Kada instalirate novi hardverski ure?aj ili novi softver, Windows XP se neprestano ponovo pokre?e ili mo?ete dobiti poruku o gre?ci na plavom ekranu.

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 322205 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Ovaj ?lanak je namenjen korisnicima ra?unara sa po?etnim ili srednjim nivoom znanja.Mo?da ?e vam biti lak?e da sledite korake ako prvo od?tampate ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Simptomi problema

Kada instalirate novi hardverski ure?aj ili novi softver na ra?unaru sa operativnim sistemom Microsoft Windows XP, mo?e se javiti neki od slede?ih simptoma:
 • Ra?unar se neprestano ponovo pokre?e.
 • Dobijate poruku o gre?ci na plavom ekranu.

Koraci za re?avanje problema

1. korak: iskop?ajte novi hardver

Ako ste nedavno instalirali novi hardverski ure?aj, iskop?ajte ga, a zatim poku?aje da ponovo pokrenete Windows XP. Ako se Windows XP pokrene nakon iskop?avanja ure?aja, obratite se proizvo?a?u ure?aja da biste dobili a?urirane upravlja?ke programe za ure?aj ili saznali vi?e o drugim poznatim problemima.

2. korak: pokrenite operativni sistem Windows XP u bezbednom re?imu
 1. Ponovo pokrenite ra?unar. Uzastopno pritiskajte taster F8 kada ekran postane prazan.
 2. Izaberite opciju Bezbedan re?im, a zatim pritisnite taster ENTER.
 3. Ukoliko od vas bude zatra?eno da izaberete verziju operativnog sistema Windows, izaberite odgovaraju?u verziju, a zatim pritisnite taster ENTER.
3. korak: koristite funkciju ?Vra?anje upravlja?kog programa?
 1. Pokrenite upravlja? ure?ajima. Da biste to uradili, kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte devmgmt.msc, a zatim kliknite na dugme U redu
 2. Kliknite dvaput na ure?aj ?iji upravlja?ki program ?elite da vratite u prethodno stanje.
 3. Izaberite karticu Upravlja?ki program, a zatim kliknite na dugme Vrati prethodni upravlja?ki program.
4. korak: utvrdite da li je program nezavisnog proizvo?a?a uzrok problema

Napomena Ako onemogu?ite sve Microsoft usluge, a zatim ponovo pokrenete ra?unar, uslu?ni program ?Oporavak sistema? je onemogu?en i izgubi?ete sve sistemske ta?ke vra?anja. Zbog toga ne preporu?ujemo onemogu?avanje svih Microsoft usluga ukoliko za re?avanje problema sa vezom koristite uslu?ni program Msconfig.
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte msconfig, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Izaberite karticu Op?te postavke izaberite opciju Selektivno pokretanje, a zatim opozovite izbor u svim poljima za potvrdu osim u polju U?itaj sistemske usluge.
 3. Izaberite karticu Usluge, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu Sakrij sve Microsoft usluge.
 4. Kliknite na dugme Onemogu?i sve.
 5. Kliknite na dugme U redu, a zatim ponovo pokrenite ra?unar.
Ako se Windows XP pokrene, pre?ite na 5. korak. Ukoliko se ne pokrene, pre?ite na 6. korak.

5. korak: otkrijte neusagla?eni program ili neusagla?eni uslu?ni program
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte msconfig, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Izaberite karticu Pokretanje.

  Zbog velikog broja stavki koje mogu biti navedene, preporu?ujemo da neusagla?eni program prona?ete koriste?i slede?i proces eliminacije:
  1. Izaberite otprilike polovinu navedenih stavki, a zatim kliknite na dugme U redu.
  2. Ponovo pokrenite ra?unar.

   Napomena Ako se Windows XP ne pokrene, ponovo pokrenite Windows XP u bezbednom re?imu.
  3. Nastavite sa ovim procesom eliminacije sve dok ne identifikujete neusagla?eni program.
 3. Preporu?ujemo da uklonite program ako ga ne koristite. Tako?e mo?ete da ga konfiguri?ete tako da se ne pokre?e zajedno sa ra?unarom.

  Napomena Mo?da ?ete morati da se obratite prodavcu softvera za informacije o tome kako da izvr?ite ovo konfigurisanje.
6. korak: utvrdite da li je usluga nezavisnog proizvo?a?a uzrok problema
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte msconfig, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Izaberite karticu Usluge, onemogu?ite sve usluge, a zatim kliknite na dugme U redu.
 3. Ponovo pokrenite ra?unar.
Ako se Windows XP pokrene, pre?ite na 7. korak. Ukoliko se ne pokrene, pre?ite na 8. korak.
7. korak: utvrdite neusagla?ene usluge
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte msconfig, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Izaberite karticu Usluge.
 3. Omogu?ite polovinu usluga na listi, a zatim kliknite na dugme U redu.
 4. Ponovo pokrenite ra?unar u normalnom re?imu.

  Napomena Ako se Windows XP ne pokrene, ponovo pokrenite ra?unar u bezbednom re?imu.
 5. Nastavite sa ovim procesom sve dok ne otkrijete uslugu koja je uzrok problema. Preporu?ujemo da uklonite ili onemogu?ite uslugu.

  Napomena Mo?da ?ete morati da se obratite proizvo?a?u programa za informacije o tome kako da ovo uradite.
8. korak: pokrenite ra?unar pomo?u funkcije ?Poslednja poznata ispravna konfiguracija?
 1. Pokrenite ra?unar.
 2. Kada se prika?e poruka ?Izaberite operativni sistem za pokretanje?, pritisnite taster F8.
 3. Kada se pojavi meni Vi?e opcija za Windows, pomo?u tastera sa STRELICAMA izaberite opciju Poslednja poznata ispravna konfiguracija (poslednje postavke koje su radile), a zatim pritisnite taster ENTER.
 4. Ako na ra?unaru koristite vi?e operativnih sistema, pomo?u tastera sa STRELICAMA izaberite opciju Microsoft Windows XP, a zatim pritisnite taster ENTER.
Napomene
 • Kori??enjem funkcije ?Poslednja poznata ispravna konfiguracija? mo?ete da re?ite probleme sa konfigurisanjem, na primer sa upravlja?kim programima koje ste tek instalirali i koji ne odgovaraju hardveru ra?unara. Ova funkcija ne otklanja probleme izazvane nedostatkom upravlja?kih programa, datoteka, neispravnim upravlja?kim programima ili datotekama.
 • Funkcija ?Poslednja poznata ispravna konfiguracija? koristi informacije koje su sa?uvane prilikom poslednjeg isklju?ivanja ra?unara. Ove informacije koriste se za vra?anje postavki registratora i upravlja?kih programa u prethodno stanje. Zbog toga ovu funkciju mo?ete da koristite jedino ako mo?ete da pokrenete ra?unar uspe?no pre nego ?to ga vratite u prethodno stanje koriste?i poslednju poznatu ispravnu konfiguraciju.
 • Kada pokrenete ra?unar pomo?u funkcije ?Poslednja poznata ispravna konfiguracija?, promene koje su izvr?ene nakon poslednjeg uspe?nog pokretanja bi?e izgubljene.
9. korak: popravite operativni sistem Windows XP
 1. Isklju?ite sve antivirusne programe i antivirusnu za?titu na nivou BIOS-a. Za pomo? vidite odgovaraju?i softverski priru?nik ili pomo? na mre?i.
 2. Uverite se da je CD-ROM ili DVD-ROM jedinica prvi prioritetni ure?aj za pokretanje u postavkama BIOS-a ra?unara. Pogledajte dokumentaciju ra?unara za informacije o tome kako to da uradite.
 3. Ubacite Windows XP CD-ROM u CD-ROM ili DVD-ROM jedinicu, a zatim ponovo pokrenite ra?unar.
 4. Kada se pojavi obave?tenje ?Pritisnite bilo koji taster da biste pokrenuli sistem sa CD-a? pritisnite taster da bi se ra?unar pokrenuo sa Windows XP CD-ROM-a.
 5. Kada se ra?unar pokrene sa CD-ROM-a, hardver se proverava i zatim se od vas tra?i da izaberete opciju. Pritisnite taster ENTER.
 6. Pritisnite taster F8 da biste prihvatili ugovor o licenciranju.
 7. Trenutna instalacija operativnog sistema Windows XP je navedena i zatim se od vas tra?i da izaberete opciju. Pritisnite taster R da biste pokrenuli proces automatske opravke. Nakon ?to je operativni sistem Windows XP opravljen, mo?da ?ete morati ponovo da aktivirate operativni sistem Windows XP ako ste menjali neki hardver.
10. korak: koristite funkciju ?Oporavak sistema?

1. metod: ako se Windows XP ne pokrene
 1. Ponovo pokrenite ra?unar, a zatim pritisnite taster F8 tokom inicijalnog pokretanja kako biste pokrenuli ra?unar u bezbednom re?imu pomo?u komandne linije.

  Za vi?e informacija o bezbednom re?imu, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  315222 Opis opcija za pokretanje sistema u bezbednom re?imu operativnog sistema Windows XP
 2. Prijavite se na ra?unar pomo?u administratorskog naloga ili pomo?u naloga koji ima administratorske akreditive.
 3. Otkucajte slede?u komandu na komandnoj liniji, a zatim pritisnite taster ENTER:
  %systemroot%\system32\restore\rstrui.exe
 4. Sledite uputstva koja se pojavljuju na ekranu kako biste vratili ra?unar u prethodno stanje.
2. metod: ako se Windows XP pokrene
 1. Prijavite se na Windows pomo?u administratorskog naloga.
 2. Kliknite na dugme Start, postavite pokaziva? na stavku Svi programi, postavite pokaziva? na stavku Pribor, postavite pokaziva? na stavku Sistemske alatke, a zatim izaberite stavku Oporavak sistema. Pokrenu?e se alatka ?Oporavak sistema?.
 3. Na stranici Dobro do?li u alatku ?Oporavak sistema? izaberite opciju Vrati moj ra?unar na ranije vreme ukoliko ona ve? nije izabrana. Zatim kliknite na dugme Dalje.
 4. Na stranici Izbor ta?ke vra?anja izaberite poslednju kontrolnu ta?ku sistema sa liste Na ovoj listi kliknite na ta?ku vra?anja, a zatim kliknite na dugme Dalje. Mo?e se pojaviti poruka koja navodi promene konfiguracije koje ?e alatka ?Oporavak sistema? izvr?iti. Kliknite na dugme U redu.
 5. Na stranici Potvrda izbora ta?ke vra?anja kliknite na dugme Dalje. Oporavak sistema vra?a prethodnu konfiguraciju sistema Windows XP, a zatim ponovo pokre?e ra?unar.
 6. Prijavite se na ra?unar kao administrator. Pojavljuje se stranica alatke ?Oporavak sistema? Vra?anje u prethodno stanje je dovr?eno.
 7. Kliknite na dugme U redu.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 322205 - Poslednji pregled: 18. maj 2007. - Revizija: 5.0
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Klju?ne re?i: 
kbexpertisebeginner kbceip kberrmsg kbdriver kbtshoot kbhardware kbhowto kbprb kbprod2web KB322205

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com