Kaip naudotis funkcija LOOKUP programoje "Excel"

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 324986 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame straipsnyje apra?oma, kaip naudotis funkcija LOOKUP ? Microsoft Excel darbalap?.

Daugiau informacijos

Funkcija LOOKUP gr??ina reik?m? arba i? vienos eilut?s ar vieno stulpelio diapazono, arba i? masyvo. Funkcija LOOKUP turi dvi sintaks?s formas: vektorin? ir masyvo. Vektorin? funkcijos LOOKUP forma atrodo vienos eilut?s ar vieno stulpelio diapazone (dar vadinamame vektoriumi) u? u?mokest?, ir gr??ina reik?m? i? tos pa?ios pad?ties kitame vienos eilut?s arba vieno stulpelio diapazone. LOOKUP masyvo formos ie?ko pirmojoje eilut?je arba stulpelyje masyvo, staigiau ir gr??ina reik?m? i? tos pa?ios pad?ties paskutin?s eilut?s ar stulpelio masyvo.

Vektorin? funkcijos LOOKUP forma

Vektorin? funkcijos LOOKUP forma atrodo vienos eilut?s ar vieno stulpelio diapazone (dar vadinamame vektoriumi) u? u?mokest?, ir gr??ina reik?m? i? tos pa?ios pad?ties kitame vienos eilut?s arba vieno stulpelio diapazone. Naudokite ?i? form?, funkcija LOOKUP , nor?dami nurodyti diapazon?, kuriame yra reik?m?s, kurias norite rasti.

Vektorin?s formos sintaks?

PER?VALGA)Ie?koma_reik?m?,ie?komas_vektorius,rezultat?_vektorius)
 • Ie?koma_reik?m? yra reik?m?, kurios funkcija LOOKUP ie?ko pirmajame vektoriuje.Ie?koma_reik?m? gali b?ti keletas, tekstas, login? reik?m?, arba pavadinim? arba nuorod?, kad reik?m?.
 • Ie?komas_vektorius yra ?vairi? thatcontains tik vien? eilut? arba viename stulpelyje. Reik?m?sie?komas_vektorius gali b?ti tekstas, skai?iai arba logicalvalues.

  Svarbu. Reik?m?s ie?komas_vektorius turi beplaced did?jimo tvarka. Pavyzd?iui, -2, -1, 0, 1, 2 A-Z, arba FALSE, tiesa.Jei jums to padaryti, PER?VALGOS nesulauksite vert?. Did?i?j? ir ma??j? teksto areequivalent.
 • Rezultat?_vektorius yra ?vairi? thatcontains tik vien? eilut? ar stulpel?. Ji turi b?ti tokio pat dyd?io kaipie?komas_vektorius.
Pastaba
 • Jei funkcija LOOKUP negali rasti, Ie?koma_reik?m?, itmatches did?iausi? reik?m?, ie?komas_vektorius kad isless arba lygus Ie?koma_reik?m?.
 • Jei Ie?koma_reik?m? yra ma?esni? klasifikuojama ma?iausi? reik?m? ie?komas_vektorius, PER?VALGOS suteikia klaidos reik?m? #N/A.
Pavyzdys
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
AB
1Da?nisSpalva
24.14raudona
34.19oran?in?
45.17geltona
55.77?alioji
66.39m?lyna
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Formul?Apra?as (rezultatas)
=LOOKUP(4.91,A2:A6,B2:B6)Ie?ko reik?m?s 4.19 A stulpelyje, ir gr??ina reik?m? i? B stulpelio, kuris yra toje pa?ioje eilut?je (oran?in?).
=LOOKUP(5.00,A2:A6,B2:B6)Ie?ko reik?m?s 5.00 A stulpelyje, ir gr??ina reik?m? i? B stulpelio, kuris yra toje pa?ioje eilut?je (oran?in?).
=LOOKUP(7.66,A2:A6,B2:B6)Ie?ko reik?m?s 7.66 stulpelio a, atitinka kit? ma?iausi? reik?m? (6.39) ir gr??ina reik?m? i? B stulpelio, kuris yra toje pa?ioje eilut?je (m?lyna).
=LOOKUP(0,A2:A6,B2:B6)Ie?ko reik?m?s 0 A stulpelyje, ir gr??ina klaid?, nes 0 yra ma?esn? nei ma?iausia reik?m? ie?komame_vektoriuje A2:A7 (#N/A).

Masyvo formos PER?VALGOS

LOOKUP masyvo formos ie?ko pirmojoje eilut?je arba stulpelyje masyvo reik?m?s, ir gr??ina reik?m? i? tos pa?ios pad?ties paskutin?s eilut?s ar stulpelio masyvo. Naudokite ?i? form? per?valgos reik?mes norite padaryti atitikmenimis esat pirmosios eilut?s ar stulpelio masyvo.

Sintaks? masyvo form?

PER?VALGA)Ie?koma_reik?m?,masyvas)
 • Ie?koma_reik?m? yra reik?m?, kurios funkcija LOOKUP ie?ko masyve. Ie?koma_reik?m?gali b?ti daug, tekstas, login? reik?m?, arba pavadinim? arba nuorod?, kurioje yra nuoroda ? avalue.
  • Jei funkcija LOOKUP negali rasti, Ie?koma_reik?m?, ji naudoja did?iausi? reik?m? masyve, kuri yra ma?esn? arba lygi Ie?koma_reik?m?.
  • Jei Ie?koma_reik?m? yra ma?esn? nei ma?iausia reik?m? pirmojoje eilut?je ar stulpelyje (atsi?velgiant ? masyvo dimensijas), funkcija LOOKUP gr??ina klaidos reik?m? #N/A.
 • Masyvas yra daugyb? ?vairiausi? l?steli? thatcontains tekstas, skai?iai arba login?s reik?m?s, kurias norite lyginti suIe?koma_reik?m?.

  LOOKUP masyvo forma yra pana?i ? funkcij? HLOOKUP ir VLOOKUP . Skirtumas tas, kad funkcija HLOOKUP ie?ko Ie?koma_reik?m? firstrow, VLOOKUP ie?ko pirmame stulpelyje, o LOOKUP ie?ko pagal matmenismasyvas.
  • Jei masyvas padengia srit?, kuri yra platesn? nei auk?tesn? (daugiau stulpeli? nei eilu?i?), funkcija LOOKUP ie?ko Ie?koma_reik?m? pirmoje eilut?je.
  • Jei masyvas yra kvadratinis arba yra auk?tesni nei platus (daugiau eilu?i?, nei stulpeli?), LOOKUP ie?ko pirmajame stulpelyje.
  • Funkcija HLOOKUP , funkcija VLOOKUPgali rodykl? ?emyn arba skersai, bet PER?VALGOS visada i?renka paskutin? reik?m?, eilut? arba stulpel?.
  Svarbu. Reik?m?s masyvas turi b?ti pateikti inascending u?sakym?. Pavyzd?iui, -2, -1, 0, 1, 2 A-Z, arba FALSE, tiesa. J?s donot padaryti, PER?VALGOS nesulauksite vert?. Did?i?j? ir ma??j? teksto areequivalent.
Pavyzdys
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
AB
1a1
2b2
3c3
4d4
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Formul?Apra?as (rezultatas)
=LOOKUP("c",a1:B4)Ie?ko reik?m?s "C" pirmoje eilut?je masyvo ir gr??ina reik?m? ? paskutin? eilut?s, esan?i? tame pa?iame stulpelyje (3).
=LOOKUP("Bump",a1:B4)Ie?ko reik?m?s "guzas" pirmoje eilut?je masyvo ir gr??ina reik?m? Paskutiniame stulpelyje, kuris yra toje pa?ioje eilut?je (2).
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 324986 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. kovo 3 d. - Per?i?ra: 4.0
Taikoma:
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2010
Rakta?od?iai: 
kbfunctions kbhowto kbmt KB324986 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 324986

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com