Identifikator ?lanka: 321305 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.

Da biste nastavili da dobijate bezbednosne ispravke za Windows, uverite se da koristite Windows XP sa servisnim paketom 3 (SP3). Vi?e informacija potra?ite na slede?oj Microsoft Veb stranici: Obustavlja se podr?ka za neke verzije operativnog sistema Windows

Pro?iri sve | Skupi sve

UVOD

Ako zaboravite lozinku za Windows ili ona istekne, mora?ete da poni?tite lozinku da biste mogli da se prijavite na ra?unar.
Lozinku mo?ete poni?titi ako je ispunjen jedan od slede?ih uslova:
  • Mo?ete da se prijavite kao administrator da biste svom nalogu dodelili novu lozinku. Da biste to uradili, poku?ajte da primenite 1. metod.

    Napomena Kada instaliramo Windows, on automatski kreira nalog ?Administrator? i postavlja praznu lozinku.
  • Prethodno ste kreirali disk za poni?tavanje lozinke za ra?unar. Da biste to uradili, poku?ajte da primenite 2. metod.
Na?alost, ako nemate disk za poni?tavanje ili ne mo?ete da se prijavite kao administrator, mo?da ?ete morati da ponovo instalirate Windows XP i sve ostale programe koji su bili instalirani na ra?unaru da biste mogli ponovo da koristite ra?unar. Ovo je iz bezbednosnih razloga. Bez ove za?tite, svako bi mogao da poni?ti lozinku na bilo ?ijem ra?unaru i dobije pristup privatnim informacijama.

DODATNE INFORMACIJE


Napomena Ako koristite Windows XP Home Edition, pre koraka iz ovog ?lanka mo?da ?ete ?eleti da isprobate korake u slede?em ?lanku:

1. metod: prijavljivanje kao administrator radi poni?tavanja lozinke

Koraci za ovu radnju razlikuju se u zavisnosti od toga da li je ra?unar samostalan, ?lan radne grupe od dva ili vi?e ra?unara ili ?lan domena. Me?u slede?im skupovima koraka izaberite odgovaraju?i da biste poku?ali da se prijavite kao administrator i poni?tite lozinku.
Windows XP Home Edition ili Windows XP Professional Edition
Kliknite ovde da biste prikazali ili sakrili detaljne informacije
Windows XP Home Edition ili Windows XP Professional Edition u radnoj grupi
Kliknite ovde da biste prikazali ili sakrili detaljne informacije
Windows XP Professional Edition u domenu
Kliknite ovde da biste prikazali ili sakrili detaljne informacije

Da li su ove informacije bile korisne? Po?aljite nam povratne informacije

2. metod: kori??enje diska za poni?tavanje lozinke

Da biste se prijavili na ra?unar pomo?u diska za poni?tavanje lozinke, sledite ove korake. Ako je ra?unar ?lan domena ili je to bio, pre?ite na odeljak ?Windows XP Professional u domenu? i sledite tamo prikazane korake.
Windows XP Home Edition ili Windows XP Professional Edition
Kliknite ovde da biste prikazali ili sakrili detaljne informacije
Windows XP Professional Edition u domenu
Kliknite ovde da biste prikazali ili sakrili detaljne informacije
Da li su ove informacije bile korisne? Po?aljite nam povratne informacije

SLEDE?I KORACI

Ako ne mo?ete da poni?tite lozinku, ovaj sadr?aj vam na?alost ne mo?e vi?e pomo?i. Za slede?e korake mo?ete zamoliti nekoga za pomo? ili se obratiti podr?ci. Informacije o na?inu obra?anja podr?ci potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji:
Za vi?e informacija o disku za poni?tavanje lozinke kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
306214 Kreiranje i kori??enje diska za poni?tavanje lozinke za ra?unar u domenu u operativnom sistemu Windows XP

Svojstva

Identifikator ?lanka: 321305 - Poslednji pregled: 26. septembar 2011. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
Klju?ne re?i: 
kbresolve kbexpertisebeginner kbceip kbpubtypekc kbhowto kbenv kbinfo kbcip KB321305

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com