P?c jaunas aparat?ras ier?ces vai jaunas programmat?ras instal??anas oper?t?jsist?ma Windows XP var nep?rtraukti restart?ties vai ar? var par?d?ties zils ekr?ns ar k??das zi?ojumu

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 322205 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
?is raksts ir paredz?ts gan ies?c?jiem, gan vid?j? l?me?a datora lietot?jiem. Rakst? nor?d?t?s darb?bas izpild?t b?s ?rt?k, ja to vispirms izdruk?siet.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Probl?mas paz?mes

P?c jaunas aparat?ras ier?ces vai jaunas programmat?ras instal??anas dator? ar Windows XP, iesp?jams, nov?rosiet k?du no turpm?k min?taj?m paz?m?m:
 • Dators nep?rtraukti restart?jas.
 • Par?d?s zils ekr?ns ar k??das zi?ojumu.

Darb?bas, k? nov?rst probl?mu

1. darb?ba. Jaun?s aparat?ras atvieno?ana

Ja nesen instal?j?t jaunu aparat?ras ier?ci, atvienojiet to un p?c tam m??iniet v?lreiz palaist Windows XP. Ja p?c ier?ces atvieno?anas sist?mu Windows XP var palaist, sazinieties ar ier?ces ra?ot?ju, lai sa?emtu atjaunin?tus ??s ier?ces draiverus vai ieg?tu inform?ciju par cit?m zin?m?m probl?m?m.

2. darb?ba. Datora palai?ana, izmantojot l?dzekli P?d?j? zin?m? lab? konfigur?cija
 1. Palaidiet datora darb?bu.
 2. Kad par?d?s zi?ojums Izv?lieties palai?amo oper?t?jsist?mu, nospiediet tausti?u F8.
 3. Kad par?d?s izv?lne Windows papildu opcijas, ar bulttausti?iem atlasiet P?d?j? zin?m? lab? konfigur?cija (nesen?kie iestat?jumi, kas darboj?s) un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 4. Ja dator? darbojas citas oper?t?jsist?mas, ar bulttausti?iem atlasiet Microsoft Windows XPun nospiediet tausti?u ENTER.
Piez?mes
 • Izmantojot l?dzekli P?d?j? zin?m? lab? konfigur?cija, varat atkopt datoru p?c konfigur?cijas probl?m?m, piem?ram, nesen instal?ti draiveri, kas var neatbilst datora aparat?rai. ?is l?dzeklis nenov?r? probl?mas, kuras izraisa tr?ksto?i draiveri, tr?ksto?i faili, boj?ti draiveri vai boj?ti faili.
 • L?dzeklis P?d?j? zin?m? lab? konfigur?cija izmanto inform?ciju, kas saglab?ta p?d?j? reiz?, kad izsl?dz?t datoru. ?? inform?cija tiek izmantota, lai atjaunotu re?istra iestat?jumus un draiverus. T?p?c ?o l?dzekli var lietot tikai tad, ja datora darb?bu iesp?jams palaist pirms t? atjauno?anas, izmantojot p?d?jo zin?mo labo konfigur?ciju.
 • P?c datora darb?bas palai?anas, izmantojot l?dzekli P?d?j? zin?m? lab? konfigur?cija, tiek zaud?tas visas kop? p?d?j?s sekm?g?s palai?anas veikt?s izmai?as.
3. darb?ba. L?dzek?a Sist?mas atjauno?ana izmanto?ana

1. metode. Ja sist?ma Windows XP nav palai?ama
 1. Restart?jiet datoru un s?kotn?j?s start??anas laik? nospiediet tausti?u F8, lai datora darb?bu palaistu dro?aj? re??m?, izmantojot komandu uzvedni.

  Lai ieg?tu papildinform?ciju par dro?o re??mu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
  315222 Dro?? re??ma s?kn??anas opciju apraksts oper?t?jsist?mai Windows XP
 2. Piesakieties dator?, izmantojot administratora kontu vai kontu ar administratora ties?b?m.
 3. Komandu uzvedn? ierakstiet turpm?k min?to komandu un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER:
  %systemroot%\system32\restore\rstrui.exe
 4. Izpildiet ekr?n? redzamos nor?d?jumus, lai atjaunotu iepriek??jo datora st?vokli.
2. metode. Ja sist?ma Windows XP tiek palaista
 1. Piesakieties sist?m? Windows, izmantojot administratora kontu.
 2. Noklik??iniet uz S?kt, nor?diet uz Visas programmas, Piederumi, Sist?mas r?ki un p?c tam noklik??iniet uz Sist?mas atjauno?ana. S?kas sist?mas atjauno?ana.
 3. Lap? Esiet sveicin?ts sist?mas atjauno?an?! noklik??iniet uz Atjaunot datora iepriek??jo st?vokli, ja ?? opcija nav jau atlas?ta. P?c tam noklik??iniet uz T?l?k.
 4. Lap? Atjauno?anas punkta atlas??ana noklik??iniet uz visjaun?k? sist?mas kontrolpunkta ?aj? sarakst?, noklik??iniet uz atjauno?anas punktu saraksta un p?c tam noklik??iniet uz T?l?k. Var par?d?ties zi?ojums, kur? uzkait?tas konfigur?cijas izmai?as, k?das veiks sist?mas atjauno?anas r?ks. Noklik??iniet uz Labi.
 5. Lap? Atjauno?anas punkta atlases apstiprin??ana noklik??iniet uz T?l?k. Sist?mas atjauno?anas r?ks atjauno iepriek??jo Windows XP konfigur?ciju un p?c tam restart? datoru.
 6. Piesakieties dator? k? administrators. Par?d?s sist?mas atjauno?anas r?ka lapa Atjauno?ana pabeigta.
 7. Noklik??iniet uz Labi.
4. darb?ba. Ja labojums vai risin?jums nav pieejams, varat izmantot sada?u "Papildu trauc?jummekl??ana", lai m??in?tu nov?rst ?o probl?mu

Ja papildu trauc?jummekl??anu nev?laties veikt pats, l?dziet k?dam pal?dz?bu vai sazinieties ar atbalsta centru. Lai uzzin?tu, k? sazin?ties ar atbalsta centru, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietni:
http://support.microsoft.com/contactus

PAPILDINDORM?CIJA

Lai sa?emtu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
841567 M??inot instal?t PCI ier?ci, par?d?s k??das zi?ojums "Nevar instal?t ?o aparat?ru" vai "Instal??anas laik? rad?s k??da" (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
810882 K??das zi?ojums: Nevar instal?t aparat?ru. Ier?ces instal??anas laik? rad?s k??da (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?).
319908 Inform?cija par sist?mas Windows XP aparat?ras ier??u draiveriem
883259 K? sist?mas Windows XP 2. servisa pakotn? instal?t un konfigur?t Bluetooth ier?ces
330181 Windows XP probl?mas, izmantojot boj?tu vai nesader?gu aparat?ru (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Ja ?eit nor?d?tie raksti nepal?dz atrisin?t probl?mu vai ja nov?rojat paz?mes, kas at??iras no ?aj? rakst? aprakst?taj?m, mekl?jiet papildinform?ciju Microsoft zin??anu b?z?. Lai veiktu mekl??anu Microsoft zin??anu b?z?, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietni:
http://support.microsoft.com/?LN=lv
Tad ierakstiet sa?emt? k??das zi?ojuma tekstu vai probl?mas aprakstu lauk? Mekl?t atbalstu (KB).

Papildu trauc?jummekl??ana

?? sada?a paredz?ta pieredz?ju?iem datoru lietot?jiem. Ja papildu trauc?jummekl??anu nev?laties veikt pats, l?dziet k?dam pal?dz?bu vai sazinieties ar atbalsta centru. Lai ieg?tu inform?ciju, k? to paveikt, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://support.microsoft.com/contactus

1. darb?ba. Sist?mas Windows XP palai?ana dro?aj? re??m?

 1. Restart?jiet datoru. Kad ekr?ns ir tuk?s, atk?rtoti nospiediet tausti?u F8.
 2. Noklik??iniet uz Dro?ais re??ms un nospiediet tausti?u ENTER.
 3. Ja tiek pied?v?ts atlas?t Windows versiju, atlasiet pareizo versiju un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.

2. darb?ba. L?dzek?a Atrites draiveris izmanto?ana

 1. Palaidiet ier??u p?rvaldnieku. Lai to izdar?tu, noklik??iniet uz S?kt, uz Izpild?t, ievadiet devmgmt.msc un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Veiciet dubultklik??i uz ier?ces, kuras draiveris j?atjauno.
 3. Noklik??iniet uz cilnes Draiveris un p?c tam uz pogas Atritin?t draiveri.

3. darb?ba. P?rbaudiet, vai probl?mu nerada tre??s puses programma

Piez?me Ja atsp?josiet visus Microsoft pakalpojumus un p?c tam restart?siet datoru, util?ta Sist?mas atjauno?ana tiks atsp?jota, un visi sist?mas atjauno?anas punkti b?s pazaud?ti. T?p?c m?s neiesak?m atsp?jot visus Microsoft pakalpojumus, ja izmantojat util?tu Msconfig, veicot trauc?jummekl??anu attiec?b? uz savienojumu probl?m?m.
 1. Noklik??iniet uz S?kt, tad uz Izpild?t, ierakstiet msconfig un tad noklik??iniet uz Labi.
 2. Noklik??iniet uz cilnes Visp?r?gi, p?c tam uz Selekt?v? start??ana un not?riet visas izv?les r?ti?as, iz?emot izv?les r?ti?u Iel?d?t sist?mas pakalpojumus.
 3. Noklik??iniet uz cilnes Pakalpojumi, p?c tam uz Pasl?pt visus Microsoft pakalpojumus.
 4. Noklik??iniet uz Atsp?jot visus.
 5. Noklik??iniet uz Labi un restart?jiet datoru.
Ja sist?ma Windows XP tiek palaista, p?rejiet pie 4. darb?bas. Ja sist?ma Windows netiek palaista, p?rejiet pie 6. darb?bas.

4. darb?ba. Konflikt?jo??s programmas vai konflikt?jo??s util?tas noteik?ana

 1. Noklik??iniet uz S?kt, tad uz Izpild?t, ierakstiet msconfig un tad noklik??iniet uz Labi.
 2. Noklik??iniet uz cilnes Start??ana.

  Iesp?jami uzskait?to ierakstu skaita d?? m?s iesak?m noteikt konflikt?jo?o programmu, izmantojot turpm?k nor?d?to izsl?g?anas procesu.
  1. Atlasiet apm?ram pusi no uzskait?tajiem vienumiem un noklik??iniet uz Labi.
  2. Restart?jiet datoru.

   Piez?me Ja sist?ma Windows XP netiek palaista, restart?jiet Windows XP dro?aj? re??m?.
  3. Turpiniet ?o izsl?g?anas procesu, kam?r konflikt?jo?? programma ir atrasta.
 3. Iesak?m no?emt ?o programmu, ja t? netiek lietota. Vai ar? konfigur?jiet programmu t?, lai t? netiktu palaista vienlaikus ar datora darb?bas palai?anu.

  Piez?me Iesp?jams, b?s j?sazin?s ar programmat?ras tirgot?ju par to, k? veikt ?o konfigur?ciju..

5. darb?ba. Noskaidro?ana, vai ?o probl?mu nerada k?ds tre??s puses pakalpojums

 1. Noklik??iniet uz S?kt, tad uz Izpild?t, ierakstiet msconfig un tad noklik??iniet uz Labi.
 2. Noklik??iniet uz cilnes Pakalpojumi, atsp?jojiet visus pakalpojumus un noklik??iniet uz Labi.
 3. Restart?jiet datoru.
Ja sist?ma Windows XP tiek palaista, p?rejiet pie 6. darb?bas.

6. darb?ba. Konflikt?jo?? pakalpojuma noteik?ana

 1. Noklik??iniet uz S?kt, tad uz Izpild?t, ierakstiet msconfig un tad noklik??iniet uz Labi.
 2. Noklik??iniet uz cilnes Pakalpojumi.
 3. Iesp?jojiet pusi no sarakst? nor?d?tajiem pakalpojumiem un noklik??iniet uz Labi.
 4. Restart?jiet datoru parastaj? re??m?.

  Piez?me Ja sist?ma Windows XP netiek palaista, restart?jiet datoru dro?aj? re??m?.
 5. Turpiniet ?o procesu, kam?r konflikt?jo?ais pakalpojums, kas izraisa ?o probl?mu, ir atrasts. Iesak?m no?emt vai atsp?jot ?o pakalpojumu.

  Piez?me Lai uzzin?tu, k? to izdar?t, jums, iesp?jams, j?sazin?s ar programmas izstr?d?t?ju.

Rekviz?ti

Raksta ID: 322205 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2008. gada 19. marts - P?rskat??ana: 6.0
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbresolve kbexpertisebeginner kbceip kberrmsg kbdriver kbtshoot kbhardware kbhowto kbprb kbprod2web KB322205

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com