?diegus nauj? aparat?ros ?rengin? ar nauj? programin? ?rang?, ?Windows XP? gali b?ti nuolat paleid?iamas i? naujo arba j?s galite gauti klaidos prane?im? m?lyname ekrane.

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 322205 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
?is straipsnis skirtas pradedantiesiems ir pa?engusiems kompiuterio vartotojams. Atlikti nurodytus veiksmus gali b?ti papras?iau, jei ?? straipsn? pirmiau i?sispausdinsite.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Problemos po?ymiai

?dieg? nauj? aparat?ros ?rengin? ar nauj? programin? ?rang? kompiuteryje, kuriame ?diegta ?Windows XP?, galite pasteb?ti vien? i? ?i? po?ymi?:
 • Kompiuteris nuolat paleid?iamas i? naujo.
 • Gaunate klaidos prane?im?, rodom? m?lyname ekrane.

Problemos ?alinimo veiksmai

1 veiksmas: Atjunkite vis? nauj?j? aparat?r?

Jei neseniai ?dieg?te nauj? aparat?ros ?rengin?, atjunkite j? ir bandykite paleisti ?Windows XP? dar kart?. Jei atjung? ?rengin? galite paleisti ?Windows XP?, susisiekite su ?renginio gamintoju, kad ?sigytum?te atnaujintas ?renginio tvarkykles ar su?inotum?te apie kitas ?inomas problemas.

2 veiksmas: Paleiskite kompiuter? naudodami v?liausios geros konfig?racijos funkcij?
 1. Paleiskite kompiuter?.
 2. Jei bus parodytas prane?imas Pasirinkite norim? paleisti operacin? sistem?, paspauskite klavi?? F8.
 3. Kai parodomas meniu Papildomos Windows parinktys, naudodamiesi RODYKLI? klavi?ais pasirinkite v?liausia gera konfig?racija (v?liausi parametrai, kurie veik?), tada paspauskite ENTER.
 4. Jei dirbate su kita operacine sistema, RODYKLI? klavi?ais pasirinkite Microsoft Windows XP, tada paspauskite ENTER.
Pastabos
 • Naudodami v?liausios geros konfig?racijos funkcij?, galite pa?alinti tokias konfig?racijos problemas kaip naujai ?diegtos tvarkykl?s, kurios gali netikti j?s? kompiuterio aparat?rai. ?i funkcija nepa?alina problem?, kilusi? d?l tr?kstam? tvarkykli?, tr?kstam? fail?, sugadint? tvarkykli? ar sugadint? fail?.
 • V?liausios geros konfig?racijos funkcija naudoja informacij?, kuri buvo ?ra?yta po to, kai paskutin? kart? i?jung?te kompiuter?. ?i informacija yra naudojama atkuriant registro parametrus ir tvarkykles. Tod?l ?i? funkcij? galite naudoti tik jei prie? atkurdami kompiuter?, naudodamiesi v?liausia gera konfig?racija, galite s?kmingai paleisti kompiuter?.
 • Paleidus kompiuter? naudojantis v?liausios geros konfig?racijos funkcija, po paskutinio s?kmingo paleidimo atlikti pakeitimai bus prarasti.
3 veiksmas: Naudokite sistemos atk?rimo funkcij?

1 metodas: Jei ?Windows XP? paleisti nepavyksta
 1. I? naujo paleiskite kompiuter? ir tada, pradin?s paleisties metu, paspausdami F8 paleiskite kompiuter? saugiuoju re?imu naudodami komand? eilut?.

  Jei norite gauti daugiau informacijos apie saug?j? re?im?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite j? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
  315222 Windows XP saugiojo re?imo ?krovos parink?i? apra?as
 2. Kompiuteryje registruokit?s kaip administratorius arba naudodami abonent?, suteikiant? administratoriaus ?galiojimus.
 3. Komand? eilut?je ?ra?ykite ?i? komand? ir paspauskite ENTER:
  %systemroot%\system32\restore\rstrui.exe
 4. Atkurkite ankstesn? kompiuterio b?kl? vykdydami ekrane pateikiamus nurodymus.
2 metodas: Jei ?Windows XP? paleisti pavyksta
 1. Prisiregistruokite sistemoje ?Windows? naudodami administratoriaus abonent?.
 2. Spustel?kite Prad?ti, pasirinkite Visos programos, pasirinkite Priedai, tada Sistemos ?rankiai, spustel?kite Sistemos atk?rimas. Paleid?iamas sistemos atk?rimo ?rankis.
 3. Puslapyje Sveiki! ?ia sistemos atk?rimo priemon? spustel?kite Atkurti ankstesnius kompiuterio parametrus, jei ?i parinktis dar nepasirinkta. Tada spustel?kite Pirmyn.
 4. Puslapyje Pasirinkite atk?rimo ta?k?, S?ra?e spustel?kite atk?rimo ta?k? spustel?kite v?liausi? sistemos kontrolin? ta?k? ir tada spustel?kite Pirmyn. Galite gauti prane?im? su i?vardytais konfig?racijos pakeitimais, kuriuos atliks sistemos atk?rimo ?rankis. Spustel?kite Gerai.
 5. Puslapyje Patvirtinkite atk?rimo ta?ko pasirinkim? spustel?kite Pirmyn. Sistemos atk?rimo ?rankis atkurs ankstesn? ?Windows XP? konfig?racij? ir tada sistemos atk?rimo ?rankis paleis kompiuter? i? naujo.
 6. Prisiregistruokite kaip administratorius. Pasirodys sistemos atk?rimo ?rankio puslapis Atk?rimas baigtas.
 7. Spustel?kite Gerai.
4 veiksmas: Jei taisymas ar sprendimas negalimi, ?i? problem? galite m?ginti spr?sti naudodamiesi skyriaus ?Pa?angusis trik?i? ?alinimas? informacija

Jei nesiseka naudotis trik?i? ?alinimo patarimais patyrusiems vartotojams, kreipkit?s ? k? nors pagalbos arba susisiekite su palaikymo centru. Jei reikia informacijos apie tai, kaip susisiekti su palaikymo centru, apsilankykite ?Microsoft? svetain?je:
http://support.microsoft.com/contactus

DAUGIAU INFORMACIJOS

Jei reikia gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
841567 Bandydami diegti PCI ?rengin? gaunate klaidos prane?im? ?Negalima ?diegti ?ios aparat?ros? arba ??vyko klaida diegiant? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
810882 Klaidos prane?imas: Nepavyksta ?diegti aparat?ros. Diegiant ?rengin? ?vyko klaida (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
319908 Informacija apie sistemai ?Windows XP? skirtas aparat?ros ?rengini? tvarkykles
883259 Kaip ?diegti ir konfig?ruoti ?Bluetooth? ?renginius ?Windows XP? 2 pakeitim? pakete (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
330181 ?Windows XP? problemos d?l sugadintos ar nesuderinamos aparat?ros (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Jei n? vienas i? ?io s?ra?o straipsni? nepadeda i?spr?sti problemos arba jei atsirad? po?ymiai yra kitokie nei apra?ytieji ?iame skyriuje, daugiau informacijos ie?kokite ?Microsoft? ?ini? baz?je. Nor?dami ie?koti ?Microsoft? ?ini? baz?je, apsilankykite ?Microsoft? svetain?je:
http://support.microsoft.com/?LN=lt
Tada lauke Ie?kos palaikymas (?B) ?veskite gauto klaidos prane?imo tekst? arba ?veskite problemos apra??.

Pa?angusis trik?i? ?alinimas

?is skyrius skirtas patyrusiems kompiuterio vartotojams. Jei nesiseka naudotis trik?i? ?alinimo patarimais patyrusiems vartotojams, kreipkit?s ? k? nors pagalbos arba susisiekite su palaikymo centru. Informacijos, kaip tai atlikti, ie?kokite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://support.microsoft.com/contactus

1 veiksmas: Paleiskite ?Windows XP? saugiuoju re?imu

 1. I? naujo paleiskite kompiuter?. Pakartotinai spauskite F8 tol, kol ekranas taps tu??ias.
 2. Spustel?kite Saugusis re?imas ir tada spauskite ENTER.
 3. Paraginti pasirinkti ?Windows? versij?, pasirinkite reikiam? versij? ir tada spauskite ENTER.

2 veiksmas: Naudokite keitim? at?aukimo tvarkykl?s funkcij?

 1. Paleiskite ?rengini? tvarkytuv?. Tam spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?veskite devmgmt.msc, tada spustel?kite Gerai
 2. Du kartus spustel?kite ?rengin?, kurio tvarkykl? norite atkurti.
 3. Spustel?kite skirtuk? Tvarkykl?, tada spustel?kite mygtuk? At?aukti tvarkykl?s keitimus.

3 veiksmas: Nustatykite, ar problem? sukelia tre?iosios ?alies programa

Pastaba Jei i?jungsite visas ?Microsoft? paslaugas ir tada i? naujo paleisite kompiuter?, sistemos atk?rimo priemon? bus i?jungta ir j?s prarasite visus sistemos atk?rimo ta?kus. Tod?l, naudojant ?Msconfig? paslaug? program? ry?io triktims ?alinti, mes nerekomenduojame i?jungti vis? ?Microsoft? paslaug?.
 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?ra?ykite msconfig, tada spustel?kite Gerai.
 2. Spustel?kite skirtuk? Bendra, spustel?kite Pasirinktin? paleistis ir tada spustel?dami i?valydami visus ?ym?s langelius, i?skyrus ?ym?s langel? ?kelti sistemos paslaugas.
 3. Spustel?kite skirtuk? Paslaugos ir tada spustel?kite Pasl?pti visas Microsoft paslaugas.
 4. Spustel?kite I?junti visus.
 5. Spustel?kite Gerai ir paleiskite kompiuter? i? naujo.
Jei ?Windows XP? paleisti pavyksta, pereikite prie 4 veiksmo. Jei ?Windows XP? paleisti nepavyksta, pereikite prie 6 veiksmo.

4 veiksmas: Nustatykite, kuri programa ar paslaug? programa yra nesuderinama

 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?ra?ykite msconfig, tada spustel?kite Gerai.
 2. Spustel?kite skirtuk? Paleistis.

  Kadangi gali b?ti pateiktas ilgas s?ra?as, nesuderinam? program? rekomenduojame nustatyti vadovaujantis ?iuo atmetimo b?du:
  1. Pasirinkite ma?daug pus? s?ra?o ?ra??, tada spustel?kite Gerai.
  2. I? naujo paleiskite kompiuter?.

   Pastaba Jei ?Windows XP? paleisti nepavyksta, paleiskite ?Windows XP? i? naujo saugiuoju re?imu.
  3. T?skite atmetimo proces?, kol identifikuosite nesuderinam? program?.
 3. Jei tos programos nenaudojate, rekomenduojame j? pa?alinti. Arba sukonfig?ruokite program? taip, kad ?jungus kompiuter? ji neb?t? paleid?iama.

  Pastaba Norint su?inoti, kaip atlikti ?i? konfig?racij?, gali tekti kreiptis ? programin?s ?rangos tiek?j?.

5 veiksmas: Nustatykite, ar ?i? problem? sukelia tre?iosios ?alies paslauga

 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?ra?ykite msconfig, tada spustel?kite Gerai.
 2. Spustel?kite skirtuk? Paslaugos, i?junkite visas paslaugas ir tada spustel?kite Gerai.
 3. I? naujo paleiskite kompiuter?.
Jei ?Windows XP? paleisti pavyksta, pereikite prie 6 veiksmo.

6 veiksmas: Nustatykite, kuri paslauga yra nesuderinama

 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?ra?ykite msconfig, tada spustel?kite Gerai.
 2. Spustel?kite skirtuk? Paslaugos.
 3. ?junkite pus? paslaug? i? s?ra?o ir tada spustel?kite Gerai.
 4. I? naujo paleiskite kompiuter? ?prastu re?imu.

  Pastaba Jei ?Windows XP? paleisti nepavyksta, i? naujo paleiskite kompiuter? saugiuoju re?imu.
 5. T?skite ?? proces?, kol nustatysite problem? suk?lusi? paslaug?. T? paslaug? rekomenduojame pa?alinti arba i?jungti.

  Pastaba Norint su?inoti, kaip tai padaryti, gali tekti kreiptis ? programos k?r?j?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 322205 - Paskutin? per?i?ra: 2008 m. kovo 19 d. - Per?i?ra: 6.0
TAIKOMA
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
Rakta?od?iai: 
kbresolve kbexpertisebeginner kbceip kberrmsg kbdriver kbtshoot kbhardware kbhowto kbprb kbprod2web KB322205

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com