Cach tim d liu trong bang Excel

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 324861 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Tm t?t

Bai vit tng bc nay m ta cach tim d liu trong bang (hoc dai ) bng nhiu ham khac nhau cai sn trong Microsoft Excel. B?n c th? s? d?ng cac cng th?c khc nhau ? c ?c k?t qu? tng t?.

Tao Trang tinh Mu

Bai vit nay s dung trang tinh mu m phong cac ham c cai sn trong Excel, chng han nh tham chiu tn t ct A va tr? lai tui cua ngi o t ct C. tao trang tinh nay, nhp d liu sau vao mt trang tinh Excel trng.

Ban se nhp gia tri ban mun tim thy vao E2. Ban co th nhp cng thc vao bt ky trng nao trong cung trang tinh.
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
ABCDE
1TnPh?ngTu?iT?m Gi tr?
2Henry50128Mary
3Stan20119
4Mary10122
5Larry30129

inh nghia Thut ng

Bai vit nay s dung cac thut ng sau m ta cac ham c cai sn trong Excel:
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Thu?t ng?inh nghiaVi du
Table_ArrayToan b bang tra cu.A2:C5
Lookup_ValueGia tri c tim thy trong ct u tin cua Table_Array. E2
Lookup_Array
-hoc-
Lookup_Vector
Dai cha cac gia tri tra cu kha thi.A2:A5
Col_Index_NumS ct trong Table_Array c?n c tra lai cho gia tri phu hp.3 (ct th ba trong Table_Array)
Result_Array
-hoc-
Result_Vector
Mt dai chi cha mt hang hoc ct. Dai phai co kich thc tng t nh Lookup_Array hoc Lookup_Vector.C2:C5
Range_Lookup Gia tri l-gic (TRUE hoc FALSE). Nu TRUE hoc bi bo trng, mt gia tri phu hp tng i c tra lai. Nu FALSE, chng trinh se tim mt gia tri phu hp chinh xac.FALSE
Top_Celly la im tham chiu ma t o ban mun t c s cho lng bu. Top_Cell phai tham chiu mt hoc dai cac ln cn. Nu khng, OFFSET tra lai gia tri li #VALUE!.
Offset_Col y la s lng ct, bn trai hoc phai, ma ban mun ly lam gia tri tham chiu cho phia trn bn trai cua kt qua. Vi du: i s Offset_Col la "5" xac inh rng phia trn bn trai trong im tham chiu la nm ct bn phai cua im tham chiu. Offset_Col co th mang gia tri dng (nghia la bn phai im tham chiu bt u) hoc m (nghia la bn trai im tham chiu bt u).

Ham

LOOKUP()

Ham LOOKUP tim thy gia tri trong mt hang hoc ct va khp gia tri o vi mt gia tri cung vi tri trong mt hang hoc ct khac.

Sau y la vi du v cu phap cng thc LOOKUP:
=LOOKUP(Lookup_Value,Lookup_Vector,Result_Vector)

Cng thc sau tim thy tui cua Mary trong trang tinh mu:
=LOOKUP(E2,A2:A5,C2:C5)
Cng thc s dung gia tri "Mary" E2 va tim thy "Mary" trong vec-t tra cu (ct A). Sau o, cng thc khp gia tri cung hang trong vec-t kt qua (ct C). Bi vi "Mary" hang 4, LOOKUP tra lai gia tri t hang 4 trong ct C (22).

Chu y Ham LOOKUP oi hoi bang phai c sp xp.
bit thm thng tin v ham LOOKUP, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
324986 Cach s dung ham LOOKUP trong Excel

VLOOKUP()

Ham VLOOKUP hoc Vertical Lookup c s dung khi d liu c lit k trong cac ct. Ham nay tim kim gia tri ct ngoai cung bn trai va khp gia tri o vi d liu trong mt ct cu th cung hang. Ban co th s dung VLOOKUP tim d liu trong bang a hoc cha c phn loai. Vi du sau s dung bang vi d liu cha c phn loai.

Sau y la vi du v cu phap cng thc VLOOKUP:
=VLOOKUP(Lookup_Value,Table_Array,Col_Index_Num,Range_Lookup)
Cng thc sau tim thy tui cua Mary trong trang tinh mu:
=VLOOKUP(E2,A2:C5,3,FALSE)
Cng thc s dung gia tri "Mary" trong E2 va tim thy "Mary" trong ct ngoai cung bn trai (ct A). Sau o, cng thc khp gia tri cung hang trong Column_Index. Vi du nay s dung "3" lam Column_Index (ct C). Bi vi "Mary" hang 4, VLOOKUP tra lai gia tri t hang 4 trong ct C (22).
bit thm thng tin v ham VLOOKUP, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
181213 Cach S dung VLOOKUP hoc HLOOKUP tim gia tri phu hp chinh xac

INDEX() va MATCH()

Ban co th s dung ham INDEX va MATCH cung nhau nhn kt qua tng t nh khi s dung LOOKUP hoc VLOOKUP.

Sau y la vi du v cu phap kt hp INDEX va MATCH tao ra kt qua tng t nh LOOKUP va VLOOKUP trong cac vi du trc:
=INDEX(Table_Array,MATCH(Lookup_Value,Lookup_Array,0),Col_Index_Num)

Cng th?c sau t?m thy tu?i c?a Mary trong trang tinh m?u:
=INDEX(A2:C5,MATCH(E2,A2:A5,0),3)
Cng thc s dung gia tri "Mary" trong E2 va tim thy "Mary" trong ct A. Sau o, cng thc khp gia tri cung hang trong ct C. Bi vi "Mary" hang 4, cng thc tra lai gia tri t hang 4 trong ct C (22).

Chu y Nu khng nao trong Lookup_Array khp vi Lookup_Value ("Mary"), cng thc nay se tra lai #N/A.
bit thm thng tin v ham INDEX, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
324988 Cach s dung ham INDEX tim d liu trong bang

OFFSET() va MATCH()

Ban co th s dung ham OFFSET va MATCH cung nhau tao ra kt qua tng t nh cac ham trong vi du trc.

Sau y la vi du v cu phap kt hp OFFSET va MATCH tao ra kt qua tng t nh LOOKUP va VLOOKUP:
=OFFSET(top_cell,MATCH(Lookup_Value,Lookup_Array,0),Offset_Col)
Cng thc nay tim thy tui cua Mary trong bang tinh mu:
=OFFSET(A1,MATCH(E2,A2:A5,0),2)
Cng thc s dung gia tri "Mary" trong E2 va tim thy "Mary" trong ct A. Sau o, cng thc khp gia tri trong cung hang nhng cach hai ct v bn phai (ct C). Bi vi "Mary" ct A, cng thc tra lai gia tri hang 4 trong ct C (22).
bit thm thng tin v ham OFFSET, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
324991 Cach s dung ham OFFSET

Thu?c tnh

ID c?a bi: 324861 - L?n xem xt sau cng: 09 Thang Ba 2014 - Xem xt l?i: 7.0
p d?ng
  • Microsoft Office Excel 2003
  • Microsoft Office Excel 2007
  • Microsoft Excel 2010
T? kha:
kbhowtomaster kbhowto KB324861

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com