Thông báo l?i khi b?n ki?m tra b?n C?p Nh?t trên trang web Windows Update: "0X800A138F: không có không có b?n C?p Nh?t có s?n t?i th?i đi?m này"

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 326253 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này ch?a m?t s? phương pháp mà b?n có th? th? n?u b?n nh?n đư?c thông báo "0x800A138F" l?i khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t b?n C?p Nh?t t? trang web Windows Update. Bài vi?t này c?ng ch?a tiên ti?n phương pháp x? l? s? c? cho ngư?i dùng máy tính có kinh nghi?m.

Bài vi?t này là dành cho m?t kh?i đ?u cho ngư?i dùng máy tính trung gian.
B?n có th? t?m th?y nó d? dàng hơn đ? làm theo các bư?c n?u b?n in bài vi?t này l?n đ?u tiên.

TRI?U CH?NG

Sau khi b?n quét đ? c?p nh?t v? Web site Windows Update, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Có không có b?n C?p Nh?t có s?n t?i th?i đi?m này
Không có không có b?n c?p nh?t cho b?n máy tính. Xin vui l?ng ki?m tra l?i sau này.
Ngoài ra, tr?nh đơn trên các bên trái c?a trang là bóng m?, và các Ch?n b?n C?p Nh?t cài đ?t liên k?t không s?n dùng.

B?n c?ng có th? đư?c nh?c đ? n?p m?t báo cáo l?i tương t? như báo cáo l?i sau đây:
C?p nh?t ph?n m?m không đ?y đ?
Windows Update ph?n m?m không C?p Nh?t thành công.
G?i s? l?i cho Microsoft (0x800A138F)
Cu?i cùng, các t?p tin Windows Update.log có th? ch?a m?t tin nh?n tương t? v?i thông báo sau:
L?i IUENGINE câu ph?n m?m C?p nh?t danh m?c t? https://v4.Update.Microsoft.com/getmanifest.asp (l?i 0x80072F05)

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này có th? x?y ra v? nhi?u l? do. B?n có th? g?p v?n đ? này n?u m?t ho?c m?t s? sau đây đi?u ki?n là đúng:
 • Thi?t đ?t Internet Explorer có th? không đúng.
 • M?t s? ?ng d?ng c?a bên th? ba như tư?ng l?a, máy gia t?c Web, và các chương tr?nh ch?ng vi-rút, b?t l?i ?nh hư?ng đ?n kh? năng c?a máy tính c?a b?n k?t n?i đ?n Web site Windows Update.
 • Cài đ?t Internet Explorer b? hư h?ng ho?c không tương thích có th? ngăn b?n truy c?p vào Windows Update.

Các bư?c đ? gi?i quy?t v?n đ?

B?i v? v?n đ? này có th? x?y ra v? nhi?u l? do khác nhau, b?n có th? ph?i làm vi?c thông qua nhi?u hơn m?t phương pháp đ? gi?i quy?t v?n đ?. Tuy nhiên, chúng tôi b?t đ?u v?i các phương pháp đơn gi?n nh?t, và chúng tôi cung c?p các bư?c hư?ng d?n đ? hư?ng d?n b?n. N?u b?n không th? gi?i quy?t v?n đ?, ho?c b?n c?m th?y r?ng b?n đang quá thi?u kinh nghi?m đ? th? phương pháp tiên ti?n, chúng tôi s? cho b?n bi?t làm th? nào đ? liên h? v?i Microsoft đ? h? tr? thêm.

Trư?c khi chúng tôi b?t đ?u, b?n ph?i bi?t phiên b?n nào c?a Internet Explorer máy tính c?a b?n đang ch?y. N?u b?n đ? bi?t phiên b?n nào c?a Internet Explorer đang ch?y, b?n có th? đi đ?n phương pháp 1. N?u không, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Kh?i đ?ng Internet Explorer.
 2. Trên các Trợ giúp tr?nh đơn, nh?p vào V? Internet Explorer.

  Thông tin v? s?n ph?m và phiên b?n đư?c hi?n th? trong các V? Internet Explorer h?p tho?i xu?t hi?n.
Bây gi? mà b?n bi?t phiên b?n tr?nh duy?t nào máy tính c?a b?n đang ch?y, b?n đ? s?n sàng đ? th? phương pháp 1.

Phương pháp 1: Reset Internet Explorer settings

Nếu sự cố là do thiết đặt Internet Explorer hoặc trình bổ sung bị hỏng hoặc không tương thích, bạn có thể giải quyết sự cố bằng cách đặt lại thiết đặt Internet Explorer. Khi b?n đ?t l?i cài đ?t Internet Explorer, t?t c? các ti?n ích và tùy bi?n s? đư?c xóa và b?n v? cơ b?n b?t đ?u v?i m?t phiên b?n ng?t c?a Internet Explorer.

Đ?t l?i thi?t đ?t Internet Explorer khôi ph?c thi?t đ?t m?c đ?nh c?a các tính năng sau đây:
 • Trang nhà
 • T?m ki?m các nhà cung c?p, thi?t đ?t duy?t web theo th?
 • L?ch s? duy?t web
 • D? li?u bi?u m?u
 • M?t kh?u
 • Màu s?c, ngôn ng?, phông ch? và thi?t đ?t tr? năng
 • Thanh công c?
 • Đi?u khi?n ActiveX
Chú ý B?ng vi?c thi?t đ?t l?i thi?t đ?t Internet Explorer, b?n tr? l?i Internet Explorer đ? nhà nư?c nó trong khi nó l?n đ?u tiên đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n. Vi?c thi?t đ?t l?i lo?i b? b?t k? thông tin nào đư?c lưu tr? trong các cài đ?t đư?c li?t kê trong ph?n này.

Đ? có chúng tôi đ?t l?i cài đ?t Internet Explorer cho b?n, h?y vào các "Đ?t l?i Internet Explorer cho tôi"ph?n. Đ? cài l?i cài đ?t Internet Explorer chính m?nh, h?y vào các "H?y đ? tôi đ?t l?i Internet Explorer b?n thân m?nh"ph?n.

Đ?t l?i Internet Explorer cho tôi

Đ?t l?i Internet Explorer cài đ?t t? đ?ng, b?m vào cácĐ?t l?i Internet Explorernút ho?c đư?ng d?n. Nh?p vàoCh?y trong cácTải xuống Tệph?p tho?i h?p, và làm theo các bư?c trong vi?c s?a ch?a nó wizard.


Đ?t l?i Internet Explorer
Microsoft Fix it 50195

Chú ý Thu?t s? này có th? b?ng ti?ng Anh ch?; Tuy nhiên, vi?c s?a ch?a t? đ?ng c?ng làm vi?c cho các phiên b?n ngôn ng? khác c?a Windows.

Chú ý N?u b?n không ph?i trên máy tính có v?n đ?, b?n có th? lưu nh?ng s?a ch?a t? đ?ng đ? m?t ? đ?a flash ho?c đ?a CD, và sau đó b?n có th? ch?y nó trên máy tính có v?n đ?.

Ti?p theo, h?y vào các "Phương pháp này có khắc phục được sự cố không?"ph?n.


H?y đ? tôi đ?t l?i Internet Explorer b?n thân m?nh

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
Đ?t l?i thi?t đ?t Internet Explorer cho Microsoft Internet Explorer 6, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Xóa b? l?ch s? duy?t web và các t?p tin Internet t?m th?i.
  1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
  2. Trong các Ch?y h?p, lo?i InetCpl.cpl, sau đó nh?n ENTER. Các Tuỳ chọn Internet h?p tho?i s? xu?t hi?n.
  3. B?m vào các T?ng quát tab.
  4. Trong các T?p Internet t?m th?i o dan adran, b?m vào Xoá Cookie, sau đó b?m Ok.
  5. Trên cùng m?t tab, b?m vào Xóa b? t?p.
  6. Nh?n vào đây đ? ch?n các Xóa m?i n?i dung gián tuy?n ki?m tra h?p và b?m Ok.
 2. Thi?t l?p m?t s? thích ngôn ng?.
  1. Trên các T?ng quát tab, b?m vào Ngôn ngữ.
  2. N?u không có ngôn ng? đư?c ch?n trong các Danh sách ngôn ng?, thêm m?t s? thích ngôn ng?. Các Ti?ng Anh (Hoa K?) [en-us] tùy ch?n đư?c ưa thích. Sau khi b?n ch?n m?t ngôn ng?, nh?p vào Ok.

   Chú ý N?u nhi?u hơn m?t s? thích ngôn ng? đư?c ch?n, lo?i b? t?t c? các ngôn ng? ngo?i tr? m?t trong nh?ng Ngôn ng? danh sách.
 3. Đ?t l?i thi?t đ?t Web.
  1. B?m vào các Chương tr?nh tab, b?m vào Đ?t l?i thi?t đ?t Web, sau đó b?m Có.
  2. B?m vào các Nâng cao tab, và sau đó nh?p vào Khôi ph?c m?c đ?nh.
  3. Trên cùng m?t tab, b?m vào đ? xóa các Cho phép m? r?ng tr?nh duy?t bên th? ba ki?m tra h?p và b?m Ok.
 4. Kh?i đ?ng Internet Explorer và th? cài đ?t C?p Nh?t.
Đ?t l?i thi?t đ?t Internet Explorer cho Windows Internet Explorer 7, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong Internet Explorer, nh?p vào Công cụ, sau đó b?m Tuỳ chọn Internet.
 2. Trên các Nâng cao tab, b?m vào Thi?t l?p l?i.
 3. Trong các Đ?t l?i thi?t đ?t Internet Explorer h?p tho?i h?p, b?m vào Thi?t l?p l?i.
 4. Khi Internet Explorer 7 k?t thúc vi?c khôi ph?c thi?t đ?t m?c đ?nh, b?m Đóng, b?m Ok, sau đó b?m Ok m?t l?n n?a.
 5. Thoát kh?i Internet Explorer 7. Nh?ng thay đ?i có hi?u l?c sau khi b?n m? Internet Explorer 7. N?u v?n g?p v?n đ? v?i Windows thông tin, h?y vào cách 2.
Chú ý N?u b?n không th? kh?i đ?ng Internet Explorer 7 cho m?t s? l? do, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  VistaStartButton
  , sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.
 2. Nh?p vào M?ng và Internet, sau đó b?m Tuỳ chọn Internet.
 3. Trên các Nâng cao tab, b?m vào Thi?t l?p l?i.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? tính năng Reset Internet Explorer Settings (RIES) trong Internet Explorer 7, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
923737Làm th? nào đ? s? d?ng Reset Internet Explorer Settings (RIES)
926717 Tính năng Reset Internet Explorer Settings (RIES) không đ?t l?i m?t s? cài đ?t Internet Explorer 7


Phương pháp này có khắc phục được sự cố không?

Ki?m tra xem li?u v?n đ? là c? đ?nh b?ng cách c? g?ng đ? cài đ?t b?n C?p Nh?t t? trang web Windows Update. N?u b?n có th? cài đ?t b?n C?p Nh?t t? trang web Windows Update, b?n đ? k?t thúc v?i ph?n này. N?u s? c? chưa đư?c kh?c ph?c, b?n có th? liên hệ hỗ trợ.

Kh?c ph?c s? c? nâng cao

Ph?n này là dành cho ngư?i dùng máy tính tiên ti?n. N?u b?n không c?m th?y tho?i mái v?i nâng cao, x? l? s? c?, b?n có th? mu?n h?i ai đó đ? đư?c giúp đ? ho?c liên h? v?i h? tr?. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? liên h? v?i h? tr? c?a Microsoft, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/

Cách 2: T?m th?i t?t chương tr?nh n?n

Tư?ng l?a ho?c Internet accelerator chương tr?nh có th? c?n tr? Windows Update. M?c dù b?n có th? có m?t tư?ng l?a ho?c máy gia t?c Internet đ? ch?y m?t th?i gian mà không có b?t k? v?n đ? trư?c đó v?i truy c?p vào Windows Update, b?n c?p nh?t m?i cho các chương tr?nh này có th? t?o ra các v?n đ? b?t kh? kháng. M?t s? ?ng d?ng ph? bi?n có th? gây ra nh?ng cu?c xung đ?t v?i C?p nh?t Windows bao g?m:
 • NetZero HiSpeed h?a
 • D?ch v? Internet Netscape h?a
 • Slipstream
 • Telus Fast Dial l?p d?ch v?
 • Sygate Personal Firewall
 • Norton Internet Security
 • Tư?ng l?a c?a t? do
 • Báo đ?ng khu tư?ng l?a
 • G?i sóng h?a
 • Juno speedband
B?n có th? t?m th?i vô hi?u hóa các chương tr?nh này đ? xem li?u h? có can thi?p v?i Windows Update. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?t các ?ng d?ng này, xem tài li?u s?n ph?m đư?c bao g?m trong các ?ng d?ng, ho?c liên h? v?i nhà vi?t chương tr?nh.

Thông tin v? làm th? nào đ? liên h? v?i đ?i l? ?ng d?ng c?a b?n, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/gp/vendors
N?u b?n t?t các chương tr?nh bên th? ba n?n, và đi?u này không cho phép b?n đ? thành công t?i v? b?n c?p nh?t Windows, h?y vào phương pháp 3.

Phương pháp 3: C?u h?nh thi?t đ?t ?y quy?n

 1. Kh?i đ?ng Internet Explorer.
 2. Nh?p vào Công cụ, sau đó b?m Tuỳ chọn Internet.
 3. B?m vào các Nâng cao tab, nh?n vào đây đ? ch?n các S? d?ng HTTP 1.1S? d?ng HTTP 1.1 qua k?t n?i ?y quy?n ki?m tra h?p và b?m Ok.
 4. Thoát kh?i Internet Explorer.
 5. Kh?i đ?ng l?i Internet Explorer và sau đó th? cài đ?t C?p Nh?t.

Cách 4: Đ?t th? công đ?a ch? máy ch? proxy và c?ng c?a b?n

Đ? s? d?ng th? t?c này, b?n ph?i có thông tin v? máy ch? ?y quy?n c?a b?n mà ch? có ngư?i qu?n tr? h? th?ng c?a b?n ho?c nhà cung c?p d?ch v? Internet (ISP) có th? cung c?p. V? v?y, b?n có th? ph?i liên h? v?i qu?n tr? h? th?ng hay ISP c?a b?n trư?c khi b?n ti?p t?c.
 1. Trong Internet Explorer, nh?p vào Công cụ, sau đó b?m Tuỳ chọn Internet.
 2. B?m vào các Kết nối tab, và sau đó nh?p vào Thi?t đ?t LAN.
 3. Dư?i Máy ch? proxy, nh?n vào đây đ? ch?n các S? d?ng m?t máy ch? proxy cho m?ng LAN c?a b?n (các thi?t đ?t này s? không áp d?ng cho quay s? ho?c k?t n?i VPN) ki?m tra h?p và b?m Nâng cao.
  Chú ý N?u b?n không s? d?ng m?t máy ch? proxy, h?y đ?m b?o r?ng các S? d?ng m?t máy ch? proxy cho m?ng LAN c?a b?n (các thi?t đ?t này s? không áp d?ng cho quay s? ho?c k?t n?i VPN) ki?m tra h?p không đư?c ch?n.
 4. G? đ?a ch? h? ph?c v? ?y quy?n thích h?p và c?ng trong các An toàn h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 5. Th? cài đ?t b?n C?p Nh?t.

Cách 5: Đăng k? Windows Update công c? t?p tin

N?u các t?p tin DLL h? th?ng đ?i h?i ph?i có Windows Update đ? ch?y đ? không đư?c đăng k? m?t cách chính xác vào h? th?ng c?a b?n, b?n có th? có v?n đ? v?i Windows Update.

Đ? đăng k? các t?p tin trong Windows Vista, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Nút b?t đ?u
  , lo?i Notepad trong các B?t đ?u t?m ki?m h?p văn b?n, và sau đó nh?p vào Notepad trong các Chương tr?nh danh sách.
 2. Sao chép các l?nh sau, và sau đó dán chúng vào t?p tin Notepad m?:

  NET STOP BIT
  NET STOP WUAUSERV
  REGSVR32 C:\WINDOWS\SYSTEM32\WUAUENG.DLL /U/S
  REGSVR32 C:\WINDOWS\SYSTEM32\WUAUENG1.DLL /U/S
  REGSVR32 C:\WINDOWS\SYSTEM32\WUAPI.DLL /U/S
  REGSVR32 C:\WINDOWS\SYSTEM32\ATL.DLL /U/S
  REGSVR32 C:\WINDOWS\SYSTEM32\WUCLTUI.DLL /U/S
  REGSVR32 C:\WINDOWS\SYSTEM32\WUPS.DLL /U/S
  REGSVR32 C:\WINDOWS\SYSTEM32\WUPS2.DLL/S
  REGSVR32 C:\WINDOWS\SYSTEM32\IUENGINE.DLL /U/S
  REGSVR32 C:\WINDOWS\SYSTEM32\WUWEB.DLL /U/S
  REN "% WINDIR%\SOFTWAREDISTRIBUTION" "OLDSDVINOD"
  REGSVR32 C:\WINDOWS\SYSTEM32\WUAUENG.DLL/S
  REGSVR32 C:\WINDOWS\SYSTEM32\WUAUENG1.DLL/S
  REGSVR32 C:\WINDOWS\SYSTEM32\WUAPI.DLL/S
  REGSVR32 C:\WINDOWS\SYSTEM32\ATL.DLL/S
  REGSVR32 C:\WINDOWS\SYSTEM32\WUCLTUI.DLL/S
  REGSVR32 C:\WINDOWS\SYSTEM32\WUPS.DLL/S
  REGSVR32 C:\WINDOWS\SYSTEM32\IUENGINE.DLL/S
  REGSVR32 C:\WINDOWS\SYSTEM32\WUWEB.DLL/S
  NET START BIT
  NET START WUAUSERV
  NET START CRYPTSVC
  REGSVR32 VBSCRIPT.DLL/S
  REGSVR32 JSCRIPT.DLL/S
  REGSVR32 SCRRUN.DLL/S
  REGSVR32 DISPEX.DLL/S
  REGSVR32 MSSCRIPT.DLL/S
  REGSVR32 SOFTPUB.DLL/S
  REGSVR32 WINTRUST.DLL/S
  REGSVR32 INITPKI.DLL/S
  REGSVR32 URLMON.DLL/S
  REGSVR32 DSSENH.DLL/S
  REGSVR32 MSXML.DLL/S
  REGSVR32 MSXML2.DLL/S
  REGSVR32 MSXML3.DLL/S
  REGSVR32 RSAENH.DLL/S
  REGSVR32 GPKCSP.DLL/S
  REGSVR32 SCCBASE.DLL/S
  REGSVR32 SLBCSP.DLL/S
  REGSVR32 CRYPTDLG.DLL/S
  REGSVR32 MSSIP32.DLL/S
 3. T? Notepad, nh?p vào Tệp, b?m Löu laøm, r?i g? register.bat.
 4. Nh?p vào Lưu như ki?u, và ch?n T?t c? các file (*).
 5. Lưu các t?p tin register.bat vào Desktop c?a b?n.
 6. Trên Desktop c?a b?n, b?m chu?t ph?i vào t?p tin register.bat, và sau đó nh?p vào Ch?y như qu?n tr? viên.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Quyền kiểm soát Truy nhập Người dùng
  N?u b?n b? nh?c cho m?t kh?u ngư?i qu?n tr? hay xác nh?n, g? m?t kh?u ho?c b?m Cho phép.
 7. Ki?m tra b?n C?p Nh?t và cài đ?t các b?n c?p nh?t mà b?n t?m th?y.
Đ? đăng k? các t?p tin trong Windows XP, trong Microsoft Windows 2000 ho?c Windows Server 2003, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i Notepad, sau đó b?m Ok.
 2. Sao chép các l?nh sau, và sau đó dán chúng vào t?p tin Notepad m?:

  NET STOP BIT
  NET STOP WUAUSERV
  REGSVR32 C:\WINDOWS\SYSTEM32\WUAUENG.DLL /U/S
  REGSVR32 C:\WINDOWS\SYSTEM32\WUAUENG1.DLL /U/S
  REGSVR32 C:\WINDOWS\SYSTEM32\WUAPI.DLL /U/S
  REGSVR32 C:\WINDOWS\SYSTEM32\ATL.DLL /U/S
  REGSVR32 C:\WINDOWS\SYSTEM32\WUCLTUI.DLL /U/S
  REGSVR32 C:\WINDOWS\SYSTEM32\WUPS.DLL /U/S
  REGSVR32 C:\WINDOWS\SYSTEM32\WUPS2.DLL/S
  REGSVR32 C:\WINDOWS\SYSTEM32\IUENGINE.DLL /U/S
  REGSVR32 C:\WINDOWS\SYSTEM32\WUWEB.DLL /U/S
  REN "% WINDIR%\SOFTWAREDISTRIBUTION" "OLDSDVINOD"
  REGSVR32 C:\WINDOWS\SYSTEM32\WUAUENG.DLL/S
  REGSVR32 C:\WINDOWS\SYSTEM32\WUAUENG1.DLL/S
  REGSVR32 C:\WINDOWS\SYSTEM32\WUAPI.DLL/S
  REGSVR32 C:\WINDOWS\SYSTEM32\ATL.DLL/S
  REGSVR32 C:\WINDOWS\SYSTEM32\WUCLTUI.DLL/S
  REGSVR32 C:\WINDOWS\SYSTEM32\WUPS.DLL/S
  REGSVR32 C:\WINDOWS\SYSTEM32\IUENGINE.DLL/S
  REGSVR32 C:\WINDOWS\SYSTEM32\WUWEB.DLL/S
  NET START BIT
  NET START WUAUSERV
  NET START CRYPTSVC
  REGSVR32 VBSCRIPT.DLL/S
  REGSVR32 JSCRIPT.DLL/S
  REGSVR32 SCRRUN.DLL/S
  REGSVR32 DISPEX.DLL/S
  REGSVR32 MSSCRIPT.DLL/S
  REGSVR32 SOFTPUB.DLL/S
  REGSVR32 WINTRUST.DLL/S
  REGSVR32 INITPKI.DLL/S
  REGSVR32 URLMON.DLL/S
  REGSVR32 DSSENH.DLL/S
  REGSVR32 MSXML.DLL/S
  REGSVR32 MSXML2.DLL/S
  REGSVR32 MSXML3.DLL/S
  REGSVR32 RSAENH.DLL/S
  REGSVR32 GPKCSP.DLL/S
  REGSVR32 SCCBASE.DLL/S
  REGSVR32 SLBCSP.DLL/S
  REGSVR32 CRYPTDLG.DLL/S
  REGSVR32 MSSIP32.DLL/S
 3. T? Notepad, nh?p vào Tệp, b?m Löu laøm, r?i g? register.bat.
 4. Nh?p vào Lưu như ki?u, và ch?n T?t c? các file (*. *).
 5. Lưu các t?p tin register.bat vào Desktop c?a b?n.
 6. Trên Desktop c?a b?n, b?m đúp vào t?p tin register.bat đ? đăng k? các t?p tin Windows Update.
 7. Ki?m tra b?n C?p Nh?t và cài đ?t các b?n c?p nh?t mà b?n t?m th?y.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách c?u h?nh Internet Explorer, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
135982Làm th? nào đ? c?u h?nh Internet Explorer s? d?ng m?t máy ch? proxy
N?u thông tin ? đây không giúp b?n gi?i quy?t v?n đ? ho?c n?u b?n g?p các tri?u ch?ng khác v?i nh?ng ngư?i đư?c mô t? trong bài vi?t này, t?m ki?m cơ s? ki?n th?c Microsoft cho bi?t thêm thông tin. Đ? t?m ki?m cơ s? ki?n th?c Microsoft, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com
Sau đó, g? các thông báo l?i mà b?n nh?n đư?c, ho?c nh?p m?t mô t? v? các v?n đ? trong các Tìm kiếm h?p.

Thu?c tính

ID c?a bài: 326253 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Update
 • Microsoft Update
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
T? khóa: 
kbsurveynew kbmsifixme kbfixme kbtshoot kbexpertisebeginner kbresolve kbprb kbmt KB326253 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:326253

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com