đó b?m OK.
 • Windows XP
  1. B?m B?t đ?u.
  2. B?m Ch?y.
  3. Trong ô m? , nh?p mousinfo.
  4. B?m vào OK.
B?m nút ch?n m?t chu?t đ? ki?m tra xem nút ch?n m?t b?m đư?c công nh?n lên và xu?ng l?nh trong công c?. N?u nút ch?n m?t chu?t không đư?c nh?n d?ng, b?n có th? b? l?i. N?u trư?ng h?p này x?y ra, h?y xem ph?n "Thông tin thêm" đ? bi?t thông tin v? cách liên h? v?i b? ph?n b? sung c?a Microsoft đ? t?i xu?ng b? thay th?. Tuy nhiên, cách t?t nh?t đ? xác đ?nh xem thi?t b? l?i ho?c h?ng là th? thi?t b? trên máy tính khác.

Đ? bi?t thêm thông tin v? công c? Mousinfo, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
178350 Làm th? nào đ? s? d?ng công c? MousInfo bao g?m IntelliPoint ph?n m?m

Phương pháp 5: G? b? cài đ?t chuyên bi?t b?t k? ph?n m?m chu?t xung đ?t

N?u b?n có b?t k? ph?n m?m chu?t nào khác đư?c cài đ?t chuyên bi?t, ch?ng h?n như ph?n m?m Logitech ho?c touchpad, ph?n m?m có th? xung đ?t v?i ph?n m?m IntelliMouse. Đ? g? cài đ?t chuyên bi?t ph?n m?m, làm theo các bư?c thích h?p cho phiên b?n Windows c?a b?n.
  • Windows Vista ho?c Windows 7

   M? chương tr?nh và tính năng trong Pa-nen đi?u khi?n. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
   1. Nh?p vào B?t đ?u
    Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
    nút ch?n m?t B?t đ?u
    .
   2. Trong h?p B?t đ?u tra c?u , nh?p Appwiz.cpl.
   3. Nh?n ENTER.
   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   Quy?n ki?m soát tài kho?n ngư?i dùng
   N?u b?n đư?c nh?c nh?p m?t kh?u qu?n tr? viên ho?c xác nh?n, h?y nh?p m?t kh?u ho?c b?m Ti?p t?c.
  • Windows XP ho?c phiên b?n trư?c c?a Windows

   M? Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh trong Pa-nen đi?u khi?n. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
   1. B?m B?t đ?u.
   2. B?m Ch?y.
   3. Lo?i Appwiz.cpl.
   4. B?m vào OK.
 1. T?m th?y b?t k? ph?n m?m chu?t nào trong danh sách này, và làm theo hư?ng d?n đ? lo?i b? ph?n m?m.
 2. Kh?i đ?ng l?i máy tính.
N?u s? c? v?n ti?p t?c x?y ra, h?y chuy?n đ?n phương pháp 6.

Phương pháp 6: G? b? và cài đ?t chuyên bi?t ph?n m?m IntelliPoint

 1. Xem danh sách các chương tr?nh đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c thích h?p cho phiên b?n Windows.
  • Windows Vista ho?c Windows 7

   M? chương tr?nh và tính năng trong Pa-nen đi?u khi?n. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
   1. Nh?p vào B?t đ?u
    Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
    nút ch?n m?t B?t đ?u
    .
   2. Trong h?p B?t đ?u tra c?u , nh?p Appwiz.cpl.
   3. Nh?n ENTER.

   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   Quy?n ki?m soát tài kho?n ngư?i dùng
   N?u b?n đư?c nh?c nh?p m?t kh?u qu?n tr? viên ho?c xác nh?n, h?y nh?p m?t kh?u ho?c b?m Ti?p t?c.
  • Windows XP ho?c phiên b?n trư?c c?a Windows

   M? Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh trong Pa-nen đi?u khi?n. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
   1. B?m B?t đ?u.
   2. B?m Ch?y.
   3. Lo?i Appwiz.cpl.
   4. B?m vào OK.
 2. Lo?i b? Microsoft IntelliPoint. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c thích h?p cho phiên b?n Windows.
  • Windows Vista ho?c Windows 7
   1. B?m Microsoft IntelliPoint.
   2. B?m D? cài đ?t/thay đ?i.

    Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
    Quy?n ki?m soát tài kho?n ngư?i dùng
    N?u b?n đư?c nh?c nh?p m?t kh?u qu?n tr? viên ho?c xác nh?n, h?y nh?p m?t kh?u ho?c b?m Ti?p t?c.
   3. B?m đ? xác nh?n r?ng b?n mu?n lo?i b? chương tr?nh.
  • Windows XP
   1. B?m Microsoft IntelliPoint.
   2. B?m vào Thêm/Xóa.
   3. B?m Hoàn t?t.
   4. B?m vào OK.
 3. Kh?i đ?ng l?i máy tính.
 4. T?i xu?ng và cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n m?i nh?t c?a ph?n m?m IntelliPoint. Đ? th?c hi?n vi?c này, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://www.microsoft.com/hardware/download/download.aspx?category=MK

Thông tin thêm

Liên h? v?i b? ph?n b? sung c?a Microsoft

T?i Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và Canada, b?n có th? liên h? v?i nhóm b? ph?n b? sung c?a Microsoft t?i s? đi?n tho?i sau:
 • Hoa K?: (800) 360-7561 th? hai đ?n th? sáu, 5:00 gi? sáng đ?n 19:00:00 gi? Thái B?nh Dương
 • Canada: (800) 933-4750, th? hai đ?n th? sáu, 5:00 gi? sáng đ?n 19:00:00 gi? Thái B?nh Dương
 • Khách hàng TTY: (800) 718-1599, th? hai đ?n th? sáu, 5:00 gi? sáng đ?n 19:00:00 gi? Thái B?nh Dương
Đ? bi?t thêm thông tin v? cách thay th? ho?c nâng c?p ph?n m?m c?a Microsoft, ph?n c?ng và hư?ng d?n s? d?ng, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
326246 Làm th? nào đ? thay th? ph?n m?m c?a Microsoft ho?c ph?n c?ng, đơn đ?t hàng gói b?n ghi d?ch v? và s?n ph?m nâng c?p và thay th? s? tay s?n ph?m
Các s?n ph?m c?a bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n do các công ty đ?c l?p v?i Microsoft s?n xu?t. Microsoft đưa ra không b?o hành bao hàm hay nói cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m.

Thu?c tính

ID c?a bài: 321122 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Bảy 2014 - Xem xét l?i: 13.0
Áp d?ng
 • Microsoft Arc Mouse
 • Microsoft Basic Optical Mouse
 • Microsoft Bluetooth Notebook Mouse 5000
 • Microsoft Comfort Optical Mouse 1000
 • Microsoft Comfort Optical Mouse 3000
 • Microsoft Habu Laser Gaming Mouse
 • Microsoft Explorer Mouse
 • Microsoft Explorer Mini Mouse
 • Microsoft Laser Mouse 6000
 • Microsoft Mobile Memory Mouse 8000
 • Microsoft Natural Wireless Laser Mouse 6000
 • Microsoft Notebook Optical Mouse
 • Microsoft Notebook Optical Mouse 3000
 • Microsoft Presenter 3000
 • Microsoft SideWinder Mouse
 • Microsoft Wired Desktop 500
 • Microsoft Wireless IntelliMouse Explorer with Fingerprint Reader
 • Microsoft Wireless IntelliMouse Explorer for Bluetooth
 • Microsoft Wireless Laser Mouse 6000
 • Microsoft Wireless Laser Mouse 6000 v2.0
 • Microsoft Wireless Laser Mouse 7000
 • Microsoft Wireless Laser Mouse 8000
 • Microsoft Wireless Mobile Mouse 3000
 • Microsoft Wireless Notebook Laser Mouse 6000
 • Microsoft Wireless Notebook Presenter Mouse 8000
 • Microsoft Wireless Optical Mouse 1.0
 • Microsoft Wireless Optical Mouse 2000
 • Microsoft Wireless Optical Mouse 5000
 • Microsoft Wireless Wheel Mouse
 • Microsoft Wireless Notebook Optical Mouse 4000
 • Microsoft Wireless Notebook Optical Mouse 3000
 • Microsoft IntelliPoint 6.0
 • Microsoft IntelliType Pro 7.0
 • Microsoft IntelliPoint 6.1
 • Microsoft IntelliType Pro 6.0
 • Microsoft IntelliType Pro 6.1
T? khóa: 
kbenv kbhardware kbprb kbmt KB321122 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 321122

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com