ia CD-ROM co th khng oc c ia inh dang UDF trong Windows XP

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 321640 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

May tinh khng th oc c mt s hoc tt ca tp trn CD hoc DVD thng qua vic s dung tiu chun h thng tp inh dang ia Van nng (UDF) Hip hi Cng ngh Lu tr Quang. Cac hin tng co th bao gm:
 • ia khng c nhn dang va hin ln trng.
 • Thng bao li nh "Tp hoc th muc bi hong va khng oc c" xut hin khi ban th truy cp tp trong Windows Explorer.
 • Mt s phn cua DVD-video co th bi hong (chu y hin tng nay co th do vn vi d liu video DVD hoc phn mm b chi, nm ngoai pham vi cua bai vit nay).

NGUYN NHN

Vn nay co th do nhng nguyn nhn sau y:
 • Phin ban Microsoft Windows ma ban ang s dung khng h tr phin ban c s dung trn ia. Hu ht DVD-ROM/video cha ni dung UDF 1.02 CD hoc DVD R/RW c ghi bi phn mm "keo va tha" se bao gm UDF 1.5 hoc cao hn. Windows XP h tr UDF 1.02, 1.5, va 2.01.
 • Phn mm ghi c s dung tao ia co th co cac cu truc c sinh ra trn ia khng hp l (khng tun theo chun), ma cac trinh oc UDF khng th oc c (chng han cac cu truc c xy dng trn Windows XP). Mt s DVD-ROM va DVD video "c bm" cung co cac li. (Xem "Cac tham chiu" cng cu UDF hp l co th tim kim cac li trn ia.)
 • Cac chng trinh "keo va tha" hp l (vi du, chng trinh Adaptec/Roxio DirectCD) cho phep s dung "nen" khi ban inh dang cac ia. Vic nen khng phai la mt phn cua OSTA UDF chun, va cac ia nen co th khng oc c bng bt ky mt u oc UDF nao ngoai tr nhng u oc t chinh nha cung cp phn mm o.
 • i vi cac CD-R va DVD-R, ia co th "m." Trc khi ban co th s dung ia trong cac may tinh khng c cai t phn mm ghi, ia phai c chun bi sn sang ("c ong" hoc "c kt thuc").
 • ia khng th oc c kiu phng tin. Vi du, khng phai tt ca cac ia DVD-ROM co th oc c cac ia DVD-R. Nhiu ia DVD-ROM khng th oc c cac ia DVD-RAM. Khng co cach nao giai quyt c vn nay ngoai vic thay th ia hoc s dung mt kiu phng tin khac.
 • ia co th la mt "ia ghi ti." Mt s kt hp gia u ghi/nhan phng tin/u oc khng tng thich vi nhau.

CCH GI?I QUY?T KHC

giai quyt vn nay, lam theo cac bc sau:
 1. Cn chc chn rng ban co s dung goi dich vu Windows mi nht. Tim kim Web site Microsoft cho cac hotfix a c phat hanh cho trinh iu khin h thng tp Microsoft UDFS sau khi tung ra goi dich vu mi nht.
 2. Nu ia mang tn mt thng hiu va phin ban Windows ban ang s dung co h tr UDF, hay lin h vi nha cung cp thng hiu o.
 3. Nu phin ban Windows cua ban h tr ban UDF trn ia va ia la 'ia cu' co ISO9660 hoc Joliet (vi du ia DVD-ROM la cac ia cu thng thng), hay th m Windows Media Player khi ia trong . Windows Media Player gi mt kiu yu cu h thng tp c bit i khi co th lam cho ia hin ra qua h thng tp CDFS.
 4. Nu ban t ghi ia, hay am bao rng cac iu kin sau y la ung:
  • Ban co ban cp nht mi nht cho phn mm ghi cua ban.
  • Ban cha chon nen (nu co) trong phn mm ghi.
  • ia a c chun bi s dung cac may tinh khac (nu ap dung) trc khi ban a ia ra khoi may ghi.
  • Phin ban UDF ban ang ghi c h tr trong phin ban Windows ban s dung oc ia.
 5. Nu ia khng mang tn mt thng hiu, nu ban khng t ghi hoc nu no a c ghi mt thi gian trc va ni dung khng co u, hay theo cac bc sau:
  1. Lin h vi nha cung cp phn mm ghi a s dung ghi ia. Mt s nha cung cp ban min phi phn mm oc UDF (xem phn "Thng tin b sung" di y), h tr bt ky phn m rng UDF khng chun nao do ai ly s dung (vi du, nen) va cung bo qua cac li inh dang ia do cac li trong goi ghi cua nha cung cp.
  2. Nu phin ban Windows ban ang s dung khng h tr UDF hoc khng h tr phin ban ban cn, hay s dung cung mt cach giai quyt nh trng hp trc o.

THNG TIN THM

Ban se co kha nng thy UDF trong cac trng hp sau (y khng phai la mt danh sach y u):
 • DVD-ROM hoc DVD-video.
 • CD-R hoc DVD c ghi trn mt s thit bi in t tiu dung nht inh (vi du nh DVD-VCR hoc may anh s).
 • CD-R/RW c ghi trn mt ghi trn may tinh thng qua vic s dung goi phn mm ghi "keo-va-tha".
 • DVD-R/RW hay DVD+R/RW hay DVD-RAM c ghi trn ghi may tinh.
Mt s goi ghi "keo-va-tha" hoc "truy nhp tn ia" ph bin co th tao ra cac ia inh dang UDF la:
 • B's Clip (t BHA)
 • DirectCD (t Adaptec/Roxio)
 • InCD (t Ahead)
 • PacketCD (t CeQuadrat)
 • RecordNow MAX, MyCD, PrimoCD, va PrimoDVD (t Veritas)
 • Ghi DVD! (t Software Architects)
Cung co th tao ia UDF bng phn mm "lam chu" co nhiu nha cung cp phn mm tng t. Chc nng ghi CD c cai sn trong Windows XP (IMAPI) khng tao UDF.

THAM KH?O

UDF Reader cho Windows t Roxio
http://www.roxio.com/enu/support/default.html

CD-CU HOI THNG GP co th ghi lai c
http://www.cdrfaq.org/

Chun UDF Hip hi Cng ngh lu tr Quang
http://www.osta.org (see "c ta")

Microsoft cung cp thng tin lin lac cua bn th ba giup ban tim kim tr giup ky thut. Thng tin lin h nay co th thay i ma khng thng bao. Microsoft khng bao am chinh xac v thng tin lin h cua bn th ba nay.

Cac san phm bn th ba c ban n trong bai vit nay c san xut bi cac cng ty c lp vi Microsoft. Microsoft khng thc hin bao hanh bao ham hay khacv hiu sut hoat ng hoc tin cy cua nhng san phm nay.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 321640 - L?n xem xt sau cng: 15 Thang Sau 2007 - Xem xt l?i: 2.2
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? kha:
kberrmsg kbfix kbenv kbprb KB321640

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com