Kori??enje funkcije LOOKUP u programu Excel

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 324986 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Rezime

U ovom ?lanku je opisano kako se koristi funkcija LOOKUP u Microsoft Excel radnom listu.

Dodatne informacije

Funkcija LOOKUP vra?a vrednost iz opsega jednog reda ili jedne kolone ili iz niza. Funkcija LOOKUP ima dva oblika sintakse: vektor i niz. Vektorski oblik funkcije LOOKUP tra?i vrednost u opsegu jednog reda ili jedne kolone (opseg poznat i kao vektor), a zatim vra?a vrednost iz istog polo?aja u drugom opsegu jednog reda ili jedne kolone. Oblik niza funkcije LOOKUP tra?i u prvom redu ili koloni niza navedenu vrednost, a zatim vra?a vrednost iz istog polo?aja u poslednjem redu ili koloni niza.

Vektorski oblik funkcije LOOKUP

Vektorksi oblik funkcije LOOKUP tra?i vrednost u opsegu jednog reda ili jedne kolone (opseg poznat i kao vektor), a zatim vra?a vrednost iz istog polo?aja u drugom opsegu jednog reda ili jedne kolone. Upotrebite ovaj oblik funkcije LOOKUP kada ?elite da navedete opseg sa vrednostima koje ?elite da prona?ete.

Sintaksa za vektoriski oblik funkcije

LOOKUP(lookup_value,lookup_vector,result_vector)
 • Lookup_value je vrednost koju funkcija LOOKUP tra?i u prvom vektoru. Lookup_value mo?e da bude broj, tekst, logi?ka vrednost, naziv ili referenca koja upu?uje na vrednost.
 • Lookup_vector je opseg od samo jednog reda ili jedne kolone. Vrednosti u opsegu lookup_vector mogu biti tekst, brojevi ili logi?ke vrednosti.

  Va?no Vrednosti u opsegu lookup_vector moraju biti postavljene prema rastu?em redosledu. Na primer, -2, -1, 0, 1, 2 ili A-Z ili FALSE, TRUE. Ako to ne uradite, funkcija LOOKUP mo?da ne?e vratiti ta?nu vrednost. Mala i velika slova se ne razlikuju.
 • Result_vector je opseg od samo jednog reda ili jedne kolone. Mora biti iste veli?ine kao i lookup_vector.
Napomena
 • Ako funkcija LOOKUP ne mo?e da prona?e vrednost lookup_value, on pronalazi najve?u vrednost u opsegu lookup_vector koja je manja od ili jednaka vrednosti lookup_value.
 • Ako je vrednost lookup_value manja od najmanje vrednosti u opsegu lookup_vector, funkcija LOOKUP vra?a gre?ku ?Nije dostupno?.
Primer
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
AB
1FrekvencijaBoja
24.14crvena
34.19narand?asta
45.17?uta
55.77zelena
66.39plava
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
FormulaOpis (rezultat)
=LOOKUP(4,91,A2:A6,B2:B6)Tra?i 4.19 u koloni A i vra?a vrednost iz kolone B koja se nalazi u istom redu (narand?asta).
=LOOKUP(5,00,A2:A6,B2:B6)Tra?i 5.00 u koloni A i vra?a vrednost iz kolone B koja se nalazi u istom redu (narand?asta).
=LOOKUP(7.66,A2:A6,B2:B6)Tra?i vrednost 7.66 u koloni A, povezuje je sa slede?om najmanjom vredno??u (6.39) i vra?a vrednost iz kolone B koja se nalazi u istom redu (plava).
=LOOKUP(0,A2:A6,B2:B6)Tra?i 0 u koloni A i vra?a gre?ku jer je 0 manja od najmanje vrednosti u opsegu lookup_vector A2:A7 (nije dostupno).

Oblik niza funkcije LOOKUP

Oblik niza funkcije LOOKUP tra?i vrednost koju ste naveli u prvom redu ili koloni niza, a zatim vra?a vrednost iz istog polo?aja u poslednjem redu ili koloni niza. Upotrebite ovaj oblik funkcije LOOKUP kada su vrednosti koje ?elite da pove?ete u prvom redu ili koloni niza.

Sintaksa za oblik niza funkcije

LOOKUP(lookup_value,array)
 • Lookup_value je vrednost koju funkcija LOOKUP tra?i u nizu. Lookup_value mo?e da bude broj, tekst, logi?ka vrednost, naziv ili referenca koja upu?uje na vrednost.
  • Ako funkcija LOOKUP ne mo?e da prona?e vrednost lookup_value, upotrebi?e najve?u vrednost u nizu koja je manja od ili jednaka vrednosti lookup_value.
  • Ako je vrednost lookup_value manja od najmanje vrednosti u prvom redu ili koloni (u zavisnosti od dimenzija niza), funkcija LOOKUP vra?a gre?ku ?Nije dostupno?.
 • Array predstavlja opseg ?elija koji sadr?i tekst, brojeve ili logi?ke vrednosti koje ?elite da uporedite sa vredno??u lookup_value.

  Oblik niza funkcije LOOKUP sli?an je funkcijama HLOOKUP i VLOOKUP. Razlika je u tome ?to funkcija HLOOKUP tra?i vrednost lookup_value u prvom redu, funkcija VLOOKUP u prvoj koloni, a funkcija LOOKUP tra?i vrednost prema dimenzijama opsega array.
  • Ako opseg array pokriva oblast ?ija je ?irina ve?a od visine (ima vi?e kolona od redova), funkcija LOOKUP tra?i vrednost lookup_value u prvom redu.
  • Ako opseg array ima oblik kvadrata ili ima ve?u visinu od ?irine (ima vi?e redova od kolona), funkcija LOOKUP tra?i vrednost u prvoj koloni.
  • Sa funkcijama HLOOKUP i VLOOKUP indeksiranje mo?ete da obavite vertikalno i vodoravno, ali funkcija LOOKUP uvek bira poslednju vrednost u redu ili koloni.
  Va?no Vrednosti u opsegu array moraju biti postavljene prema rastu?em redosledu. Na primer, -2, -1, 0, 1, 2 ili A-Z ili FALSE, TRUE. Ako to ne uradite, funkcija LOOKUP mo?da ne?e vratiti ta?nu vrednost. Mala i velika slova se ne razlikuju.
Primer
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
AB
1a1
2b2
3c3
4d4
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
FormulaOpis (rezultat)
=LOOKUP("c",A1:B4)Tra?i vrednost ?C? u prvom redu niza i vra?a vrednost u poslednjem redu iste kolone (3).
=LOOKUP("bump",A1:B4)Tra?i vrednost ?bump? u prvom redu niza i vra?a vrednost u poslednjoj koloni istog reda (2).
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 324986 - Poslednji pregled: 22. maj 2013. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2010
Klju?ne re?i: 
kbfunctions kbhowto KB324986

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com